UTTALANDE FRÅN STYRELSE 10 NOVEMBER 2018 10 november 2018 22.46 av Lady Yuna


UTTALANDE FRÅN STYRELSE 10 NOVEMBER 2018


Det har kommit till styrelsens kännedom att det idag, den 10 november, med största sannolikhet har hållits ett möte i Älmhult. Detta möte, som styrelsen den 6 november beslutade skulle flyttas till den 29 december, ska anses vara ogiltigt och ha skett utan att förbundsstyrelsen varit medvetna om detta.


Förbundsstyrelsen tar starkt avstånd från detta, då vi tydligt har kommunicerat anledningarna till varför det ordinarie förbundsrådet har flyttats. De stadgeenliga principerna har inte följts och styrelsens arbete har hela tiden varit inriktad på att dessa ska följas, i enlighet med demokratins förtecken.


Att styrelsens beslut inte efterlevs är allvarligt. Vi har aldrig tvekat om att hålla ett förbundsråd, inte heller hindra någon från att utöva sin demokratiska rätt att delta, rösta och motionera på mötet. Det är av största vikt att alla har möjlighet att på lika villkor ha samma förutsättningar. Detta skedde inte inför det tidigare utlysta förbundsrådet 10 november. 


Då kallelsen inte skickades ut, innebär det att motions- respektive nomineringstid inte nådde våra medlemsföreningar och därmed också möjligheten att i stadgeenlig tid lämna in dessa för korrekt behandling.


Att mötet idag hölls, innebär ett kraftigt avsteg från de beslut som styrelsen fattat och innebär att mötet bör förklaras ogiltigt. Dagens möte innebär att några medlemsföreningar, tillsammans med generalsekreterare, gjort avsteg från våra principer, värderingar och demokratiskt fattade beslut.


Förbundsstyrelsen kommer att påbörja en process för att hantera denna uppkomna situation. Vilka beslut som fattas och hur processen framöver kommer att se ut kommer styrelsen att informera om. Förbundsstyrelsen anser att transparens är viktigt för att vi ska kunna vara en livskraftig och demokratisk organisation. 


Dagens möte är på alla sätt stadgevidrigt (vi hänvisar till §§ 30, 31, 40). Att revisor också påstås ha godkänt mötet, förändrar inte den saken. Revisorn har enligt förbundsstadgarna enbart rätt att kalla till ett extra förbundsråd. Även här ska en kallelse i tid ha skickats ut till medlemsföreningarna. Revisorn har i detta läge inte valt att meddela varken styrelse, medlemsföreningar eller andra parter om sitt beslut. Detta strider mot ett antal stadgar.


Vi avser att företräda organisationen med den rätt vi har enligt stadgarna. Vi kommer att förbereda inför mötet den 29 december och där behandla organisationens nästkommande verksamhetsår. Vi är medvetna om att även denna gång kommer kallelsen inte kommer i tid enligt §31, men medlemsföreningarna bereds tid att motionera och nominera samt att alla medlemsföreningar får möjlighet att närvara. Vi anser att detta är ett bättre tillvägagångssätt. Den stadgetolkning vi gör är att kallelsen behöver komma ut för att anses beslutsmässig.


Förbundsstyrelsen


För mer frågor om styrelsens uttalande, vänligen kontakta:


Michael Levin
Förbundsordförande
Mobil: 0725 10 50 55
Mail: [email protected]