Pressmeddelande 9 november 2018 09 november 2018 20.14 av Lady Yuna

Pressmeddelande 9 november 2018


Förbundsstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 6 november 2018 om ett antal viktiga förändringar i Riksförbundet Goodgames organisation. Därtill beslutade förbundsstyrelsen om en flytt av det tidigare utlysta förbundsrådet den 10 november 2018.


Förbundsstyrelsen sammanträdde den 6 november 2018 för det som var planerat till det sista förbundsstyrelsemöte för verksamhetsåret. Det har dock kommit till styrelsens kännedom att det inte skickas någon kallelse till det tidigare utlysta förbundsrådet den 10 november 2018, därför ändrades inriktningen och dagordningen för styrelsens sammanträde och vi väljer nu att redovisa de beslut vi har fattat.


Förbundets organisation


Styrelsen fattade under sitt sammanträde principiella beslut som var viktiga för förbundets fortsatta verksamhet. De förändringar vi beslutat om gäller:


en förändrad delegationsordning
Styrelsen ansåg att det fanns behov av en uppdaterad delegationsordning. Den nya delegationsordningen innebär att generalsekreteraren fråntogs alla delegationer och istället är det enbart förbundsordförande som har delegation. Förbundsordförande kommer tills vidare att leda personalorganisationen.


Styrelsen avser istället att till nästa sammanträde besluta om en arbetsinstruktion för generalsekreterare, för att tydliggöra rollen och hur styrelsen anser vilket ansvar som åligger generalsekreteraren.


Extra utbetalning till medlemsföreningar


Styrelsen har under året haft en återhållsamhet i ekonomin, till följd av den turbulens som förbundet har haft under året. Detta har resulterat i att förbundet har ett överskott i förhållande till den lagda budgeten. Styrelsen har med anledning av detta beslutat för att ytterligare stärka den långsiktiga lokala verksamheten hos våra medlemsföreningar.


Det beslutet innebär för förbundets medlemsföreningar är att vi betalar ut extra medel enligt följande:


35 kronor per medlem


5 000 kr per förening


Styrelsen menar att dessa pengar finns inom ramen för budgeten.


Beslut om inställt förbundsråd och utlysning samt kallelse till nytt förbundsråd


Förbundsstyrelsen ser allvarligt på att det, inför det av förbundsstyrelsen utlysta förbundsrådet, inte har skickats ut någon kallelse till våra medlemsföreningar. Detta har föranlett att styrelsen inte ser det som möjligt att till den 10 november ha ett förbundsråd under rådande omständigheter.


Därför beslutade förbundsstyrelsen sig för att ställa in förbundsrådet den 10 november. All annan information om att mötet ändå ska hållas är falskt och gäller alltså inte.


För att säkerställa de demokratiska principerna, har styrelsen beslutat att till den 29 december utlysa ett nytt förbundsråd. Kallelse för detta förbundsråd skickas ut till våra medlemsföreningar. Detta bidrar till att våra medlemsföreningar har samma chans och möjlighet till att nominera, motionera och i god tid förbereda sig inför det kommande förbundsrådet.


Vi tror att detta leder till en bättre demokratisk ordning för förbundet.


Vi hoppas att vi ses på förbundsrådet den 29 december!


Förbundsstyrelsen


Riksförbundet Goodgame


För mer information om något av styrelsens beslut eller om förbundsrådet:


Michael Levin


Förbundsordförande


Mobil: 072 510 50 55


Mail: [email protected]