Överklagan av beslut om att MUCF håller inne utbetalning08 februari 2018 15.41 av tiniwini82

Överklagande av beslut


Vi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för


2018 års organisationsbidrag.


Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleliga


konsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vid


utbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt.


Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapa


möjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerar


vem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i. Det


är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund av


vad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt att


lägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans.


Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF ger


föreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen och


brist på medel som skulle varit utbetalda.


Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna dra


slutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. Med


MUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betala


löpande skulder och därför tvingas till konkurs.


Att stoppa utbetalningen pga av att det finns styrelsen från 2017 menar att det


pågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innan


ett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns inga


utbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ett


beslut som de valde att mörklägga.


Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikit


ifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttala


sig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar.


MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göra


dvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen.


Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kan


försätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar.


Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom det


förelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut.


Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta beslut


togs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs för


att samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och som


Ordföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställa


sig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för


generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen.


Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extra


förbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att den


kuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medel


inga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs på


förbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppande


styrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna från


MUCF skulle ske.


De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännu


ett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av det


beslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 kr


till en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag.


Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ett


jävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgift


att hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden för


organisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision I


Lund som aktivt deltar i organisationens arbete.


Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål för


ungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen som


Palme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer ska


kunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de inte


låter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högsta


bestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjort


det som stått till buds.


Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremot


enkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunna


betala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter som


fanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs.


Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål med


verksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokrati


och som aktivt tillämpar den.


Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera det


beteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nu


fråntagits dem helt.


Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar,


inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vid


årsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av några


veckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske.


Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är god


föreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation av


styrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning som


är vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt. De flesta


organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisation


har man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen med


ordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond tro


annat än de sätt som prövats av föreningarna.


Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hade


MUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Än


mindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav denna


kollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka i


tiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigare


ställningstagande i allvarliga frågor och beslut.


När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extra


förbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga till


förbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnar


i ett laglöst land.


Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppstått


varför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att ta


till det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska äga


rum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den.


Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundets


medlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det som


förbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF.


Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelse


kuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationen


om föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är helt


orimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare när


en styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrör


dessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått.


MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslut


med sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vid


tidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig de


demokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut av


MUCF till förvaltningsrätten.


Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlös


och endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen med


Roger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningen


Aesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpings


dataförening.


Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt att


självständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar till


myndigheter och andra.


Jag yrkar;


att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hålla


ett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Detta


innebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt för


den framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en ny


styrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tid


förelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål.


att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till en


advokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar.


att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen ska


innehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skipa


rättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan.


Annelie Persson


Generalsekreterare


Goodgame RF