ArtiklarVad är aktuellt i spelvärlden just nu?

Överklagan av beslut om att MUCF håller inne utbetalning

Överklagande av beslut Vi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för 2018 års organisationsbidrag. Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleliga konsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vid utbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt. Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapa möjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerar vem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i. Det är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund av vad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt att lägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans. Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF ger föreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen och brist på medel som skulle varit utbetalda. Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna dra slutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. Med MUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betala löpande skulder och därför tvingas till konkurs. Att stoppa utbetalningen pga av att det finns styrelsen från 2017 menar att det pågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innan ett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns inga utbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ett beslut som de valde att mörklägga. Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikit ifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttala sig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar. MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göra dvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen. Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kan försätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar. Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom det förelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut. Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta beslut togs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs för att samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och som Ordföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställa sig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen. Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extra förbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att den kuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medel inga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs på förbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppande styrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna från MUCF skulle ske. De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännu ett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av det beslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 kr till en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag. Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ett jävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgift att hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden för organisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision I Lund som aktivt deltar i organisationens arbete. Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål för ungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen som Palme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer ska kunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de inte låter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högsta bestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjort det som stått till buds. Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremot enkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunna betala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter som fanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs. Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål med verksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokrati och som aktivt tillämpar den. Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera det beteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nu fråntagits dem helt. Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar, inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vid årsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av några veckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske. Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är god föreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation av styrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning som är vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt. De flesta organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisation har man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen med ordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond tro annat än de sätt som prövats av föreningarna. Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hade MUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Än mindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav denna kollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka i tiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigare ställningstagande i allvarliga frågor och beslut. När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extra förbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga till förbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnar i ett laglöst land. Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppstått varför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att ta till det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska äga rum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den. Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundets medlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det som förbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF. Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelse kuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationen om föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är helt orimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare när en styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrör dessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått. MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslut med sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vid tidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig de demokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut av MUCF till förvaltningsrätten. Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlös och endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen med Roger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningen Aesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpings dataförening. Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt att självständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar till myndigheter och andra. Jag yrkar; att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hålla ett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Detta innebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt för den framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en ny styrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tid förelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål. att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till en advokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar. att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen ska innehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skipa rättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan. Annelie Persson Generalsekreterare Goodgame RF

Inför pressrelease av Hold The Gates

Vi fick möjligheten att ställa lite frågor kring till ett nytt företag som utvecklar indie-spel till surfplattor/mobiler. De släpper ett nytt spel i dagarna och kring detta ställde vi lite frågor till Madeleine Åberg, pressansvarig på Dekkodash.       Lite bakgrundsinformation först:    1) Vad är Indie-Spel? Ett Indie-Spel är så simpelt som ett spel som utvecklats utan någon inblandning frånen publisher. Tack vare det har utvecklarna möjlighet att skapa spelet exakt så somde vill ha det utan några som helst begränsningar. Enbart kreativiteten sättergränserna.    2) Hur ser marknaden ut för just Indie-Spel? Antalet indie-spel har ökat kraftigt under senaste årtiondet, dels på grund avlikriktning i stora AAA-spel där stora ekonomiska intressen sällan ger utrymme förexperiment, men också på grund av bättre utvecklingsverktyg som passar indieutvecklaremed begränsade resurser.    3) Finns det olika genrer/grenar inom Indie-Spel? Indie-spel har lika många genrer som alla andra typer av spel om inte mer.Skillnaden är att bland mindre, fria produktioner finns utrymme för smalare, merexperimentella spel. Eftersom indie-utvecklare har större kreativ frihet än andra"vanliga" utvecklare kan de tänja på gränserna mer mellan olika genrer.       Om företaget:    1) Hur kom ni på idén att starta ett nytt företag? (varför & vem/vilka) Vi hade suttit och utvecklat Hold The Gates under ett flertal månader och det var förstnär vi närmade oss en färdig produkt som vi började fundera över hur vi skullelansera spelet under ett gemensamt namn. Svaret blev såklart att starta ettgemensamt aktiebolag - DekkoDash AB.    2) Hur stora är ni? (antal anställda mm) I dagsläget är vi tre ägare i företaget samt en marknadsansvarig.    3) Har ni planer på att expandera? Kanske till fler orter/länder? Just nu så vill vi se hur det går med hold the gates sedan trivs vi bra att vara ettmindre företag, men längre fram så kanske vi expanderar, förutsatt att vi kan fortsättavara oberoende av utomstående investerare.    4) Håller ni på med fler titlar just nu? Vad vår nästa titel blir vet vi inte än, men idéerna flödar fritt och vi arbetar på diverseprototyper.    5) Var i Sthlm håller ni till? Vi sitter i en lokal i Gamla Stan, men kommer antagligen flytta innan året är slut.     6) Beskriv er/företaget med 3 ord. Kreativitet utan gränser.     Om spelet:    1) Vilka enheter är spelet avsett för? Spelet är avsett för iPad och Android tablets.    2) Kommer det att släppas till andra/fler enheter? Kan vi inte svara på i nuläget, men finns en stor möjlighet att det kommer till flerplattformar.    3) Vad kommer spelet att kosta på marknaden? 22kr.    4) Kommer man att behöva köpa till utrustning, behovsmaterial eller Annat, för att kunna avancera i spelet? Vad kommer dessa i så fallatt kosta?Nej, inga in-app köp behövs. Allt ingår när man köpt spelet.    5) Beskriv upplägget/gameplay i spelet, kort. Hold The Gates är en salig blandning mellan tower defense spel och RTS spel meden liten touch av klassiska brädspel i digitalt format. I stridsläget är varje spelareplacerad på varsin kortsida av en och samma tablet och båda presenteras med envarsin planhalva. Därefter ska varje spelare försöka försöka skicka sina trupper övertill motståndarens sida och ta sig igenom dennes port. Till sin hjälp har man enmängd olika magier och specialvapen man kan använda tillsammans med deenheter man rekryterar.    6) Beskriv spelet med 3 ord. Socialt, taktiskt, engagerande      

Killar, vi är inte gjorda av porslin

Jag ser en rörelse i ögonvrån. Jag vänder mig om med min sensitivity på högsta alternativet så att det går snabbt och är redo att skjuta. Jag siktar och är redo att avfyra mitt vapen. Innan jag hinner skjuta ser jag skott från ett annat håll. Jag skriker”faan” och tittar efter vem det var som tog min kill. Jag ser att det är min vän jag har i micken så jag frågar ”vad fan håller du på med?”. Tillbaka får jag svaret ”gumman, jag vill inte att du ska dö ju, jag försökte bara skydda dig”. Finns det ingenstans vi tjejer kan vara utan att ha överbeskyddande personer omkring oss? Först så är det pappa, sedan så är det pojkvännen och nu är det t.om i spel där det går ut på att döda varandra. Hur ska vi någonsin lära oss att stå på egna ben (få egna kills) om ni hela tiden försöker förhindra farorna? Vi är inte gjorda av porslin eller någonting liknande (en del tjejer kanske är gjorda av plast, men det är en annan historia). Vi vill skaffa våra egna kills och dö i våra tappra försök. En människa lär sig av sina misstag och likadant gör en gamer. Utan våra misslyckanden skulle vi aldrig lära oss någonting. Vi vill känna adrenalinet pumpa när vi får syn på en i andra laget som vi måste döda, känna spänningen när vi avlossar skotten och euforin när vårat offer faller till marken. Ta inte ifrån oss det för att ni är rädda om oss. Vi vill det lika mycket som ni, annars hade vi väl stängt av spelet?

GAMEX 2012

Än en gång slår Kistamässan upp portarna för Nordens största spelmässa – GAMEX. Gamers från hela Sverige förenar sig under samma tak för att tillsammans upptäcka allt vad mässan har att erbjuda, träffa nya människor och prova på kommande spel. Goodgame var ju självklart där och spanade in läget. Nedan ser ni lite av vad GAMEX hade att bjuda på. Nästan precis vid entrén stod det många vid 360-stationen och strax därefter var det Wii U som dominerade följt av Far Cry 3-montern. Bilderna under är några bland de många cosplayare som besökte mässan. De hölls ju Cosplay-SM där, inte att förglömma.        Till vänster ser vi glada xbox-spelare följt av dansare och underst ser vi kontrollen till nya Wiiu och spelet Darksiders II.      Det var många häftiga cosplays som besökte mässan.. En annan mycket populär del av GAMEX var Halo4 men Goodgame ville ta en närmre titt på Wii U även om Master Chief var lockande.      Halo 4 var det låååång kö till för att få provspela.. Längst upp till vänster ser ni Anna från Goodgame som kämpar sig uppför bergsväggar i spelet Darksiders II med Wii U-kontrollen i handen medan Marcus Mod, på den nedersta bilden, rusar fram i samma spel. Nintendo hade ju som sagt tagit plats i stor del av mässan och de visade upp flertalet Mario- och dansspel med den nya konsollen. Vi på Goodgame tyckte att det nya Wii U var ett roligt koncept och att den extra displayen tillförde ett nytt element i spelupplevelsen. Trots att det var synd att den displayen inte var särskilt väsentlig i just det spelet vi provade så verkar det ändå som att det kan bli ett kul sällskapsspel. Det fanns två andra spel att testa till Wii U vilka var ZombieU och Assassin's Creed III. Överlag så tyckte vi att GAMEX var väldigt roligt. Vi stötte även på en av våra största föreningar - Druidz - som var där i samarbete med SpelArena. Elgiganten stod också på ett hörn med nedsatta mässpriser vilket verkade vara väldigt uppskattat.Vi sar frem emot nästa års GAMEX med nya spelnyheter och spännande människor!

StarCraft II WCS: Europe Finals

Redan vid halv tio på lördagsmorgonen den 15 september infann sig gamers från hela Sverige - ja, till och med världen, utanför entrén till Globen. En del hade med sig kuddar och sovsäckar. Andra hade plakat med hejarramsor på. Denna helg skulle komma att bli historisk för svensk e-sport då den Europeiska finalen i StarCraft II kom till Stockholm. I kön diskuterades StarCraft febrilt. Det var nya patcher på gång och hade vi provat Heart of the Swarm betan? Man vände och vred på sig i kön, det fanns ju så många att diskutera med och alla var lika pratglada. Klockan tolv slog dörrarna upp och vi strömmade in. T-shirts till de 50 första och gratis affischer till alla. Generöst, tyckte vi och tog tacksamt emot. Då var det dags att hitta våra sittplatser. Innanför dörrarna på arenan var det sannerligen en mäktig syn. En stor skärm i mitten med två andra på varje sida, en banner som gick längs hela läktarens kant med texten "StarCraft II World Championship Series Europe Finals". Hela den sfäriska salen lyste i någon form av lila och episk musik ljöd i bakgrunden. Nedräkningen hade börjat och det var en halvtimme tills hela alltet skulla starta "på riktigt". Globen fylldes mer och mer och stämnigen var på topp. Det var verkligen nervkittlande när de sista sekunderna rasade förbi på skärmen och hela globen fylldes av rop och skrik medan programledaren kickade igång eventet. Helgens kommentatorer var de ack så välkända paret Tasteosis och Apollo med Kaelaris. Till slut var det äntligen dags för den första matchen och man blev alldeles varm inombords att Sverige verkar ha tagit e-sporten på allvar, äntligen. I pauserna spelades musik och det hände, kanske lite för ofta, att PSY's ansikte lyste upp Globen. Det hände också att hela Globen samlades i mitten och nästintill brottades Gangnam Style med varandra. För att fördriva tiden under mindre intressanta matcher eller under en lång paus fanns övervåningen där man kunde prova den nya expansionen men också spela mot Cytoplasm i Kompletts monter. Meet the Stars bordet stod sällan utan kö och där fick jag också min tröja signerad av många, mer eller mindre, kända spelare. Inte helt oväntat slutade söndagens final med Stephano som vinnare. Jag och mitt sällskap var nästan i extas efter den här underbara helgen. E-sports event är fantastiska, man får möta så mycket roliga människor man delar intresse med samtidigt som man åtnjuter intensiva matcher och får träffa sina förebilder. Jag hoppas Sverige fortsätter att låta arrangera sådana här event i framtiden.