Viktig info!08 februari 2018 11.17 av tiniwini82

Jag har fått besked från vår myndighet MUCF att Roger Petrini har begärt att de ska stoppa utbetalningarna av organisationsbidraget till Goodgame. Enligt skrivelsen var syftet att få ”kontroll över organisationen”. 


 


På mötet i januari ändrade den kuppande styrelsen med Roger Petrini från 2017, firmateckningen men utlyste återigen inte förbundsråd. De är nu uppe i närmare 9 veckors vägran till detta. Enligt MUCF ska detta göras skyndsamt.


 


Syftet har alltså varit att kunna ta kontroll över de medel som skulle inflyta till Goodgame och därmed också göra sig skuldfria i förhållandet till Aron Larsson och Team Property AB.


 


Man måste tolka detta som att de inte vill ta konsekvenserna att bi avsatta på ett nytt extra förbundsråd. Det är nu minst 18 ombud som är anmälda. Den enda konsekvensen ändringen av firmateckningen fick, var att kansliet inte kan godkänna betalningar. Vår bokföringsfirma har sedan tidigare fått uppdraget att göra detta så det fanns inget behov från Goodgames perspektiv att akut ändra firman för förbundet. Det fanns däremot ett akut behov av att utlysa nytt förbundsråd för att välja ny ordförande och styrelse eftersom minst 10 föreningar i början av året ville få möjlighet att göra så. 


 


Vidare har myndigheten i kontakt med Michael Levin svarat att om de känt till det beslut som styrelsen fattade i jäv om utbetalning till den förening som inte kunnat godkännas pga av MUCFs regler, hade Goodgame fått avslag på sin ansökan om medel för 2018.


 


Myndigheten har fattat beslut om att hålla inne utbetalningen tills dess att Goodgame kan uppvisa en ny styrelse som är vald på ett korrekt enligt stadgan utlyst förbundsråd. Vidare vill MUCF göra en utredning av de anklagelser som de hänvisat till att det skulle förekomma ekonomiska oegentligheter. Anmälaren Roger Petrini refererar inte jävssituationen och den utlysning de vägrat att utföra trots att stadgan föreskriver så.


 


Vi har haft auktoriserade revisorer sedan 2002 och ingen har rapporterat att det skulle ha förekommit oegentligheter. Vår revisionsfirma hanterar både bokföring och löner. Det överskottet som Goodgame ådrog sig är kopplat till en form av felaktigt bokförd post vilket man nu måste gå tillbaka till 2014 års bokslut för att avhjälpa. Jag har framfört önskemål sedan dess om att revidera bokslutet och det är nu vår Auktoriserade revisor Håkan Rylander, RR Revision i Lund som gett mig mandat att tillrättalägga bokslutet. Detta är viktigt eftersom MUCFs regelverk inte kan hantera avvikelser utan att vi måste betala tillbaka ett överskott som inte finns tillgängligt.


 


Vår auktoriserade revisor har varit i kontakt med MUCF och Roger Petrini och sökt få till stånd en utlysning av extra förbundsråd.


 


Undertecknad har överklagat beslutet vilket också Michael Levin, Games 4 U har gjort. 


 


--


Vänligen,


 


Annelie Persson


Generalsekreterare


RF Goodgame