Styrelseuttalande 14 november 201816 november 2018 12.54 av Lady Yuna


Uttalande styrelsen 14 november 2018


Förbundsstyrelsen uttalar sig nu om den pågående situationen inom riksförbundet. I uttalandet kommer våra positioner samt ställningstaganden finnas att läsa.


Den 10 november hölls ett ogiltigt förbundsråd genom att ett antal personer valde att, trots styrelsens besked om flytt av förbundsrådet, sammanträda och bland annat välja ny styrelse. Vi beklagar att detta ägde rum och det har orsakat en ohållbar situation i förbundet, vilket bland annat innebär att vi nu längre inte har möjlighet att kunna betala ut löner eller löpande räkningar. Vi kommer att redogöra varför 10 november-rådet är ogiltigt och vilka åtgärder vi planerar för detta.


Förbundsrådet och stadgarna


För att få en objektiv analys av läget, krävs det att man granskar förbundets stagar. Dessa reglerar hur förbundets verksamhet ska ske och inom vilka ramar man måste förhålla sig. Vi har valt att lägga upp denna redogörelse i punktform, indelat per paragraf samt varför denna paragraf överträddes.


§5 (Förbundet är ideellt och verkar i enlighet med demokratiska principer) 
Demokratiska principer är viktigt och ska värnas. Denna princip frångicks dock när, som vi ser det, partiska föreningar allierade med generalsekreteraren valde att sammanträda och hålla mötet. Men fler än hälften av medlemsföreningarna och deras ombud fick ingen möjlighet att rösta eller ens närvara på mötet.


Detta innebär enligt vår tolkning att man medvetet valde att lämna ett antal föreningar, styrelse samt valberedning utanför och dessutom enväldigt bestämma sig för vilka man ville ha med på mötet, som kunde gynna generalsekreterarens sak.


§31 (Ordinarie förbundsråd är beslutsmässigt: [...] då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning...)


Ett fåtal föreningar blev kallade till detta möte som blev inställt. Men man meddelade inte sitt beslut att genomföra mötet (kallade) till alla föreningar, utan enbart hälften av medlemsföreningarna.


Den andra halvan av medlemsföreningarna, styrelsen och valberedningen fick information på omvägar att vissa föreningar avsåg att hålla mötet. Det visade sig dock att den skrivelse som inkommit innehöll felaktigheter.


Ett flertal föreningar stod inte bakom den skrivelsen som skickades in till revisorn om vädjan att hålla mötet.


Eftersom inte alla medlemsföreningar, förbundsstyrelsen eller valberedningen fick del av meddelandet att man avsåg att genomföra mötet 10 november, innebär det att man inte fick kännedom om vissa förbundsrådsombud och generalsekreterarens intention. Det är en överträdelse mot §31.


§40 (Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundsråd från annan än valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsråd. Valberedningen har rätt att införa nomineringsstopp och upphäva densamma.)


Valberedningen hade infört nomineringsstopp till det tidigare utlysta mötet 10 november till posterna för ordförande och ledamöter i styrelsen. Då man avsåg att ändå genomföra mötet torde valberedningens förslag stå fast. Så var dock inte fallet. Istället frångick man denna stadga och valde helt andra personer, förutom i ett fall. Om de förbundsrådsombud som fanns på plats avsåg att fullfölja mötets intention, skulle man då valt de kandidater som var valberedningens kandidater. Det finns inget stöd i stadgarna för ett förbundsråd att upphäva ett nomineringsstopp. 


Eftersom förbundsrådet valde andra kandidater än de valberedningen nominerat och infört nomineringsstopp för valda förtroendeposter, bryter närvarande vid förbundsrådet den 10 november tydligt mot §40.


Närvaron på förbundsrådet 10 november


Av de medlemsföreningars ombud som närvarade på förbundsrådet 10 november, finns det enligt stadgarna ombud som inte fick rösta eller som ens kan räknas som ombud.


En medlemsförening uppfyller inte villkoren för att räknas som medlemsförening, enligt §20. Denna paragraf säger att:
En medlemsförening kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) föreningsmedlemmar under minst ett (1) års tid. 
Denna medlemsförening har enbart fyra (4) medlemmar och kan därför inte anses vara medlemsförening i förbundet.


Ovanstående förening samt ytterligare en har inte till kansliet inkommit mer årsmötesprotokoll. Detta innebär att styrelsen inte säkert kan säga att det funnits verksamhet i medlemsföreningarna. Med anledning av detta kan inte dessa anses vara medlemsföreningar enligt §20


Detta innebär att minst två ombud av de som närvarade inte hade rösträtt till mötet och därför bör förbundsrådet, enbart på denna fakta, ogiltigförklaras.


Generalsekreteraren


Generalsekreterare Annelie Persson har varit drivande i att hålla det möte som ägde rum 10 november. Generalsekreteraren valde, trots styrelsens beslut, att frångå detta och enbart kalla ett antal medlemsföreningar till detta möte. Hon gav därmed också upphov till att medvetet bryta mot flera stadgar.


Generalsekreteraren är anställd av förbundsstyrelsen och ska bland annat verkställa styrelsens beslut. Annelie Persson har undgått verkställighet av beslut. Styrelsen ser allvarligt på att generalsekreteraren enväldigt väljer att frångå styrelsebeslut och stadgar för att driva sin egen agenda. De enda institutioner inom förbundet som ska sätta agendan är förbundsrådet som högst beslutande organ och däremellan förbundsstyrelsen. 


Generalsekreterarens roll i förbundet är att sköta den dagliga verksamheten, verkställa styrelsebeslut och ta fram beslutsunderlag till styrelsen, bland mycket annat. Generalsekreteraren är däremot inte anställd för att köra över styrelsen, själv välja vilka föreningar hon finner passande att ta med till ett förbundsråd och framförallt visa illojalitet mot en sittande styrelse.


Förbundsstyrelsen är vald av medlemmarna genom ombud på ett förbundsråd. Vi är därmed det högst beslutande organet mellan två förbundsråd. Detta innebär att vi företräder våra medlemmar och ska agera för förbundets bästa. När vi tog beslutet att flytta fram förbundsrådet beror det på att mötet 10 november inte uppfyllde kraven enligt stadgarna. Vi förväntar oss att våra medlemsföreningar också förstår att det var därför vi gjorde så. Men när generalsekreteraren går emot styrelsen så uppstår en förtroendekris mellan styrelse och generalsekreterare.


På grund av att mötet hölls och ett ogiltigt protokoll lämnats in till bland annat bank, har det inneburit att bankkontot är spärrat och löner samt räkningar inte längre kan betalas. Förbundsstyrelsen gör vad den kan för att situationen ska lösa sig och löner samt övriga kostnader återigen kan betalas.


Vägen framåt


Förbundsstyrelsen beklagar djupt den uppkomna situationen. Vi är beredda att fullfölja förbundsrådet den 29 december och diskutera förbundets framtid samt bereda val och besluta om motioner och propositioner. 


Vi som är valda till förbundsstyrelsen kommer att sitta kvar till den 29 december. Om vi skulle tillåta att mötet den 10 november var godkänt, skulle vi sätta ett helt nytt prejudikat inom föreningsvärlden och det vore mycket olyckligt. Vi ber om förståelse för den här tiden fram till den 29 december och hoppas att ni kommer och aktivt deltar i förbundets framtid genom motioner och nomineringar.


Utan att hålla oss till demokratiska principer och de regelverk vi har satt upp, kommer förbundet gå en mycket olycklig tid till mötes.


Förbundsstyrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Michael Levin
Förbundsordförande
Mobil:072 510 50 55
Mail: [email protected]