Smålandspostens bevakning03 mars 2018 13.22 av tiniwini82

Smålandsposten har bevakat föreningarnas arbete för ökad demokatri.


Roger Petrini gör en del uttalande där han på påstår att det endast är vissa i hans styrelse som också var medlemmar i deras nybildade förening. 6 av 7 i styrelsen är medlemmar i föreningen Sverigekampen när de ansöker om att bli medlemmar hos Goodgame. Till Smålandsposten säger Roger Petrini att det handlar om vissa - kan man räkna 6 av 7 som vissa. Nej.


Alla beslut man fattar är mer eller mindre jäv i vår styrelse, menar Roger Petrini i artikeln ur Smålandsposten. Detta är ett märkligt utlåtande vilket mer eller mindre skulle betyda att allt är jäv inom en förbundsstyrelse. Varför är då jäv brottsligt enligt lagen om det är normalt?


– När de på ett olagligt sätt försöker ta över förbundet måste vi agera som styrelse. Vi måste säga till. Det är ju statliga pengar vi pratar om. Det är skattemedel. Vi kan inte låta någon på ett olagligt sätt ta över förbundet och hantera statens pengar, säger Roger Petrini.


Det här uttalandet är speciellt intressant eftersom de själv enligt deras egen ordförande agerat i jäv och därefter när föreningarna vill utlysa extra förbundsråd för att avsätta dem, vägra utlysat och kalla.. Hur är det med den demokratiska processkunskapen hos den moderata falangen som Petrini representerar?


Utöver detta har de under dessa månader uppvisat alla tänkbara diktatoriska angreppssätt som är möjliga. Försökt tvinga generalsekreteraren till tystnad, betala ut pengar i förskingring, påstått att kansliet för dem bakom ljuset att det fanns mer pengar än det faktiskt gjorde. 


I min senaste kommentar kan man se att jag beskriver två ställen som tydligt vittnar om att jag och fd ordf Alexander Engman beskriver att projektet inte är finansierat. Under flera möten jag och Alexander har deltagit i har vi båda envist hävdat detta trots att vi har haft hela styrelsen mot oss som påstått det motsatta. I Alexander Engmans jävsreservation som är upptaget i styrelseprotokollet skriver han uttryckligen;


”Man vill också försöka fördela pengarna på två år, dels innevarande år (2017), dels


nästkommande år {2018}, om inte det finns utrymme i budgeten att dela ut pengarna direkt från


innevarande år. Den problematik jag ser i detta är att det handlar om en ganska kraftig


utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande år’ avslutar han den 23/10 2018.


Att det inte fanns pengar framgår också tydligt genom själva beslutet där man fattar beslut om 200 000 kr i projektansökan Sverigekampen. Man ser också att projektet ska ha börjat gälla en månad innan beslutet fattades.


”Aron Larsson presenterade ansökan. Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja föreningen Sverigekampen ett projektanslag på totalt 200 000kr för 7 månaders projekttid (2017-10-01—2018-04-30). Projektanslaget ska, om möjlighet finns betalas ut till föreningen under 2017, men om ekonomiska skäl finns kan betalningen delas upp i 50% före årsskiftet och 50% efter.” 23/10 19.30-19.35.


Man kan nu med rätta kalla Roger Petrinin för lögnare. Han har deltagit i samtliga möten, han var dessutom sekretare i ovan nämnda möte. 


Min fråga blir nu hur många av de sittande styrelseledamöterna som stödjer de lögner Roger Petrini (m) skriver om både till myndigheter och utskick samt i uttalande till media? De är medskyldiga när man inte dementerar Rogers Petrinis fortsatta nu, avslöjade lögner.


Att kansliet skapade interimsstyrelsen kan man verkligen ha åsikter om. Valberedningens ordförande har varit medlem i förbundet sedan 2004 och bildade sin egna första förening något år senare. Roger Petrini dök upp i vår organisation för mindre än ett år sedan. Att vår valberedningsordförande valdes får han skylla på medlemsföreningarna som valt henne. De litade på hennes kontaktnät och kunnande samt långa erfarenhet i organisationen. De två övriga i valberedningen är inte anställda av kansliet eller förbundet.


Att föreningarna och jag skulle ha förtalat styrelsen innan de själva gjorde det, till vår myndighet MUCF är också ren lögn. Se på datumen för publicering här på hemsidan och det inlämnade datumet hos registratorn. Att föreningarna inte får använda sin demokratiska rätt är något som Roger Petrinis styrelse borde åka rakt ut genom fönstret för.


Läs om vad Alexander Engman skriver om jävsituationen i sin anmälan till protokollet den 23/10 2017;


”Först och främst ser jag en uppenbar jävsproblematik i förhållandet Riksförbundet Goodgames


förbundsstyrelse och föreningen Sverigekampen, Den uppkomna jävsituationen utmynnar


framförallt i att tre av förbundsstyrelsens ledamöter också sitter i styrelsen för Sverigekampen.


Därutöver har ytterligare en förbundsstyrelseledamot undertecknat själva ansökan till projektet.”


…”Det finns heller ingen enligt protokollet som anmält jäv i beslutet" 


..”Då det också enligt våra stadgar krävs att minst hälften av styrelsen, däribland förbundsordförande eller vice förbundsordförande, för att kunna fatta ett beslut, hade


detta varit omöjligt och därmed ett direkt stadgebrott.”


… ”Det finns en osäkerhet i många aspekter, däribland budgetfrågan och syfte samt mål med projektet, Man redovisar inte hur projektet ska fortlöpa efter att projekttiden har gått ut eller hur pengarna man ansöker om ska fördelas i projektet. ”


…”inte heller något krav på återredovisning”


…”det handlar om en ganska kraftig; utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande är'


…”Jag hade för egen del gärna sett att denna process också hade förankrats has våra


medlemsföreningar. ”


…”Dessutom så tror jag också att det hade varit bra att få en bild hos våra medlemsföreningar vad man tycker och anser om detta. Det man nu istället kommer att göra är att man informerar medlemsföreningarna om beslutet, utan att de egentligen har någon chans att påverka beslutsförfarandet samt att man heller inte kan ha något tyckande över projektet.”


Artikeln ur Smålandsposten ligger under deras PLUS prenumeration och publicerades den 2/ 3 2018