Samlad information efter det extra förbundsrådet 25/3-1816 april 2018 15.44 av Lady Yuna

Här följer kort information om det extra förbundsrådet i Älmhult 25/3.
Med anledning av hur mötet förlöpte och karaktären i sabotaget så visar vi här den samlade skrivelsen vi sände till revisorerna och som vi alla stod bakom. Protokollet med av sekretesskäl dold omröstning följer sedan och till sist revisorns utlåtande om mötet!


 


SKRIVELSEN:


Vi, ombud, på det extrainsatta förbundsrådet i Älmhult den 2018-03-25 vill framhålla följande:


Då vi kände en stor olust kring den, vid mötets inledning, sittande styrelsen och deras uppenbara försök att sabotera mötet med alla medel de kunde uppbringa, vill vi förtydliga att vi hänvisar till §6 och §29 i förbundets stadgar.


 


 


 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundsråd eller extra förbundsråd, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.


 


29§ Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ.


 


Vi fick inte en chans att uttrycka dessa på mötet då alla försök till kommunikation från vårt håll kördes totalt över av den dåvarande styrelsen, likt en ren diktatur.
Vi hade ordningsregler som de totalt förkastade genom att konsekvent prata över folk, använda ett rent ovårdat språk och gå till rena personangrepp. Detta trots att vi meddelat/önskat ett vårdat förhållningssätt då det befann sig flera barn i lokalen, dessa barn var också ombud! Flera av dem mår nu psykiskt dåligt av de ständigt fientliga och solklart rena angrepp från den dåvarande styrelsen.


Istället för att bemöta förbundsrådets åsikter och frågor valde de att smutskasta den ena personen efter den andra med påhopp och idéer tagna ur luften och förstärka dessa med svordomar, höjda röster och allmänt störande av formalia.


De agerade diktatoriskt och visade ingen som helst hänsyn till den demokratiska processen.


Vi, ombuden, ÄR förbundets högst beslutande organ och vi framhäver §6 och §29 á det bestämdaste. Vi är dessutom i klar majoritet om man ser till protokollet och vi accepterar inte att man på det sätt gamla styrelsen försöker skrämma folk till tystnad!


Kommentar från några av barnen:


Vi, som var med för första gången, blev avskräckta av de vuxnas aggressiva dagisnivå och vi vet inte om vi någonsin kommer att åka någon mer gång! Palmbogklanen och Minionerna


 


Älmhult 2018-03-25


 


PROTOKOLLET med sekrestess:


 


Riksförbundet Goodgame


Förbundsråd 180325 i Älmhult Folkets Hus.
Deltagare på mötet ombud och föreningar;


 


Dolt av sekretessskäl!


 


1.     Mötets öppnande


 


Beslöts att öppna mötet.


 


g - grönt betyder ja


r - betyder nej


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 gröna 7 röda


 


Beslöts att godkänna att mötet öppnas.


 


 


2. Fastställande av röstlängd


 


Dolt av sekretessskäl!


 


Beslöts att fastställa röstlängden ovan.


 


Bilaga 1 reservation mot beslut om fastställande.


 


Härmed reserverar vi oss mot beslutet att godkänna en röstlängd innehållande avstängda personer som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet.


Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna ombud för föreningar som ej uppfyller kraven för medlemsskap i förbundet att delta i det extra förbundsrådet genom ombud.Undertecknad av
Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening.


Linus Nyberg, Game Nation.


Mattias Jacobsson, Cospix.


Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 gröna 7 röda


Beslöts att fastställa röstlängden.


4. Val av mötesordförande (Kom innan pkt 3 eftersom man valde mötesordförande först).


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 gröna 7 röda


 


Beslöts att välja Ingmar Almqvist.


3. Kan ombuden besluta att extra förbundsrådet är behörigt utlyst och beslutsmässigt?


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 gröna 7 röda


 


Beslöts att godkänna att mötet är behörigen utlyst och beslutsmässigt.


 


 


 


Bilaga 2. Reservation.


Härmed reserverar vi oss mot beslutet att anse att det extra förbundsrådet 25 mars 2018 som beslutsmässigt. Kallelsen till det extra förbundsrådet har ej skickats till alla som paragraf 49 i stadgarna ska ha den. Förbundsstyrelsens ledamöter har inte kallats. Likaså har inte heller de ombud som anmälts innan kallelsen sändes ut fått kallelsen. Mötet kan därmed ej anses beslutsmässigt.


 


Undertecknad av
Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening.


Linus Nyberg, Game Nation.


Mattias Jacobsson, Cospix.


Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.


 


5. Val av mötessekreterareBeslöts att välja Annelie Persson till mötessekreterare.


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14-7 för gröna


 


Bilaga 3. Reservation.


Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till sekreterare utse en av förbundsstyrelsens avstängd person som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet.


 


Undertecknad av
Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening.


Linus Nyberg, Game Nation.


Mattias Jacobsson, Cospix.


Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.

6. Val av rösträknare


Beslöts att välja Samir Eklund och Ove Schulze som rösträknare.


 


 


7. Val av justerare


Beslöts att godkänna Karolina Palmborg och Johan Svensson till justeringspersoner.


 


8. Punkter att behandla


 


1.     Ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 där styrelsen beslutade om projektpengar till deras nya  förening Sverigekampen.


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 gröna 7 röda


 


Beslöts att ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 2017.


 


2. Återbetalning av pengar som är utbetalda till projektet Sverigekampen som förbundsstyrelsen beslutat ge nybildad förening, där flertalet av förbundsstyrelsen själva sitter i nybildade föreningens styrelse.


 


Yrkade Ove Schulze att återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 mot 7


 


Beslöts att kräva återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.


 


Bilaga 4.


Utdrag ut styrelseprotokoll från den 22 februari 2018. Annelie Persson deltog inte på styrelsemötet. Deltagare var Roger Petrini, Josefine Lidberg, Manuel Mellan, samt Aron Larsson.


"Förbundsstyrelsen beslutar att häva styrelsebeslutet 2017-10 23 att tilldela Föreningen Sverigekampen projektmedel då projektmedel som i september delgavs styrelsen var felaktiga då förutsättningarna för projektets Generalsekreteraren Annelie Person förespeglade styrelsen var felaktiga. Den ekonomiska situationen som i september delgavs styrelsen stämde inte överens med verkligheten. Det påstådda budgetöverskottet fanns inte.


 


Förbundsstyrelsen beslutar att de projektmedel 9999 kr som tidigare betalts ut till Föreningen Sverigekampen ska återbetala till förbundet. ”


 


Protokollet som visades upp är justerat av Roger Petrinin men saknar underskrifter av Josefine Lidberg och Aron Larsson.


 


 


3. Misstroende mot sittande styrelse pga jäv samt förskingring av förbundets medel då de beslutat om arvodering samt projektpengar till en nybildad förening.


 


Är det mötets mening att inte bevilja dem ansvarsfrihet?


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 ja, inte bevilja ansvarsfrihet - 7 nej, vill bevilja ansvarsfrihet


 


Beslöts att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet och fälla dem med misstroendeförklaring.


Vald styrelse 2017 är Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson.


 


4. Permanenta avstängningar för medlemmar som skadat förbundet med förskingring av förbundets pengar. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen.


 


Dolt av sekretessskäl!


 


Beslöts att avstänga Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson, permanent.


 


Bilaga 5 Reservation.


Härmed reserverar vi oss mot att permanent stänga av i förväg ej namngivna eller meddelande föreningsmedlemmar.


 


Ett extra förbundsråd har ej rätt att stänga av eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundetyrelsen stänga av föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.


 


Undertecknad av
Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening.


Linus Nyberg, Game Nation.


Mattias Jacobsson, Cospix.


Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.


 


Reservation. Aron Larsson. Ett extra förbundsråd har ej rätt se 23 paragrafen att stänga ev eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundsstyrelsen stänga av en föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.


 


Likaså har personer som ska uteslutas ut förbundet rätt att på förbundsrådet försvara sig mot ev. anklagelser. Då kallelsen ej namnger de personer de som ska permanent avstängas har de ej haft möjlighet att försvara sig mot anklagelserna.


 


 


 


5. Permanenta avstängningar för medlemsföreningar som skadat förbundet. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen. De stängs av till oktober då frågan tas upp igen.


 


Dolt av sekretessskäl!


 


13-8 Beslutet gjordes för alla a, b samt c i en omröstning.


 


a.     Lidköpings dataförening
Beslöts att godkänna avstängningen.


b.     Game Nation
Beslöts att
godkänna avstängningen.


c.     Aesir Online Gaming Community
Beslöts att
godkänna avstängningen.


 


Bilaga 6. Reservation.


Härmed reserverar vi oss mot beslutet att utan i förväg angivna skäl permanent stänga av medlemsföreningar. Ett extra förbundsråd har ej rätt se paragraf 21 i stadgarna att stänga av eller eller utesluta medlemsförening, Enligt paragraf 21så får endast förbundsstyrelsen stänga av en medlemsförening och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en medlemsförening.


 


Undertecknad av
Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening.


Linus Nyberg, Game Nation.


Mattias Jacobsson, Cospix.


Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.


 


 


8. Val av ny förbundsordförande


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 - 7


 


Beslöts att välja Michael Levin till ny förbundsordförande.


 


9.  Val av ny styrelse


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14 - 6Beslöts att välja Martin Schulze Crossroad Gamers, Rickard Hollén Local gaming, Jimmy Andersson Minionerna. Suppleanter Dan Svensson Sverigekampen samt Karolina Palmborg, Palmborgs klanen.


 


 


10. Val av ny valberedning


 


Dolt av sekretessskäl!


 


14-5Beslöts att välja Petra Schulze till sammankallande.
Beslöts att
välja Anton Nilsson.


Beslöts att välja Rickard Hollén.


 


Bilaga 7 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till ledamot i valberedningen utse en eller flera av förbundsstyrelsens avstängd/a person/er som ej har rätt till att delta i det extra förbundsrådet.


 


Undertecknad av
Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening.


Linus Nyberg, Game Nation.


Mattias Jacobsson, Cospix.


Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.


 


Bilaga 8 Johan Svensson reserverar mig härmed mot det förslag valberedningen presenterar angående förslag till ny styrelse då jag själv inte har fått medverka till beslut.


 


11. Mötet avslutas.


Beslöts att avsluta mötet.


 


Älmhult 25 mars 2018.


 


 


 


 


 


 


—————————————-                                                            ————————————-Karolina Palmborg Justeringsperson                                       Johan Svensson
Justeringsperson                                                                                                          


 


 


 


 


 


 


—————————————-


Annelie Persson


Mötessekreterare


 


 


 


REVISORNS UTLÅTANDE:


 


 


Angående Förbundsråd i Älmhult 2018-03-25


I enlighet med föreningens stadgar kallade undertecknad till ett extra förbundsråd till den 25 mars 2018. Anledningen, enligt min uppfattning, var den anarki som med all tydlighet råder inom förbundet. Det var således dags att sätta ner foten och låta föreningens medlemmar ta ställning till hur verksamheten skall styras i framtiden.  Som ordförande vid mötet utsågs Ingemar Almqvist, vilken jag bedömer som helt neutral i sakfrågorna och därmed bidrog till saklighet vid mötet.


Enligt protokoll, fört vid mötet, har 14 närvarande (inklusive ombud) röstat igenom fattade beslut medan 7 närvarande röstat nej.


 


Således är det min uppfattning att de av förbundsrådet tagna besluten vid förbundsrådet i Älmhult 2018-03-25 är giltiga.  Därefter är det upp till MUCF att ta det slutliga beslutet.


 


Håkan


 


____________________________________________________
Håkan Rylander


Auktoriserad Revisor


Östra Mårtensgatan 15
223 61 Lund
Tel +46 46 12 74 00
Mobil +46 72 56 22 935
www.rr-revision.se