Överklagan mot MUCFs beslut om att hålla inne medel08 februari 2018 18.04 av Annelie

Överklagande av beslut

Vi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för
2018 års organisationsbidrag.
Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleliga
konsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vid
utbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt.

Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapa
möjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerar
vem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i.

Det är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund av
vad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt att
lägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans.
Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF ger
föreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen och
brist på medel som skulle varit utbetalda.

Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna dra
slutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. Med
MUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betala
löpande skulder och därför tvingas till konkurs.

Att stoppa utbetalningen pga av att styrelsen från 2017 menar att det
pågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innan
ett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns inga
utbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ett
beslut som de valde att mörklägga.

Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikit
ifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttala
sig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar.

MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göra
dvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen.
Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kan
försätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar.

Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom det
förelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut.
Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta beslut
togs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs för
att samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och som
Ordföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställa
sig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för
generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen.


Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extra
förbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att den
kuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medel
inga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs på
förbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppande
styrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna från
MUCF skulle ske.

De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännu
ett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av det
beslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 kr
till en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag.

Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ett
jävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgift
att hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden för
organisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision I
Lund som aktivt deltar i organisationens arbete.

Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål för
ungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen som
Palme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer ska
kunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de inte
låter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högsta
bestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjort
det som stått till buds.

Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremot
enkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunna
betala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter som
fanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs.
Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål med
verksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokrati
och som aktivt tillämpar den.

Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera det
beteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nu
fråntagits dem helt.

Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar,
inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vid
årsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av några
veckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske.

Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är god
föreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation av
styrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning som
är vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt. 


De flesta organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisation
har man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen med
ordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond tro
annat än de sätt som prövats av föreningarna.


Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hade
MUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Än
mindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav denna
kollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka i
tiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigare
ställningstagande i allvarliga frågor och beslut.

När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extra
förbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga till
förbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnar
i ett laglöst land.

Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppstått
varför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att ta
till det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska äga
rum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den.
Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundets
medlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det som
förbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF.

Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelse
kuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationen
om föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är helt
orimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare när
en styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrör
dessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått.
MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslut
med sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vid
tidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig de
demokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut av
MUCF till förvaltningsrätten.

Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlös
och endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen med
Roger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningen
Aesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpings
dataförening.


Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt att
självständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar till
myndigheter och andra.

Jag yrkar;
att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hålla
ett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Detta
innebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt för
den framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en ny
styrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tid
förelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål.

att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till en
advokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar.

att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen ska
innehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skipa
rättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan.


Annelie Persson
Generalsekreterare
Goodgame RF