Förbundsrådsresultatet02 mars 2018 22.52 av Annelie

Under helgen genomfördes den poströstning som tidigare aviserats av föreningarnas påkallade önskemål om nytt extra förbundsråd. Valresultatet blev klart under söndagskvällen och styrelsen har nu haft sitt första konstituerande möte. De kommer nu att kräva att styrelsen från 2017 erkänner sin förlust och avgår samt överlämnar ev resurser som influtit till organisationen.


 


De kuppmakare som tidigare genomfört jäv och förskingring har förlorat förtroendet hos i princip alla de föreningar som deltog i omröstningen. Det betyder att det nu står tre föreningar mot minst 12 föreningar i organisationen. Det extra förbundsråd som är utlyst till den 25 mars i Älmhult kommer att hållas som en helgardering. Det är förbundets revisorer som utlyst mötet Thea Arvidsson jurist och verksamhetsrevisor samt Håkan Rylander, Auktoriserad revisor.


 


Styrelsen från 2017 svarade med att utesluta många av dem som deltagit i kampen för rätten till ett nytt extra årsmöte - dvs förbundsråd. Denna styrelse utgörs i huvudsak av 5 ledamöter där tre sitter i Lidköpings dataförenings styrelse och två från Aesir Community. Då styrelsen från 2017 saknar av förbundsrådet vald ordförande och dessutom nu blivit avstängda fram till ordinarie förbundsråd i oktober 2018 saknar deras beslut formell kompetens. De har också inkommit med önskemål om att de vill ha kontroll över informationskanalerna. Detta beslut kunde inte genomföras innan poströstningen därför att de inte betalat räkningar till kopplade leverantörer. Nu efter poströstningen kommer det inte att genomföras eftersom deras styrelse har lägre stöd och legitimitet än den sittande.


 


Det är inte styrelsen som bestämmer det är föreningarna och nu har föreningarna talat för sig. Antalet ombud som deltog var högt jämfört med antalet föreningar anslutna till förbundet.


 


Att som styrelsen från 2017 under flera månader vägrat utlysa nytt förundrad och istället fokusera på att ta kontroll över bankkonton, har skadat organisationen allvarligt hos både MUCF och leverantörer. Att vilja ta kontroll är inte ett godtagbart skäl för att vägra betala ut löner och skulder. Dessutom inte när det fanns extern bokföring och revision som avtalats att sköta detta under året.


 


Vad den nya styrelsen nu måste titta på är vilka åtgärder som måste vidtas. Den kuppande styrelsen kommer att få krav resta för de utbetalningar som de beviljade under oktober 2017. De kommer att skickas till kronofogden.


 


Övriga extra kostnader i samband med fördröjning av betalning, inkasso, kronofogde kostnader mm kan också påföras kuppmakarna. Då det finns uppsåt för kuppen kan man inte dra fördel av ansvarsförsäkringar. Dessa gäller endast om man kan visa att man inte visste att man gjorde fel och här är förhållandet det omvända.


 


Vidare måste man titta på de anmälningar som inkommit till kansliet om Roger Petrinis brott mot PUL och mot efterforskning och publicering av oriktiga uppgifter om medlem. Annelie Persson är ansvarig för att PUL efterlevs inom organisationen.


 


Den från styrelsen självutnämnda titeln tillförordnad förbundsordförande som Roger Petrini använder sig av existerar inte. Han kan inte heller väljas av sin styrelse fram till ordinarie förbundsråd 2018. Handlingen vittnar om att man inte haft för avsikt att utlysa nytt förbundsråd. I de sekretessbelagda handlingar vi nu har fått ut från MUCF kan man se detta tydligt och klart.


 


Utöver detta har det inkommit klagomål sedan tidigare om hur Lidköpings dataförening har hanterat anställningar med olovlig uppsägning samt ev. svart arbete på deras e-sport anläggning i Lidköping. Enligt den delegationsordning som ligger sedan 2002 samt reviderad 2004 så har Förbundsordförande och Generalsekreterare rätt att göra revision på samtliga medlemsföreningar.


 


Detta betyder att man har rätt att granska alla typer av transaktioner, anställningskontrakt mm för att avgöra om brott har begåtts med statliga medel. Styrelsen ska nu göra en bedömning av om och när denna ska ske. Föreningen och de avstängda ledamöterna kommer att få möjlighet att bemöta kritik inför det ordinarie förbundsrådet i oktober 2018. Det är nu möjligt för styrelsen att fatta beslut i frågan eftersom Lidköpings dataförening har skickat in de dokument som krävs för medlemskap och också begärt ut ersättning för verksamhetsbidrag. Man måste därför anta att de har för avsikt att stanna kvar i organisationen Goodgame.


 


När det gäller den ogiltiga uppsägning som Lidköpings dataförening genomförde hos personal som var på föräldraledighet kan vi inte hjälpa till. Det svar som vi har erhållit från Lidköpings dataförening menade att det var NBV som låg bakom uppsägningen. Detta är ännu inte bekräftat från NBV i Lidköping. Vad vi däremot kan göra är att hjälpa föreningar med juridik kring dessa frågor samt och hjälpa till med utbetalningar av löner så att detta sköts korrekt i fortsättningen.


 


Vi kommer också att sätta upp en skola om arbetsgivaransvar och enklare råd inför anställningar. Den kommer också att innefatta råd kring juridiska frågor vid kupper och övertagande då vi märkt att föreningar och förbund inte har förberett sig på denna typ av problematik.


 


Om ytterligare förskingring kommer att ske i detta fall återstår att se då den nya styrelsen får tillgång för att se vad som ytterligare har försvunnit från konton den dag de överlämnas från banken. Kuppmakarna hade glömt informera banken om varför bankens korträkningar inte var betalda - dvs de hade själva orsakat problemet vilket också var enkelt att bevisa genom diarieförda dokument.


 


För att undersöka MUCFs roll i situationen kommer vi att ställa ett antal frågor kring den uppkomna situationen. Dels behöver styrelsen veta vilken undersökning som ska göras samt hur MUCF ställer sig till de uppenbara lögner som gjorde att utbetalningen drogs in. Det kan nu bevisas genom att titta på den rapport och utfall som redovisades av Alexander Engman på mötet den 16 december i Göteborg. Det framgick tydligt att det inte saknades pengar i kassan och det framgick också tydligt att de poster som fanns registrerade av bokföringsfirman låg i linje med budget och inte avvek med 3- 400 000 kr.


 


Arbetet med bokslut måste sättas igång när inbetalningar är klara. I samband med detta måste omgående samtliga fackliga förhandlingar hanteras av ordförande och generalsekreterare enligt delegationsordningen.


 


Organisationens lokaler kommer nu att bevakas de närmaste veckorna för att inte mer utrustning ska försvinna. Det finns oro för detta eftersom styrelsen från 2017 gett fullmakt till en styrelsemedlem från Lidköpings dataförening. De har redan försökt få ut organisationens bokföring under pågående uppdrag hos PWC i Lidköping. Men då uppdraget inte var betalt och reglerat i ordning skedde detta inte. Lidköpings dataförening kommer också att ombes lämna tillbaka den utrustning som lånats ut inför förbundsrådet 2017.


 


Aesir Gaming Community kommer att kontaktas av styrelsen för att undersöka vilket stöd Roger Petrini har från dem. Då Roger Petrini har varit aktiv inom förbundsarbetet i mindre än ett år vill man veta hur allvarligt föreningen ser på situationen och vilket stöd han har internt. Hittills har inte föreningen svarat på de mejl som skickats och det är av denna anledning som föreningarna valt att avstänga hela Aesir. Lidköpings dataförening har visat starkt stöd för sina tre medlemmar vilka också sitter i deras styrelse och därför fanns det inga förmildrande omständigheter.


 


MUCF har i uttalade till vår nyvalde ordförande Michael Levin meddelat att om jävet och förskingringen hade meddelats tidigare hade detta lett till att pengar inte beviljats alls. Situationen har krävt medlemmarnas tydliga och uttalade vilja mot agerandet av kuppmakarna.


 


MUCF har också varit tydliga med att om förbundsrådet fattar beslut om att man väljer att genomföra poströstning trots att stadgan inte förskriver det, ska man överväga att se till resultatet. Nu fick Goodgame redan besked om utbetalning förra veckan så denna granskning kommer att ske av MUCF i efterhand då det sittande förbundsrådet är utlyst och genomfört.