NyhetsarkivVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

Nyhetsbrev utskickat!

NYHETSBREV GOODGAME NOVEMBER-DECEMBER 2018 Vilket år det har varit. Förbundet har hanterat situationer inom förbundet som har tagit mycket tid och kraft från att driva organisationen. Detta har föranlett att Goodgame under nästan hela 2018 har legat i dvala, vad gäller främst strategiska planer och organisationens framtid, men också mycket av den dagliga verksamheten, då fokus framförallt har legat på att komma tillrätta med de problem och konflikter som finns. Vi avslutar snart november månad när detta skrivs. Här kommer information om vad som hänt och kommer hända den närmsta tiden. FÖRBUNDSRÅDSom bekant har förbundsrådet bytt datum från den 10 november till den 29 december. Nu är både motions- och nomineringstid slut och både styrelse och valberedning kommer att hantera motioner respektive nomineringar enligt stadgans ordning. Du som motionsskrivare kan förvänta dig att få ett svar senast fyra veckor innan förbundsrådet. Valberedningen kan som bekant upphäva det av stadgarna bestämda nomineringsstoppet, om de finner att det finns ett behov för detta. Detta meddelas i så fall av valberedningen och detta kommer ut som information från [email protected] Handlingarna kommer att skickas ut fyra veckor innan förbundsrådet, där vi behandlar nästkommande års budget, verksamhetsplan samt val av ny styrelse, valberedning och revisor. Vi kommer även att ta upp de propositioner och motioner som kommit in till förbundsstyrelsen. Om du inte har lämnat in en motion, går det bra att göra så. Det som är skillnaden är att din motion inte kommer som en egen punkt, utan under punkten ”övriga frågor”. Där kommer din motion att tas upp, om förbundsrådet godkänner det. KANSLIET OCH STYRELSENJust nu är det mycket som händer på förbundet. Styrelsen jobbar hårt för att återigen få kontrollen över förbundet, men också bankkonto så att löner och verksamhetsbidrag kan betalas ut. Än så länge har dessa försök varit fruktlösa. Detta beror framförallt på det ogiltiga möte som hölls den 10 november. Styrelsen har tagit steg för att stärka sitt mandat som styrelse och kommer fortsätta göra så ända fram till den 29 december, då förbundsrådet hålls. På grund av det ogiltiga mötet den 10 november som generalsekreteraren höll utan styrelsens, kansliets och flera medlemsföreningars vetskap tillsammans med ett fåtal medlemsföreningar, har detta gjort att förbundets verksamhet helt har stannat av. Styrelsen är väldigt bekymrade över detta och ser med stor frustration på att generalsekreteraren med medlemsföreningar tagit initiativ som allvarligt skadat förbundets verksamhet. Har du några frågor om vad som händer eller sker, så får du gärna höra av dig till förbundsordförande Michael Levin på telefon eller mail.072 510 50 [email protected] VERKSAMHETSBIDRAGStyrelsen har fattat beslut om att extra verksamhetsbidrag ska betalas ut till medlemsföreningarna. Dessa pengar kommer att komma ut, så fort vi har tillgång till bankkontot. Vi gör vårt bästa för att hjälpa er ekonomiskt och vi hoppas att situationen löser sig så snart som möjligt! Kommunikation från Riksförbundet GoodgameDen officiella kommunikationen som kommer från förbundet kommer från [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected] eller [email protected]  All annan mail som påstår sig komma från Riksförbundet Goodgame eller utger sig för att arbeta eller på annat sätt vara kopplade till förbundet kan ni bortse ifrån.

Nyhetsbrev till medlemmarna

NYHETSBREV GOODGAME NOVEMBER-DECEMBER 2018 Vilket år det har varit. Förbundet har hanterat situationer inom förbundet som har tagit mycket tid och kraft från att driva organisationen. Detta har föranlett att Goodgame under nästan hela 2018 har legat i dvala, vad gäller främst strategiska planer och organisationens framtid, men också mycket av den dagliga verksamheten, då fokus framförallt har legat på att komma tillrätta med de problem och konflikter som finns. Vi avslutar snart november månad när detta skrivs. Här kommer information om vad som hänt och kommer hända den närmsta tiden. FÖRBUNDSRÅDSom bekant har förbundsrådet bytt datum från den 10 november till den 29 december. Nu är både motions- och nomineringstid slut och både styrelse och valberedning kommer att hantera motioner respektive nomineringar enligt stadgans ordning. Du som motionsskrivare kan förvänta dig att få ett svar senast fyra veckor innan förbundsrådet. Valberedningen kan som bekant upphäva det av stadgarna bestämda nomineringsstoppet, om de finner att det finns ett behov för detta. Detta meddelas i så fall av valberedningen och detta kommer ut som information från [email protected] Handlingarna kommer att skickas ut fyra veckor innan förbundsrådet, där vi behandlar nästkommande års budget, verksamhetsplan samt val av ny styrelse, valberedning och revisor. Vi kommer även att ta upp de propositioner och motioner som kommit in till förbundsstyrelsen. Om du inte har lämnat in en motion, går det bra att göra så. Det som är skillnaden är att din motion inte kommer som en egen punkt, utan under punkten ”övriga frågor”. Där kommer din motion att tas upp, om förbundsrådet godkänner det. KANSLIET OCH STYRELSENJust nu är det mycket som händer på förbundet. Styrelsen jobbar hårt för att återigen få kontrollen över förbundet, men också bankkonto så att löner och verksamhetsbidrag kan betalas ut. Än så länge har dessa försök varit fruktlösa. Detta beror framförallt på det ogiltiga möte som hölls den 10 november. Styrelsen har tagit steg för att stärka sitt mandat som styrelse och kommer fortsätta göra så ända fram till den 29 december, då förbundsrådet hålls. På grund av det ogiltiga mötet den 10 november som generalsekreteraren höll utan styrelsens, kansliets och flera medlemsföreningars vetskap tillsammans med ett fåtal medlemsföreningar, har detta gjort att förbundets verksamhet helt har stannat av. Styrelsen är väldigt bekymrade över detta och ser med stor frustration på att generalsekreteraren med medlemsföreningar tagit initiativ som allvarligt skadat förbundets verksamhet. Har du några frågor om vad som händer eller sker, så får du gärna höra av dig till förbundsordförande Michael Levin på telefon eller mail.072 510 50 [email protected] VERKSAMHETSBIDRAGStyrelsen har fattat beslut om att extra verksamhetsbidrag ska betalas ut till medlemsföreningarna. Dessa pengar kommer att komma ut, så fort vi har tillgång till bankkontot. Vi gör vårt bästa för att hjälpa er ekonomiskt och vi hoppas att situationen löser sig så snart som möjligt! Kommunikation från Riksförbundet GoodgameDen officiella kommunikationen som kommer från förbundet kommer från [email protected],[email protected], [email protected], [email protected][email protected] eller [email protected]  All annan mail som påstår sig komma från Riksförbundet Goodgame eller utger sig för att arbeta eller på annat sätt vara kopplade till förbundet kan ni bortse ifrån.

Styrelseuttalande 14 november 2018

Uttalande styrelsen 14 november 2018 Förbundsstyrelsen uttalar sig nu om den pågående situationen inom riksförbundet. I uttalandet kommer våra positioner samt ställningstaganden finnas att läsa. Den 10 november hölls ett ogiltigt förbundsråd genom att ett antal personer valde att, trots styrelsens besked om flytt av förbundsrådet, sammanträda och bland annat välja ny styrelse. Vi beklagar att detta ägde rum och det har orsakat en ohållbar situation i förbundet, vilket bland annat innebär att vi nu längre inte har möjlighet att kunna betala ut löner eller löpande räkningar. Vi kommer att redogöra varför 10 november-rådet är ogiltigt och vilka åtgärder vi planerar för detta. Förbundsrådet och stadgarna För att få en objektiv analys av läget, krävs det att man granskar förbundets stagar. Dessa reglerar hur förbundets verksamhet ska ske och inom vilka ramar man måste förhålla sig. Vi har valt att lägga upp denna redogörelse i punktform, indelat per paragraf samt varför denna paragraf överträddes. §5 (Förbundet är ideellt och verkar i enlighet med demokratiska principer) Demokratiska principer är viktigt och ska värnas. Denna princip frångicks dock när, som vi ser det, partiska föreningar allierade med generalsekreteraren valde att sammanträda och hålla mötet. Men fler än hälften av medlemsföreningarna och deras ombud fick ingen möjlighet att rösta eller ens närvara på mötet. Detta innebär enligt vår tolkning att man medvetet valde att lämna ett antal föreningar, styrelse samt valberedning utanför och dessutom enväldigt bestämma sig för vilka man ville ha med på mötet, som kunde gynna generalsekreterarens sak. §31 (Ordinarie förbundsråd är beslutsmässigt: [...] då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning...) Ett fåtal föreningar blev kallade till detta möte som blev inställt. Men man meddelade inte sitt beslut att genomföra mötet (kallade) till alla föreningar, utan enbart hälften av medlemsföreningarna. Den andra halvan av medlemsföreningarna, styrelsen och valberedningen fick information på omvägar att vissa föreningar avsåg att hålla mötet. Det visade sig dock att den skrivelse som inkommit innehöll felaktigheter. Ett flertal föreningar stod inte bakom den skrivelsen som skickades in till revisorn om vädjan att hålla mötet. Eftersom inte alla medlemsföreningar, förbundsstyrelsen eller valberedningen fick del av meddelandet att man avsåg att genomföra mötet 10 november, innebär det att man inte fick kännedom om vissa förbundsrådsombud och generalsekreterarens intention. Det är en överträdelse mot §31. §40 (Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundsråd från annan än valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsråd. Valberedningen har rätt att införa nomineringsstopp och upphäva densamma.) Valberedningen hade infört nomineringsstopp till det tidigare utlysta mötet 10 november till posterna för ordförande och ledamöter i styrelsen. Då man avsåg att ändå genomföra mötet torde valberedningens förslag stå fast. Så var dock inte fallet. Istället frångick man denna stadga och valde helt andra personer, förutom i ett fall. Om de förbundsrådsombud som fanns på plats avsåg att fullfölja mötets intention, skulle man då valt de kandidater som var valberedningens kandidater. Det finns inget stöd i stadgarna för ett förbundsråd att upphäva ett nomineringsstopp.  Eftersom förbundsrådet valde andra kandidater än de valberedningen nominerat och infört nomineringsstopp för valda förtroendeposter, bryter närvarande vid förbundsrådet den 10 november tydligt mot §40. Närvaron på förbundsrådet 10 november Av de medlemsföreningars ombud som närvarade på förbundsrådet 10 november, finns det enligt stadgarna ombud som inte fick rösta eller som ens kan räknas som ombud. En medlemsförening uppfyller inte villkoren för att räknas som medlemsförening, enligt §20. Denna paragraf säger att:En medlemsförening kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) föreningsmedlemmar under minst ett (1) års tid. Denna medlemsförening har enbart fyra (4) medlemmar och kan därför inte anses vara medlemsförening i förbundet. Ovanstående förening samt ytterligare en har inte till kansliet inkommit mer årsmötesprotokoll. Detta innebär att styrelsen inte säkert kan säga att det funnits verksamhet i medlemsföreningarna. Med anledning av detta kan inte dessa anses vara medlemsföreningar enligt §20.  Detta innebär att minst två ombud av de som närvarade inte hade rösträtt till mötet och därför bör förbundsrådet, enbart på denna fakta, ogiltigförklaras. Generalsekreteraren Generalsekreterare Annelie Persson har varit drivande i att hålla det möte som ägde rum 10 november. Generalsekreteraren valde, trots styrelsens beslut, att frångå detta och enbart kalla ett antal medlemsföreningar till detta möte. Hon gav därmed också upphov till att medvetet bryta mot flera stadgar. Generalsekreteraren är anställd av förbundsstyrelsen och ska bland annat verkställa styrelsens beslut. Annelie Persson har undgått verkställighet av beslut. Styrelsen ser allvarligt på att generalsekreteraren enväldigt väljer att frångå styrelsebeslut och stadgar för att driva sin egen agenda. De enda institutioner inom förbundet som ska sätta agendan är förbundsrådet som högst beslutande organ och däremellan förbundsstyrelsen.  Generalsekreterarens roll i förbundet är att sköta den dagliga verksamheten, verkställa styrelsebeslut och ta fram beslutsunderlag till styrelsen, bland mycket annat. Generalsekreteraren är däremot inte anställd för att köra över styrelsen, själv välja vilka föreningar hon finner passande att ta med till ett förbundsråd och framförallt visa illojalitet mot en sittande styrelse. Förbundsstyrelsen är vald av medlemmarna genom ombud på ett förbundsråd. Vi är därmed det högst beslutande organet mellan två förbundsråd. Detta innebär att vi företräder våra medlemmar och ska agera för förbundets bästa. När vi tog beslutet att flytta fram förbundsrådet beror det på att mötet 10 november inte uppfyllde kraven enligt stadgarna. Vi förväntar oss att våra medlemsföreningar också förstår att det var därför vi gjorde så. Men när generalsekreteraren går emot styrelsen så uppstår en förtroendekris mellan styrelse och generalsekreterare. På grund av att mötet hölls och ett ogiltigt protokoll lämnats in till bland annat bank, har det inneburit att bankkontot är spärrat och löner samt räkningar inte längre kan betalas. Förbundsstyrelsen gör vad den kan för att situationen ska lösa sig och löner samt övriga kostnader återigen kan betalas. Vägen framåt Förbundsstyrelsen beklagar djupt den uppkomna situationen. Vi är beredda att fullfölja förbundsrådet den 29 december och diskutera förbundets framtid samt bereda val och besluta om motioner och propositioner.  Vi som är valda till förbundsstyrelsen kommer att sitta kvar till den 29 december. Om vi skulle tillåta att mötet den 10 november var godkänt, skulle vi sätta ett helt nytt prejudikat inom föreningsvärlden och det vore mycket olyckligt. Vi ber om förståelse för den här tiden fram till den 29 december och hoppas att ni kommer och aktivt deltar i förbundets framtid genom motioner och nomineringar. Utan att hålla oss till demokratiska principer och de regelverk vi har satt upp, kommer förbundet gå en mycket olycklig tid till mötes. Förbundsstyrelsen För mer information, vänligen kontakta:Michael LevinFörbundsordförandeMobil:072 510 50 55Mail: [email protected]

Uttalande styrelsen 14 november 2018

Uttalande styrelsen 14 november 2018 Förbundsstyrelsen uttalar sig nu om den pågående situationen inom riksförbundet. I uttalandet kommer våra positioner samt ställningstaganden finnas att läsa. Den 10 november hölls ett ogiltigt förbundsråd genom att ett antal personer valde att, trots styrelsens besked om flytt av förbundsrådet, sammanträda och bland annat välja ny styrelse. Vi beklagar att detta ägde rum och det har orsakat en ohållbar situation i förbundet, vilket bland annat innebär att vi nu längre inte har möjlighet att kunna betala ut löner eller löpande räkningar. Vi kommer att redogöra varför 10 november-rådet är ogiltigt och vilka åtgärder vi planerar för detta. Förbundsrådet och stadgarna För att få en objektiv analys av läget, krävs det att man granskar förbundets stagar. Dessa reglerar hur förbundets verksamhet ska ske och inom vilka ramar man måste förhålla sig. Vi har valt att lägga upp denna redogörelse i punktform, indelat per paragraf samt varför denna paragraf överträddes. §5 (Förbundet är ideellt och verkar i enlighet med demokratiska principer) Demokratiska principer är viktigt och ska värnas. Denna princip frångicks dock när, som vi ser det, partiska föreningar allierade med generalsekreteraren valde att sammanträda och hålla mötet. Men fler än hälften av medlemsföreningarna och deras ombud fick ingen möjlighet att rösta eller ens närvara på mötet. Detta innebär enligt vår tolkning att man medvetet valde att lämna ett antal föreningar, styrelse samt valberedning utanför och dessutom enväldigt bestämma sig för vilka man ville ha med på mötet, som kunde gynna generalsekreterarens sak. §31 (Ordinarie förbundsråd är beslutsmässigt: [...] då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning...) Ett fåtal föreningar blev kallade till detta möte som blev inställt. Men man meddelade inte sitt beslut att genomföra mötet (kallade) till alla föreningar, utan enbart hälften av medlemsföreningarna. Den andra halvan av medlemsföreningarna, styrelsen och valberedningen fick information på omvägar att vissa föreningar avsåg att hålla mötet. Det visade sig dock att den skrivelse som inkommit innehöll felaktigheter. Ett flertal föreningar stod inte bakom den skrivelsen som skickades in till revisorn om vädjan att hålla mötet. Eftersom inte alla medlemsföreningar, förbundsstyrelsen eller valberedningen fick del av meddelandet att man avsåg att genomföra mötet 10 november, innebär det att man inte fick kännedom om vissa förbundsrådsombud och generalsekreterarens intention. Det är en överträdelse mot §31. §40 (Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundsråd från annan än valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsråd. Valberedningen har rätt att införa nomineringsstopp och upphäva densamma.) Valberedningen hade infört nomineringsstopp till det tidigare utlysta mötet 10 november till posterna för ordförande och ledamöter i styrelsen. Då man avsåg att ändå genomföra mötet torde valberedningens förslag stå fast. Så var dock inte fallet. Istället frångick man denna stadga och valde helt andra personer, förutom i ett fall. Om de förbundsrådsombud som fanns på plats avsåg att fullfölja mötets intention, skulle man då valt de kandidater som var valberedningens kandidater. Det finns inget stöd i stadgarna för ett förbundsråd att upphäva ett nomineringsstopp.  Eftersom förbundsrådet valde andra kandidater än de valberedningen nominerat och infört nomineringsstopp för valda förtroendeposter, bryter närvarande vid förbundsrådet den 10 november tydligt mot §40. Närvaron på förbundsrådet 10 november Av de medlemsföreningars ombud som närvarade på förbundsrådet 10 november, finns det enligt stadgarna ombud som inte fick rösta eller som ens kan räknas som ombud. En medlemsförening uppfyller inte villkoren för att räknas som medlemsförening, enligt §20. Denna paragraf säger att:En medlemsförening kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) föreningsmedlemmar under minst ett (1) års tid. Denna medlemsförening har enbart fyra (4) medlemmar och kan därför inte anses vara medlemsförening i förbundet. Ovanstående förening samt ytterligare en har inte till kansliet inkommit mer årsmötesprotokoll. Detta innebär att styrelsen inte säkert kan säga att det funnits verksamhet i medlemsföreningarna. Med anledning av detta kan inte dessa anses vara medlemsföreningar enligt §20.  Detta innebär att minst två ombud av de som närvarade inte hade rösträtt till mötet och därför bör förbundsrådet, enbart på denna fakta, ogiltigförklaras. GeneralsekreterarenGeneralsekreterare Annelie Persson har varit drivande i att hålla det möte som ägde rum 10 november. Generalsekreteraren valde, trots styrelsens beslut, att frångå detta och enbart kalla ett antal medlemsföreningar till detta möte. Hon gav därmed också upphov till att medvetet bryta mot flera stadgar. Generalsekreteraren är anställd av förbundsstyrelsen och ska bland annat verkställa styrelsens beslut. Annelie Persson har undgått verkställighet av beslut. Styrelsen ser allvarligt på att generalsekreteraren enväldigt väljer att frångå styrelsebeslut och stadgar för att driva sin egen agenda. De enda institutioner inom förbundet som ska sätta agendan är förbundsrådet som högst beslutande organ och däremellan förbundsstyrelsen.  Generalsekreterarens roll i förbundet är att sköta den dagliga verksamheten, verkställa styrelsebeslut och ta fram beslutsunderlag till styrelsen, bland mycket annat. Generalsekreteraren är däremot inte anställd för att köra över styrelsen, själv välja vilka föreningar hon finner passande att ta med till ett förbundsråd och framförallt visa illojalitet mot en sittande styrelse. Förbundsstyrelsen är vald av medlemmarna genom ombud på ett förbundsråd. Vi är därmed det högst beslutande organet mellan två förbundsråd. Detta innebär att vi företräder våra medlemmar och ska agera för förbundets bästa. När vi tog beslutet att flytta fram förbundsrådet beror det på att mötet 10 november inte uppfyllde kraven enligt stadgarna. Vi förväntar oss att våra medlemsföreningar också förstår att det var därför vi gjorde så. Men när generalsekreteraren går emot styrelsen så uppstår en förtroendekris mellan styrelse och generalsekreterare. På grund av att mötet hölls och ett ogiltigt protokoll lämnats in till bland annat bank, har det inneburit att bankkontot är spärrat och löner samt räkningar inte längre kan betalas. Förbundsstyrelsen gör vad den kan för att situationen ska lösa sig och löner samt övriga kostnader återigen kan betalas. Vägen framåtFörbundsstyrelsen beklagar djupt den uppkomna situationen. Vi är beredda att fullfölja förbundsrådet den 29 december och diskutera förbundets framtid samt bereda val och besluta om motioner och propositioner.  Vi som är valda till förbundsstyrelsen kommer att sitta kvar till den 29 december. Om vi skulle tillåta att mötet den 10 november var godkänt, skulle vi sätta ett helt nytt prejudikat inom föreningsvärlden och det vore mycket olyckligt. Vi ber om förståelse för den här tiden fram till den 29 december och hoppas att ni kommer och aktivt deltar i förbundets framtid genom motioner och nomineringar. Utan att hålla oss till demokratiska principer och de regelverk vi har satt upp, kommer förbundet gå en mycket olycklig tid till mötes. Förbundsstyrelsen För mer information, vänligen kontakta:Michael LevinFörbundsordförandeMobil:072 510 50 55Mail: [email protected]

Viktig information - Mötet inställt!

Kallelse Förbundsråd Med anledning av att de stadgeenliga principerna inte har följts till förbundsrådet den 10 november, har styrelsen tisdagen den 6/11 beslutat att ställa in detta. Den främsta anledningen är att MUCF har uttalat sig och meddelat att de inte skulle godkänna förbundsrådet, då stadgarna inte har följts. Styrelsen har därför beslutat sig för att utlysa och kalla till ett nytt ordinarie förbundsråd till den 29 december. Den rättrådige finner säkert att förbundsrådet ska hållas senast i slutet av november, men då kallelsen är vad som säkerställer att alla har fått ta del av att förbundsrådet kommer hållas, att motionstid samt nomineringstid finns med, så finner styrelsen att detta är det bästa tillvägagångssättet i nuvarande läge. Mer information om det kommande förbundsrådet kommer. 

Ny höst nya mål...

Under hösten kommer Goodgame att ha årsmöte i Älmhult den 10 november. Ni som har motioner bör lämna dem snarast så att sittande styrelse kan gå igenom dem och lämna svar inför förbundsrådet (Goodgames årsmöte). Redan nu kan vi avslöja att det kommer att bli flera förslag från styrelsen när det gäller stadgarna. Vi kommer också att ha en diskussion om den befintliga visionen och hur den ev ska korrigeras eller genomföras på bästa sätt. Detta året kommer ni själva att sköta era bokningar direkt mot IKEA Älmhults värdshus och för er förening som har familymedlemskap kan ni boka till ett bra pris via värdshusets hemsidas bokningssystem http://online.techotel.dk/domino.aspx?hotelid=87806&lang=sv Ni som ansöker om att få ersättning för boendet kommer att få det under förutsättning att ni är ombud på mötet. Ni kan direkt efter att ni betalat få ersättningen om ni mailar in till [email protected] Eventuellt resor kommer ni att få information om hur de bokas ca 3 v innan mötet då handlingarna som vanligt skickas per mail till den adress ni har angivit hos oss - dvs kontaktpersonen för er förening.  Vi kommer också att diskutera nya projektsatsningar och hur Goodgame ska ställa sig till de olika idéer som framkommit under året. 

Wanted: Styrelsesuppleant!

Valberedningen söker folk! Valberedningen har nu sammanträtt två gånger inför mötet i november och de söker efter suppleant till styrelsen samt en valberedare. Det finns möjligheter att utöka styrelsen något och det finns också rum för fler suppleanter men de önskar åtminstone en av varje. Nomineringsstoppet är nu satt till den 5 oktober 2018 så några dagar finns ännu att fundera  över att ta chansen till styrelsearbete.  Petra och Anton hälsar även en ny valberedare välkommen. Att vara valberedare är både lärorikt och intressant. Vissa år kan det vara mycket arbete och andra flyter nomineringsarbetet på av sig självt. Ibland måste man sålla agnarna från vetet. Eftersom både Petra och Anton är väl insatta i situationen kan vi öppna upp för en yngre förmåga med intresse att lära sig mer om sitta på positionen. Kontakta gärna Petra som är ordförande på valberedningens mail [email protected]  EDIT: Tryckfelsnisse har varit framme och tyvärr så blev det fel månad angiven. Det skall vara Oktober och inget annatStår tydligt i protokollet från valberedningen. Ändrat detta så det blir rätt. Även mailen blev fel här och den är korrigerad nu.

Stickprovskommentarer

Stickprovskontrollerna för 2018 års ansökan till MUCF är klara.  Under hösten har Goodgame skickat in sin ansökan om förnyat bidrag från MUCF. I år gjordes stickprover i stor omfattning pga den debatt som florerat i svensk media.  Goodgame använder sig av telefon, mail samt ett sms system för att försäkra oss om att medlemmarna har valt sitt medlemskap och att personen ifråga finns med rätt namn och övrig information. Goodgame som organisation har sedan flera år tillbaka lämnat in en skrivelse om olika synpunkter kring regelverk och arbetsprocesser kring hanteringen av ansökningar från sökanden till MUCF.  Inför 2019 års kontroller kan vi säga redan nu att de kommer att utföras betydligt tidigare än detta året sannolikt redan så fort varje förening lämnat in sina medlemmar i vårt centrala register.  Det är ett uttalat mål att ansökan till MUCF varje år ska lämna in så fort som det är möjligt dvs redan i början av juni. Detta eftersom det är lättare att genomföra stickprovskontrollerna redan under våren och semestrar för personal inte blir lidande.

Samlad information efter det extra förbundsrådet 25/3-18

Här följer kort information om det extra förbundsrådet i Älmhult 25/3. Med anledning av hur mötet förlöpte och karaktären i sabotaget så visar vi här den samlade skrivelsen vi sände till revisorerna och som vi alla stod bakom. Protokollet med av sekretesskäl dold omröstning följer sedan och till sist revisorns utlåtande om mötet!   SKRIVELSEN: Vi, ombud, på det extrainsatta förbundsrådet i Älmhult den 2018-03-25 vill framhålla följande: Då vi kände en stor olust kring den, vid mötets inledning, sittande styrelsen och deras uppenbara försök att sabotera mötet med alla medel de kunde uppbringa, vill vi förtydliga att vi hänvisar till §6 och §29 i förbundets stadgar.      6§ Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundsråd eller extra förbundsråd, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.   29§ Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ.   Vi fick inte en chans att uttrycka dessa på mötet då alla försök till kommunikation från vårt håll kördes totalt över av den dåvarande styrelsen, likt en ren diktatur. Vi hade ordningsregler som de totalt förkastade genom att konsekvent prata över folk, använda ett rent ovårdat språk och gå till rena personangrepp. Detta trots att vi meddelat/önskat ett vårdat förhållningssätt då det befann sig flera barn i lokalen, dessa barn var också ombud! Flera av dem mår nu psykiskt dåligt av de ständigt fientliga och solklart rena angrepp från den dåvarande styrelsen. Istället för att bemöta förbundsrådets åsikter och frågor valde de att smutskasta den ena personen efter den andra med påhopp och idéer tagna ur luften och förstärka dessa med svordomar, höjda röster och allmänt störande av formalia. De agerade diktatoriskt och visade ingen som helst hänsyn till den demokratiska processen. Vi, ombuden, ÄR förbundets högst beslutande organ och vi framhäver §6 och §29 á det bestämdaste. Vi är dessutom i klar majoritet om man ser till protokollet och vi accepterar inte att man på det sätt gamla styrelsen försöker skrämma folk till tystnad! Kommentar från några av barnen: Vi, som var med för första gången, blev avskräckta av de vuxnas aggressiva dagisnivå och vi vet inte om vi någonsin kommer att åka någon mer gång! Palmbogklanen och Minionerna   Älmhult 2018-03-25   PROTOKOLLET med sekrestess:   Riksförbundet Goodgame Förbundsråd 180325 i Älmhult Folkets Hus. Deltagare på mötet ombud och föreningar;   Dolt av sekretessskäl!   1.     Mötets öppnande   Beslöts att öppna mötet.   g - grönt betyder ja r - betyder nej   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet öppnas.     2. Fastställande av röstlängd   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att fastställa röstlängden ovan.   Bilaga 1 reservation mot beslut om fastställande.   Härmed reserverar vi oss mot beslutet att godkänna en röstlängd innehållande avstängda personer som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet. Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna ombud för föreningar som ej uppfyller kraven för medlemsskap i förbundet att delta i det extra förbundsrådet genom ombud. Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda Beslöts att fastställa röstlängden. 4. Val av mötesordförande (Kom innan pkt 3 eftersom man valde mötesordförande först).   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att välja Ingmar Almqvist. 3. Kan ombuden besluta att extra förbundsrådet är behörigt utlyst och beslutsmässigt?   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet är behörigen utlyst och beslutsmässigt.       Bilaga 2. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att anse att det extra förbundsrådet 25 mars 2018 som beslutsmässigt. Kallelsen till det extra förbundsrådet har ej skickats till alla som paragraf 49 i stadgarna ska ha den. Förbundsstyrelsens ledamöter har inte kallats. Likaså har inte heller de ombud som anmälts innan kallelsen sändes ut fått kallelsen. Mötet kan därmed ej anses beslutsmässigt.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   5. Val av mötessekreterare Beslöts att välja Annelie Persson till mötessekreterare.   Dolt av sekretessskäl!   14-7 för gröna   Bilaga 3. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till sekreterare utse en av förbundsstyrelsens avstängd person som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community. 6. Val av rösträknare Beslöts att välja Samir Eklund och Ove Schulze som rösträknare.     7. Val av justerare Beslöts att godkänna Karolina Palmborg och Johan Svensson till justeringspersoner.   8. Punkter att behandla   1.     Ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 där styrelsen beslutade om projektpengar till deras nya  förening Sverigekampen.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 2017.   2. Återbetalning av pengar som är utbetalda till projektet Sverigekampen som förbundsstyrelsen beslutat ge nybildad förening, där flertalet av förbundsstyrelsen själva sitter i nybildade föreningens styrelse.   Yrkade Ove Schulze att återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Dolt av sekretessskäl!   14 mot 7   Beslöts att kräva återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Bilaga 4. Utdrag ut styrelseprotokoll från den 22 februari 2018. Annelie Persson deltog inte på styrelsemötet. Deltagare var Roger Petrini, Josefine Lidberg, Manuel Mellan, samt Aron Larsson. "Förbundsstyrelsen beslutar att häva styrelsebeslutet 2017-10 23 att tilldela Föreningen Sverigekampen projektmedel då projektmedel som i september delgavs styrelsen var felaktiga då förutsättningarna för projektets Generalsekreteraren Annelie Person förespeglade styrelsen var felaktiga. Den ekonomiska situationen som i september delgavs styrelsen stämde inte överens med verkligheten. Det påstådda budgetöverskottet fanns inte.   Förbundsstyrelsen beslutar att de projektmedel 9999 kr som tidigare betalts ut till Föreningen Sverigekampen ska återbetala till förbundet. ”   Protokollet som visades upp är justerat av Roger Petrinin men saknar underskrifter av Josefine Lidberg och Aron Larsson.     3. Misstroende mot sittande styrelse pga jäv samt förskingring av förbundets medel då de beslutat om arvodering samt projektpengar till en nybildad förening.   Är det mötets mening att inte bevilja dem ansvarsfrihet?   Dolt av sekretessskäl!   14 ja, inte bevilja ansvarsfrihet - 7 nej, vill bevilja ansvarsfrihet   Beslöts att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet och fälla dem med misstroendeförklaring. Vald styrelse 2017 är Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson.   4. Permanenta avstängningar för medlemmar som skadat förbundet med förskingring av förbundets pengar. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen.   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att avstänga Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson, permanent.   Bilaga 5 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot att permanent stänga av i förväg ej namngivna eller meddelande föreningsmedlemmar.   Ett extra förbundsråd har ej rätt att stänga av eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundetyrelsen stänga av föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Reservation. Aron Larsson. Ett extra förbundsråd har ej rätt se 23 paragrafen att stänga ev eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundsstyrelsen stänga av en föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Likaså har personer som ska uteslutas ut förbundet rätt att på förbundsrådet försvara sig mot ev. anklagelser. Då kallelsen ej namnger de personer de som ska permanent avstängas har de ej haft möjlighet att försvara sig mot anklagelserna.       5. Permanenta avstängningar för medlemsföreningar som skadat förbundet. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen. De stängs av till oktober då frågan tas upp igen.   Dolt av sekretessskäl!   13-8 Beslutet gjordes för alla a, b samt c i en omröstning.   a.     Lidköpings dataförening Beslöts att godkänna avstängningen. b.     Game Nation Beslöts att godkänna avstängningen. c.     Aesir Online Gaming Community Beslöts att godkänna avstängningen.   Bilaga 6. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att utan i förväg angivna skäl permanent stänga av medlemsföreningar. Ett extra förbundsråd har ej rätt se paragraf 21 i stadgarna att stänga av eller eller utesluta medlemsförening, Enligt paragraf 21så får endast förbundsstyrelsen stänga av en medlemsförening och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en medlemsförening.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.     8. Val av ny förbundsordförande   Dolt av sekretessskäl!   14 - 7   Beslöts att välja Michael Levin till ny förbundsordförande.   9.  Val av ny styrelse   Dolt av sekretessskäl!   14 - 6 Beslöts att välja Martin Schulze Crossroad Gamers, Rickard Hollén Local gaming, Jimmy Andersson Minionerna. Suppleanter Dan Svensson Sverigekampen samt Karolina Palmborg, Palmborgs klanen.     10. Val av ny valberedning   Dolt av sekretessskäl!   14-5 Beslöts att välja Petra Schulze till sammankallande. Beslöts att välja Anton Nilsson. Beslöts att välja Rickard Hollén.   Bilaga 7 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till ledamot i valberedningen utse en eller flera av förbundsstyrelsens avstängd/a person/er som ej har rätt till att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Bilaga 8 Johan Svensson reserverar mig härmed mot det förslag valberedningen presenterar angående förslag till ny styrelse då jag själv inte har fått medverka till beslut.   11. Mötet avslutas. Beslöts att avsluta mötet.   Älmhult 25 mars 2018.             —————————————-                                                            ————————————- Karolina Palmborg Justeringsperson                                       Johan Svensson Justeringsperson                                                                                                                       —————————————- Annelie Persson Mötessekreterare       REVISORNS UTLÅTANDE:     Angående Förbundsråd i Älmhult 2018-03-25 I enlighet med föreningens stadgar kallade undertecknad till ett extra förbundsråd till den 25 mars 2018. Anledningen, enligt min uppfattning, var den anarki som med all tydlighet råder inom förbundet. Det var således dags att sätta ner foten och låta föreningens medlemmar ta ställning till hur verksamheten skall styras i framtiden.  Som ordförande vid mötet utsågs Ingemar Almqvist, vilken jag bedömer som helt neutral i sakfrågorna och därmed bidrog till saklighet vid mötet. Enligt protokoll, fört vid mötet, har 14 närvarande (inklusive ombud) röstat igenom fattade beslut medan 7 närvarande röstat nej.   Således är det min uppfattning att de av förbundsrådet tagna besluten vid förbundsrådet i Älmhult 2018-03-25 är giltiga.  Därefter är det upp till MUCF att ta det slutliga beslutet.   Håkan   ____________________________________________________ Håkan Rylander Auktoriserad Revisor Östra Mårtensgatan 15 223 61 Lund Tel +46 46 12 74 00 Mobil +46 72 56 22 935 www.rr-revision.se

Intervju med ny ordförande Michael Levin

Hur känns det att bli invald i en styrelse nu när läget är ganska turbulent? Jag älskar utmaningar. och detta är verkligen rätt läge att bli invald då jag är en utpräglad tävlingsmänniska  Bla klarat en svensk klassiker 5 år i rad. Tävlat i allt utom e-sport.   Har ditt förtroende för politiker mattats av efter att ha sett maktkorruption från förra styrelsen? Förtroendet har verkligen dalat, jag förstår inte hur man vågar agera på detta viset, riskerar sin framtida möjlighet till att kunna göra politisk karriär. Historien visar ju att det kan räcka med en toblerone för att kullkasta en karriär. Här pratar vi om helt andra summor. Hur tror du att Goodgame kommer att utvecklas efter ditt  och styrelsens inträde? Kommer bli samarbete mellan föreningarna som är intresserade av e-sports arrangemang. Games4u har genomfört Nordic Masters evenemang med deltagare från 4 nordiska länder, där vi genomförde eventet med sverok föreningar.   Du har ju tidigare varit för samarbete mellan föreningarna hur känner du inför de föreningar som uteslöts under mötet? Jag kontaktade båda föreningarna. Lidköpings dataförening tog upp det på ett styrelsemöte, ansåg att dom hade förtroende för förbundsstyrelsen. Trots att förra förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig mot beslutet. Det är inte märkligt i mina ögon då 3 personer i deras styrelse även sitter i förbundsstyrelsen. Har inte fått svar från Aesir eller Gamenation hur dom ställer sig till anklagelserna mot styrelsen.   Kan man tänka sig att du kommer att fortsätta driva den proaktiva rollen när det gäller kvinnor inom e-sport som Alexander Engman fd ordförande drev? Redan 2015 bjöd Games4u in BMG som var ett av världens bästa damlag. Fick tävla mot 7 herrlag. Vi signade delar av damlaget lite senare. År två på NM bjöd vi in två damlag till att få spela mot herrlag, allt för att lyfta fram damspelare   Vad tror du om barnens roll i organisationen? Goodgame har haft flera barnprojekt i pipeline som nu har fått gå i stå under konflikten med jäv och förskingring. Vi är ju ett ungdomsförbund där vi får bidrag för alla mellan 6-25 år. Är viktigt att lyfta fram barnen o ge dom redskap och plattformar tidigt för att kunna spela. Vi har ju full utrustning, finns det bara ledare kan vi säkert anordna minilan i Älmhult.   Vad tror du om de frågor på lite högre politisk nivå när det gäller e-sport och datorspelande?   E-sporten växer, tyvärr har inte politikerna hängt med i utvecklingen. Nu börjar tom proffesionella fotbollsklubbar att plocka in e-sport lag. Man behöver bjuda in politiker o visa upp våra verksamheter. Vi ser till att många ungdomar hittar en meningsfull tillvaro.    Slutligen; vad är ditt råd till föreningarna? Se till att uppdatera sina stadgar för alla möjliga scenarier som kan ske när styrelsen inte agerar för föreningens bästa utan väljer egot. Detta grundar jag på att man vill utesluta Games4u som genererat mest pengar till förbundet senaste 5 åren.  Bara som exempel 2013-2016 har Games4u haft i snitt 13690 medlemmar varje år. Lidköpings dataförening har under samma period haft 182 medlemmar i genomsnitt per år. Aesir gaming har haft 284 medlemmar i snitt per år 2013-2016 Nu vill gamla styrelsen utesluta Goodgames motor och hjärta. Det är tom tveksamt om Goodgames status som riksförbund kommer kvarstå då det krävs minst 1000 personer under 25 år samt föreningar i 5 olika län. Vi vill verka för en motsatt trend. 

Förbundsrådsresultatet

Under helgen genomfördes den poströstning som tidigare aviserats av föreningarnas påkallade önskemål om nytt extra förbundsråd. Valresultatet blev klart under söndagskvällen och styrelsen har nu haft sitt första konstituerande möte. De kommer nu att kräva att styrelsen från 2017 erkänner sin förlust och avgår samt överlämnar ev resurser som influtit till organisationen.   De kuppmakare som tidigare genomfört jäv och förskingring har förlorat förtroendet hos i princip alla de föreningar som deltog i omröstningen. Det betyder att det nu står tre föreningar mot minst 12 föreningar i organisationen. Det extra förbundsråd som är utlyst till den 25 mars i Älmhult kommer att hållas som en helgardering. Det är förbundets revisorer som utlyst mötet Thea Arvidsson jurist och verksamhetsrevisor samt Håkan Rylander, Auktoriserad revisor.   Styrelsen från 2017 svarade med att utesluta många av dem som deltagit i kampen för rätten till ett nytt extra årsmöte - dvs förbundsråd. Denna styrelse utgörs i huvudsak av 5 ledamöter där tre sitter i Lidköpings dataförenings styrelse och två från Aesir Community. Då styrelsen från 2017 saknar av förbundsrådet vald ordförande och dessutom nu blivit avstängda fram till ordinarie förbundsråd i oktober 2018 saknar deras beslut formell kompetens. De har också inkommit med önskemål om att de vill ha kontroll över informationskanalerna. Detta beslut kunde inte genomföras innan poströstningen därför att de inte betalat räkningar till kopplade leverantörer. Nu efter poströstningen kommer det inte att genomföras eftersom deras styrelse har lägre stöd och legitimitet än den sittande.   Det är inte styrelsen som bestämmer det är föreningarna och nu har föreningarna talat för sig. Antalet ombud som deltog var högt jämfört med antalet föreningar anslutna till förbundet.   Att som styrelsen från 2017 under flera månader vägrat utlysa nytt förundrad och istället fokusera på att ta kontroll över bankkonton, har skadat organisationen allvarligt hos både MUCF och leverantörer. Att vilja ta kontroll är inte ett godtagbart skäl för att vägra betala ut löner och skulder. Dessutom inte när det fanns extern bokföring och revision som avtalats att sköta detta under året.   Vad den nya styrelsen nu måste titta på är vilka åtgärder som måste vidtas. Den kuppande styrelsen kommer att få krav resta för de utbetalningar som de beviljade under oktober 2017. De kommer att skickas till kronofogden.   Övriga extra kostnader i samband med fördröjning av betalning, inkasso, kronofogde kostnader mm kan också påföras kuppmakarna. Då det finns uppsåt för kuppen kan man inte dra fördel av ansvarsförsäkringar. Dessa gäller endast om man kan visa att man inte visste att man gjorde fel och här är förhållandet det omvända.   Vidare måste man titta på de anmälningar som inkommit till kansliet om Roger Petrinis brott mot PUL och mot efterforskning och publicering av oriktiga uppgifter om medlem. Annelie Persson är ansvarig för att PUL efterlevs inom organisationen.   Den från styrelsen självutnämnda titeln tillförordnad förbundsordförande som Roger Petrini använder sig av existerar inte. Han kan inte heller väljas av sin styrelse fram till ordinarie förbundsråd 2018. Handlingen vittnar om att man inte haft för avsikt att utlysa nytt förbundsråd. I de sekretessbelagda handlingar vi nu har fått ut från MUCF kan man se detta tydligt och klart.   Utöver detta har det inkommit klagomål sedan tidigare om hur Lidköpings dataförening har hanterat anställningar med olovlig uppsägning samt ev. svart arbete på deras e-sport anläggning i Lidköping. Enligt den delegationsordning som ligger sedan 2002 samt reviderad 2004 så har Förbundsordförande och Generalsekreterare rätt att göra revision på samtliga medlemsföreningar.   Detta betyder att man har rätt att granska alla typer av transaktioner, anställningskontrakt mm för att avgöra om brott har begåtts med statliga medel. Styrelsen ska nu göra en bedömning av om och när denna ska ske. Föreningen och de avstängda ledamöterna kommer att få möjlighet att bemöta kritik inför det ordinarie förbundsrådet i oktober 2018. Det är nu möjligt för styrelsen att fatta beslut i frågan eftersom Lidköpings dataförening har skickat in de dokument som krävs för medlemskap och också begärt ut ersättning för verksamhetsbidrag. Man måste därför anta att de har för avsikt att stanna kvar i organisationen Goodgame.   När det gäller den ogiltiga uppsägning som Lidköpings dataförening genomförde hos personal som var på föräldraledighet kan vi inte hjälpa till. Det svar som vi har erhållit från Lidköpings dataförening menade att det var NBV som låg bakom uppsägningen. Detta är ännu inte bekräftat från NBV i Lidköping. Vad vi däremot kan göra är att hjälpa föreningar med juridik kring dessa frågor samt och hjälpa till med utbetalningar av löner så att detta sköts korrekt i fortsättningen.   Vi kommer också att sätta upp en skola om arbetsgivaransvar och enklare råd inför anställningar. Den kommer också att innefatta råd kring juridiska frågor vid kupper och övertagande då vi märkt att föreningar och förbund inte har förberett sig på denna typ av problematik.   Om ytterligare förskingring kommer att ske i detta fall återstår att se då den nya styrelsen får tillgång för att se vad som ytterligare har försvunnit från konton den dag de överlämnas från banken. Kuppmakarna hade glömt informera banken om varför bankens korträkningar inte var betalda - dvs de hade själva orsakat problemet vilket också var enkelt att bevisa genom diarieförda dokument.   För att undersöka MUCFs roll i situationen kommer vi att ställa ett antal frågor kring den uppkomna situationen. Dels behöver styrelsen veta vilken undersökning som ska göras samt hur MUCF ställer sig till de uppenbara lögner som gjorde att utbetalningen drogs in. Det kan nu bevisas genom att titta på den rapport och utfall som redovisades av Alexander Engman på mötet den 16 december i Göteborg. Det framgick tydligt att det inte saknades pengar i kassan och det framgick också tydligt att de poster som fanns registrerade av bokföringsfirman låg i linje med budget och inte avvek med 3- 400 000 kr.   Arbetet med bokslut måste sättas igång när inbetalningar är klara. I samband med detta måste omgående samtliga fackliga förhandlingar hanteras av ordförande och generalsekreterare enligt delegationsordningen.   Organisationens lokaler kommer nu att bevakas de närmaste veckorna för att inte mer utrustning ska försvinna. Det finns oro för detta eftersom styrelsen från 2017 gett fullmakt till en styrelsemedlem från Lidköpings dataförening. De har redan försökt få ut organisationens bokföring under pågående uppdrag hos PWC i Lidköping. Men då uppdraget inte var betalt och reglerat i ordning skedde detta inte. Lidköpings dataförening kommer också att ombes lämna tillbaka den utrustning som lånats ut inför förbundsrådet 2017.   Aesir Gaming Community kommer att kontaktas av styrelsen för att undersöka vilket stöd Roger Petrini har från dem. Då Roger Petrini har varit aktiv inom förbundsarbetet i mindre än ett år vill man veta hur allvarligt föreningen ser på situationen och vilket stöd han har internt. Hittills har inte föreningen svarat på de mejl som skickats och det är av denna anledning som föreningarna valt att avstänga hela Aesir. Lidköpings dataförening har visat starkt stöd för sina tre medlemmar vilka också sitter i deras styrelse och därför fanns det inga förmildrande omständigheter.   MUCF har i uttalade till vår nyvalde ordförande Michael Levin meddelat att om jävet och förskingringen hade meddelats tidigare hade detta lett till att pengar inte beviljats alls. Situationen har krävt medlemmarnas tydliga och uttalade vilja mot agerandet av kuppmakarna.   MUCF har också varit tydliga med att om förbundsrådet fattar beslut om att man väljer att genomföra poströstning trots att stadgan inte förskriver det, ska man överväga att se till resultatet. Nu fick Goodgame redan besked om utbetalning förra veckan så denna granskning kommer att ske av MUCF i efterhand då det sittande förbundsrådet är utlyst och genomfört.  

MUCF betalar ut medel

Efter överklagandet från generalsekreteraren Annelie Persson och Michael Levin meddelade MUCF att de nu kommer att betala ut de medel som Goodgame blivit beviljade för 2018.  Idag meddelar vår auktoriserade revisor Håkan Rylander utlysandet av ett nytt extra förbundsråd. Det är nu över 10 föreningar som står bakom kravet på nytt förbundsråd.  ”Naturligtvis är detta bra men det kommer kanske för sent. Det är upp till bevis för styrelsen om de nu kommer att lyssna på sina medlemmar och deras önskemål. Vi har nu kämpat för detta i månader. Vad är värst, en styrelse som inte utlyser nytt extra förbundsråd för att de inte vill bli avsatta eller en valberedning som tillsätter en interimsstyrelse?. I min värld är det ganska givet. Nu återstår det att se hur styrelsen agerar, säger Michael Levin ordförande för Goodgames största förening, Games 4 U. Det extrainsatta förbundsrådet kommer nu att äga rum söndagen den 25 mars i Älmhult, Folkets Hus kl 14. Kallelse har skickats ut via mail till de kontaktpersoner som föreningarna angivit. De som inte redan har anmält sina ombud får nu en ny möjlighet att göra det en vecka framöver.  Den första faran med konkurs bör vara avvärjd men kvarstår gör frågan om förskingringen kommer att fortsätta och om de medel som nu betalas ut kommer att gå till de räkningar och löneskulder som samlats på hög i veckor.  ”Risken för Goodgame nu, är att om förskingring fortsätter, att vi inte kommer att få fortsatt utbetalda medel. Myndigheten har rätt i att situationen är allvarlig och samtidigt är det viktigt att den demokratiska processen får fortsätta och det får den nu med revisorernas beslut. Alla organisationer kan råka ut för styrelser som löper amok och tappar fortfästet. Vi måste nu säkra upp stadgarna så att de kan hantera situationer som vi nu råkat ut för, menar Annelie Persson generalsekreterare på Goodgame.

Rapporten

Nedan finner ni rapporten i sin helhet, klicka bara på länken så kommer den i PDF format :) Klicka här för rapporten

Smålandspostens bevakning

Smålandsposten har bevakat föreningarnas arbete för ökad demokatri. Roger Petrini gör en del uttalande där han på påstår att det endast är vissa i hans styrelse som också var medlemmar i deras nybildade förening. 6 av 7 i styrelsen är medlemmar i föreningen Sverigekampen när de ansöker om att bli medlemmar hos Goodgame. Till Smålandsposten säger Roger Petrini att det handlar om vissa - kan man räkna 6 av 7 som vissa. Nej. Alla beslut man fattar är mer eller mindre jäv i vår styrelse, menar Roger Petrini i artikeln ur Smålandsposten. Detta är ett märkligt utlåtande vilket mer eller mindre skulle betyda att allt är jäv inom en förbundsstyrelse. Varför är då jäv brottsligt enligt lagen om det är normalt? – När de på ett olagligt sätt försöker ta över förbundet måste vi agera som styrelse. Vi måste säga till. Det är ju statliga pengar vi pratar om. Det är skattemedel. Vi kan inte låta någon på ett olagligt sätt ta över förbundet och hantera statens pengar, säger Roger Petrini. Det här uttalandet är speciellt intressant eftersom de själv enligt deras egen ordförande agerat i jäv och därefter när föreningarna vill utlysa extra förbundsråd för att avsätta dem, vägra utlysat och kalla.. Hur är det med den demokratiska processkunskapen hos den moderata falangen som Petrini representerar? Utöver detta har de under dessa månader uppvisat alla tänkbara diktatoriska angreppssätt som är möjliga. Försökt tvinga generalsekreteraren till tystnad, betala ut pengar i förskingring, påstått att kansliet för dem bakom ljuset att det fanns mer pengar än det faktiskt gjorde.  I min senaste kommentar kan man se att jag beskriver två ställen som tydligt vittnar om att jag och fd ordf Alexander Engman beskriver att projektet inte är finansierat. Under flera möten jag och Alexander har deltagit i har vi båda envist hävdat detta trots att vi har haft hela styrelsen mot oss som påstått det motsatta. I Alexander Engmans jävsreservation som är upptaget i styrelseprotokollet skriver han uttryckligen; ”Man vill också försöka fördela pengarna på två år, dels innevarande år (2017), dels nästkommande år {2018}, om inte det finns utrymme i budgeten att dela ut pengarna direkt från innevarande år. Den problematik jag ser i detta är att det handlar om en ganska kraftig utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande år’ avslutar han den 23/10 2018. Att det inte fanns pengar framgår också tydligt genom själva beslutet där man fattar beslut om 200 000 kr i projektansökan Sverigekampen. Man ser också att projektet ska ha börjat gälla en månad innan beslutet fattades. ”Aron Larsson presenterade ansökan. Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja föreningen Sverigekampen ett projektanslag på totalt 200 000kr för 7 månaders projekttid (2017-10-01—2018-04-30). Projektanslaget ska, om möjlighet finns betalas ut till föreningen under 2017, men om ekonomiska skäl finns kan betalningen delas upp i 50% före årsskiftet och 50% efter.” 23/10 19.30-19.35. Man kan nu med rätta kalla Roger Petrinin för lögnare. Han har deltagit i samtliga möten, han var dessutom sekretare i ovan nämnda möte.  Min fråga blir nu hur många av de sittande styrelseledamöterna som stödjer de lögner Roger Petrini (m) skriver om både till myndigheter och utskick samt i uttalande till media? De är medskyldiga när man inte dementerar Rogers Petrinis fortsatta nu, avslöjade lögner. Att kansliet skapade interimsstyrelsen kan man verkligen ha åsikter om. Valberedningens ordförande har varit medlem i förbundet sedan 2004 och bildade sin egna första förening något år senare. Roger Petrini dök upp i vår organisation för mindre än ett år sedan. Att vår valberedningsordförande valdes får han skylla på medlemsföreningarna som valt henne. De litade på hennes kontaktnät och kunnande samt långa erfarenhet i organisationen. De två övriga i valberedningen är inte anställda av kansliet eller förbundet. Att föreningarna och jag skulle ha förtalat styrelsen innan de själva gjorde det, till vår myndighet MUCF är också ren lögn. Se på datumen för publicering här på hemsidan och det inlämnade datumet hos registratorn. Att föreningarna inte får använda sin demokratiska rätt är något som Roger Petrinis styrelse borde åka rakt ut genom fönstret för. Läs om vad Alexander Engman skriver om jävsituationen i sin anmälan till protokollet den 23/10 2017; ”Först och främst ser jag en uppenbar jävsproblematik i förhållandet Riksförbundet Goodgames förbundsstyrelse och föreningen Sverigekampen, Den uppkomna jävsituationen utmynnar framförallt i att tre av förbundsstyrelsens ledamöter också sitter i styrelsen för Sverigekampen. Därutöver har ytterligare en förbundsstyrelseledamot undertecknat själva ansökan till projektet.” …”Det finns heller ingen enligt protokollet som anmält jäv i beslutet"  ..”Då det också enligt våra stadgar krävs att minst hälften av styrelsen, däribland förbundsordförande eller vice förbundsordförande, för att kunna fatta ett beslut, hade detta varit omöjligt och därmed ett direkt stadgebrott.” … ”Det finns en osäkerhet i många aspekter, däribland budgetfrågan och syfte samt mål med projektet, Man redovisar inte hur projektet ska fortlöpa efter att projekttiden har gått ut eller hur pengarna man ansöker om ska fördelas i projektet. ” …”inte heller något krav på återredovisning” …”det handlar om en ganska kraftig; utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande är' …”Jag hade för egen del gärna sett att denna process också hade förankrats has våra medlemsföreningar. ” …”Dessutom så tror jag också att det hade varit bra att få en bild hos våra medlemsföreningar vad man tycker och anser om detta. Det man nu istället kommer att göra är att man informerar medlemsföreningarna om beslutet, utan att de egentligen har någon chans att påverka beslutsförfarandet samt att man heller inte kan ha något tyckande över projektet.” Artikeln ur Smålandsposten ligger under deras PLUS prenumeration och publicerades den 2/ 3 2018

Rapporten presenteras på Birdie

Goodgame presenterar rapportRiksförbundet Goodgame har tillsammans med Webhallen genomfört en undersökning där ca 4000 spelare svarat på frågor om kränkningar i datorspelsvärlden. Nu på fredag förmiddag presenterar Goodgame rapporten på Birdie stora scen.I undersökningen framgår att grova sexistiska uttryck är vardag för kvinnor. Över 2000 öppna svar beskriver situationen mer eller mindre utförligt. Beteendet har normaliserats både bland kvinnor och män och anonymiteten är en grund för trakasserierna. Och detta är något som aldrig får accepteras. Vi får inte böja oss för dataspelsvärlden bristande struktur. Både kvinnor och män har lika stor rätt att vara del av e-sporten och för att detta ska fungera måste någon starta en ny grund.Goodgame kommer att presenterar delar av rapporten och förslag på åtgärder. De vill involvera spelare, ideella organisationer och dataspelsbranschen för att tillsammans skapa goda förutsättningar för e-sportens bästa. I åtgärdsprogrammet finns förslag på vad politiker, aktörer i branschen och spelare själva skulle kunna bidra med.

Kejsarens nya kläder

Styrelsen från 2017 försöker i ett lönlöst utskick till medlemmarna få det till att jag har påstått att det finns pengar över och att jag har villfarit dem att tror detta. Det har gått bra långt när man ignorerar mitt utskick till medlemmarna via mail, ignorerar jävsanmälan Alexander Engman Goodgames fd ordförande 2017, skrev. Det är tvärtom så att styrelsen har försökt övertyga/ tvinga mig att påstå detta. Jag har helt enkelt inte ord för vad dessa 5 personer är kapabla till Varje medlemsförening vet detta och pinsamheten som sträcker sig ända bort till Lidköping är brutal. Jävsanmälan är inlämnad till polisen så den kan man inte betvivla inte heller det utskick som gjorts till medlemmarna per mail. Det finns ett bra uttryck för detta ”Kejsarens nya kläder”. Det ör bara det att föreningarna inte är fullt så korkade som Lidköpings dataförening, med Manuel Mellan, Joakim Wahlström och ordföranden för dem nu Josefine Lidberg måste tro att de är. Vad Roger Petrini och Aron Larsson tror är att ingen bryr sig. Men det fanns minst fjorton föreningar som brydde sig och det finns en slags rättvisa i den här världen när folk faller på sitt eget grepp. Jag ska inte vrida om kniven också det är helt onödigt. Styrelsen från 2017 är inte snälla när de lovar att återbetala de 30 000 kr som förskingrats hittills.  Jag tvingades i min tjänst att tillföra Aron Larssons bolag och privata konto men vägrade när summan åkte upp med ytterligare 50 000 kr och jag dessutom har på band att Aron Larsson inte har utfört så mycket arbete under oktober månad 2017.  I kejsarens nya kläder diskuterar man  utgifter från kontot. Somliga utgifter som vidrörs är verksamhetsbidrag, utbetalning av priser för föreningstävlingar, ersättning för hyra av kontorsrum eller lokaler (vilket det finns kontrakt på sedan länge) och som också förbundsrådet fattar beslut om varje år. Tyvärr har styrelsen ett tämligen kort engagemang i organisationen och i annat fall försöker de helt enkelt dra valser för att framställa sig i bättre dager. Sorgligt att bedrägeriet har sträckt sig så långt. Att ens påstå att Håkan Rylander har blivit hotad av fyra personer eller föreningar är ren lögn. Jag har däremot informerat honom om att jag och Thea Arvidsson, verksamhetsrevisor och jurist, menar att stadgan har inte följts eftersom han och Thea inte utlyst extra förbundsråd. Enligt stadgan SKA det göras oavsett vad när rekvisiten är uppfyllda. Jag informerade Håkan Rylander om att jag hade avstyrt en anmälan mot honom från Michael Levin pga detta. Ingen annan har skickat mail eller pratat med honom så jag utgår ifrån att det som Roger Petrini skriver är taget ur luften. Anledningarna till att av stänga flera personer som engagerat sig i kampen mot styrelsens maktkorruption är därför helt ogiltiga. Att däremot stänga av både föreningar och personer pga jäv samt förskingring som bevisligen ägt rum, misskötsel av personalfrågor, lögner för att skydda sina egna brott, grovt förtal av kansliet och mig som ekonomiskt ansvarig, tillsätta en ny ordförande fram till det ordinarie förbundsrådet, vägrar utlysa extra förbundsråd på flera månader utan anledning, försöker hindra föreningar från att delta på mötet, försöker hindra medlemmar att kandidera till positioner i styrelsen är rent maktmissbruk från två s och en m -politiker.  Om någon har skadat förbundet så är det Roger Petrini (M), Aron Larsson General Manager Team Property, Manuel Mellani(s), Joakim Wahlström(s) och Josefine Lidberg när de av ren inkompetens och illvilja har gjort oss konkursmässiga vid minst två tillfällen, samt orsakat oss kostnader för inkasso, kronofogde, advokater ovh juridisk hjälp, allt extra arbete för bokföringskonsult , arbetsrättsjurist, auktoriserad revisor samt verksamhetsrevisor. Det är generande att dessa runda män i sina bästa år mellan 30 -50 år tycker att de är så viktiga att de prompt ska ha kontroll över bankkontona vilket föranleder att de anmäler till myndigheten att avvakta med utbetalningen från MUCF till all dess ers högheter behagar  ta emot pengarna i egen ficka och i flera månader strunta i att betala löner, revisorer, Fortnox, hyror, lokaler, SJ, Telenor, Collectum mm. Jag skämdes för att berätta för banken vad de har gjort. Det är så svårt för oss som ideell organisation att ens köpa saker när vi inte har säkerhet. Vem tror de att de är?  Jag kommer att anmälan dem till deras respektive politiska organisationer. Att bedriva maktpolitik och utesluta de som kritiserar organisationen är bland grövsta jag har sett under mina är som ideellt aktiv i Lund och Stockholm. Efter detta kommer jag att anmälan deras agerande till MUCF. Inte för att de bryr sig eller kan göra något utan för att jag vill att det ska dokumenteras till deras respektive parti och offentlighetens ljus. Vi får pengar ör att utbilda unga mellan 6-25 år i demokrati och då måste man har en styrelse som kan föregå med gott exempel. Det har vi tyvärr inte haft under 2017. Jag har hittills haft en ganska låg profil trots att jag är en av dem som är mest förtalad och blev så inför vår myndighet. Jag kommer att kräva min rätt och har för avsikt att driva ärendet vidare mot Petrini och Co tills de får lämna organisationen. Vi arbetar för både de stora och små föreningarna på kansliet inte för att täcka upp för en inkompetent styrelse. Detta är inget bolag det är en ideell organisation. Det är också viktigt att poängtera att förbundsrådet med alla dess medlemmar dvs föreningarna står över styrelsen i alla beslut oavsett vad. Under helgen genomfördes den poströstning som utlystes tidigare. Den gav i princip 100% majoritet av de föreningar som skickade in sina ombud. 20 ombud har på olika sätt röstat ner förslaget från styrelsen och valt att utesluta föreningar och personer ur styrelsen. Endast någon person har lagt ner sin röst. Michael Levin valdes till ordförande med 17 röster. Vi har under veckan nåtts av hotmejl om att jag borde verka för demokrati och låta den gamla styrelsen sköta sitt jobb. Man kan konstatera att det finns mycket kvar att göra tills Lidköpings dataförening, Roger Petrini och Aron Larsson förstår vad demokrati innebär. Denna resa har varit avskräckande och i detta förstår man att demokratin måste värnas varje dag och minut. Även från de makthavare vi ska rösta om i höst.

Överklagan mot MUCFs beslut om att hålla inne medel

Överklagande av beslutVi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för2018 års organisationsbidrag.Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleligakonsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vidutbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt.Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapamöjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerarvem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i. Det är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund avvad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt attlägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans.Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF gerföreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen ochbrist på medel som skulle varit utbetalda.Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna draslutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. MedMUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betalalöpande skulder och därför tvingas till konkurs.Att stoppa utbetalningen pga av att styrelsen från 2017 menar att detpågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innanett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns ingautbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ettbeslut som de valde att mörklägga.Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikitifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttalasig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar.MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göradvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen.Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kanförsätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar.Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom detförelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut.Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta besluttogs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs föratt samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och somOrdföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställasig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen. Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extraförbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att denkuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medelinga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs påförbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppandestyrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna frånMUCF skulle ske.De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännuett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av detbeslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 krtill en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag.Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ettjävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgiftatt hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden förorganisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision ILund som aktivt deltar i organisationens arbete.Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål förungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen somPalme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer skakunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de intelåter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högstabestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjortdet som stått till buds.Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremotenkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunnabetala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter somfanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs.Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål medverksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokratioch som aktivt tillämpar den.Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera detbeteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nufråntagits dem helt.Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar,inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vidårsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av någraveckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske.Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är godföreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation avstyrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning somär vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt.  De flesta organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisationhar man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen medordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond troannat än de sätt som prövats av föreningarna. Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hadeMUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Änmindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav dennakollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka itiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigareställningstagande i allvarliga frågor och beslut.När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extraförbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga tillförbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnari ett laglöst land.Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppståttvarför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att tatill det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska ägarum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den.Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundetsmedlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det somförbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF.Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelsekuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationenom föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är heltorimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare nären styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrördessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått.MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslutmed sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vidtidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig dedemokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut avMUCF till förvaltningsrätten.Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlösoch endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen medRoger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningenAesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpingsdataförening. Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt attsjälvständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar tillmyndigheter och andra.Jag yrkar;att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hållaett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Dettainnebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt förden framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en nystyrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tidförelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål.att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till enadvokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar.att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen skainnehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skiparättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan. Annelie PerssonGeneralsekreterareGoodgame RF

Kuppmakarnas krav mot MUCF

Jag har fått besked från vår myndighet MUCF att Roger Petrini har begärt att de ska stoppa utbetalningarna av organisationsbidraget till Goodgame. Enligt skrivelsen var syftet att få ”kontroll över organisationen”.    På mötet i januari ändrade den kuppande styrelsen med Roger Petrini från 2017, firmateckningen men utlyste återigen inte förbundsråd. De är nu uppe i närmare 9 veckors vägran till detta. Enligt MUCF ska detta göras skyndsamt.   Syftet har alltså varit att kunna ta kontroll över de medel som skulle inflyta till Goodgame och därmed också göra sig skuldfria i förhållandet till Aron Larsson och Team Property AB.   Man måste tolka detta som att de inte vill ta konsekvenserna att bi avsatta på ett nytt extra förbundsråd. Det är nu minst 18 ombud som är anmälda. Den enda konsekvensen ändringen av firmateckningen fick, var att kansliet inte kan godkänna betalningar. Vår bokföringsfirma har sedan tidigare fått uppdraget att göra detta så det fanns inget behov från Goodgames perspektiv att akut ändra firman för förbundet. Det fanns däremot ett akut behov av att utlysa nytt förbundsråd för att välja ny ordförande och styrelse eftersom minst 10 föreningar i början av året ville få möjlighet att göra så.    Vidare har myndigheten i kontakt med Michael Levin svarat att om de känt till det beslut som styrelsen fattade i jäv om utbetalning till den förening som inte kunnat godkännas pga av MUCFs regler, hade Goodgame fått avslag på sin ansökan om medel för 2018.   Myndigheten har fattat beslut om att hålla inne utbetalningen tills dess att Goodgame kan uppvisa en ny styrelse som är vald på ett korrekt enligt stadgan utlyst förbundsråd. Vidare vill MUCF göra en utredning av de anklagelser som de hänvisat till att det skulle förekomma ekonomiska oegentligheter. Anmälaren Roger Petrini refererar inte jävssituationen och den utlysning de vägrat att utföra trots att stadgan föreskriver så.   Vi har haft auktoriserade revisorer sedan 2002 och ingen har rapporterat att det skulle ha förekommit oegentligheter. Vår revisionsfirma hanterar både bokföring och löner. Det överskottet som Goodgame ådrog sig är kopplat till en form av felaktigt bokförd post vilket man nu måste gå tillbaka till 2014 års bokslut för att avhjälpa. Jag har framfört önskemål sedan dess om att revidera bokslutet och det är nu vår Auktoriserade revisor Håkan Rylander, RR Revision i Lund som gett mig mandat att tillrättalägga bokslutet. Detta är viktigt eftersom MUCFs regelverk inte kan hantera avvikelser utan att vi måste betala tillbaka ett överskott som inte finns tillgängligt.   Vår auktoriserade revisor har varit i kontakt med MUCF och Roger Petrini och sökt få till stånd en utlysning av extra förbundsråd.   Undertecknad har överklagat beslutet vilket också Michael Levin, Games 4 U har gjort.    -- Vänligen,   Annelie Persson Generalsekreterare RF Goodgame

Kommentar till kuppmakare

Det är en allvarlig situation som förbundet står inför inte av den anledningen att ekonomin är ett problem inför 2018 utan för att det agerande som styrelsen som nu leds av Roger Petrini vill utöva. Roger Petrinis styrelse har nu satt sig i personlig skuld till Aron Larsson och de vill betala trots att det inte finns något redovisat från projektet. Det finns tvärtom bevis enl samtal att Aron Larsson inte arbetat den tiden de vill betala för. De har nu genom att ändra firmatecknare gjort så att jag inte kan betala ut löpande räkningar eller löner. Jag kommer därför att kontakta vår revisor imorgon för att se om organisationen ska försättas i konkurs redan nu eftersom vi inte betalat skatter för lönerna den 12 januari. Petrini vill göra gällande att detta är en kupp från föreningar och kansli. Om ingen agerat hade vi redan gått i konkurs två ggr trots att inkommande pengar väntar. Att det brutits mot vår stadga har vi redan konstaterat därför måste man agera för organisationens fortlevnad och bästa. Det är föreningarna som bestämmer inte styrelsen och därför också rätt till korrekt information och möjlighet at diskutera var pengarna ska användas till. De 200 000 kr skulle uteslutande avvändas till Aron Larssons lön. Därutöver menade man att det behövdes vinster, resor, lokaler etc. Prislappen tar därför inte slut där. I slutet av året fick vi betala tillbaka ca 104 000 kr till MUCF den myndighet vi får bidrag ifrån. Vi fick dem att sänka kravet från 465 000 kr genom att jag och ordföranden Alexander Engman valde att göra om bokslutet efter gällande regler för att återkravet skulle sänkas. Det var detta som gjorde att vi fick en sänkning. Styrelsen ville inte göra om bokslutet överhuvudtaget - deras agerande hade lett till konkurs redan i december. Utöver detta ville de att jag skulle betala ut 50 000 kr veckan innan till sin nya förening trots att vi misstänkte att vi skulle gå i konkurs. Utskicket som gick ut från kansliet den 4 december var godkänt även av ordföranden. Vi betalar alltid ut efter först till kvarn dvs de som redovisar först får sina pengar först. Styrelsen har nu misslyckats kapitalt med de arbetsrättsliga förhandlingarna. de har avbrott dem och satt dem på noll igen och det betyder att de pengarna de tror att de ska spara på att säga upp personal kommer nu att bli dubbelt så dyrt för de misstag och brott man redan nu i utskicket konstaterar att de gjort. Man måste följa gällande kollektivavtal vilket Goodgame har. Det har också förekommit läckor i ett annat allvarligt ärende vid tre tillfällen samtliga tre tillfällen endast möjligt att det gjorts av sittande styrelsemedlemmar. Som Alexander Engman påpekat för styrelsen flera gånger så fanns det en miljon på kontot under sommaren och inte i september och det är helt logiskt då vi fick dem i juli. Både jag och ordföranden har påpekat vid flera tillfällen att projektet på 200 000 kr aldrig varit finansierat. Styrelsen under Petrini har fortfarande inte satt tid och datum trots att jag fick in den första uppmaningen om extra förbudsråd redan den 14 december. detta skulle utlysts redan två dagar senare. En av föreningar har utsatts för påtryckningar från en ledamot i Petrinis styrelse. De hade haft möte med protokoll om att de stod bakom kravet. Deras ordförande hade långvarig sjukdom och hade anmält detta och var inte insatt. Om ekonomin ser bättre ut inför nästa år än vad vi räknade med: i den budget jag och Alexander Engman satt ihop räknar vi in höjningen till 35 kr per medlem. Det är vi glada för. Om styrelsen inte lagt sig i de arbetsrättsliga förhandlingar na hade det säkert funnits utrymme för extra insatser men när man bryter mot avtalet får men betala extra månader, inte tusenlappar. Telefonkostnaderna är avtalade och de löper ut när de löper ut. Detta är inget som styrelsen kan påverka.  -- Vänligen, Annelie Persson Generalsekreterare RF Goodgame

Interimistisk styrelse

Efter höstens förbundsråd har styrelsen valt att bifalla ett projekt på 200´000 SEK som ska bekostas av förbundet och de pengar förbundet får ifrån myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Dessa projektpengar är inte budgeterade och godkända av förbundsrådet 2017. Eftersom det rör sig om en så stor summa pengar bör det funnits med och rapporterats på föregående förbundsråd. Vidare hamnar pengarna hos styrelsen själva eftersom det är en förening de startat upp tillsammans som skickat in projektansökan. Inte nog med det så ska pengarna finansiera och avlöna en projektledartjänst på 50 %, som tilldelats en av styrelseledamöterna själva.  Att förbundets medlemsföreningar inte fått vara med och besluta om detta är i sin grund olyckligt. De faktum att det i största sannolikhet ligger jäv bakom är förfärligt.   Föreningen som ska ha pengarna uppfyller dessutom inte de krav förbundet och MUCF har för en förening. Så föreningen i fråga är inte godkänd trotts detta har utbetalningar skett på uppmaning av styrelsen.   Förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig emot beslutet att bifalla projektansökan, vilket innebär att han inte står bakom beslutet och vill undvika eventuella konsekvenser.  Att en förbundsordförande reserverar sig på det här viset tyder rätt starkt på att allt inte har gått rätt till. Engman valde i början på januari att avgå vilket inte gör situationen enklare.  Utöver reservationen är det inte säkert att mötet ens var besluts berättigat då datum för mötet ändrats tätt in på och därmed inte följer de stadgar som finns.  Men ändå har redan 30´000 SEK redan betalats ut.  Allt eftersom uppgifter kommit fram har ett misstroende ifrån medlemsföreningar växt fram vilket resulterat i att föreningar har begärt ett extrainsatt förbundsråd. Den sittande styrelsen har förhalat beslutet om att utlysa ett extra förbundsråd sedan i december.  Det finns inte riktlinjer i förbundets stadgar för att hantera en sådan har svår situation så man för handla efter en så kallad god föreningssed.  Då det har varit allvarliga problem och brister i styrelsens agerande i de arbetsrättsliga förhandlingar som pågår har Generalsekreterare har gett sitt stöd och uppmuntrar valberedning att tillsätta en tillfällig styrelse till dess att en ny kunnat väljas in av förbundsrådet. Denna tillfälliga styrelse kommer funka i princip som en interimsstyrelse och inte fatta några direkta beslut utan hålla ställningarna tillsvidare och utlysa ett extra förbundsråd. Den nya interimistiska styrelsen som är framtagen av valberedningen består av  Michael Levin – Ordförande för Games4U, Goodgames största förening till antal och även en av våra äldsta. Rickard Hollén – f.d. förbundsordförande i Goodgame. Ledamot i valberedningen. Local Gaming. Jimmy Andersson - Minionerna Anton Nilsson – Caosk   Rickard Hollén

MUCF, Återbetalning - Överklagan

Goodgame har fått ett återbetalningskrav från MUCF, i och med detta krav ”gisslanhålles” kommande utbetalning tills kravet är betalt. Problemet vi har är att det inte finns pengar som täcker kravet. Vi anser också att kravet är felaktigt och har därför lämnat in en överklagan till MUCF.  Informationen om återbetalningskravet finner ni här: Återbetalningskrav  Vår överklagan finner ni här: Överklagan Photo by Nathan Shively on Unsplash

Goodgame dyker upp i Almedalen - Programtider

Enligt nedan tider dyker vi upp under Almedalsveckan. Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena? Dag: Måndagen 3/7 12.15-13.30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten”Att skapa en jämställd E-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder motkvinnor inom spelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av.Vi lägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken. Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl.a. innehåller en idé om att skapa ett slagsARN för trakasserier och hot där ett gemensamt branschorgan kan arbeta effektivt. Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF, NärCon, Goodgame och Unga Örnar.   Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier? Dag: 3/7 2017 13:15 - 14:30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24 Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågor uppstått kring denna relativt nya gruppi samhället. Hur kan vi förstå dem, är de en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor?Vi presenterar två nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.    Hur kan vi stärka svensk E-sport? Dag: 5/7 2017 14:30 - 14:50 Seminarium, Cramérgatan, H303 Beskrivning av samhällsfrågan:E-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige men varför utvecklas den i en annan riktningän övrig idrott? Varför finns e-sport huvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svenske-sport på det ideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella? Medverkande:    *  Aron Larsson, Manager, Team Property   *   Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RF Kontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82 Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706175738

Program Almedalen

Programexempel Under Almedalsveckan finns det massor av aktiviteter på programmet.Några av dessa tipsar vi om nedan. Även Dataspelsbranschen har gått utmed lite olika aktivitetsförslag, dessa länkar vi till sist i texten. Måndag 3/7 07:30-09:00 Medier medborgare och demokratiArrangör: Good morning AlmedalenVar: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24Populistiska vindar blåser över hela världen. Medier angrips, existerandepolitiska strukturer föraktas och anklagas för att var elitiska och den friaåsiktsbildningen ska bekämpas. Alla arenor som främjar möte och samtalbehövs mer än någonsin. Möt några av alla aktörer som möts i Almedalen.Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Tisdag 4/7 09:00-10:30 Vägen till läsningArrangör: Svensk biblioteksföreningVar: D24, Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse. Vad kan vi själva omläsning och hur ser läsandet ut om några år? Finns det en lösning för attöka läsandet eller finns det många vägar?Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Onsdag 5/7 08:00-08:55 E-sporten växer – hur påverkar det barnen och hänger föräldrarna med?Arrangör: ComHem ABVar: Wallers terrass, Wallersplats 2Enligt en studie spelar nästan sju av tio barn i åldrarna 6-17 år datorspelregelbundet. Hur mår barnen av detta och hur ska man som förälderförhålla sig till barnens spelande?Med bland andra Tomas Lyckedal från Dreamhack Torsdag 6/7 11:00-12:00 Är e-sport vägen att få unga engagerade i demokratin?Arrangör: SverokVar: Tunnbindaregatan 3Rasism och sexism är inget nytt fenomen, däremot med tillgång till nätetkan alla uttrycka sina åsikter. Det har aldrig varit så enkelt att kommenteraen händelse i olika spel och flöden. Många utsätts för kränkningar online,unga är särskilt utsatta. Men hur arbetar vi för att förebygga näthat?Med bland andra Alexander Hallberg på Sverok Fredag 7/7 15:00-15:45 Kreativiteten – den nya svenska basindustrinArrangör: Almedalen WeekendVar: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2Svensk musik skördar sedan många år tillbaka stora framgångar internationellt,den svenska spelbranschen är en mångmiljardindustri och det svenska modeundretär ett välkänt fenomen. Vi har sett svenskar bli världskända inom tech, spel, mode, mat,musik och film. Detta bygger Sverige såväl ekonomiskt som varumärkesmässigt.Hur lyckades vi så bra och hur kan vi skapa förutsättningar för att framgångarna ska bli fler? Länk till Dataspelbranschens programförslag

Goodgame i Almedalen

Då Almedalsveckan står för dörren så vill vi informera omatt vi kommer även i år att närvara där.Ni hittar oss enligt nedan information :)Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena?Dag:Måndagen 3/7 12.15-13.30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten ”Att skapa en jämställdE-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder mot kvinnor inomspelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av. Vilägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken.Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl a innehåller enidé om att skapa ett slags ARN för trakasserier och hot där ett gemensamtbranschorgan kan arbeta effektivt.Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF,NärCon, Goodgame och Unga Örnar.Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier?Dag:3/7 2017 13:15 - 14:30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Sal B24Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågoruppstått kring denna relativt nya grupp i samhället. Hur kan vi förstå dem, ärde en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor? Vi presenterartvå nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.Hur kan vi stärka svensk E-sport?Dag:5/7 2017 14:30 - 14:50SeminariumCramérgatan, H303Beskrivning av samhällsfråganE-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige menVarför utvecklas den i en annan riktning än övrig idrott? Varför finns e-sporthuvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svensk e-sport på detideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella?Medverkande:* Aron Larsson, Manager, Team Property* Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RFKontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706 17 57 38

Viktig information från Goodgame

Viktig information från GoodgameFörbundet och era medlemmarDet är, för oss, viktigt att ni samtalar med era medlemmar och informerar omatt vi som förbund kan komma att kontakta enskilda medlemmar i olika syften.Syftet kan vara av undersökningssyfte, granskningssyfte eller informationssyfte.Vi kommer dock aldrig någonsin kontakta någon i skräpsyfte eller sådant.Vi lämnar heller aldrig någonsin ut kontaktuppgifter till 3-e part.Under vissa perioder på året kan våra revisorer välja ut ettantal föreningar i valideringssyfte, d.v.s. i syfte att medlemmar skallbekräfta sitt medlemskap. Detta är ett granskningssyfte och det är direktkopplat till att vi får pengar från MUCF, som har vissa regler vi måste rätta oss efter.Denna granskning brukar vi sköta med sms-bekräftelse alternativt via mail.Det är därför väldigt viktigt att alla svarar på dessa och därmed även kontrolleraratt vi inte hamnat i någon skräpkorg. Ert medlemskap i Riksförbundet Goodgameinnebär att era medlemmar per automatik är våra medlemmar och behöver då och då bekräftas.Vi vill med denna information be er att kontakta era medlemmar ochinformera dem om detta så att granskningsperioden flyter på så friktionsfrittsom möjligt.Kontakten med GoodgameDet är även av vikt att ni varje år kontrollerar era kontaktuppgifter, adresser, mailoch telefonnummer så att dessa är aktuella hela tiden. Ni väljer regelbundeten person som skall utgöra er kontakt med oss, även denna måste varauppdaterad så att ni får era dokument som ni skall och att ni får kallelse tillförbundsråd etc. Detta har inte alltid fungerat och vi har mailat ut till någonsom inte längre är kvar vilket skapar oerhört mer-jobb för oss på kansliet,onödig tid går till spillo.Era redovisningarDet är redovisningstider nu och vi saknar ännu en del redovisningar.Snälla, fyll i mallarna, skriv under årsmötesprotokollen, scanna in ochladda upp det i portalen eller maila in det till oss. Se till att årets styrelsefinns inskriven i portalen också så vi lättare kan nå aktuella personer.Med detta vill vi önska er en skön sommar…Kansliet och Styrelsen

Älmhult - Så blev det!

Redan under fredagen började det anlända ombud och vi fick minglat lite kring MineCraft. Lördagen inleddes med frukost för att sedan övergå till incheckning av alla anlända ombud. Klockan 10 drog så årets förbundsråd igång. En efter en gicks punkterna igenom med avbrott för fika, lunch och lite mer fika. Styrelse valdes och efter mötet konstituerade de sig.När mötet var över och allt avklarat drog vi oss mot en Thai-restaurang för en mycket trevlig och god middag som dessutom innehöll massor av skratt. Kvällen fortsatte sedan med mingel och fler skratt på hotellet.Det blir ett nytt möte i höst där vi kommer att gå igenom den ekonomiska delen, som inte var klar till vårens möte. Där blir det även aktuellt att på nytt välja styrelse då denna nya sitter tills höstens möte drar igång. Förslag på styrelsemedlemmar sänds till vår valberedning på mail: [email protected] vi ser fram emot att få förslag från er.Sedvanlig kallelse mm kommer som brukligt till alla föreningars kontaktpersoner. Se till att ni håller den informationen uppdaterad, d. v. s. byter ni kontaktperson, maila oss informationen så vi uppdaterar våra listor. Det är så viktigt att den informationen alltid är aktuell.Vi på kansliet och i styrelsen vill tacka er för en mycket trevlig helg och ser fram emot att höra av er under våren/sommaren. Glöm inte att skicka in era redovisningar om ni inte redan gjort det.

Förbundsrådet 2017 arrangeras i Älmhult

Äntligen dags igen! Den här gången ska vi besöka Älmhult.Tiden går fort och ett helt år har passerat sedan förra förbundsrådet. Nu är det äntligen dags för er föreningar att få umgås, diskutera nya spännande samarbeten och förstås fatta en massa viktiga beslut kring det som Goodgame ska arbeta med under 2017.Vi huserar för första gången i idylliska Älmhult där föreningen Games4U har sin hemvist. Vi tar seden dit man kommer och befinner man sig i Älmhult finns det givetvis ingen annanstans att bo än vid anrika IKEA Hotell. Möteslokalen IKEA värdshus ligger bekvämt nog bara ett stenkast från hotellet (se länkar med adresser nedan). Många av er kommer att behöva åka redan på fredagen för att kunna vara pigga, glada och utvilade inför lördagen. Ni som är på plats redan fredag kväll är varmt välkomna att delta i vår Minecraftmingel som ni kan läsa lite mer om längre ner.Lördagen kickar igång enligt följande program:09:00 Ankomst och incheckning.10:00 Förbundsrådsmötet öppnar med röstlängd12-13 Lunch IKEA värdshus13:00 Förbundsrådet fortsätter14:30 Bensträckare-eftermiddagskaffe och bulle14:50 Förbundsrådet fortsätter18:00 Middag – IKEA värdshusIKEA HotellIKEA värdshusMinecraftmingelNi som är på plats i Älmhult redan på fredagen är varmt välkomna att delta i vårt Minecraftmingel. Vi är ett gäng föreningar som är grymt sugna på att få jobba mer med Minecraft och vill se om intresse finns för att starta ett förbund som enbart inriktar sig på det. Är du nyfiken? Kom och lyssna, träffa oss och var med och skapa det potentiellt första förbundet i Sverige som värnar om Minecraft och dess spelare. Vi ses fredagen den 17 mars kl 18.00 vid IKEA värdshus. Och ja, självklart kommer det även att spelas Minecraft!Är du tjej och medlem i en förening som ska till förbundsrådet och vill delta i Minecraftminglet? Hör av dig till Petra på kansliet (073-644 08 87), det finns nämligen en liten projektpott avsatt för dig som vill delta där du kan få ersättning för resa, mat och övernattning.Hoppas att vi får träffa många av er redan på fredag kväll!Kansliet och styrelsen hälsar er alla varmt välkomna!Hör av dig till oss om du har minsta fundering.Annelie: 073-644 08 82Petra: 073-644 08 87Alexander: 073-644 08 83

Förbundsråd 2016 - Summering

Ja, då har vi haft fullt upp i dagarna tre med resor, möten, spel och nattklubb på rummet.Det sista ska jag snart återkomma till men först de bra bitarna. Efter en fantastisk solig resdag på vägarna hittade vi upp till Lidköping. Som Alice (förbundsrådets yngsta deltagare) sammanfattade kort; man kan gå överallt det är så nära… Nåväl, det var väl för att det var planerat på det sättet, men Lidköping är en ganska trevlig – spelhåla!Vi började lördagen med möte i fullmäktigesalen i Lidbeckska huset. Vackert och pampigt ställe som renoverats i minsta detalj. Vår mötesordförande anmälde sig sjuk, men vad gör väl det när man har egna resurser! Rickard Hollén och Alexander Engman höll i Goodgames egen klubba med den äran och de ska verkligen ha beröm för hur de fick ordning på 37 st bångstyriga ombud – och några anställda.Vi debatterade ekonomins vara och icke varande. Ett antal frågor fick bordläggas till en extra stämma den 7 maj (icke officiellt datum för stämman ännu). Bokslut och budget blir således en extra stämma så i år får ni som missade ordinarie möte en chans till.Efter wallenbergare på Statt, rakt över gatan, fortsatte vi med Respect all compete projektet som blivit inbjudna för att prata om Code of conduct för e-sporten. Han inledde med att säga att han kände sig nästa som hemma, och med det menade han bördig och boendes i Falköping, att han hade nära hem. Jesper höll en stunds genomgång och åkte sedan hem till Falköping igen. Vi tackar för intressant uppdatering och ser fram emot exemplar till varje förening!Trots att vi hade relativt få punkter på dagordningen så täcktes det upp av propositioner och en vision från styrelsen. Arbetet i förbundet kommer nu, efter att alla EU projekt är avklarade, att bli fokus på opinionsbildning och påverkan. Det finns många områden som man kan arbeta med men styrelsen får bestämma mer senare. I år har vi ovanligt många aktiva med politisk erfarenhet så det verkar nästan som bäddat för det nya uppdraget.Visionen för Goodgame är att kunna arbeta mer med olika nationella och internationella organisationer. Här har vi ganska stor spännvidd och sedan Goodgame började 2002, har arenan för nya organisationer växt för varje år. Vi kommer också att försöka arbeta mer tillsammans inom förbundet och vid den extra stämman kommer en presentation av varje förening att inplaneras.En av motionerna som debatterades var från Publiclir som önskade möjlighet att avknoppas från förbundet för att inleda ett eget riksförbund. Frågan delade stämman i två läger men man kan misstänka att saken inte är helt avgjord än.Goodgame fick efter ett antal presentationer till slut en ny ordförande och två nya ordinarie och en suppleantplats. Alexander Engman, från Darkzone och Hyltesbruk, fick det tvååriga förtroendet att föra in Goodgame i en ny tappning. Alexander har suttit ett år i styrelsen och haft sekreterareuppdraget. Han har mycket styrelseerfarenhet bakom sig och en spännande förening i Hyltebruk. Ev blir det Hyltebruk som får besök av Goodgames medlemsföreningar i maj och det är i så fall första gången det hålls stämma där. Vi har hört mycket om Gummifabriken – ska bli spännande att se hur bra det blir med gummi och spel i kombination.De två ordinarie styrelseplatserna gick till Henrik Bergfeldt, Publiclir, och Fredrik Bergkvist, Swerigs. Båda är helt nya i Goodgames styrelse. Henrik är från Dalarna och har arbetat med Publiclir sedan starten. Fredrik bor i Göteborg och är ordförande i Swerigs. De två sitter nu tillsammans med Bengt Torstensson, Lidköping, Simon Svensson, Helsingborg och Alexander Engman, Hyltebruk.Den nyvalda styrelsen får nu det angenäma uppdraget att snabbt ta fram ett nytt eller nygammalt bidragssystem. Systemet kommer att implementeras redan i år och påverkar således alla föreningar i Goodgame.Dagen avrundades med tacos på Sockerbruket, en enorm anläggning vilken Lidköpings dataförening har väldigt fina lokaler i. Här fanns i anslutning även en skatehall med sumodräkter. Just de där dräkterna orsakade ett antal skador och besök på akuten. Kanske bra med den där olycksfallsförsäkringen vi skaffade oss förra året?En del stannade och höll sig framför datorerna, andra pratade och knöt kontakter nere på stan. Väl hemma på rummen fortsatte nattklubben under oss att jobba hårt för sina intäkter. Mitt i natten flydde folk ur sina rum för att stöket var så besvärligt, några valde att åka hem. I övrigt var hotellet mysigt och annorlunda. Men en del av rummen var helt enkelt - lyhörda.Lyhörda hoppas vi också att ombuden var så att de inte missar extrastämman. Snart kommer nästa kallelse och uppdrag i mailen.Styrelsen har möte den 2 april i Göteborg. De räknar med att besöka den nya e-sportbaren som tydligen är full nästan jämt. Det går framåt för e-sporten och det märks på flera områden nu.

Tävla med Goodgame!

Allt fler spenderar stora delar av sina dagar på internet. För oss på Riksförbundet Goodgame är det viktigt att det är roligt att spela och vara på internet och därför är vi nyfikna på hur du upplever din tid på nätet. Som tack för hjälpen lottar vi ut 10 st presentkort á 1000 kronor styck tillsammans med Webhallen.Enkäten tar ca 2 minuter att genomföra. Syftet är att samla in information som ska utmynna i en rapport om beteendemönster på internet med fokus på e-sport. NI förblir anonyma, vi behöver endast mejladress för att kunna ta kontakt med vinnarna.Enkäten är aktiv fram till 00.00 den 1 Maj 2016 och vinnarna kontaktas via mejl första veckan i Maj. Du svarar på enkäten här: GÅ TILL ENKÄT

NärCon W2016

Under NärCon Winter åkte Szimone och Alexandra från kansliet för att besöka eventet, prata om jämställdhet och lära sig lite mer om cosplay. Under två mycket spännande dagar kunde man besöka Goodgame montern för att besvara en enkät om attityder på nätet, lovebomba NärCon genom att sätta upp hjärtan på tältet med fina ord på och lära sig hur man startar en ny förening. Vi passade även på att intervjua flera superduktiga och mycket modiga cosplayare om vad cosplay innebar för dem, hur tankarna går innan man väljer sin nästa cosplay och så fick vi lära oss om hur fantastiskt det kändes att få vara en annan karaktär ett litet tag.Vi är jättetacksamma för allas insats och ser fram emot att kunna presentera filmen. Stort tack till NärCon och alla duktiga crewmedlemmar för ett toppen evenemang och grattis till alla som vann priser i tävlingarna!Här nedan finns lite bilder från vår visit.Tingeling flög förbi utanför montern.God gemenskap runt pysselbordet.Uppträdande under invigningen.Trevliga besökare i Goodgames monter.

Förbundsråd 2016!

Tänk att det här är 14:e gången som föreningar från hela landet åter får träffas för att lära känna varandra, umgås och givetvis fatta en massa viktiga beslut kring det som förbundet ska arbeta med under året.Vi huserar för andra gången i sköna Lidköping där våra värdar, den otroligt hjälpsamma föreningen Linköpings dataförening har varit med och planerat en fantastisk lördag. Vi kommer bland annat att få se deras fina lokaler, Lidköpings E-sportcenter och även bli bjudna på en överraskning som bland annat innefattar en skatepark. Hm…. mer avslöjar vi inte för tillfället :)Kansliet och de många ombud anländer redan på fredag kväll. Vi kommer att förfoga över Hotell Läckö helt själva, se länk: http://hotellacko.se/sv/Lördagen kickar igång enligt följande program:09:00 Ankomst och incheckning, Kaffe och fralla10:00 Förbundsrådsmötet öppnar med röstlängd12-13 Lunch ute på stan13:00 Förbundsrådet fortsätter14:30 Bensträckare-eftermiddagskaffe och bulle14:50 Förbundsrådet fortsätter18:30 Middag20-01 KvällsaktivitetVi kommer att få besök av projektet Code of Conduct som kommer och berättar om sitt viktiga arbete. Efter mötet är det som vanligt en trevlig middag tillsammans och därefter låter vi Lidköpings Dataförening ta över showen.Kansliet och styrelsen hälsar er alla varmt välkomna!Hör av dig till oss på kansliet om du har minsta fundering.Annelie: 073-644 08 82Petra: 073-644 08 87Tina: 073-644 08 86

Stundande förbundsråd

Nu är det snart dags igen!Förbundsråd står för dörren och denna gång hamnar vi åter i härliga Lidköping där otroligt hjälpsamma föreningen Lidköpings dataförening huserar. Vi kommer att bo på ett hotell och i närheten ligger möteslokalen så i år blir det lite förflyttningar vilket vi anser är ganska smidigt. Alla dokument har gått ut till respektive förenings kontaktperson och finns även att hämta här på hemsidan under filarkiv. Skulle någon inte få sina handlingar under kommande vecka så kan det bero på att ni kanske glömt att uppdatera era kontaktuppgifter, vår kontaktlista är den vi utgår ifrån.Notera att medlemslistorna skall vara uppladdade i er föreningsportal senast 31/1 denna gång. Ni behöver även, direkt, börja rätta eventuella felaktigheter i medlemslistorna så dessa hinner bli klara i tid, det blir annars lätt så att man glömmer bort det om man inte gör det direkt.I skrivande stund arbetas det febrilt med handlingarna och en massa praktiska saker kring mötet, allt för att det skall bli så bra som möjligt. Mer information kommer upp undan för undan så håll koll ;)Några viktiga datum att tänka på och hålla i minnet:31/1 Medlemslistorna skall laddas upp senast idag8/2 Verksamhetsberättelsen och Årsmötesprotokoll skall laddas upp senast idag26/2 Anmäla era ombud senast idag (punkt 17 i Årsmötesprotokollet)12/3 FörbundsrådDe föreningar som redan nu vet att ni kommer att få mer än 9 999 kr i bidrag behöver ordna ett föreningskonto.För bidrag som understiger 9 999 kr så går det bra med ett personkonto kopplat till förtroendevald person i styrelsen.För att få ett föreningskonto krävs ett organisationsnummer, det får ni via skatteverket, länk följer.https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html

Goodgame @ Gothenburg Games

Goodgame reste till Gothenburg Games under slutet av November, där levererades 3 dagar fullspäckade med e-sport och e-sportare. På plats fanns många utställare, högskolor och professionella gamers. Även Centerpartiet och Centerpartiets Ungdomsförbund från Göteborg var där för att visa att politiken såklart har nytta av vår fantastiska och mångsidiga sport. Under dagarna fick vi se Team Property spela med publiken, riksdagsledamoten Rickard Nordin samtala kring e-sporten tillsammans med Sveroks ordförande Alexander Hallberg och Robert Aspegren från Centerpartiets ungdomsförbund som uppmanade publiken att kämpa för rätten att utöva vår e-sport som en idrott. Vidare förde Goodgames representanter den viktiga debatten om jämställdhet och integration i kombination med e-sporten och informerade om vilka fantastiska möjligheter vi har att förbättra samhället i takt med e-sportens framfart. Vi tackar för tre fantastiska dagar!

LAN-kalas

LAN-kalas hos Good GameVill du tävla om ett mycket speciellt födelsedagskalas? Under höstlovsveckan lottar vi ut ett barnkalas värde 5000 kr på Good Game i Linköping. Bjud med upp till 10 st kompisar på 3 timmars LAN-kalas och se till att kalaset blir riktigt minnesvärt. Här kan du prova på att spela spel för första gången eller finlira dina skills tillsammans med hjälp av våra duktiga e-sportare som finns till hands under hela kalaset.Vi erbjuder gamingdatorer och andra aktiviteter samt snacks. Temat för kalaset är Minecraft! Glid runt i en värld utan gränser, bygg vad än din fantasi kan skapa och slåss mot zombies när mörkret faller. Du får prova på saker som att bygga skulpturer efter rutmönster, kriga mot kompisarna med snöbollar och tävla om fina priser tillsammans med ditt lag. Kalasen går av stapeln under v. 44 och lediga datum för kalas är 29, 30 och 31 oktober.För att kvalificera dig för vinsten bör du uppfylla dessa krav:Du och dina kompisar skall vara mellan 8 och 15 år.Ni skall vara en grupp på minst 5 personer.Ni skall ha medgivande från målsman/förälder.För att delta skickar du in en kort beskrivning (max 200 ord) på hur ditt LAN-kalas skulle se ut om du fick göra precis som du ville.Skicka in din anmälan via [email protected] Glöm inte fråga dina föräldrar innan du anmäler dig och dina kompisar. Skriv hur många kompisar du vill ta med dig samt kontaktuppgifter till dig och dina föräldrar och kanske blir du vår lyckliga vinnare!Happy gaming och lycka till i utlottningen!

Goodgame <3 jämställdhet

Tidigare i somras blev Goodgame beviljade år 2 för ett jämställhetsprojekt, Inkluderande e-sport, där vi ska arbeta med attityder bland spelare. I projektet söker vi nu superhjältar…Vi kan nu presentera några av de idéer som tagits fram under första projektåret och utvärderingen därav. Vi kommer att satsa på sommarläger och party för yngre ovana spelare, superhjälte utmaningar och olika nedslagsplaster som vi också besökte år som ex Birdie. Projektet kommer också att sjösätta en ny förening som ska ligga till grund för superhjältetemat med en code of conduct för olika evenemang. FAIR GAME blir namnet på föreningen och den stämpel vi kan sätta på olika aktiviteter som följer vår conduct.

Sommarläger och spelparty

Förutom genomslag och besök på ett antal evenemang kommer vi också att satsa på aktiviteter för yngre som vi tror blir både självfinansierade, nyskapande och effektiva.Under sommartider satsar vi på kurser och läger i spelprogrammering mm. Som det ser ut nu har vi två platser klara för detta och det blir Kvidinge utanför Helsingborg och Lidköping. Båda våra partners är föreningar hos oss och vi söker fler föreningar som kan vara lämpliga att delta i samarbetet. Vi kommer att ringa runt till våra medlemmar under september och oktober för att se vilka som kan vara aktuella för detta.Under terminstider satsar vi på att få igång verksamheter ute på spelcaféer och det är främst Good Game spelcaféer vi hoppas kunna knyta närmare band med. Även om vi rent organisatoriskt inte hänger ihop har vi under flera års tid funderat över lämpliga samarbetsprojekt och detta är både lätt att sjösätta och fyller en bra funktion för föräldrar, barn och vårt projektsyfte. Spelkalas fyller alltså många fler funktioner än ett besök på leklandet. Här får vi även nytta av den bok om datorspel vi skrivit för speciellt för föräldrar.För oss på Goodgame känns det tryggt att arbeta med partners som är engagerade och vill leverera en kvalitativ tjänst för sina kunder. Många gånger är det svårt att hitta lokaler med bra speldatorer som håller hög klass och där personalen är engagerade nog att möta de behov som våra spelare har.

Hjältar!

Under projektår 2 kommer vi att vända oss till olika spelgymnasier för att knyta band med dem och deras studenter. Vi hoppas kunna hitta ett antal bra ambassadörer för det vi tror på och de aktiviteter vi kommer att ha i projektet. Några av dessa kommer också att erbjudas timanställningar under sommaren på de aktiviter vi planerar inom ramen för projektet. Vi söker framförallt programmeringskunniga med förmåga att nå ut till barn på ett pedagogiskt sätt.

Birdie

På förra årets Birdie bjöd det in ett 30-tal tjejer som fick möjlighet att prova lanet. Den här gången satsar vi på att utöka välkomnandet och kanske också deltagandet. I år blir det mer fokus på fler i gruppen och olika lära känna aktiviteter både inom gruppen och med andra på lanet som är nyfikna. Tanken är att vår förening FAIR GAME ska hålla i evenemanget och kanske och sätta upp en och annan kul tävling.

FAIR GAME

Blir namnet på den förening som kommer att driva frågan om code of conduct ute bland spelare och föreningar.Här hoppas vi kunna samla hjältar som kan stå upp för ett schysst fair game. En superhero utmaning. Föreningen kommer igång i sin första form under oktober månad. Vi inleder också arbetet med code of conduct som kommer att resultera i ett studiematerial som syftar till att ge praktisk handledning för de som arrangerar aktiviteter, LAN och andra events. Handledningen är ett samarbete med ABF.Föreningens första ordförande kommer att bli Alexandra Orellana som en del av er känner sedan tidigare. Hon kommer att avsluta sitt arbete på kansliet och har redan påbörjat sina studier i Stockholm för att bli personalvetare.

Handlingar & Ombud

Handlingarna är sedan igår utskickade till alla kontaktpersoner för föreningarna och bör hamna i brevlådorna idag eller början på nästa vecka. Handlingarna kommer också skickas i pdf till samtliga ombud när dessa är anmälda och angivit emailadress. I handlingarna finns beskrivet hur ni anmäler boende och bokar resor: Boende anmäller du till oss på kansliet ([email protected], [email protected])Resor bokar ni via en extern tjänst (mer info om det i handlingarna) Fortfarande är det mycket dokumentation som saknas, LÄMNA IN DETTA SNARAST! Ska vara inlämnat: Medlemslistor Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Namn på valda Mandat Anmäl ombud om detta inte redan skett, Behöver namn, email telefonnummer till alla ombud och övriga gäster. Glöm inte att informera om eventuella Alergier.

Förbundsråd 2015

Förbundsråd 2015Lörd. 07 mars 09.00 i Jönköping Äntligen dags igen! Den här gången ska vi besöka Jönköping. Vi kommer att vara där under dagen för lunch och kvällsmiddag. Övernattning kommer att ske men plats för detta och möteslokalen kommer i ett separat utskick. På kvällen brukar vi ha mingel och aktiviteter i spelens tecken.Ca 4 veckor innan mötet kommer handlingarna och där kan ni se hur ni bokar resor, vilka dokument som ska upp på mötet, hur ni bokar övernattning mm. Det är viktigt att tänka på att avsätta tillräckligt med tid. Ni som bor en bit bort får nog räkna med att avsätta hela helgen. Vi bjuder på resa/mat/boende för ett ombud samt en tjej i föreningen. Om ni har en större förening och behöver fler platser ombeds ni kontakta kansliet snarast. De föreningar som är fler än 200 medlemmar får skicka 3 ombud. Kom ihåg lista: Senast den 08 Februari 2015 ska ni lämna in följande till [email protected](Era anmälda kontaktpersoner kommer att få mallar för verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll via mejl) • Verksamhetsberättelse för året 2014 • Årsmötesprotokoll från föreningens årsmöte 2015 – inkl datum! • Lämna in dina medlemssiffror enligt beskrivningen i mejlet. • Föreningar som räknar med att få över 9 999 kr i ersättning måste ha ett separat föreningskonto! • Minst 60% av föreningens totala medlemmar måste vara 6-25 år! • Under året kommer det genomföras ekonomiska stickprover hos slumpvis utvalda föreningar! • Ladda upp era medlemslistor i föreningsportalen senast 31 Januari! • Anmäla ombud, dvs ange namn på den/dem i föreningen som ska representera föreningen och ha rösträtt under själva mötet. Om detta ej sker kommer verksamhetsbidraget inte att betalas ut. Numera är det ett krav att ha ett ombud på plats för att få ut sitt bidrag. • Du behövs! Vi har en valberedning som vill ha förslag på personer som kan vara lämpliga till förbundsstyrelsen, som verksamhetsrevisor och valberedare till nästa år. Man kan föreslå sig själv eller någon annan. Numera önskar styrelsen/valberedningen att få in era förslag på styrelseledamöter i förväg, så det är viktigt att du anmäler ditt intresse i god tid. Om du föreslår någon annan är det bra om du kollar intresset först! Skicka dina förslag till [email protected] Kontakta gärna Rickard Hollén, förbundsordförande, på 073-644 08 86 Motioner • Styrelsen vill gärna ta del av era motioner i god tid. Senast den 23 februari 2015 behöver styrelsen ha fått in era motioner (Motion - förslag på saker som ni tycker att förbundet ska jobba med, utveckla, avveckla mm). Passa på och diskutera i föreningen, det är här ni har störst chans att vara med och påverka. Motioner skickas in till [email protected] Vi ser verkligen fram emot att träffa er! Rickard, Jennifer, William, André, Anton och Gabriel (styrelsen)Annelie, Alexandra, Petra och Rickard (kansliet)

Äntligen premiär för E-sportscentret

Efter en lång resa har Lidköpings Dataförening äntligen slagit upp portarna i E-sporstcentret. Projektet finansieras huvudsakligen med medel från Arvsfonden och ska pågå i tre år. Under sommaren har föreningen jobbat hårt med iordningsställandet av lokalerna och kan nu stoltsera med 20 konsolplatser där fyra spelare kan sitta åt gången. Tanken är att man ska ha öppet på regelbunden basis och anordna turneringar, tävlingar och massvis med spelkvällar!Kolla in Lidköpings Dataförenings hemsida för mer info om turneringar och öppettider. Nedan kan ni se artikeln som publicerades i NLT i samband med invigningen.

Undersökning ~ Sexism i spelvärlden

Vi genomför just nu en undersökning kring sexism i spelvärlden.Vi skulle uppskatta om ni ville ta er 2 minuter att titta och besvara de få frågorna som vi ställer.Som tack för din medverkan deltar du i en utlottning av en biobiljett. Du hittar undersökningen här: Sexism i spelvärlden

Nordic Game Conference - Sara Brin

Ett kortare sammandrag från Sara Brins föreläsning på Nordic Game Conference i Malmö 19 maj 2016Spel har förmågan att transformera personer. Visst är det underbart?Många spelar och nu är det alltfler som blir inbjudna till spelpartyt. Spel har till skillnad mot andra kulturformer ett transformerande inslag för individen. Vi skapar en deltagande kultur där man på sina egna personliga grunder kan delta. Du kanske känner dig annorlunda men du är inte ensam. Även om ingen pratar om transformationen så sker dem med alla och du kan hitta andra.Jag ville hitta och prova vilken reaktion jag fick på hur jag upplevde min situation. Alla svarade ”jag också”. Det var fler som kände likadant. Det är läskigt och svårt att delta i en kulturell revolution. Man glömmer lätt att saker inte måste vara som de är - vi kan förändra världen. Regular triangel enligt Blooms taxonomi, visar hur man mäter olika typer av lärande. Längst upp på toppen evaluerar vi men hur kommer vi dit när vi skapar spelen?Vi behöver mer poesi och vi behöver mer ”space” – (tolkning blir plats). Ord är som en slags förpackning som vi använder oss av. Ord kan vara poesi och platsen bidrar till upplevelsen. Vad betyder space för oss och hur kan vi spela och utveckla det? En strategi jag använder är själva platsen. Vi försöker skapa en escape genom att använda själva utrymmet på ett speciellt sätt (ungefär som i en konstinstallation). Vi gjorde ett slags musiktrafikljus där människor kunde kommunicera med andra på andra sidan gatan innan de kunde gå över. På Hollywood boulevard skrev en grupp barn ett manifest som de spred med megafon på gatan. I november besökte jag ett shintotempel och jag tror att ritualer kan bidra med mening och erfarenhet. Vi måste ta mer plats!Blooms taxonomi är ett sätt att lära sig tänka kritiskt och det är något vi verkligen behöver i staterna nu. Vi testar just nu och försöker hitta nya sätt att hitta mening och bjuder speciellt in dem som håller till i de mer traditionella konst- och kulturformerna.

Förbundsråd står för dörren

Nytt år och nya tag…Förbundsråd står för dörren och denna gång hamnar vi i Jönköping.Vi kommer att bo på ett hotell som även håller med möteslokalen så i år blir det minimalt med förflyttningar vilket vi tycker är himla smidigt.Alla dokument har gått ut till respektive förenings kontaktperson och finns även att hämta online i vårt filarkiv. Notera att medlemslistorna skall vara uppladdade i er föreningsportal senast 31/1 denna gång. Ni måste även, direkt, börja rätta eventuella felaktigheter i medlemslistorna så dessa hinner bli klara i tid, det blir annars lätt så att man glömmer bort det om man inte gör det direkt. I skrivande stund arbetas det febrilt med handlingarna och en massa praktiska saker kring mötet, allt för att det skall bli så bra som möjligt. Mer information kommer upp undan för undan så håll koll ;) Några viktiga datum att tänka på och hålla i minnet: 31/1 Medlemslistorna skall laddas upp senast idag 8/2 Verksamhetsberättelsen och Årsmötesprotokollen skall laddas upp senast idag 8/2 Anmäla era ombud senast idag (punkt 17 i Årsmötesprotokollet) 7/3 Förbundsråd Räknar ni med att få mer än 9999 kr i ersättning MÅSTE ni ha ett separat föreningskonto! För att få det krävs ett organisationsnummer, det får ni via skatteverket, länk följer. https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html

Förbundsrådet - så gick det till i Lidköping

Det bjöds på många intryck, trevligt sällskap och god mat under helgen I Lidköping. Med Lidköpings Dataförening som värdar fick kansliet avlastning och kunde passa på att njuta av allt trevligt sällskap från hela landet. Helgen började redan på fredagen eftersom väldigt många av deltagarna reste långväga och behövde åka dagen innan själva mötet. Ett gäng volontärer från Lidköpings Dataförening intog TV-rummet på vandrarhemmet och såg till att alla som anlände blev incheckade och fick nycklar till sina rum. De sista deltagarna som bilade från Uppsala kom fram vid 24-snåret och då kunde de sista trötta (men glada) volontärerna ta sig hem. Incheckningen på vandrarhemmet Men blev det lugnt i TV-rummet för det? Nej, gissa tre ggr, det umgicks och spelades Smash Bros Melee till sent in på natten. Såpass att en ngt förvirrad och sömndrucken kanslist kände sig tvungen att gå upp och säga ngt i stil med: - Ööh, måste sovaaa.... Därefter blev det faktiskt lugnt och det var ju skönt det med tanke på att mötet skulle kicka igång kl 9.00. (Tur att personen i fråga har lätt för att somna om, så ingen permanent skada skedd.:)) Alla pigga och mindre pigga deltagare infann sig iaf till incheckningen i Lidbeckska huset som praktiskt nog bara låg runt hörnet från vandrarhemmet. Det fanns både kaffe och mackor på plats för de som inte övernattade och därmed inte fått frukost på vandrarhemmet. Vi fick äran att hålla mötet i samma sal som kommunfullmäktige sitter och de sitter rätt ståtligt kan man konstatera. Alla fann sig tillrätta och kl 10.00 inleddes mötet med en välkomsthälsning av Sabina Johansson som sitter i kommunfullmäktige och även är ideellt engagerad i Lidköpings Dataförening. Annelie Persson, generalsekreterare vid talarstolenMötet flöt på enligt dagordningen under förmiddagen. Styrelsen la fram en proposition med namnet Diggilution som lite kortfattat handlar om att söka medel för att arbeta mot lärare med hjälp av olika digitala resurser och spel som grund. Propositionen diskuterades flitigt och fick bifall. (Läs gärna hela propositionen i handlingspaketet 2014 som ni finner här). Andra ämnen som diskuterades var ett nytt samarbetsavtal med ABF samt Goodgames fortsatta satsning på Sverigekampens turneringsverktyg. Tanken är att avsätta extra resurser för det under 2014 för att kunna ta fram ett verktyg som alla Goodgames föreningar kommer att kunna använda. Det fastställdes även att Goodgame kommer att skära ner ytterligare på testverksamheten, numera kommer testgrupperna att valfritt få välja två spel per år som de recenserar. Under mötets gångLunchen intogs mittemot möteslokalen på trevliga restaurang Stadt och bestod av antingen lax- eller fläskfilé med smarriga tillbehör. Det var en mysig atmosfär i matsalen och mkt surr bland deltagarna så det kvalificerades som en klart trevlig lunch. Den stora nyheten under eftermiddagen är de två nya styrelsemedlemmarna. Förbundet har fått en ny ordförande; Rickard Hollén. En glad skåning som studerar i Blekinge Tekniska Högskola, är aktiv i två Goodgame föreningar samt arbetat med ett av de EU-finansierade projekt som Goodgame driver i Skåne. Även coola stockholmaren Jennifer Söderberg ingår i styrelsen 2014. Hon är aktiv i föreningen Druidz E-sport Sweden, nickar Nibrus och älskar Nintendo 8-bitars. Hon lever under mottot ”Alltid redo” och brinner för jämställdhetsfrågor. Rickard och JenniferStyrelsen 2014 består alltså av följande: Ordförande: Rickard Hollén, Kvidinge Ledamöter:Jennifer Söderberg, StockholmAndre Andersson, StaffanstorpAnton Larsson, SolnaWillian Löfqvist, Helsingborg Suppleant:Gabriel Gyllengahm, StockholmEfter mötet var det förstås dags för mat och nöje. Vi avnjöt en härlig grillbuffé på Strand restaurang och gick därefter runt hörnet till Race Room. Där sitter gänget från Simbin Studios och utvecklar det senaste inom racingspel. Det stod för en turnering på de många bilsimulatorerna. Bilderna talar för sig själva, men som vanligt var det mingel, en och annan linslus och främst intressanta samtal i trevligt sällskap. Tack alla ni som joinade och gjorde helgen till ett toppenevent!Extra stort tack till Lidköpings Dataförening.Länge sen vi körde en gruppbild :)  Racingsimulatorerna i Simbin StudiosVinnarna i turneringen: Robin och Pontus Ericsson från Game Dismount samt Martin Schulze från Crossroad Gamers

Nobbad redan i dörren - Alltför vanligt

Lidköpings Dataförening är en väl fungerande och växande förening där alla är välkomna att samlas kring sina intressen. I dagsläget är lokalen alldeles för liten för att tillgängligheten skall vara tillfredsställande och läget i fastigheten omöjliggör en ombyggnation varför behovet av en ny lokal är akut.   Med sina 67 m2 är det lätt att inse att situationen för dem är ohållbar, de flesta familjer bor på en dubbelt så stor yta varvid man som utomstående lätt kan inse att alla medlemmar inte kan få plats. Våra ungdomar och unga vuxna utgör en prioriterad samhällsgrupp men med facit i hand ser vi allt för ofta (i princip alltid) att individerna med detta intresse ständigt diskrimineras då kommunerna och landet i det här fallet är tekniskt bakåtsträvande.   Av olika anledningar kan inte alla hålla på med en ”fysisk” fritidsaktivitet, orsaker som funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar, intresse och ekonomi utgör en enormt stor del i denna segregation som vi alltför ofta ser i vårt samhälle. Datorspelande och TV spelande har blivit något fult som förknippas med våld och kriminalitet vilket är ett helt felaktigt ställningstagande som beror på ren okunskap.   När man ser hur denna förening behandlats blir man ärligt talat mörkrädd över hur rutiner och regler förbisetts av vad man antar beror på det faktum att det handlar om just den moderna kulturen AKA spel. Att se hur lättvindigt man kan förkasta en väl skriven och genomtänkt projektplan för sin förutfattade mening, fördomar, är rent odemokratiskt.   Denna förening, och alla andra föreningar inom denna grupp, är så mycket mer än spel. Den ger en tillhörighet i samhället, den minimerar utanförskapet som så många ungdomar av olika anledningar känner gentemot den ”klassiska” idrotten. Ta vilken kommun som helst i landet och titta på utbudet av fritidssysselsättningar för barn, ungdomar och unga vuxna. Majoriteten av dessa har minst 1 ridskola, minst 1 fotbollsklubb, minst 1 pingisklubb, handboll, basket, innebandy, fotoföreningar, bibliotek, skytteklubbar, modellflyg mm mm. Listan går att göra lång. I princip alla dessa modeller, ingen nämnd och ingen glömd, stöttas av sina kommuner med rabatterade lokalhyror, rabatterade hyror för hallar, planer lokaler för evenemang etc. På ett eller annat sätt stöttas dessa kommunalt med MINST det ena, och i många fall flera utgifter.   Ett verksamhetsbidrag och lokalbidrag från kommuner är svårt att få då det är en djungel av dokument och paragrafer som skall fyllas i. Om man väl lyckas att få igenom dessa så täcker det knappast en bråkdel av den faktiska kostnaden och om man då är en ideell- religiöst- och politiskt oberoende förening så går man inte runt om inte kommunen satsar på dem. Dessa föreningar, barn, ungdomar och unga vuxna utsätts hela tiden för en systematisk diskriminering och det är på tiden att någon tar bladet från munnen och vågar gå mot vinden för dessa individer. Dessa individer är de som skall ta över efter oss i framtiden som inte är så avlägsen. Hur skall man få dem att vilja stanna kvar i sina kommuner när kommunerna inte gör ett jota för dem?! Det är ju lite som att binda ris mot egen rygg här. De flesta kommuner har som målsättning att öka eller åtminstone bibehålla den demografiska utvecklingen i sitt område, men någonstans har det blivit helt okej att systematiskt diskriminera denna del av målgruppen genom att fullständigt stänga dem ute från en dräglig tillvaro utan utanförskap.   Denna del av kulturen existerar och växer snabbt. Utan dessa kommer den tekniska kunskapen vattnas ur för att sedan försvinna. Vem skall då ta hand om våra avancerade datasystem och intranät? I övriga världen är detta en stor och stöttad genre som tar mer och mer marknad, utom i Sverige då där utvecklingen stagnerat för att sedan backa. Dessa föreningar sitter på en skatt av kunskap, kunskap som är bred och eftertraktad så varför inte stötta dem? Dessa ungdomar har sedan tidigt lärt sig hur demokratiska val fungerar, genom att närvara på sin förenings årsmöte och sedan närvara på förbundets årsmöte, förbundsrådet. De vet hur man demokratiskt röstar fram eller bort olika förslag och styrelser. De vet hur man redovisar sin årsrapport och hur man formulerar ett protokoll. Så ja det är långt mer än spel det handlar om här.   Språkutvecklingen för dessa ungdomar går framåt med lavinfart, och då talar vi inte bara om samtalsengelska utan även fackengelska. Grafiskt utvecklas de också, då de många gånger grafiskt formger olika banor, flyers affischer ja mycket mer. De är duktiga på att koda fram en väl fungerande hemsida med dokumentbanker och medlemsregister med säkerhet så de inte blir hackade.   Skall någon kommun ”våga” satsa på dessa och sätta ett prejudikat för framtiden, visa att vi minsann satsar på ALLA ungdomar och följer med resten av världen i framtidsutvecklingen, eller skall vi gömma oss bakom den förlegade synen om att ”det var bättre förr”? Den här delen av kulturen är stor och ACCEPTERAD i övriga världen så det är dags för Sverige att följa med i utvecklingen och låta ALLA barn, ungdomar och unga vuxna vara med i vår prioriterade målgrupp. Nu är det dags att sluta med denna systematiska diskriminering och ta klivet in i framtiden.     Petra SchulzeOrdförande i Crossroad GamersProjektledare i Riksförbundet Goodgame

Mailproblem

Vi har och har haft en del mailproblem som har medfört att vissa mail inte når oss alls. Vi arbetar med att försöka lösa problemet men fram tills dess det är löst ber vi er att ha lite tålamod med oss om ni inte får någon respons på ert sända mail. Avvakta några dagar och har ni fortfarande inte hört av oss så sänd igen, alternativt ring upp oss. Detta är ett fenomen som drabbat all mail som är till xxx(at)goodgame.se. En del mail går alltså fram men ibland tappas en del bort på vägen, så prova igen och ha lite överseende tills vi fått rätsida på problemet. MVH Styrelsen, Spelredaktionen & Kansliet

Överklagan ang MUCF val att hålla tillbaka medel

Överklagande av beslut Vi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för 2018 års organisationsbidrag. Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleliga konsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vid utbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt. Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapa möjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerar vem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i. Det är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund av vad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt att lägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans. Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF ger föreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen och brist på medel som skulle varit utbetalda. Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna dra slutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. Med MUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betala löpande skulder och därför tvingas till konkurs. Att stoppa utbetalningen pga av att styrelsen från 2017 menar att det pågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innan ett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns inga utbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ett beslut som de valde att mörklägga. Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikit ifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttala sig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar. MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göra dvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen. Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kan försätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar. Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom det förelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut. Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta beslut togs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs för att samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och som Ordföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställa sig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen. Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extra förbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att den kuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medel inga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs på förbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppande styrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna från MUCF skulle ske. De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännu ett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av det beslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 kr till en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag. Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ett jävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgift att hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden för organisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision I Lund som aktivt deltar i organisationens arbete. Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål för ungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen som Palme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer ska kunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de inte låter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högsta bestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjort det som stått till buds. Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremot enkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunna betala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter som fanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs. Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål med verksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokrati och som aktivt tillämpar den. Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera det beteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nu fråntagits dem helt. Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar, inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vid årsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av några veckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske. Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är god föreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation av styrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning som är vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt. De flesta organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisation har man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen med ordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond tro annat än de sätt som prövats av föreningarna. Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hade MUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Än mindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav denna kollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka i tiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigare ställningstagande i allvarliga frågor och beslut. När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extra förbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga till förbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnar i ett laglöst land. Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppstått varför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att ta till det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska äga rum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den. Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundets medlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det som förbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF. Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelse kuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationen om föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är helt orimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare när en styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrör dessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått. MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslut med sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vid tidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig de demokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut av MUCF till förvaltningsrätten. Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlös och endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen med Roger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningen Aesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpings dataförening. Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt att självständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar till myndigheter och andra. Jag yrkar; att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hålla ett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Detta innebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt för den framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en ny styrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tid förelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål. att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till en advokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar. att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen ska innehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skipa rättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan. Annelie Persson Generalsekreterare Goodgame RF

Viktig info!

Jag har fått besked från vår myndighet MUCF att Roger Petrini har begärt att de ska stoppa utbetalningarna av organisationsbidraget till Goodgame. Enligt skrivelsen var syftet att få ”kontroll över organisationen”.    På mötet i januari ändrade den kuppande styrelsen med Roger Petrini från 2017, firmateckningen men utlyste återigen inte förbundsråd. De är nu uppe i närmare 9 veckors vägran till detta. Enligt MUCF ska detta göras skyndsamt.   Syftet har alltså varit att kunna ta kontroll över de medel som skulle inflyta till Goodgame och därmed också göra sig skuldfria i förhållandet till Aron Larsson och Team Property AB.   Man måste tolka detta som att de inte vill ta konsekvenserna att bi avsatta på ett nytt extra förbundsråd. Det är nu minst 18 ombud som är anmälda. Den enda konsekvensen ändringen av firmateckningen fick, var att kansliet inte kan godkänna betalningar. Vår bokföringsfirma har sedan tidigare fått uppdraget att göra detta så det fanns inget behov från Goodgames perspektiv att akut ändra firman för förbundet. Det fanns däremot ett akut behov av att utlysa nytt förbundsråd för att välja ny ordförande och styrelse eftersom minst 10 föreningar i början av året ville få möjlighet att göra så.    Vidare har myndigheten i kontakt med Michael Levin svarat att om de känt till det beslut som styrelsen fattade i jäv om utbetalning till den förening som inte kunnat godkännas pga av MUCFs regler, hade Goodgame fått avslag på sin ansökan om medel för 2018.   Myndigheten har fattat beslut om att hålla inne utbetalningen tills dess att Goodgame kan uppvisa en ny styrelse som är vald på ett korrekt enligt stadgan utlyst förbundsråd. Vidare vill MUCF göra en utredning av de anklagelser som de hänvisat till att det skulle förekomma ekonomiska oegentligheter. Anmälaren Roger Petrini refererar inte jävssituationen och den utlysning de vägrat att utföra trots att stadgan föreskriver så.   Vi har haft auktoriserade revisorer sedan 2002 och ingen har rapporterat att det skulle ha förekommit oegentligheter. Vår revisionsfirma hanterar både bokföring och löner. Det överskottet som Goodgame ådrog sig är kopplat till en form av felaktigt bokförd post vilket man nu måste gå tillbaka till 2014 års bokslut för att avhjälpa. Jag har framfört önskemål sedan dess om att revidera bokslutet och det är nu vår Auktoriserade revisor Håkan Rylander, RR Revision i Lund som gett mig mandat att tillrättalägga bokslutet. Detta är viktigt eftersom MUCFs regelverk inte kan hantera avvikelser utan att vi måste betala tillbaka ett överskott som inte finns tillgängligt.   Vår auktoriserade revisor har varit i kontakt med MUCF och Roger Petrini och sökt få till stånd en utlysning av extra förbundsråd.   Undertecknad har överklagat beslutet vilket också Michael Levin, Games 4 U har gjort.    -- Vänligen,   Annelie Persson Generalsekreterare RF Goodgame

Fairgame på Birdie

Tjenixen alla spelsugna tjejer.På datorfestivalen Birdie i Uppsala, som går av stapeln den 5 till 8 maj, så har vi 28 LAN biljetter och för att komma över dessa är det FTK som gäller. Platserna kommer att vara vid ett bord som är bara för oss :) :)Det blir också lite att äta på kvällen efter ankomst. Låter inte detta sjukt nice så säg?!Du bokar genom att sända ett mail till [email protected], märk mailet med ”Tjejplats Birdie” i ämnesraden.Kom ihåg nu att det endast finns 28 st biljetter så skynda dig att säkra din plats… boka nu!Detta är en del i projektet Inkluderande E-sport som drivs av Fairgame och Riksförbundet Goodgame tillsammans med ABF och SESF. Vi och vännerna på Birdie vill att fler tjejer ska testa LAN. Oavsett om du är LAN veteran eller n00b så är du välkommen att hänga med oss. Förutom en gemensam middag så kommer vi göra egna tävlingar och utmaningar och så klart ta del av Birdie aktiviteter.FTK= Först Till KvarnInlägget på Fairgames sida på Facebook hittar du här

Uppdaterade dokument i arkivet!

Nu finns alla dokument för föreningsbildande uppdateradeoch klara i filarkivet under rubriken Föreningar.//Kansliet

Nyheter som delgavs på Förbundsrådet.

Hej på er alla föreningar. Vi har fått information från MUCF (f.d. ungdomsstyrelsen) att alla årsmötesprotokoll som redovisas/laddas upp i portalen måste vara justerade. Detta betyder att alla justerare skall ha granskat dokumenten, skrivit på dem och ni skall scanna in med underskrifterna på och sedan ladda upp dem, med underskrifter, i portalen. Har ni inte tillgång till scanner så går det bra att posta dessa till Petra på kansliet så hjälper hon er med inscanning och konvertering till PDF. Adressen följer sist i utskicket. Vi vill även påminna er alla att det är mycket viktigt att ni ser till att ladda upp era dokument snarast, och samtidigt rättar eventuella fel i medlemslistorna och ser till att siffrorna på antalet medlemmar överensstämmer med portalen och er verksamhetsberättelse.----- Riksförbundet GoodgameATT: Petra SchulzeHeljevedsvägen 4534 50 Vara -----  

Förbundsrådet 2014 ~ Lite punkter

Hej på er alla. Vi finner att ett litet förtydligande är på sin plats här. 1) Verksamhetsberättelsen skall laddas upp under dokument MEN byt år till 2013 högst upp i mitten så finner ni rätt plats för detta dokument.   2) Om ni fyllt i verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet (mallarna) korrekt så finns verksamhetsplanen och ekonomisk berättelse på plats tillsammans med revisorns utlåtande och då behöver ni INTE ladda upp dessa separat.   3) Se till att ladda upp era medlemslistor så vi kan beräkna budget och antal ombudsplatser, korrigera eventuella fel i listan. OBS: systemet reagerar även på om en apostrof saknas, t.ex. Andre som egentligen skall skrivas André etc.   4) Maila in era ombud med namn, adress, mobilnummer, antal övernattningar och ev. allergier till:[email protected] och/eller [email protected] direkt. vår deadline för bokning av boendet rinner snart ut.Är ombudet under 18 krävs målsmans tillåtelse och då måste även det mailas in till oss.   5) Alla dokument finns uppladdade i filarkiver på goodgame.se   Till sist: Då vi har fått in ett ombud med allergier får ingen medhava någon form av nötter eller choklad med innehåll/spår av nötter under förbundsrådet och efteråt. Detta för att förhindra en allergisk chock hos ombudet. Mvh Kansliet Goodgame    

Förbundsråd 2014 Utskicket

OBS ~ DEADLINE 17/2 måste hållas ~ OBS Hej på er alla föreningar! Det har nu blivit dags att börja tänka på årets förbundsråd och all redovisning som skall in till dess. * För att vi skall kunna ordna klart en budget så MÅSTE era redovisningar vara uppladdade senast 17/2 i föreningsportalen.* Detsamma gäller inrapporteringen av ombuden till förbundsrådet, dessa måste inkomma med namn OCH adress, telefon samt om de skall övernattaoch i så fall hur många nätter. Detta för att vi skall hinna bli klara med bokning av vandrarhemmet och beräkning av maten. Som ni minns blev det lite förändringar kring antalet ombudsplatser så här kommer en påminnelse om hur dessa fördelas: 50§ Förbundsrådsombud och ersättare för förbundsrådsombud väljs avmedlemsföreningarna. Till grund för medlemsförenings röstetal samt antalförbundsombud ligger högsta föreningsmedlemsantal 1/1 - 31/12 året före detordinarie förbundsrådet. Förening erhåller antal förbundsombudsplatser avhängigtav röstande medlemsförenings storlek:*Fem till och med tvåhundra (5-200) föreningsmedlemmar ger en (1) plats.*Tvåhundraen (201) eller fler föreningsmedlemmar ger tre (3) platser.   Varje förening får, precis som innan, ta med sig en tjej utöver sitt ombud.   * De föreningar som ökat sitt medlemsantal med 50 och fler medlemmar ombeds att kontakta kansliet direkt, detta för att vi skall hinna beräkna budgeten. Alla dokument har sänts ut till era respektive kontaktpersoner och finns även att hämta här på sidan under filarkivet.Där finns också en manual för hur ni manuellt laddar upp informationen i föreningsportalen.   Vid frågor kontaktar ni oss på kansliet:   Alexandra Orellana, [email protected], 0736 440883Petra Schulze, [email protected], 0736 440887Annelie Persson, [email protected], 0736 440882   OBS ~ DEADLINE 17/2 måste hållas ~ OBS

GAMEX 2013

Spelindustin i Norden har stadigt växt till sig under de senaste åren och inte allra minst här i Sverige. Det visar sig tydligt den 31 oktober då portarna öppnas till Sveriges största spelmässa, GameX. Gamers från hela landet reste till Stockholmsmässan för att uppleva det senaste inom spelindustrin.       PlayStation 4 och XBOXONE gjorde sin Sverigedebut och alla som besökte mässan hade möjlighet att prova på PS4-spelen Krank, LEGO Marvel Super Heroes och DRIVECLUB för att nämna några få. XBOXONE var inte sämre de med bland annat det omtalade Ryse: Son of Rome att visa upp. Men det var inte bara exklusiva titlar till konsoljättarna man fick se. Utan även tredje parts utvecklare hade stora områden på mässgolvet med spel som DarkSouls 2, Assassin's Creed 4: Black Flag och Battlefield 4. ElectronicArts (EA) hade också sin egen sektion som de mest hade fyllt med sport spel. Nintendo, som förra året hade en av de mest imponerande montrarna på mässan, fanns dock inte med nu alls. Vilket man kan tycka är lite konstigt nu när de precis har släppt sin nya konsol WiiU i Sverige.          Vid The Sims kunde man få roliga hårband som fick en att se ut som en av karaktärerna i spelet med en grön kristall ovanför huvudet. Musiken och strålkastarna från scenen där det nyligen släppta spelet Just Dance visades upp, fyllde en stor del av lokalen och höjde stämningen ytterligare tillsammans med de ca 50 personer som klätt ut sig till mer eller mindre kända karaktärer som vandrade runt på mässan och visade upp sina dräkter. Det fanns karaktärer från animé, tv-serier och inte minst från massor av olika spel. Ville man se ännu mera cosplay, ja då kunde man gå på cosplay tävlingen och se alla visa upp sig på scenen till publikens jubel. Det hölls också ett flertal olika föreläsningar på den stora scenen för de mer industriintresserade av besökarna.             Långa köer var det om man ville till en av de tre platserna där man kunde pröva på Oculus Rift. Vilket är ett “Virtual Reality Headset för 3D Gaming” som lovar att revolutionera hur vi upplever 3D spel. Alla de stora spelutvecklingsskolorna fanns också att hitta om man bara letade lite. Vid de olika båsen pratade de om sina respektive utbildningar och visade stolt upp sina spelskapelser. Många av spelen som visades upp hade vunnit priser i diverse tävlingar, inte minst från Swedish Game Awards. Högskolan i Skövde hade också “Donna”, vilket är en förening som jobbar på att få in mer kvinnor i spelutvecklingsbranschen.         Var man intresserad av att handla så kunde man hitta ett flertal stånd som sålde olika spelrelaterade produkter så som t-shirts, muggar, böcker, statyetter, affischer och mycket mer. Till och med armén hade hittat sitt lilla hörn där de lät besökare gå igenom ett spel/intelligenstest där alla fick sitt resultat utskrivet för att ta med sig hem efter genomfört test.          Allt som allt så var det väldigt underhållande att gå på GameX i år. Den är definitivt värd att gå på för alla spelfantaster och med tanke på att spelindustrin växer så att det knakar här i Sverige så lär nästa år inte bli mindre av en tillställning, snarare större!                // Gabriel Gyllengahm

Ruthless på Gamescom

I våras bildade kompisgänget föreningen Ruthless och blev medlemmar i GG. De började tidigt att spåna på möjligheten att åka till Gamescon. Med hårt arbete och lite projektbidrag från Goodgame kunde drömmen bli verklighet. Nedan kan du följa deras vistelse under de händelserika mässdagarna.Gamescom hölls första gången 2009 i Koelnmesse (Kölns mässa), sedan dess har det kommit att bli en utav världens största spelmässor med över 340,000 besökare varje år. I och med detta har det blivit väldigt populärt bland utvecklare att släppa unik information vid gamescom för sina spelare, allt ifrån release datum till nya spel.Jonathan ”Britney” Johansson:”Gamescom har alltid varit en utav årets höjdpunkter för mig gällande ny spelinfo, att själv få uppleva Gamescom tillsammans med vänner är något jag verkligen har drömt om, och här kommer min sammanfattning utav Gamescom 2013. Vi bodde 20 minuter utanför Köln i en stad vid namnet Leverkusen, några utav er kanske känner igen det från fotbollslag och deras fotbollsstadio BayArena. Det var där vi bodde, Lindner Hotel BayArena, ett hotell som var inbyggt i själva arenan. Något jag kan rekommendera för alla er som planerar på att åka till Gamescom är att ni ska boka tidigt i förväg, efter en dag på mässan är man inte så glad i att åka tåg och gå till hotellet. Men man ska inte klaga, det var otroligt fint och bra hotell (även om Wifi kostade extra pengar :( ).    Snacka om rivstart22 augusti, första dagen för allmänheten på Gamescom, hade vi planerat att vara där i tid. Tanken var att vi skulle ta tåget, men vi insåg ganska snabbt att det var en omöjlighet då jag aldrig sätt så fulla tåg i hela mitt liv. Så taxi fick det bli till Gamescoms Norra entré.Väl på plats möttes vi utav en otroligt stor folkmassa som väntade tåligt för att bli insläppta till mässan. Det var en fantastisk vy att se entrén med de massiva plakaten för olika spel. Vi var där en halvtimma innan mässan öppnade men ändå var det något fantastiskt mycket folk. Vi kunde se in i lobbyn, där var det ungefär lika mycket folk som det var utanför. Jag blev förvånad över hur bra kösystemet fungerade, man släppte in X antal personer i lobbyn innan mässan öppnade, där var det 10-tal maskiner som läste dina biljetter. Utanför hade man stängt portarna för att kunna kontrollera inflödet av människor, detta gjorde att det var en otroligt stor folkmassa som köade tillsammans utav för samtliga portar för att bli insläppta. När folkmassan väl började röra sig kunde jag se hur alla i lobbyn sprang för att så snabbt som möjligt kunna komma till sitt favorit spel, det såg lite roligt ut med tanke på att hälften tappade balansen samtidigt som dom försökte ta sig förbi personen bredvid sig. Efter bara 45 minuter (en kvart efter mässan öppnade) var vi inne i hall 8.  Gamern inom mig väcktes till liv när jag såg alla massiva bås, World of Tanks, Wildstar, Nvidia, Roccat, Dragon's Prophet, Merc Elite, LoL, Smite, PlanetSide 2, Payday 2 och massa flera. Jag glädjes utav tanken att detta endast var en utav de 5 hallarna (med utställningar). Vi började med Wildstar (läs gärna vår andra artikel om Wildstar för mer ingående info samt intervju: http://ruthless.se/index.php?topic=8536.0),ett nytt MMO som förväntas att släppas 2014. Efter att vi hade testat spelet blev Sebastian intervjuad utav ett Wildstar guild vid namn Enigma. Might and Magic Heroes Online var nästa stop, själv har jag inte kört Heroes sedan trean så jag fick mig en positiv överraskning, ett spel som jag verkligen kommer att införskaffa. Det var tänkt att vi skulle testa Battlefield 4 men eftersom kötiden var på 4 timmar så bestämde vi oss för att återkomma och istället bege oss till EA’s del utav hall 6.  The Division av Tom Clancy är ett spel som jag ser fram emot och att besöka deras bås var ett mål för mig, Sebastian samt Joakim. Dom hade ett coolt bås med en så kallad ”infection zone” för att komma in (förutom att stå i kö) var du tvungen att bli skannad. Tyvärr var det utan tvekan årets besvikelse, att stå i kö i två timmar för att se gamla E3 videos med tysk översättare för ingen höjdare. Dessutom gav tablet versionen många frågor om spelets PvP, mer om detta nedanför. Efter besvikelsen och två timmar mindre tid så valde vi att täcka mer mark genom att dela på oss, jag valde att strosa omkring lite och landade tillslut på Saints Rows bås. Jag måste ju tyvärr erkänna att jag faktiskt uppskattar Saints Rows spel, så därför fick det bli 15 minuters köande för att testa det på Xbox One. Samtidigt testade Sebastion Oculus VR (Rift) och Joakim begav sig till Blizzards bås. Vi möttes upp senare för att dra oss tillbaka till hotellet, vi var lite möra efter 9 intensiva timmar på mässan men en otrolig upplevelse. Miss vid fel entréAndra dagen gjorde vi det stora misstaget att välja Södra entrén, om jag kan tipsa om något (utöver att aldrig lita på bås som inte visar vad man köar till *host* Dö Division) så är det att man aldrig ska köa för Södra entrén. Vi var där 1 timme och 10 minuter innan mässan öppnade, men ändå var vi inte inne i själva mässan förens 30 minuter efter att mässan hade öppnats, tyvärr innebar det en del omplanering utav dagen då köerna till storspelen är för långa. Därför valde vi att besöka alla småbås vilket var en positiv överraskning. Merc Elite och Dragon’s Prophet testade vi och vi har skrivit våra intryck nedanför. Innan vi drog oss mot hotellet i Leverkusen ringde vi vår rumsgranne på hotellet, en spelutvecklare som hade bjudit in oss i business area där han visade oss Instrument Champ, ett spel som lär dig att spela olika instrument med tävlinginslag. Vi var även på Carbine Studios Wildstar fest senare på kvällen, läs gärna vår artikel om Wildstar för mer info. De små båsen överraskadeEfter två dagar av Gamescom var det ganska solklart att om man ville spela någon utav de större spelen var man tvungen att vara vid Norra entrén tidigt på morgonen för att sedan mer eller mindre springa till spelet man ville testa. Detta var även det vi gjorde, Sebastian och Joakim valde att testa The Elder Scrolls Online, medan jag valde svenska Battlefield 4. Jag och Gerog möttes upp senare för att testa på Tactical Intervention. Större delen utav dagen hade bestått utav att stå i kö, därav bestämde vi oss för att dra oss tillbaka till hotellet. Sista dagen på Gamescom var kortvarig men produktiv, jag och Sebastian intervjuade Devs från Merc Elite, väldigt trevliga och entusiastiska personer! Vi mötte även på många cosplayers, personligen tycker jag det är roligt att se dom på bild men att få se det på nära håll var otroligt roligt, vilket fantastiskt jobb dom gör med sina kostymer! Gamescom har verkligen varit en unik upplevelse och jag känner mig priviligierad över att ha fått skriva både åt Ruthless samt Goodgame. Vi har verkligen ett försprång inför nästa år med allt vi har upplevt och lärt oss, det ska även bli spännande att följa Gamescoms utveckling om det blir så att vi åker nästa år (vilket även är målet). Det var ju även några punkter som jag tycker Gamescom kan bli bättre på, en utav dom är att de mesta materialet var på tyska vilket hade varit försåtligt om det var en mindre mässa såsom Gamex där endast tyskar hade varit på. Men detta är trots allt en utav världens största mässor för spel med mängder av internationella journalister.  Jag vill avsluta med att tacka Goodgame för projektbidraget, Ruthless för all support och Sebastian samt Joakim för en underbar resa!” Joakim ”Ebanon” Sjölin:” Jag hade planer att åka till Gamescom redan 2011 för att testa det då kommande MMO:et Star Wars The Old Republic, men av olika skäl blev aldrig den resan av, men Gamescom har legat och grott i mitt bakhuvud enda sen dess då det är något jag verkligen vill uppleva. Två år senare är jag på plats och mina förväntningar var höga. Jag har varit på andra spel- och datamässor tidigare och jag har följt tidigare mässor via webben men verkligheten var mycket större än den bild jag hade målat upp i mitt huvud. Gamescom var inte stort det var gigantiskt. Att navigera denna mässa var faktiskt lite besvärligt, vilka hallar skall man ta först, vart ligger de olika båsen, vart börjar köerna? Tips till framtida besökareNågot jag verkligen kan rekommendera till framtida besökare är att faktiskt göra lite research: lista vilka spel du vet att du verkligen vill se, ta reda på vilken hall de ligger i och gör därefter upp en plan. Ta med i dina beräkningar att det alltid är längst köer vid de största titlarna (Battlefield, Call of Duty och Elder Scrolls Online var de tre jättarna detta året). Det är extremt svårt att hinna spela alla de stora spelen och det är troligen omöjligt att kunna göra det på samma dag för en vanlig besökare. Försök avverka så mycket i samma mässhall som möjligt, det spar på dina fötter och du hinner snabbare mellan båsen för att få bättre köplats, dvs du kan spela mer och vänta mindre. Jag fick iallafall rätt mycket beslutsångest kring vad jag skulle prova härnäst. Bekväma skor är ett måste. Ta gärna med dig vatten (är riktigt dyrt inne på Gamescom och det är tillåtet att ta med sig egen dricka) och har du en liten tältstol som samlar damm på vinden så ta med den också, det är skönare att sitta i kön än att stå och kön rör sig i etapper. Är du känslig mot extremt höga ljud så ta med öronproppar. Med allt det sagt så kan jag säga att mycket av det bästa jag fick ut av Gamescom var de oplanerade besöken till de mindre båsen. Merc Elite gick jag till medan jag väntade på att Sebastian skulle bli klar med Dragons Prophet, tror inte jag hade gått ditt annars och tack lov att jag gjorde det, tillsammans med Wildstar så var det nog det bästa båset. Spelets utvecklare var verkligen intresserade av att du provade deras spel, de var extremt hjälpsamma att du kom in i spelet och det ville mer än gärna prata med dig efteråt, ta reda på vad du tyckte om deras spel och om du hade några frågor och synpunkter om spelet. För att sammanfatta min upplevelve av mässan så skulle jag säga att höjdpunkten var Carbinefesten på fredagkvällen, den stora överaskningen var Merc Elite och mässans besvikelse var The Division(man fick köa i två timmar för gammal skåpmat). Robert Gustafssons imitation av Tony Richardsson kanske inte är bitter men jag är det fortfarande. Skulle jag vilja åka ner till Gamescom igen nästa år: absolut!!!” Tactical Intervention Tactical Intervention är skapat utav Counter-Strike medskaparen Minh Le. Man släppte den första betan 28 maj 2010 i Nordamerika, dock släppte man aldrig en färdig version. OGPlanet köpte upp Tactical Intervention för att senare släppa en färdig version den 28 mars 2013. Efter bara några månader så stängde man dock ner servrarna för spelet då man tyckte att spelarna inte hade det engagemang för spelet som OGPlanet ville ha för att man skulle fortsätta att ge spelet service. Nu har det tyska företaget RNTS tagit upp projektet, det var även deras version av spelet som vi fick testa på Gamescom. Det verkar inte finnas ett release date för spelet just nu, dock kan man få betanyckel via deras facebook sida. Spelet är byggt på en modifierad version utav Sourcemotorn. Sebastian ”Georg” Malm: ”Det första som slog mig var hur likt spelet var originalet Counter-Strike. Du har samma lag, samma kläder och spelsättet var för likt för att falla mig i smaken. Då jag inte kör CS ofta eller har gjort det tidigare så märkte jag inte så många saker som skiljde sig åt. Jag tror att om de lyckas få in lite fler spelare som kan se fördelarna jämfört med de stora shooterspelen som redan finns, då kan vi nog se att Tactical intervention överlever lite längre än några månader. Men just nu var jag inte så imponerad av vad de hade att vissa upp.” Jonathan ”Britney” Johansson:”Första intrycket utav spelet (utan att veta att skaparen var medskaparen utav CS) var att det var otroligt likt Counter-Strike. Detta visade sig inte att vara så konstigt med tanke på att det är Ming Lee’s idé av Counter-Strike 2. Man märkte snabbt att grafiken var från Sourcemotorn vilket jag själv tycker är roligt då jag är ett stort fan utav Sourcemotorn. Jag och Sebastian körde ett typiskt team-deathmatch mod, döda alla i motståndarlaget. Med många olika vapen med olika modifikationer samt en utökad möjlighet att kunna modifiera ditt utseende så är detta helt klart en påbyggnad på CS. Tyvärr var spelet otroligt obalanserat, det tog mig inte många minuter att inse att shotgun var det bästa vapnet i hela spelet. Med 25 kills och 2 deaths ledde jag efter min andra runda då jag kunde skjuta ner alla fiender på ett skott. Det är dock svårt att säga hur det är på andra spelsätt samt banor, de banorna vi spelade var extremt små vilket innebar att shotgun + snabba reflexer innebar ett övertag. Ett roligt inslag i spelet var möjligheten att kunna luta sig, detta gjorde att man kunde luta sig snabbt runt hörnet innan man sprang dit för att utforska om någon väntade på att skjuta dig. Jag tror spelet har mindre potential då det redan finns så många etablerade FPS spel med detta slags spelsättet. Det fanns även en hel del buggar samt som jag nämnde innan så var vissa vapen alldeles för bra.” Might and magic Heroes OnlineMight & Magic Heroes online (MMHO) är ett nytt free to play browser strategiskt RPG spel. Spelet utveklas av Ubisoft Blue Byte och är just nu i closed beta. Blue byte är nog mest kända för att vara studion bakom Settlers spelen och har även varit med och varit publishersr för de olika Anno spelen. Det är första gången som de utvecklar ett Might & Magic spel och utifrån vad man kan se hittills verkar de göra ett bra jobb. Vi har inget releasedatum just nu. I nya Might and Magic Heroes online tar spelaren på sig rollen som en av hjältarna från Necropolis eller Haven och får sedan utkämpa strider i en open world, sedd ovanifrån som i tidigare spel. Spelaren färdas runt på sin hjälte och får via quest och strider nya soldater som kommer att kunna användas av spelarens armé. I början är armén begränsad storleksmässigt men när spelaren går upp i levels så ökar mängden soldater och man får tillgång till en större armé. För varje level så får spelaren välja nya förmågor och spells. Levling systemet kommer funka så att hjälten får xp för avklarade quest och när de vinner strider ute i världen. Sebastian ”Georg” Malm:”Jag tycker MMHO verkar vara ett intressant spel i Might & magic franchisen. Att det är free to play är ett stort plus då många kommer vilja spela det med sina vänner men kanske inte har råd. Att det är i browser ser jag inget problem med då det bli enklare att spela då du kan komma åt spelet så länge du har internet. Jag hoppas de kommer släppa flera factions då de för tillfället* bara har två att välja emellan.” Joakim ”Ebanon” Sjölin:”Might & Magic Heroes Online snubblade vi mer eller mindre på eftersom de inte hade någon kö, jag har varit ett fan av den spelserien sen det absolut första spelet (det finns sen tidigare sex delar), med den tredje delen som seriens höjdpunkt och den femte delen som lågvattenmärket. Jag skall erkänna att jag inte hade en aning om att detta spelet existerade. Spelet ser lovande ut, men jag fick alldeles för lite speltid för att kunna göra en riktig bedömning, det verkar mer fokusera mer på en enskild hjälte än flera hjältar som i det tidigare spelen. Men det är inte som i Heroes of Might and Magic IV där dina hjältar kunde beträda slagfältet. Jag kommer definitivt börja följa utvecklingen av det här spelet och jag hoppas att kunna komma med i betan i framtiden.”   The Elder Scrolls OnlineThe Elder scrolls online är det senaste spelet i Elder scolls serien och kommer att utspelas 1000 år före Skyrim. Spelet utveckas av ZeniMax online studios som är en helt ny studio skapad just för att utveckla TESO. ZeniMax online studios grundades 2007 och har sedan dess hållt på med utvecklingen av spelet. Studion leds idag utav Matt Firor som bl.a. varit med och utveckat Dark age of Camelot. I spelet kommer spelaren kunna välja på 3 olika allianser som alla krigar om kontrollen över Tamriel. Dessa tre allianser är The Aldmeri Dominion som består av Altmer, Bosmer och Khajiit, The Daggerfall Covenant som består av Bretons, Redguards och Orcs och till sist The Ebonheart Pact där Nords, Dunmer och Argonians samarbetar. Mer eller mindre hela Tamriel kommer vara spelbart och de olika raserna kommer börja i olika delar utav världen. Spelet är just nu i utveckling och har ett release datum satt för våren 2014. Spelet kommer att släppas till PC, PS4 och Xbox one. Sebastian ”Georg” Malm:”När jag först satte mig ner med TESO så var det första som slog mig att det kändes mer eller mindre som att jag körde Skyrim fast med lite sämre grafik. Efter att kört spelet ca 15 min visade det sig vara sant. De har ändrat lite på kontrollerna och inventory systemet. Men för mig så var det i slutändan Skyrim fast med random folk som dödar dina questmobs.” Joakim ”Ebanon” Sjölin:”Kanske en av de mest besökta båsen på mässan, jag och Sebastian skyndade oss dit direkt på lördagen och hade ganska mycket tur för fem minuter senare hade kön tredubblats. Trots det fick vi stå i kö i en och en halvtimma. Väl framme så satte jag mig ner och valde en Nord, jag börjar som en level två karaktär och väljer att sätta min första skillpoäng på att kunna framkalla en liten imp som hjälper mig att slåss. Beger mig ut ur den lilla byn och tittar på kartan. Där uppe i norr finns det en liten ö, jag bestämmer mig att försöka ta mig dit. På vägen snubblar jag över lite vargar som jag ganska enkelt besegrar. Lite närmare kusten springer jag in i ett banditläger och med viss möda besegrar jag två stycken fiender i byns utkant. Den ena banditen har ett brev på sig som visar sig vara en quest, jag får i uppgift att förstöra banditernas proviant. Jag får problem som magiker att lyckas med mitt uppdrag för det är svårt för mig att slåss med mer än en motståndare åt gången så jag väljer att börja använda två kortsvärd istället och vips så är alla banditerna besegrade. Jag ser andra spelare springa in i byn men vi ignorerar varandra och alla sköter sitt. Det är som att spela Skyrim och de andra spelarna är bara där men påverkar inte min upplevelse positivt eller negativt, de bara är där i periferin. Jag kan därför inte säga om Online upplevelsen gör något för spelet på den lilla speltid jag fick, men som någon som gillar de tidigare Elder Scrolls spelen, så vill jag spela mer.”   Battlefield 4Svenska spelutvecklarna Dice kommer att släppa sitt nästa Battlefield den 29 oktober 2013, och just nu pågår betatestningen för fullt. Battlefield 4 kommer att köras med den nya Frostbite 3 motorn som ser mycket lovande ut. Läs mer om Battlefield 4 här:  Jonathan ”Britney” Johansson:Efter att ha suttit 2 timmar i kö väntat på att bli insläppt i det gigantiska båset som Dice hade slagit upp så var det äntligen dags. Vi kom in i en lite mindre biosalong vilket skrämde mig efter att ha upplevt The Divisions otroligt dåliga marknadsföring. Efter 10 minuter lång visning av gamla videos (på tyska dessutom) så var det dock dags att prova spelet på riktigt! Vi testade det nya spelsättet Oblivirate, 16 mot 16. Jag började med att bara spawna med en gång, jag ville se spelet med egna ögon. Vilken upplevelse, ljud, miljö, grafik... Dice har gjort det igen, fast bättre! Det var en sak som jag inte gillade med Frostbite 2, du kunde inte förstöra lite mycket som i Frostbite 1. Detta har dom dock åtgärdat i Frostbite 3, medhandgranaten sprände jag hål i ena väggen för att sedan kunna ta mig snabbare till bomben. Efter att ha sett andra spela innan visste jag var det otroligt mäktiga prickskyttegeväret låg, så jag gav mig upp i radiotornet för att sedan börja slakten. Efter några minuter insåg fienden mitt övertag och började sakta men säkert försöka ta sig upp i tornet. Men då slog ovädret till helt plötsligt (utan att man inte riktigt märkte det), regnet blandat med dålig sikt gjorde att jag kunde ta mig ner utan att motståndarlaget såg mig. Jag fick uppleva hur storslaget Frostbite 3 motorn var igen, mäktigt! Jag inte säga mer än att jag ser fram emot att spela det här spelet, jag tycker att Dice går i rätt riktning med den nya motorn och ser fram emot både Battlefield 4 och alla andra nya spel med Frostbite 3 motorn!”

Styrelsemöte i Handen

Förbundsstyrelsen sammanträder nästa gång den 1/9-13 i Handen.Passa på att ta tillfället i akt att träffa ledamöterna under kvällen, kontakta styrelsenvia mail: [email protected] för frågor om tid etc.//Styrelsen

Styrelsemöte den 6 juli i Båstad...

Styrelsemöte den 6 juli i BåstadÄnnu en premiär för styrelsen! Denna gång besöker vi Båstad i början av tennisveckan. Vi är där därför att halva kansliet arbetar mellan den 7 och den 14 juli på fritidsgården Musteriet. Den 15-17 juli blir det LAN på gården.Musteriet är en av Sveriges bästa gårdsanläggningar. Under v 28 kommer det att bli ett stort antal extra aktiviteter på gården som normalt är stängd under sommaren. Denna gång har inom ramen för vårt Leaderprojekt Sverigekampen lyckats knyta samman aktörer inom det offentliga och det ideella områdena på ett väldigt spännande sätt.Vi kommer att filma arrangemanget under veckan. Kom gärna förbi! Det finns kök, grillen står på och det blir massor med specialaktiviteter – den första nyheten vi släpper är den om skateskolan!Skateskolan kommer att hållas på förmiddagarna 10-12 i Skateparken som ligger bredvid Musteriet. En privat finansiär har gått in och betalat snygga och riktigt bra brädor som Skate- och BMX föreningens starke man Tim byggt ihop. Detta betyder att man inte måste ha utrustning för att delta!På söndagen den 14e juli blir det skatetävling för de deltagare som vill vara med!Vid regn blir det inställt så nu håller vi tummarna för det fina vädret över Båstad!//Styrelsen & Kansliet

Lotteriinspektionens nya regler

Den 13/6-2013 kan man läsa på lotteriinspektionens hemsida att de nu har utökat regelverket kring LAN-spel.Först ut att söka och få beviljat ett tillstånd är Inferno Online i Stockholm.Lotteriinspektionen uppmanar alla att se över sin LAN-verksamhet och söka tillstånd för dessa då de kommer att öka kontrollen av dem.Nedan text är saxad från dess hemsida:" Lotteriinspektionen har gett det första tillståndet till ett företag som anordnar spel där datorer är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet. Det är Inferno Online i Stockholm som ansökt och fått det första tillståndet.  Regeringsrätten fastslog i en dom (RÅ 2007 ref 44) att "verksamhet med programmerade datorer för spel, som till exempel är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet är att anse som tillståndspliktig verksamhet". Verksamheten lyder under lagen (1982:636) om visst anordnande av automatspel. Sedan en ändring av 4 § automatspelsförordningen (2004:1062) i oktober 2012 kan företag (internetcaféer och liknande), som anordnar spel på datorer som är programmerade för spel och är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet att söka tillstånd hos Lotteriinspektionen. Ansökningsavgiftens storlek beror på antalet spelautomater. Förutom ansökningsavgift tillkommer även en avgift för tillsyn och kontroll.    Ansök om tillståndVi uppmanar alla företag som anordnar spel på datorer i LAN-miljö eller mot internet att söka tillstånd då vi nu kommer att utöka vår tillsyn av sådan verksamhet.Vi ger tillstånd till förströelsespel och sköter kontrollen av dessa. Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten.    Exempel på förströelsespel är:* flipperspel* skjutare* målspel* TV-spel* Spel i LAN-miljö eller via internet "Källa: Lotteriinspektionen, http://www.lotteriinspektionen.se/    

Veckans förening - Core Gaming

Veckans förening - Core Gaming Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?- Vi är ganska nystartade. Det gick dåligt med föreningen under påsken, men sedan gick det mer framåt. Vårat första lan sket sig, men nu har det gått bättre. Vi har haft några schyssta turneringar och tävlingar. Beskriv en typisk aktivitet hos er.- Lana! Vi träffar varandra, spelar och har kul. Vi håller hus i nordöstra skåne så alla som bor i närheten kan komma och umgås med oss. Hur bildades föreningen?- Det var lite lustigt, det bildades ur spillrorna ur en annan förening. Vi blev bra vänner vilket gjorde att vi skapade en ny förening här i Helsinborg. Vi har delat mycket glädje tillsammans och träffat många härliga människor så vi fortsatte med föreningen. Vad har ni för målgrupp?- Alla åldrar, men främst 10-20 år. Hur många medlemmar har ni?- 15 stycken för tillfället. Vad spelar ni för spel?- Arma 2, Lol, Dayz och CS. Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder?- Nej, det gör det aldrig, men det känns väldigt bra ändå. Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbeten isåfall? Är det okej om Goodgame ger ut kontaktuppgifter vid intresse om ett eventuellt samarbete?- Vi är öppna för allt så självklart kan ni lämna ut våra kontaktuppgifter. Vi har utrustning och kompetens för att klara det mesta. Vi skulle dock behöva lite webbutveckling. Det är alltid kul att samarbeta med andra och dela kunskaper och erfarenheter. Vilken är föreningens främsta målsättning?- Att ta över världen. Nej, skämt och sido. Vi vill arrangera evanemang med mycket människor och främja E-sporten så mycket det bara går. Vilken spelvärld skulle ni helst vilja leva i på riktigt?- Skyrim. Det är ett väldigt bra spel och verkar vara en mysig plats att springa runt i.

Birdie 2013!!!

Birdie 2013 är nu avklarat. Årets tema var retro i samband med 20-årsjubileumet. Pac Man, Space Invaders, Sega Rally och flipperspel stod uppställda i hallarna, Funtours i Nintendo World Championship 1990 hölls, man kunde utmana HeatoN i 8-bitspel. Hela LANet andades retro. Utanför Allianshallen fanns det som vanligt Human Football och en uppblåsbar hinderbana som slets med hälsan. Goodgame infann sig på Birdie i samband med Sverigekamen Upplandsbygd-projektet. Under våren har det hållts turneringar i Fifa 13 och Tekken Tag Tournament 2 ute på de medverkande fritidsgårdarna i Upplandsprojektet. Från varje gård har fyra finalister gått vidare. Ett lag i Fifa 13 och de två bästa i Tekken Tag Tournament 2. Dessa finaler spelades sedan på Birdie under fredagen och lördagen.    På fredagen var det Fifa 13 som gällde. Vi ställde upp ett bord som vi dekorerade med våra Fifa-affischer, roll-upen för projektet ställdes väl synlig och allteftersom lagen checkade in gjordes turneringsscheman. Tidigare under dagen hölls ett kval för de Birdie-deltagare som önskade en chans i turneringen så i slutändan deltog 8 lag i den stora finalen. Ett gruppspel på 4 lag per grupp blev av och de två bästa från varje grupp fick sedan spela om brons, silver och guld beroende på deras poäng. Efter många hejarop och nederlag stod ett lag som segrare – DraganSan. Två killar från Knivsta som också hade varit med året innan fast då i vår Fifa 12-final. Tillsammans med äran vann de också 1000 kronor var att handla på webhallen.se, komplett.se eller inet.se. Tvåa blev laget Luro, Lukas och Robin från Vattholma som vann 400 kronor var att handla för och trea blev In och Veva, Simon och Martin från Rasbo som vann 200 kronor var att handla för. Stort grattis till dessa lag och bra kämpat till de andra!     Den intensiva fredagen var nu slut. Nu gällde det att ladda inför både Street Fighter x Tekken och Tekken Tag Tournament 2-turneringarna imorgon. Lördagen började tidigt då Street Fighter x Tekken skulle dra igång vid 14.00. Detta var en mindre turnering som en förening i projeket arrangerat själva. Vinnare där blev Julis Ekholm och fick, förutom äran, 500 kronor att handla för på GAME. Tvåan och trean fick två biobiljetter var.   I Sverigekampens Tekken Tag Tournament 2-turnering hade vi totalt nio deltagare där alla fick möta alla i första rundan och de fyra med bäst poäng gick vidare till ett nytt gruppspel. I första rundan spelades totalt 36 matcher! De två med lägst poäng fick sedan mötas i en bronsmatch och de två med mest poäng möttes i silver- och guldmatchen. Trea blev Karen Petrosyan från Vänge fritidsgård och tog hem 300 kronor att handla för på webhallen.se, komplett.se eller inet.se. Tvåa kom Oscar Hultman från Skyttorps fritidsgård som fick ett värde av 600 kronor att handla för och allra först kom Sam Sadeghi från Storvreta fritidsgård. Han vann ett värde av 2000 kronor att handla för. Även ni ska ha ett stort grattis!      Utöver våra turneringar var det även ett fullspäckat schema på diverse scener. CS-, HoN-, Lol- och Dota 2-turneringar anordnades och liveuppträdanden med olika musikstilar ordnades också. Även en NES-tävling hölls där Goodgames Anna Karlsson deltog.. och kom sist. Friskt vågat, hälften vunnet som man brukar säga. En mycket trevlig tillställning tycker vi som var där och vi hoppas på ett kärt återseende nästa år.         

Arvsfonden delar ut stöd

Får kulturen plats på er ort? Behöver ni en ny lokal eller vill ni bygga om er befintliga lokal för att skapa nya möjligheter för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning?Fram till och med 2014 delar Arvsfonden ut minst 200 miljoner kronor i stöd till föreningar som vill bygga nytt eller göra om sina lokaler för att ge nya möjligheter för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning. Idrottssverige har redan upptäckt Arvsfondens lokalstöd, nu vill vi gärna se att kulturföreningar runt om i Sverige hänger på.För att få stöd för att bygga måste verksamheten vara nyskapande på orten. Det betyder att er idé ska skilja sig från föreningens ordinarie verksamhet och inte redan finnas i närområdet. Det kan också vara nyskapande att involvera en ny målgrupp. Läs mer på: www.arvsfonden.se/lokalstod

Våra bidrag 2013

Verksamhetsbidrag Ungdomsstyrelsen har börjat tillämpa ett nytt system för uträkning av bidrag till ungdomsorganisationerna. Förutom detta så finns det en trend med att nya riksförbund kommer till och dessutom växer. Alliansregeringen har heller inte tillsatt nya pengar för varje år som gått sedan deras tillträde och detta betyder att alltfler får dela på allt mindre. Det finns alltså flera faktorer som påverkar situationen. Ungdomsstyrelsen nya regler påverkar självklart oss också och vi i förbundet måste utgå från att de regler om verksamhetsbidrag inte kommer att kunna vara så generösa som de hittills har varit. Vi har gjort flera uträkningar och funderat utifrån flera modeller där det mest fördelaktiga presenterades på förbundsrådet 2013. Modellen röstades igenom och ser ut som följer; Modell A:En förening som lämnar in alla sina uppgifter om medlemmar och verksamhetsberättelse men inte deltar på förbundsrådet får 1000kr i verksamhetsbidrag. De måste inte ha medlemsavgift om de har elektroniskt register. Modell B:En förening som har upp till 1200 medlemmar får 3000 kr samt ett rörligt bidrag om 35/60 kr per medlem upp till 1200 medlemmar. Man får 35 kr per medlem det första året som medlemmen redovisas och 60 kr det andra året. Se räkneexempel nedan. Naturligtvis ska man delta på förbundsrådet och lämna in alla papper i tid till organisationen. Man behöver inte ha medlemsavgift om man har ett elektroniskt register. Det finns flera anledningar till att modellen ser ut så här. Dels har vi sett ett ökat behöv för mindre föreningar att få mer medel till inköp dels har andra riksförbund med liknande regler och verksamhet bidrag som ligger i linje med denna konstruktion. Detta betyder att man som förening inte kommer att välja Goodgame bara för pengarna eller något annat förbund enbart för pengarna. Modell C:En förening som har många medlemmar (över 1200) får 3000 kr i basbidrag samt ett rörligt bidrag på 35 kr per medlem. Naturligtvis ska man delta på förbundsrådet och lämna in alla papper i tid till organisationen. Man behöver inte ha medlemsavgift om man har ett elektroniskt register. Räkneexempel modell BEn förening som blev medlemmar i förbundet under 2012 redovisar 300 medlemmar, deltar på förbundsrådet och lämnar in övrig redovisning. Under 2013 växer de till 500 medlemmar som redovisas nästa år. Under 2013 skulle de alltså få: 3000 kr + (35*300)=13 500 Under 2014 skulle har de alltså ökat från 300 medlemmar till 500 och kalkylen skulle ser då ut på följande sätt:3000 + (60*300) + (35*200)= 28 000 Räkneexempel modell CEn förening som blev medlemmar i förbundet under 2012 redovisar 2000 medlemmar. Under 2013 växer de till 3000 medlemmar som redovisar nästa år. Under 2013 skulle bidragskalkylen se ut på följande sätt:3000+(35*2000)=73 000Till 2014 har de ökat till 3000 medlemmar och uträkningen ser ut som följer;3000+(60*1200)+(35*1800)=138 000 Startbidrag Nya föreningar i Goodgame får ett startbidrag på 3000 kr som en liten skjuts för att kunna komma igång med sin verksamhet. När man har varit medlem i ett år är det möjligt att söka verksamhetsbidrag enligt ovan skrivna modeller. Projektbidrag Varje år avsätter förbundet en summa som ni föreningar kan söka för enskilda projektbidrag.En kortare beskrivning kring er idé måste finnas med i er ansökan. Ni berättar vad ni behöver extra tillskott till och hur ni tänker genomföra ert projekt. Vi prioriterar föreningar som söker för första gången, alltså föreningar som genom åren aldrig sökt detta bidrag tidigare. Vi kommer även att titta på originalitet. Ansökan sänds till [email protected] Lokalbidrag Föreningar som har egna lokaler kan ansöka om lokalbidrag för att täcka vissa av de löpande utgifterna. Skicka ett mejl till [email protected] där vi beskriver era kostnader och vad ni vill söka bidrag för.

Ungas egna projekt - Ungdomsinitiativ

Ungdomsstyrelsen satsar på ungdomsprojekt.   Varför inte hoppa in och söka för just din förening?Kriterierna de anger är ålder mellan 15 - 30 år, och ni behöver inte vara en förening bara ni är en grupp om minst 4 personer.Det kan vara både nationellt och internationellt.   http://www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsinitiativ

Förbundrådet 2013!

Tillbaka till huvudstaden löd rubrikerna om årsmötet och det var precis dit vi tog oss! Stockholm fick sig flertalet Goodgameare på halsen när vi drog igång detta års förbundsråd. Redan på eftermiddagen den 22:a droppade det in en del ombud och många av dem såg väldigt trötta ut efter den långa uppförsbacken till vandrarhemmet. De välkomnades av Anna och de två Alexandrorna i lobbyn och blev sedan incheckade.Eftermiddagen var snabbt slut och det var inte förrän framemot natten det lugnade ner sig med ankommande ombud. Anna och Alexandra A gjorde sig hemmastadda i lobbyn med filmtittande tillsammans med två ombud som varit på plats tidigt. Upp tidigt på lördagsmorgonen, nu var det dags! Kansliet anlände till möteslokalen tidigt och ställde iordning allt inför ombudens ankomst till lokalen. Det bjöds på morgonfika med kaffe, frallor och frukt.Fram till klockan 11 var det cirka 60 ombud som checkade in och tillsammans med gäster och vi som arbetade så var vi runt 80 personer på mötet. Mimmi Garpebring från SVEA (Sveriges elevrådsorganisation) var mötesordförande och Anna Karlsson blev utsedd till mötessekreterare. Genomgång av de första punkterna i mötesprotokollet och verksamhetsberättelsen hanns med. Det dök också upp ett antal frågor om verksamhetsberättelsen. Dessa frågor hanns inte med innan det var lunchdags.Det bjöds på pasta med krämig tomatsås och grillad kyckling till lunch. Efterrätten var vaniljpannacotta med bär. Efter en välbehövling lunch och nyluftade lungor var det dags att sätta igång igen.Efter lunchen var mötet igång igen och de frågor som dök upp angående verksamhetsberättelsen blev besvarade. Det var nu dags för motionerna. Den första motionen som togs upp var den som lämnades in av Druidz. Den handlade om e-sportens tillhörighet i Riksidrottsförbundet. De yrkade på att Goodgame aktivt ska arbeta med att få e-sporten till en erkänd sport i Riksidrottsförbundet inom en treårsperiod. Styrelsen yrkade dock på avslag och att Goodgame istället skulle arbeta mot Sveriges regering för att uppmärksamma och satsa extra på e-sportsfrågan.Motionen från Druidz kan ses här: http://goodgame.se/files/upload/motion-no-1-for-GoodGame-arsmote.pdf  Talarstolen gick het i diskussionen kring dessa motioner. Mötesordförande, Mimmi Garpebring, fick dra streck i debatten och be förbundsrådet om ett beslut. Båda motionerna gick igenom. Efterföljande motioner som gick igenom handlade om att sätta ihop en handbok för hur man redovisar sin förenings medlemmar, att sätta ihop ett häfte med riktlinjer för spelrecenscenterna, att inleda ett samarbete med aktörer från näringsliv i Kista Science City. En annan motion handlade om att Goodgame och en antal förening skulle delta på GAMEX-mässan för att främja gamingkkulturen. I speltestverksamheten så ska vi nu kontakta diverse speldistributörer för att se om det finns möjlighet att få gratis spel av dem. Länk till Goodgames Testbibel: http://goodgame.se/files/upload/testbibeln-20130124-vs3.docEn sänkning av verksamhetsbidragen gick också igenom vilket betyder att man nu får 35 kronor för första året en medlem är med och 60 kronor andra och nästkommande år. Föreningar med ett medlemsantal över 1200 får 35 kronor oavsett hur många år vederbörande varit medlem.En stadgeförändring gick också igenom. Antalet ombud som får skickas till förbundrådet har sänkts. Fem till och med tvåhundra medlemmar ger rätten att skicka ett ombud. Tvåhundraen eller mer berättigar tre ombud och tre ombud är nu max.Tre nya medlemmar valdes in i styrelsen dessutom. William Löfquist och Anton Larsson är nu ordinarie suppleanter och Chelsea Foreman valdes till suppleant. Ny valberedning kom också till; Petra Shulze, Andreas Westman och Mattias Escudero. Bengt Bergshem blev fortsatt auktoriserad revisor och Nils-Erik Hagsten till revisor. Efter en lång dag med beslutsfattande och diskussion var det äntligen dags för middag – Amerikansk grillbuffé med Tiramisu till efterrätt. Mätta, trötta och nöjda bar det av mot kvällsaktiviteten – Laserdome!Det hördes glada rop på vägen till lokalen. Många var taggade på att lasra varandra. Väl där diskuterades lag och man försökte rekrytera lagmedlemmar då vi körde i lag om fem personer. Vid borden diskuterades strategier och uppställningar och äntligen var det dags. Vilket lag skulle bli detta årets segrare?Totalt fem lag deltog i turneringen och alla lag skulle spela mot varandra, så fyra matcher per lag på 15 minuter styck. Phew, det var ju bara liiite jobbigt! Det var svettigt, varmt och kämparglöden lyste nästan i den mörka lokalen. Alla var på hugget, alla ville vinna. Laget som till slut tog hem serien efter en tuff finalmatch mot två andra finalister var Ludio. Ludio-laget bestod av ombud och medlemmar från föreningen Ludio e-Sports samt Anna från kansliet. Värdiga segrare efter att ha kämpat hårt. Grattis till dem!I övrigt fylldes kvällen av godis, arkadspel och förbundsrådet bjöd på läsk . Flipper och boxningspåsen gick varmt. Pingisborden var också populära. Allt som allt var det en otroligt lyckad helg med trevliga föreningsmedlemmar, mysigt mingel under kvällsaktiviteten och framförallt ett lyckat möte! Ni kommer väl nästa år?   Medverkande föreningar under förbundsrådet var; Aesir Online Community, Birdie, Björklinge Gamers, Cinerea Gaming, ColoursNet, Core Gaming, Crossroad Gamers, Damnati, DeNati, Druidz, Embrace Gaming, Fusknet, Game Dismount, Game Scouts, Games4U, Gamespace, Goodgame Åkersberga, Goodgame Sverige, Lidköpings Dataförening, Local Gaming, Ludio e-Sports, My ES TV, New Era Community, Nifenlanet, Playpoint, PuBBen, PublicLir, Scandic Gamers och Sight Shoot Gaming.        

Portalöppning idag :)

Sakta men säkert tar sitens olika delar form :) Idag slog vi upp portarna för föreningsportalen. Alla föreningars kontaktpersoner bör ha fått mail kring detta. Skulle någon inte fått detkollar ni skräpkorgen först och sedan kontaktar ni kansliet så vi kan utreda vad someventuellt gått fel.Välkomna in alla föreningar :)

EU kommissionens konsumentansvariga

EU kommissionens konsumentansvariga har i sin iver att förbättra barnens förståelse för djurhushållning tagit fram ett spellikande koncept Farmland. Det är ganska intressant i sig att kommissionen tror att det är barnen i sig som behöver en ökad etisk och moralisk kompass, i undersökningar som görs vartannat år från Statens medieråd, (och tidigare Medierådet), ser man tydligt att barn är bekymrade över att se lidande djur. En situation som man inte kan lasta barnen för och som de dessutom har minimalt inflytande över. Om barn fick bestämma så skulle vår och djurens värld te sig ganska annorlunda. Nåväl, kommissionen häcklas inte för en felaktig grundanalys, nej, det är något annat som upprör känslorna ute i konsumentleden. Flickan som är huvudfigur I Famland heter Bernice. Hon har två blonda långa tofsar, en vit skjorta som är knuten direkt ovanför magen, hotpantsjeans och gummistövlar. Man förstår problematiken när man ser henne. Ansvarig kommissionär har nu svarat på kritiken och kan konstatera att barnen valde just henne av alla de förslag de fick se. JA. Det är säkert helt riktigt. Vi som inte har sett de andra förslagen skulle säkert inte bli förvånade. Själv undrar man hur det överhuvudtaget gick till när Bernice blev Bernice. Varför har hon blonda tofsar? Varför har hon hotpants på landet? Vilka unga i lagården tar på sig en vit skjorta överhuvudtaget? Det enda genomtänkta draget är gummistövlarna och de är militärgröna... Om något blir fel så har man några olika alternativ Pudel – uppenbarligen inte kommissionärens val den här gången. Papegoja – ganska vanligt i dessa sammanhang men nej. Pitbull – JAA! Vi attackerar med full kraft! Barnen valde henne själv. Det låter smart men blir så fel… Såg idag att den Danske Bank låter 5 chefer gå för att de inte uppnått sitt mål i en ganska tuff bransch just nu. I kommissionens fall får vi vara glada om de byter byrå.

Motionssvar till Druidz

Styrelsen yrkar på avslag för motionen.   Styrelsen föreslår att Riksförbundet Goodgame istället ska fokusera på att uppvakta aktuellt departementet för att se vilka övriga alternativ som kan finnas för att lösa problematiken. Man kan exempelvis arbeta för att departement och regering ska uppmärksamma ex SydKoreas speciella satsning för E-sport.   Styrelsen yrkar på * Att Riksförbundet Goodgame ska arbeta för att Sveriges regering ska uppmärksamma och satsa extra på e-sportsfrågan. * Att Riksförbundet Goodgame ska avsätta resurser för detta och att arbetet ska inledas under våren 2013 samt att det ska pågå under den närmaste treårsperioden.//Styrelsen

Sverigekampen Upplands turneringar!

  Våren är äntligen på ingång och Upplandsbygdsprojektet har nu bokat vårens turneringar ute på fritidsgårdarna. Vårens spel är Fifa 13 och Tekken Tag Tournament 2 och vi se glatt framemot att få hålla i dessa actionfyllda spel. Fifa- och Forza-spelen har varit stora favoriter bland ungdomarna men detta år ville vi satsa på klassikern Tekken som vi tror kommer fånga mångas intresse.  Vi önskar alla deltagande ungdomar lycka till, och kom ihåg att ha så kul ni bara kan! Hittills bokade: 8 mars - Skyttorp FIFA1315 mars - Alunda FIFA1316 mars- Knivsta FIFA1328 mars - Österbybruk FIFA 134 april - Knivsta Tekken Tag Tournament 25 april - Skyttorp Tekken Tag Tournament 210 april - Storvreta Tekken Tag Tournament 211 april - Österbybruk Tekken Tag Tournament 212 april - Alunda Tekken Tag Tournament 219 april - Storvreta Fifa 1326 april - Rasbo Tekken Tag Tournament 2 & Fifa 13 Listan uppdateras kontinuerligt.

Mkt viktig info rörande förbundsrådet 2013

Nedan hittar ni viktig praktisk information rörande förbundsrådet i Stockholm den 23:e mars. Observera att det är en ny adress som gäller för möteslokalen! Ni som inte anmält era ombud ännu behöver göra det OMGÅENDE på [email protected] Plats: Stockholm, Södermalmskyrkan Café och KonferensGötgatan 87, T-bana Skanstull Program: 10:00 Ankomst och incheckning, Kaffe och fralla11:00 Förbundsrådsmötet öppnar med röstlängd12-13 Lunch /anmäl veg eller allergi13-18 Förbundsrådet inleder med föregående års verksamhet14:30 Bensträckare-eftermiddagskaffe och bulle14:50 Förbundsråd fortsätter med 2013 års verksamhet18:30 Middag, Amerikansk buffé20-01 Aktiviteter på Laserdome, (Mingel, tävlingar, spelande mm) Du som är minderårig måste ha intyg från dina föräldrar. Finns att ladda ner under filarkiv på sajten. Glöm inte att lämna med kontaktinfo till dem också! Incheckning och aktiviteterUnder förmiddagen från 10.00 är det incheckning. Då får ni information om dagens upplägg, och hinner ta lite fika och fralla innan mötet börjar. På kvällen blir det middag och spelaktiviteter och Laserdome. Som alltid blir det lite roliga tävlingar och annat. Framför allt är det ett utmärkt tillfälle att mingla och lära känna andra GG:are runtom i landet.Resor, mat och boendeGoodgame bjuder medlemsföreningarnas ombud, samt ytterligare en kvinnlig föreningsmedlem på resa, mat och boende. Resorna bokas av Resekompaniet som ni själva ringer på 026-26 70 70 och boende bokas av kansliet på [email protected] Om du åker långväga ifrån behöver du boka övernattning fre-sön. Det är viktigt att snarast boka upp boende och resa. Har din förening inte anmält sina ombud än så behöver ni göra detta omgående. Du behöver INTE ta med egna sängkläder (lakan, påslakan, örngott, handduk). Goodgame bjuder på fika, lunch och middag samt frukost för de som övernattar. Hör av dig till oss på kansliet om ev. allergier! ([email protected]) Kom även ihåg att ta med dina handlingar, vi kommer inte att ha extra exemplar till alla ombud på mötet. Kontakt och information:För mer information maila till [email protected], eller kontakta någon av oss på kansliet.Alexandra Orellana, kansliet: 073- 644 08 83, [email protected] Persson, kansliet: 073- 644 08 82, [email protected] Anna Karlsson, kansliet 070-796 99 85, [email protected] Petra Schulze, kansliet: 073- 644 08 87, [email protected]  Hör av dig till oss om du har någon som helst funderin Vägbeskrivningar Möteslokalerna: Södermalmskyrkan café och konferensGötgatan 87 , Stockholm , T-bana SkanstullTa gröna linjen mot Hagsätra, Farsta Strandeller Skarpnäck. Stig av vid station Skanstulluppgång Allhelgonagatan. Följ Götgatansöderut. Ca 1 minuts promenad till möteslokalen.http://www.konferensuthyrning.seKlicka här för att se karta Övernattning:Vanadis Hotell och vandrarhemSveavägen 142, Stockholm, T-bana Rådmansgatan Ta gröna linjen från T-centralen mot Hässelby,Alby eller Åkeshov. Stig av vid station Rådmansgatan,uppgång Handelshögskolan. Följ Sveavägen norrut.Ca 5 minuters promenad till hotellet.http://www.vanadishotel.comKlicka här för att se karta Kvällsaktivitet:LaserdomeSurbrunnsgatan 42, T-bana Rådmansgatanwww.laserdome.seKlicka här för att se karta   OM FÖRBUNDSRÅD... Vad är ett förbundsråd?På förbundsrådet redovisas organisationens verksamhet och ekonomi under året, samt kommande års verksamhet diskuteras och beslut tas om framtiden. Här kan alla medlemmar påverka Goodgame genom sina föreningar och de ombud som utsetts av föreningarna. §27 i RFGs stadgar lyder: ”Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ”Varför ska min förening delta?Riksförbundet Goodgame gör som medlemmarna vill, men för att Riksförbundet ska veta vad det är måste de berätta om det på förbundsrådet. Dock kan inte alla medlemmar rösta på förbundsrådet, och därför skickar alla medlemsföreningar representanter (se §48 i RFGs stadgar) som tar upp vad deras förening vill. Detta tar föreningen upp i sitt eget årsmöte som måste äga rum i god tid innan förbundsrådet, så ni kan skicka motioner – förslag till styrelsen. Dessa sänds till [email protected] Genom att delta i mötet, rösta och tycka till, kommer det vara mycket tydligare vad din förening vill att Goodgame ska åstadkomma. Ju fler som deltar, desto bättre kommer riksförbundets verksamhet att bli, organisationen får fokus på det som är viktigt för medlemmarna, växer och blir bättre. Hur går ett förbundsråd till?Under ett förbundsråd samlas alla föreningsmedlemmar som vill närvara (i mån av plats) tillsammans med de röstberättigade som är riksförbundets styrelse och utvalda representanter från alla medlemsföreningar. Under några effektiva timmar gås alla ärenden igenom, diskussioner förs och röstningar genomförs. Vilka ärenden dessa är kommer att tas upp i ett senare utskick efter att alla motioner har behandlats. Nedanstående ärenden ska alltid behandlas av ordinarie förbundsråd, dessa är reglerade enligt RFGs stadgar §31. • Mötets öppnande• Fastställande av röstlängd - Antalet röstberättigade räknas, varje förening upp till och med 50 medlemmar har en (1) röst var. Föreningar med fler medlemmar har fler röster, se §50 i riksförbundets stadgar.• Mötets beslutsmässighet - Här röstar man om mötet blivit utlyst på rätt sätt och att alla handlingar skickades ut i tid enligt stadgar.• Val av mötesordförande och vice mötesordförande - Mötesordföranden håller i mötet, kan vara vem som helst, oftast en person som styrelsen tillfrågat och förberett innan mötet. Vice mötesordföranden rycker in om mötesordföranden får förhinder.• Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare - Mötessekreteraren för protokoll och ansvarar för att det blir tillgängligt efter mötet.• Val av två (2) justerare - Justerare är en person som kontrollerar protokollet i efterhand så att mötessekreteraren har gjort rätt.• Val av två (2) rösträknare - Räknar röster vid omröstningar under mötet.• Fastställande av dagordning - Dagordningen är de punkter som ska tas upp under mötet, dessa gås igenom och godkänns av mötesdeltagarna om allt är i sin ordning. I stort sett de som står listade här, men med tillägg beroende på motioner och övriga frågor.• Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår - Detta är en redogörelse för verksamheten under det gångna året, vad Riksförbundet Goodgame har gjort.• Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår - Detta är en redogörelse av ekonomin för det gångna året, där mötesdeltagarna får veta vad pengarna har gått till under året.• Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår - Revisorerna har till uppgift att gå igenom ekonomin i organisationen. De ser till att redovisningen har gått rätt till.• Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen - Ansvarsfrihet innebär att allt som styrelsen har gjort under året har varit i organisationens bästa intresse och att de inte behöver vara personligt ansvariga för det gångna årets ekonomi och verksamhet. Styrelsen ges ansvarsfrihet om revisorerna tycker att ekonomin ser bra ut och mötesdeltagarna håller med.• Val av förbundsstyrelse - Under den här punkten väljs nya styrelsemedlemmar. Dock byts inte hela styrelsen ut på en gång, utan endast halva varje år. En styrelsemedlem sitter på två år.• Val av valberedning - Valberedningen är de som ska leta upp och intervjua nya, potentiella styrelsemedlemmar inför nästa års förbundsråd. Dessa hittar de bland riksförbundets medlemmar.• Val av revisorer - Det väljs två revisorer och två personliga ersättare. Revisorerna har till uppgift att granska ekonomin.• Fastställande av verksamhetsplan - Här bestämmer mötet vad organisationen ska ta vägen under kommande år, vilka områden som Goodgame ska arbeta med.• Fastställande av budget - Budgeten för kommande året gås igenom och fastställs av mötets deltagare. En budget är en riktlinje för organisationens ekonomi och ska ses som ett verktyg och ej en lag.• Fastställande av avgifter - Under den här punkten bestämmer mötet storleken på medlemsavgiften från föreningarna till riksförbundet. Avgift för enskild medlem diskuteras under föreningarnas respektive årsmöten.• Motioner - Här behandlas alla förslag för Riksförbundets framtida verksamhet som inkom senast den 1 mars.• Övriga frågor - Frågor som inte lämnats in i tid för att bli en motion behandlas här. Kan även vara extra informations- och beslutspunkter från styrelsen.• Mötets avslutande Vad är en motion/proposition?En motion är ett förslag till förbundsrådet från en medlem/medlemsförening. Förbundets styrelse läser motionen och föreslår en lösning, samt föreslår om föreningen ska rösta ja eller nej. Alla medlemmar röstar givetvis som de själva vill. Motionen och den föreslagna lösningen presenteras i ett mejl som skickas ut till alla medlemmar en vecka innan förbundsrådet 2013. Motioner kan lämnas in av föreningsmedlemmar, medlemsföreningar med flera, se §30 i RFGs stadgar. En proposition är som en motion, men skiljer sig genom att vara ett förslag direkt från styrelsen och inte från en medlem.

Veckans förening - Aesir Gaming

  Veckans förening - Aesir online community gaming Göteborg har inte bara folk som heter Glenn och Liseberg. I Göteborg håller även Jesper, Annie och Per till. Vi pratar med dom för att höra om deras förening Aesir Gaming. Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig? - Vi erbjuder framförallt gemenskap. Vi är alla som en stor familj som spelar med varandra och träffas någon gång ibland. Vi försöker att ha så roligt som möjligt och att ta hand om varandra. En sak som är väldigt uppskattad är att vi har ett samarbete med Paradox Interactive som utvecklar spel. Vi sätter oss ner under och testar spel innan de släpps för att upptäcka eventuella buggar och liknande. Det är riktigt kul att få testa spel innan de släpps och att få se sitt namn i credits på spelet. Beskriv en typisk aktivitet hos er. - På våra IRL-träffar brukar vi äta och dricka lite gott. Vi anordnar tävlingar, quiznights och prisutdelning för te.x årets bästa spelare eller årets bästa kompis. Vi anordnar ca 2 träffar/år. Hur bildades föreningen? - Vi var ett spelcommunity 2008. Vi tänkte att vi lika gärna kunde bilda en förening. Sagt och gjort, 2011 bildades Aesir Gaming. Vad har ni för målgrupp? - Vi har ingen målgrupp. Alla är välkommna, killar som tjejer, ung som gammal. Vi har iallafall begränsat oss till Sverige och Norge eftersom att det ska vara lätt att kommunicera. En del yngre är inte så bra på engelska så det skulle vara jobbigt för de att hänga med. Vi vill inte begränsa föreningen genom att ha åldersgränser. Det är kul att se alla åldrar hos oss! Vi har i princip växt upp med en del unga och det är kul att se hur de utvecklas. Hur många medlemmar har ni? - Vi har 384 medlemmar. Det är kul att ni är en del tjejer med också, hur fungerar det, kommer ni överens? - Ja, vi är drygt 15 tjejer med i föreningen. Det fungerar bra och vi känner att vi blir likadant behandlade som killarna. Det har inte varit mycket tjaffs. Det är nästan så att killarna blir socialare när tjejer är med. De sitter ganska tysta och fokuserade när de spelar med killar, men med tjejer blir det mer djupa konversationer. Det är synd att det ska vara en så mansdominerat intresse, men det känns som att tjejer kommer in i intresset mer och mer. Det finns någon tjej som är en av de bästa i världen på något actionspel, jag minns dock inte vad hon heter. Vad spelar ni för spel? - Vi har spelat många olika spel. Det är inte så att vi bara fokuserar på några speciella spel. Vi har iallafall spelat bla: Dark Falls, Battlefield, CS, Diablo och LOL. Vi lirar allting på datorn, men man är självklart välkommen i våran förening även om man föredrar att spela på konsoll. Vi har olika spelsektioner och lineups. Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder? - Det har gått bra. Det hände dock att två stycken ur på vårat första årsmöte inte gjorde sina jobb och försvann vilket försvårade det för oss. Det var även en lite rolig incident som hände när vi var på Liseberg. En del personer var lite högljudda sent vilket resulterade i att en inte allt för glad ordningsvakt kom. Det visade sig sedan att ordningsvakten var med i våran förening, haha, så det löste sig iallafall! Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbete isåfall?- Ja, det är absolut ingenting vi stänger ögonen för. Vi har haft ett samarbete med en förening som sedan anslöt sig till oss. Vi försöker alltid synas och ragga samarbeten samt sponsorer. Vilken är föreningens främsta målsättning? - Att bli fler och fortsätta ha kul. Vi vill vidareutvecklas och starta nya sektioner. Vi vill även satsa mer på våra IRL-träffar. Vi har inte några stora planer på att skaffa en stor lokal och sådant, det skulle bara vara slöseri med pengar då alla bor så utspritt i våran förening så att inga ändå skulle kunna ta sig dit. Vi vill ha nya förslag på vad vi ska satsa mot, allas idéer är välkommna! Hur skulle du vilja att E-sportsSverige såg ut om 10 år? - Det skulle vara kul om det blev större och mer tävlingsinriktat. Det skulle vara kul om de kunde visa E-sport matcher på Tv liksom. Det är trots allt ett populärt intresse och det skulle vara roligt om det kunde öppna restauranger så som Oleary’s fast för E-sport istället. Att man skulle kunna gå dit med lite folk och kolla på E-sport matcher och ha kul. Vilken spelvärld skulle ni helst vilja leva i på riktigt? Jesper: I Dark Falls värld Agon. Där är det fullt med äventyr. Det är en frän värld. Fan vad nördig man känner sig nu.Annie: Skyrim såklart. Det är vacker himmel och natur med de vilda djuren. Banditerna får man väl stå ut med, antar jag, haha!Per: Flower, det är glada färger så man skulle nog vara glad hela tiden. Om du fick välja en spelkaraktär att gifta dig med, vem skulle det vara? Per: Haha, vilken fråga. Det måste bli Zelda!Annie: Vad finns det för snygga manliga spelfigurer? Duke Nukem är rätt manlig så han kanske.Jesper: Öhhh, det får bli Lara Croft. Otippat va? http://www.aoc-gaming.se/site/  

Veckans förening - Birdie

Veckans förening - Birdie Lezgin Bakircioglu, ordförande i lan-föreningen Birdie, tar sig tid att berätta om deras förening och lan. Vi känner ju till att ni är Sveriges största lan-förening. Hur bildades Birdie?- Det var ett kompisgäng som började från början precis som alla andra kompisgäng med en gårdslokal. Hur stort är lanet? Hur många datorplatser finns det och finns det andra kringaktiviteter för era deltagare?- Vi har 1000 datorplatser och sedan har vi ca 500 besökare. Absolut, vi har ett stort fokus på sociala biten, vi har hoppborgar, massvis med tävlingar, spelmaskiner, spelningar, workshops och föreläsningar. Planeringsarbetet inför varje lan måste vara kolosalt Hur ser planeringen ut inför varje lan så att allting ska klaffa?- Oj, det är ett organiserat kaos som vi har byggt upp och dokumenterat senaste 10 åren, nu är det mer eller mindre mycket som sker på rutin tack vare crew som vart med under en längre tid men när dom lämnar så blir det en liten upplärningssträcka men den är relativt smärtfri i och med att vi har en hel del dokumenterat inklusive vårt kontaktnät. Var ska man vända sig om man är intresserad av att engagera sig ideelt hos Birdie?http://birdie.org/blicrew/ Vad kostar inträde, dagbiljett/datorplats?- Det är inte helt spikat än, men det ligger på strax under 500 för en datorplats. Vi har besökarbiljetter för alla dagar istället för endast en dag, priset är inte bestämt ännu dock. Ni är ju också delägare tillsammans med Goodgame i spelprojektet Sverigekampen Uppland. Hur ser ni på det samarbetet?- Det är riktigt kul att vi faktiskt pimpar upp fritidsgårdarna med plattskärmar, spelkonsoler och spel. Det är även kul att vi sedan annordnar tävlingar där finalerna sker på birdie. Hur ser era framtidsplaner ut för de närmsta åren?- Vi har stora planer då vi har påbörjat ett sammarbete med Uppsala kommun. Vi står även inför ett lokalbyte då denna ska läggas ner och det kommer finnas betydligt mer yta och potensial i den nya lokalen. Kan du berätta om något ”sista minuten”- problem då du fått total panik och vara tvungen att trolla?- Oj, det finns många men bland av dom svettigaste var nog strulet med stolarna 2012. Allt såg okej ut, men när vi provsatt dom och rörde på oss så skar stolsbenet genom golvpappet och skadade golvet som var nylagt då. Dom rörskydden på dom var extremt gamla. Vi ringde runt till alla fabriker i Sverige och försökte lösa situationen vilket såg mörkt ut. Dagen innan öppning så fick vi iallafall tag på en fabrik precis i Uppsala, 10 km ifrån oss, vilket var klockrent då vi var redo att åka ner till Göteborg för att lösa problemet. Hade vi inte löst det så hade vi legat risigt till då dom precis hade bytt det 10-15 åriga innebandygolvet. Känslan att komma in med massa påsar med rörskydd till arrangörerna var obeskrivlig. Vilka typer av tävlingar brukar ni ha? Vilka spel tävlar ni i?- Vi har dom allra hetaste speltävlingarna samt funtours som består utav enkelt spel där man bara slår highscore. Men annars har vi en hel del scene tävlingar i form utav spelutvecklartävlingar eller demos. Jag har också läst att ni vill lyfta fram demoscenen, kan du berätta lite om det?- Demoscenen har många år i nacken och kommer främst från commodore tiden och utvecklats frammåt, dem flesta som har vart med ett tag kommer från den tiden och börjar numera bli äldre och skaffar familj vilket gör att det blir mindre aktiva demogrupper. Vi jobbar med att försöka få in nytt folk som vågar släppa demos, detta gör vi genom att hålla i föreläsningar och workshops och även göra det lite lättare för dom nya att våga släppa ett demo. Det är trots allt över 800 pers på läktarna som tittar på demot sista kvällen och hela hallen släcks ner när detta sker, inklusive alla datorskärmar. Avslutningsvis tänkte vi köra lite pest eller kolera. Antingen eller: Antingen att det låter som att du fångar mynt i Mario-spelen när du skrattar eller en ständig tinitusmelodia av Zelda – Ocarina of time i öronen?- Mario, det vore respekt! Att ständigt lukta lök om händerna eller ständigt ha öronklåda?- Lätt lök, har du aldrig käkat en slibbig kebab? Att uppkopplingen dör på Birdie eller att en volontär rymmer med alla prispengar och priser?- Uppkopplingen dör så klart, det händer något år då och då, känslan att se folket ställa sig upp förvirrade för att se ifall det bara är för dom eller för alla andra som det och sedan se hur de röra sig mot nätverkets backbone kan vara lite roligt att uppleva! Det är iallafall inte helt värdelöst, det bästa med det är att alla då blir sociala och chillar ute en stund eller spelar något arcade/flipper-spel (som är gratis såklart!) ;-) Innan släckning.   Ivriga åskådare under lanet.   Våran allas favorit, Mario!    www.Birdie.org

Restaurang för LOL-lovers

Älskar du Leauge of Legends och älskar att äta? En restaurang i Kina med LOL-tema har öppnats. Restaurangen heter Demacia, döpt efter staden från spelet. En av servitriserna håller upp menyn. Servitörerna och servitriserna är klädda som karaktärer i spelet, bla Caitlyn, Ezreal och Twisted Fate.    Källa: http://us.gamespot.com/news/league-of-legends-themed-restaurant-opens-in-china-6404077

Svensk kammade hem storvinsten i Las Vegas.

  Ivan Lapanje, eller TheBorasLegend som är hans nick i spelvärlden, kammade hem storvinsten. Han vann Virgin Gaming Challenge Series i Las Vegas vilket är ett av FIFA-världens mest prestigefyllda mästerskap. I prispotten låg 897 498 kronor och han kammade hem allt. Nu är han både erkänd som en av världens bästa FIFA-spelare och nästan miljonär. Inte illa vid sådan ung ålder! Detta är en stor milstolpe i svensk e-sporthistoria då ingen svensk har vunnit denna summa på väldigt länge. Läs hans blogg här: http://www.lemondogs.se/blogs/theboraslegend

Veckans förening - Druidz

  Veckans förening – Druidz Andreas Westman, ordförande i Druidz berättar om deras förening baserad i Jönköping. Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?- Vi är en av Sveriges största E-sports föreningar. Vi har alla typer av spelare hos oss. En del spelar bara för att de tycker att det är kul och försöker inte satsa stort. En del är elit-spelare och blir sponsrade med bland annat resor. Med varje person som vill gå med i föreningen sätter vi oss ner med och diskuterar deras mål. En del är bara engagerade någon månad innan de hoppar av, men en del är väldigt drivna. Vi följer upp om hur det går och hur vi ska nå målen tillsammans. Om man inte är speciellt duktig eller engagerad så kan man iallafall skriva och synas på våran hemsida. Det är kul att känna att man tillhör en grupp och man får även tröjor med vårat namn på under lan som en kul grej. Beskriv en typisk aktivitet hos er. (Kan både vara online eller IRL beroende på hur er verksamhet ser ut)- Våra medlemmar är väldigt aktiva på olika håll. Vi är ungefär som ett idrottslag, te.x som AIK som sysslar med flera sporter. Det vanligaste är att de spelar turneringar. De skriver om turneringen på hemsidan och uppdaterar under och när matchen är slut med resultat. De sänds även på våran live Tv-kanal. Vi brukar arrangera olika aktiviteter, så som läger och vi hjälper även till att fixa olika lan. Vi hjälper ca 6-7 stora lan detta år eftersom att vi har jättemycket utrustning. Vi har runt 100 Xbox och 100 Tv-skärmar. Vi har även samarbeten med bibliotek där vi åker ut och lär ut spel. De som jobbar där brukar ju inte direkt vara speciellt spelkunniga så det känns kul att hjälpa till med det. Hur bildades föreningen?- Det var genom ett gäng vänner. Vi satt och spelade och vi tänkte att eftersom vi spelade så mycket som grupp så borde vi ha ett namn. Vi hittade på ett namn och åkte sedan på lan. Föreningen bildades 1991. Hur länge har ni varit medlemmar i Goodgame?-Vi har varit hos Goodgame i ungefär 4 år. Vad har ni för målgrupp?- Den stora mängden aktiva spelare är runt 16-25. På våran Facebooksida är det högre medelålder, där är de flesta som är aktiva runt 20-30 år. Vi har ingen speciell målgrupp, dom som vill vara med och engagera sig är välkommna att göra det. Vi kan erbjuda olika jobb inom föreningen. Berätta lite om eran klanverksamhet.- Vi har runt 14-16 lag. En del lag spelar samma spel, medan det ena laget kanske spelar mest för skojs skull och det andra satsar på att nå elitnivå. Det är väl ungefär 100 personer som deltar i detta, varav drygt 10 är riktiga pro’s. Vihar blandannat varit 5:e bästa på Black Ops i världen, 1:a bästa i Sverige på Street Fighter och vunnit andra pris på en Cs-turnering på DH. Våra spelare är riktigt duktiga! Hur många medlemmar har ni?- Vi har 1600 registrerade, svenska, medlemmar. Den totala summan är runt 2500 om man räknar med de utländska medlemmarna, de kan dock inte registreras hos oss då det bara är tillåtet med medlemmar som innehar svenskt medborgarskap. Vad spelar ni för spel?- Vi spelar alla möjliga spel. Det har varit allt ifrån Lol, Cs och Cod till Fifa och Street Fighter. Vi spelar på alla konsoller, men mest Xbox eftersom att det verkar vara det populäraste bland de som satsar lite mer. Som sagt så satsar en del lite hårdare och en del spelar mest för att det är kul. Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder?- Det uppkommer alltid hinder, speciellt när man jobbar ideelt. Då kan man inte tvinga folk att arbeta, då lägger de bara ner den tid de orkar. Vi vill ta hand om våra medlemmar. Det har varit lite tjaffs i tjejlagen, men vi har försökt sätta oss ner och pratat med dessa så att de ska trivas. Det brukar lösa sig ganska snabbt så speciellt mycket bakslag tycker jag inte att vi har haft. Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbete isåfall?- Ja, vi har varit väldigt dåliga på att kontakta andra föreningar. Vi skulle absolut vilja samarbeta med andra. Det behövs fler spelare som åker ut till bibliotek och hjälper till och vi kan alltid fixa arbetsuppgifter om det skulle vara så att det behövs. Vi samarbetar en hel del med kommunen redan och det vore kul att ha ännu fler samarbeten. Vilken är föreningens främsta målsättning?- Ibland ser vi oss som en stor förening, men det kan alltid bli bättre. Vi tänker oss att vi kan bli en stor organisation som uppnår alla medlemmars förväntningar. Hur skulle du vilja att E-sports Sverige såg ut om 10 år?- Det borde vara som med olika idrotter, att det finns lokala arenor för spelintresserade. Det finns både ishockeyhallar och fotbollshallar, men det finns inte spelhallar där folk kan träffas och spela på samma sätt. Det borde bli mer utbrett på det sättet och att människor skulle acceptera det mer när de ser hur pass populärt spel faktiskt är. Det borde finnas fler aktörer på marknaden också som arrangerar olika event. Te.x så är DH nästan inblandade i allt som har med spelevangemang vilket är lite småtråkigt. Vilken spelvärld skulle du helst vilja leva i på riktigt?- Eve online, det tilltalar mig verkligen. Det är ett rymdspel där man är en ensam pilot och kan själv skapa sina egna förutsättningar. Det är helt fritt att bestämma och det är en oändligt stor värld. Det är skönt också att de du känner i spelet inte exakt är där du är, men att du ändå vet att de finns. Om du fick välja en spelkaraktär att gifta dig med, vem skulle det vara?- Det måste vara den kvinnliga Sheperd i Mars Effect. Jag gillar attityden på henne och hur det är utformat. Det är bra att man kan välja om man ska vara en kille eller tjej i det spelet. www.druidz.se

Black Ops 2 nominering upprör

Sedan 2009 har galans värd varit Dara O'Briain vilket han fortsätter med detta år. BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) har nominerat Call of Duty - Black Ops 2 till priset för den mest nytänkande spelidén. Är verkligen Black Ops 2 speciellt innovativt med tanke på att flera hundra spel har samma koncept, döda eller bli dödad? Spelet skiljer sig inte speciellt mycket från de tidigare spelen i serien heller. BAFTA är i spelsammanhang ungefär lika stort som filmvärdens "Oscar"och har tidigare gett ut priser till spel som verkligen har varit innovativa. Spelarna rasar därför och tycker att andra spel förtjänar titeln bättre. "Lol, det här är lika knäppt som när Obama fick Nobels fredspris efter att ha skickat tusentals trupper till Afghanistan.", lyder en kommentar till en artikel om händelsen. Andra spel nominerade i samma kategori: FezWonderbook: Books of SpellsJourneyKinect Sesame Street TVThe Unfinished Swan Galan hålls tisdagen den 5:e mars. Gå in på länken nedan för att se alla kategorier och nomineringar: http://awards.bafta.org/award/2013/games   Källa: http://www.playereffort.com/?p=2692

Speltoppen vecka 5

SPELTOPPEN: VECKA 5-2013 01 Ni no Kuni: Wrath of the White Witch (PS3) 02 FIFA 13 (PS3) 03 Just Dance 4 (Wii) 04 FIFA 13 (360) 05 Far Cry 3 (PS3) 06 Call of Duty: Black Ops II (PS3) 07 NHL 13 (PS3) 08 Call of Duty: Black Ops II (360) 09 World of WarCraft:Mists of Pandaria (PC) 10 Far Cry 3 (360) 11 NHL 13 (360) 12 Skylanders: Giants (Wii) 13 Assassin's Creed III (PS3) 14 New Super Mario Bros. 2 (3DS) 15 Far Cry 3 (PC)

Veckans förening - Crossroad Gamers

Veckans förening – Crossroad Gamers Veckans förening är Crossroad Gamers från Vara. Petra Schulze är ordförande och berättar om deras förening. Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?- Framförallt gemenskap. Alla behöver känna att de tillhör en grupp som de kan vända sig till, lite som en familj. Vi är likasinnade människor som träffas och hittar på saker tillsammans. Hos oss är det viktigt att alla trivs. Här spelar det ingen roll vilket kön eller vilken ålder du är. Vi har inga begränsningar! Beskriv en typisk aktivitet hos er. - Vi håller spelevent på bland annat bibliotek under sportloven och höstloven. Vi spelar och har kul tillsammans som grupp. Vi är mest en förening som träffas, inte som håller på så mycket via internet. Vi håller iallafall på att fixa en hemsida nu. Hur bildades föreningen?- Det var på intiativ av mig och min chef Annelie. Vi tänkte att det inte direkt finns någon spelförening som inriktar sig på familjespel som lite yngre folk kunde vara med i. Vi bildades under Goodgame 2008. Det var fler som ville vara med och så utökades föreningen. Vad har ni för målgrupp?- Vi har ingen speciell målgrupp. Vi har inte satsat på någonting speciellt utan bara att alla är välkommna. Vi tar självklart hänsyn till åldersgränserna på spel och anpassar oss efter dessa. Hur många medlemmar har ni?- Vi har runt 90 medlemmar. Vad spelar ni för spel?- Vi har stor variation. Det är många olika spel som spelas hos oss. Det som har varit speciellt populärt är nog Minecraft, Dota och Diablo. Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder?- Det uppkommer alltid hinder. Ett stort problem var när Goodgames sida hackades. Vi hade nämligen alla medlemslistor och sådant där. Det orsakade extremt mycket extrajobb att försöka hitta alla medlemmar igen. Vi fick jobba hårt, men till slut så hittade vi alla igen. Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbete isåfall?- Det är klart att vi är! Det skulle vara superkul att sätta oss och lana med några andra. Om man åker iväg någonstans så kan man ju samordna skjuts och liknande. Här har vi inte speciellt många med körkort iallafall eftersom att de flesta är lite yngre än så. Vilken är föreningens främsta målsättning?- Målet är att det ska finnas aktiviteter för alla. Att man kan komma till oss och bara spela och ha kul. Vi har inga mål att bli en stor förening med tusentals medlemmar, det är nästan bättre att vara en lite mindre förening, då känner man alla medlemmar. Hur skulle du vilja att E-sports Sverige såg ut om 10 år?- Jag skulle vilja att det var en godkänd sport. Att man kunde acceptera det och ha domare precis som på vanliga idrottsmatcher. Det skulle vara bra om folk som spelade var schysstare mot varandra, det är ibland rätt dålig attityd och aggressivitet mot varandra. Det borde vara renhårigt helt enkelt. Vilken spelvärld skulle du helst vilja leva i på riktigt?- Jag har aldrig riktigt funderat på det, men jag är förtjust i Diablo så där skulle jag nog vilja leva. Det vore grymt att slåss mot de onda utan större risk att dö.

Veckans förening - PGU

    Vi har ställt några frågor till Magnus Johansson, sekreterare åt Power Gamers United från Dalarna som är veckans förening! Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?Vi är ett trevligt sällskap som gillar att spela TV-spel. Har du några frågor eller funderingar om ett spel så kan vi kanske också hjälpa dig. Vi har sjukt kul helt enkelt och försöker stötta och hjälpa varandra. Beskriv en typisk aktivitet hos er. (Kan både vara online eller IRL beroende på hur er verksamhet ser ut)Vi träffas hos en av medlemmarna och spelar ett roligt multiplayerspel. Vi spelar nästan bara Playstation 3 och de spel som finns exklusivt till den plattformen. Vi gillar PS3 mest! Hur bildades föreningen?Vi var ett par kompisar som gillade TV-spel och ville ha en förening. Därför pratade vi med Goodgame och bestämde oss för att skapa en förening. Detta är något vi inte ångrat! Vad har ni för målgrupp?Glada människor som gillar TV-spel. Du får gärna gilla PS3 lika mycket som vi gör då det är nästan det enda vi spelar om vi får bestämma själva. Hur många medlemmar har ni?Vi har ca 6 stycken medlemmar. Vad spelar ni för spel?Mycket multiplayerspel som Portal 2, Little Big Planet och så vidare. Vi kollar dock alltid efter nya spel som går att spela flera på. Vi har även testat på spel som Dungeon Defender och spelat det ett tag. Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder?Allt går bra! Det enda som skulle behövas är kanske pengar för att försöka hitta fler medlemmar. Vi funderar på att söka pengar för det, det är roligare om man är flera. Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbete isåfall?Ja, om folk vill spela på en spelkväll eller så. Det är okej att Goodgame ger ut våra kontaktuppgifter om ni önskar ett samarbete. Vilken är föreningens främsta målsättning?Att ha kul och spela mycket PS3 såklart! Vilken spelvärld skulle ni helst vilja leva i på riktigt?FALLOUT!

Ännu längre väntan på GTA V

Grand Theft Auto-serien är bland de populäraste spelen genom tiderna. Många är exalterade över att ett nytt spel i serien snart släpps. Det var tänkt att spelet skulle släppas i vår, nu meddelar Rockstar Games att det dröjer ännu längre än så. Inte förrän 17:e september kan vi se spelet i hyllorna. Den som väntar på någonting gott väntar aldrig för länge, eller?

Vill du arrangera LAN?

      Verdandi Stockholms ungdomsdistrikt söker dig som är intresserad av att anordna LAN. Vi vet att det är det ni medlemmar är bra på så det är bara att maila Viktor!

Veckans förening - Game Dismount

  Veckans förening - Game dismount Samuel Wanselow får svara på några frågor om deras förening Games Dismount som håller till i Uppsala. Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig? -Vi erbjuder socialt umgänge. Vi har bara funnits i drygt ett år så vi har inte riktigt kommit igång ännu, men just nu håller vi på att marknadsföra en ny datorskärm. Beskriv en typisk aktivitet hos er. -Vi brukar ha turneringar på fritidsgårdar, olika typer av lan och evenemang. Vi har jobbat bland annat på Birdie.Vi spelar mycket hemma själva också med kontakt via Skype. Hur bildades föreningen? -Jag och några vänner satt på fritidsgården och spelade. Det var så många regler med spelandet där som vi blev irriterade över. Vi bildade därför en förening så att vi själva kunde bestämma hur vi ville ha det. Vad har ni för målgrupp? -Vi har sagt ungefär 16+ Vad spelar ni för spel? -Vi spelar bland annat CoD, Battlefield, CS och lite annat. Vad spelar ni på för konsoll eller spelar ni på datorn? - Hemma spelar vi mest dator, men när vi är på te.x fritidsgårdar blir det ofta ps3 eller andra konsoller.Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder?-Det har rullat på bra, men det är nu på sistånde som det har blivit lite strul. Det har strulat lite med marknadsföringen av skärmen. Gamers är liksom fast i sina gamla datorer, de har svårt att byta till någonting annorlunda. Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbete isåfall? - Ja, det beror på. Det gäller att de är engagerade så att man inte behöver göra allting själv. Vi är definitivt öppna för förslag iallafall. Vilken är föreningens främsta målsättning? - Vi har många drömmar, men just nu handlar det bara om att ha kul. Vi hoppas på mycket jobb, bli större och att utveckla gamingen. Det vore kul att få fler intresserade av spel. Vilken spelvärld skulle du helst vilja leva i på riktigt? - Det får bli Zelda. Facebook.com/gamedismount  

Pakistan förbjuder Black ops och Medal of Honor: Warfighter

  Black Ops 2, det senaste släppet i Call of Duty-serien och Medal of Honor: Warfighter är två populära spel. I Pakistan kan du däremot inte spela dessa längre. Fox News rapporterar att alla spel togs bort över landet efter att APCDACTM (All Pakistan CD, DVD, Audio Cassette Traders and Manufactuers Association) gick ut med ett meddelande om att bojkotta spelen. Anledningen? Jo, att spelen framställer Pakistan som en övningsplats för terrorism och att det strider mot Pakistans enlighet och helighet. De butiksägare som fortfarande besitter spelen kommer att straffas. Hur de kommer att göra det är oklart. "Dessa spel är ett försök till att svärta ned ungas syn på Pakistan. Det är ett Amerikanskt försök till att övertyga Pakistanier till att acceptera Pakistan som ett dåligt land och som ett hem för terrorister", säger en säkerhetsvakt som vill hållas anonym. Electronic Arts representant vägrar kommentera händelsen och Activision har ej svarat. Källa:http://www.gamespot.com/news/pakistan-bans-black-ops-ii-medal-of-honor-warfighter-6402835

Politiska spelnördar sökes!

Ska man som spelintresserad behöva bli ifrågasatt för sitt intresse? Massor med människor läser e-böcker. Jag hör aldrig någon diskussion om detta. Nej, det är kultur och det är positivt för själen - att läsa deckare eller? Diskussionen blir snarare immaterialrättslig – vem ska betala för produktionen och ska det allmänna betala för läsarnas nöje? Naturligtvis finns det en rad prominenta förståsigpåare som direkt slår ner att; javisst ska biblioteken betala för detta – dvs vi alla. Även vi som i huvudsak inte lägger många kronor på de böcker vi inte läser utan köper spel eller abonnemang på olika sätt. Är böckernas tid förbi? Nej, självklart inte. Det är inte det det här handlar om. Det handlar om vem som äger rätten att taxera någon annan för sitt egenintresse. Med andra ord, vem bestämmer vilka saker som ska köpas för allmänna resurser? Det finns ett antal liberala idéströmningar som hänvisar till ett slags checksystem där alla invånare har rätt att välja var man vill att pengarna ska användas. Vi diskuterar sällan inom inrikes ELLER utrikes/ internationella frågor vad människor faktiskt vill att pengar ska användas för. Visst man kan säga ”Det är ingen som har frågat mig?” Alla har också har ett ansvar att tala om vad man vill ha - samt hur det ska gå till? Det finns tyvärr ett betydande inslag av politiskt ointresse hos unga ITnördar – som ofta av någon anledning också brukar vara spelare… Det här är helt galet; inte att de spelar utan därför att just de här personerna har så mycket att tillföra världen och samhället. Istället så överrepresenteras riksdagsmän av folk som är okunniga och ointresserade. I kommunerna blir det heller ingen ordning. Ni behövs – nu!   Annelie PerssonGeneralsekreterareRiksförbundet Goodgame

Veckans förening - Playpoint

Veckans förening - Playpoint     Vi tar oss ett snack med Jens, ordförande i föreningen Playpoint. Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?- Man har möjlighet att delta i turneringar, tävlingar, ansöka till administratör över våran sida och sådant. Vi är med i Sverigekampen och har CS-kuppar. Beskriv en typisk aktivitet hos er.- Vi har lagt mycket tid på servrarna och de flesta bor väldigt långt ifrån varandra så vi ses inte IRL. Vi håller dock kontakt via Skype och Steam. Hur bildades föreningen?- Vi bildade en styrelse och tog kontakt med andra. Vi hade även ett samarbete med en annan förening. Vad har ni för målgrupp?- Bara man sköter sig så är alla åldrar okej. Kanske 15-18 är målgruppen. Vi i styrelsen är blandade åldrar. Hur många medlemmar har ni?- Ca 650 medlemmar. Vad spelar ni för spel?- Mest CS 1.6. Jag har spelat det i 7-8 år till och från. Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder?- Det har gått bra. Det har varit lite slappt i styrelsen bara. Problem med servrarna löser sig snabbt vilket är skönt. Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbete isåfall?- Ja, vi är öppna för samarbeten med andra föreningar. Vilken är föreningens främsta målsättning?- Det vet vi inte riktigt, men det vore kul att kunna få bidrag till bokningsbara servrar och bättre vinster till tävlingarna. Vilken spelvärld skulle du helst vilja leva i på riktigt?- Jag spelar bara ett spel så det är lite svårt att svara på det. http://www.playpoint.se

Veckans förening - Gamespace

  Den här veckan går vi vidare med intervjuerna med föreningarna. Denna gång är det Boråsföreningen Gamespace's ordförande, Elon, som svarar på frågorna.   Veckans förening - Gamespace   Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?- Vi är en förening som bedriver stor del av verksamheten online. Våra medlemmar registrerar sig på våran hemsida och får då tillgång till diverse spelservrar, b.la minecraft och CS. Vi arrangerar ofta tävlingar där vi delar ut presentkort, musmattor, etc åt våra medlemmar.    Beskriv en typisk aktivitet hos er.- Vi brukar lana i Borås och även ha turneringar där man kan vinna priser och så.   Hur bildades föreningen?- Jag var med i en annan spelförening, men de gjorde ganska dåliga val så det slutade i att de i princip gick i ”konkurs” och då frågade de om jag ville ta över. Det gick bra och det blev snabbt många medlemmar.   Vad har ni för målgrupp?- Det är ungefär 15-25, en del spel har ju ganska höga åldersgränser. Alla får dock självklart vara med så länge åldersgränserna tillåter.   Hur många medlemmar har ni?- 1146 medlemmar.   Vad spelar ni för spel?- Alla möjliga spel, det är ca 120 spelare om dagen så det blir ju lite blandat.   Har allting gått enligt planerna eller har ni stött på några hinder?- Ja, vi stötte på några hinder förra året. Det var några som försökte sabba våran sida. Det var en del oklarheter med det här med att betala vinstskatt så det var vi tvugna att reda ut.   Är ni öppna för samarbeten med andra föreningar inom Goodgame och vad för typ av samarbete isåfall?- Ja, vi har haft rätt mycket samarbeten redan. Det är dock tråkigt när de är oseriösa.   Vilken är föreningens främsta målsättning?- Hm, det var svårt. Att få in fler medlemar, ha något samarbete med DreamHack och samarbeten med fritidsgårdar i Borås eller kanske Göteborg.   Vilken spelvärld skulle du helst vilja leva i på riktigt?- Haha, inte CS iallafall. Inte något krigsspel överhuvudtaget.  

Speltoppen vecka 2-2013

SPELTOPPEN: VECKA 2-2013 01FIFA 13 (PS3)02Just Dance 4 (Wii)03FIFA 13 (360)04Call of Duty: Black Ops II (PS3)05Far Cry 3 (360)06Far Cry 3 (PS3)07The Sims 3: Årstider (PC)08Call of Duty: Black Ops II (360)09Assassin's Creed III (PS3)10NHL 13 (PS3)11Skylanders: Giants (Wii)12Gran Turismo 5 (PS3)13Assassin's Creed III (360)14Halo 4 (360)15New Super Mario Bros. 2 (3DS)

GTA - Hetaste spelet 2013?

Enligt en undersökning som gjordes av www.VoucherCodesPro.co.uk är Grand Theft Auto V det mest efterlängtade spelet 2013. Tätt efter kommer Gears of War: Judgement. 1,457 spelare deltog i undersökningen.  1. Grand Theft Auto V - 72%2. Gears of War: Judgement - 65%3. Tomb Raider - 64%4. The Last of Us - 57%5. BioShock Infinite - 49%6. Sniper: Ghost Warrior 2 -43%7. Dead Space 3 - 40%8. Crysis 3 - 37%9. Beyond Two Souls - 36%10. Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist - 31%  

Barack Obama oroas över TV-spel

  USA's president, Barack Obama oroas över att TV-spels våld ökar människors användande av våld på riktigt. Han har därför beslutat att undersöka kopplingen mellan dessa. I en del av en 500 miljoner dollars-plan på 23 handlingar för att reducera vapenvåldet beordrade han CDC (centers for disease control) att närmare studera TV-spelandets betydelse. Detta har kopplingar till skolmassakern i december förra året i staden Newtown, USA. Vice presidenten Joe Biden träffade spelchefer bland annat från Electronic Arts och Entertainment Software Association för att diskutera vapenvåld. De kom dock fram till en slutsats berättar Entertainment Software Association till speltidningen Joystick:  "Samma underhållning spelas över hela världen, men tragiska siffror av vapenvåld fortsätter vara unika i vårat land. Vetenskapliga undersökningar och statistik pekar åt samma håll: Spelunderhållning skapar inte våldsamt beteende i verkligheten." Skönt att höra det iallafall!

Julkalendern 2012

Alla vinnare presenteras i forumetLogga in och titta i forumet om du har vunnit.Står ditt nick med?, Grattis!! Sänd ett mail, för att bekräfta din vinst, tilll:[email protected]ärk mailet med: Vinnare lucka XX så det hamnar i rätt sortering.Vinsterna sänds ut under Januari månad.

Årsresumé

Årsresumé 2012 2013, hur kommer det året se ut? Kommer vi lyckas hålla våra nyårslöften som vi avger under nyårsafton? Kommer vi tappert ta oss upp till gymmet morgonen där på och börja morgonen med ett fullkornsbröd istället för en cheeseburgare? Nej, vi tror inte det. Det blir nog samma gamla visa med cola, tv-spel och en stor godispåse.Varför intalar vi oss själva gång på gång att nästa år kommer bli bättre än det förra? Vi borde titta tillbaka på året som gått istället och ta ut de guldvärda ögonblicken. De där sakerna vi vill minnas en lång tid framöver. Därför har vi sammanfattat en lista över vad som är värt att minnas under vårat kära år 2012. Sony Playstation Vita22:a FebruariSony släppte sin nya, bärbara spelkonsoll. Med sin 5 tums pekskärm som kan visa upp till 16 770 000 färger är detta en given kandidat i våran årsresumé. Mass Effect 38:e marsDen uråldriga utomjordiska rasen "Reapers", har startat en fullskalig attack och de lämnar död och förödelse där de drar fram. Jorden har erövrats, galaxen står på randen till total förgörelse och du är den enda som kan stoppa dem. Priset för att misslyckas är högt - total utplåning. Du är Commander Shephard, en karaktär som du kan forma till din egen avbild. Låter det kul? Definitivt. Diablo 315:e majDiablo 3 är en grym fortsättning på Diablo-serien och släpptes den 15:e maj. Spelaren skapar en hjälte från en av fem olika klasser, till exempel barbar eller häxdoktor, som alla är utrustade med en rad olika förmågor eller trollformler. Allt eftersom dessa hjältar äventyrar genom olika områden, slåss mot horder av monster och tar del av en episk berättelse, kommer de växa i erfarenhet och upptäcka otroligt mäktiga föremål Nintendo 3DS XL19:e augustiDen här bärbara konsollen har 90 % större skärmar än föregångaren. Det är den andra modellen av Nintendo 3DS. Gamescom21-25 augustiVärldens största gaming-event. Det hålls årligen i Köln, Tyskland med ungefär 275.000 deltagare. Nhl 1313:e septemberAlla ens drömmar att bli ett hockeyproffs kan förverkligas i Nhl 13. Det strategiska djupet tillsammans med enkel lekfullhet, naturtrogen spelmekanik och intensiv tävlingsanda gör det här hejdlöst roligt även om man inte gillar riktig ishockey. Forza Horizon26:e oktoberAtt köra bil är inte alltid lätt under vintern, men då är det tur att det finns så grymma bilspel som släpps istället. Spelet är en uppföljare till den kritikerrosade och framgångsrika Forza Motorsport- serien. Forza Horizon bygger på fysik motorn från Forza 4 och låter spelarna köra genom en uppsjö av olika terräng-typer . Till skillnad från det tidigare spelet är Forza Horizon en öppen värld där du inte är begränsade till att bara följa banan ett antal gånger tills loppet är över. Assasins Creed 331:a oktoberVi åker tillbaka till Nordamerika på 1700-talet. Efter över 20 års konflikt står de 13 amerikanska kolonierna och den brittiska kronan nu på randen till fullskaligt krig. Stridslinjerna är dragna. Blodspillan kan inte undvikas. Need for Speed - Most Wanted1:a novemberFör att bli Most Wanted (mest efterlyst) kommer du att behöva lämna snutarna i backspegeln, blåsa ifrån dina kompisar och utmanövrera dina rivaler. Med en hänsynslös polisstyrka som gör allt för att stoppa dig behöver du ta blixtsnabba beslut. Dina motståndare kommer att göra allt de kan för att stoppa dig i ditt race mot toppen.. Max Payne 31:a novemberSpelet utspelar sig 12 år efter händelserna i Max Payne 2. Max befinner sig i San Paulo, Brasilien, och arbetar med säkerhet. Ett givande men farligt arbete. Men mord och svek följer Max likt en tung skugga och ännu en gång tvingas han kämpa för sin överlevnad med bara sina vapen och instinkter vid sin sida. Den desperata jakten på sanningen kastar in Max Payne i sitt våldsammaste äventyr hittills. Halo 46:e novemberHalo 4 utgör starten för en ny trilogi, kallad "Reclaimer"-trilogin, med Master Chief och Cortana. Master Chief vaknar upp ur sin dvala när rymdskeppet han befinner sig i blir attackerad av en Covenant styrka. Vad Covenant vill med skeppet och honom förstår han inte, men när de alla dras in i en stor mystisk planet börjar saker och ting hända. Vad är det för planet och vilka är de okända varelserna som försöker hindra främlingar för att ta sig in i planetens kärna. Samtidigt får Master Chief reda på att ett rymdskepp från jorden som heter Infinity är på väg till planet. Nu måste han varna dem från att landa då planeten förvara en mörk hemlighet. Call of Duty Black ops12:e novemberEfter succén med Black ops 1 gjordes även en uppföljare som släpptes på marknaden den Krig på fartyg och tågrälsar är bara en liten del av vad spelet har att erbjuda. De klassiska zombiespelen finns såklart också med. Nintendo Wii U18:e novemberNintendos nya Wii-konsoll lanserades nyligen. Den består av två enheter, en gamepad samt en basstation. Konsollen kom i två varianter. En vit med 8 GB flashminne och en svart med 32 GB flashminne. Vi ser fram emot hur år 2013 kommer att bli. Vi önskar alla er alla ett underbart år och vi hoppas att det släpps massor med roliga spel!

De 10 första vinnarna i julkalendern

Här kommer de 10 första vinnarna i julkalendern, rätt svar samt vad de vann!    Vinnarna hittils är: 1) Vinst: Mortal Combat till X-box 360!!Vinnare: Vicky83Rätt svar: Peach 2) Vinst: X-box live!!Vinnare:Milla85Rätt svar: Monk 3) Vinst: Black ops x-box 360!!Vinnare: BKSlitenRätt svar: Grand theft auto, League of Legends & Call of Duty 4) Vinst: My document mapp/laptopfodral 15,4"!!Vinnare: AlexipediaGrymmaste/Roligaste bidraget. (Bidraget kommer postas som bild till lucka 13!!) 5) Vinst: USB-Kylskåp!!Vinnare: ZoDeRRätt svar: Tomb Raider 6) Vinst: Pacman Väckarklocka!!Vinnare: dalienRätt svar: Atlas och P-body 7) Vinst: Mortal Combat X-box 360!!Vinnare: AnoraxRätt svar: Bananer 8) Vinst: Nintendo NES Messengerbag!!Vinnare: mimmi786Rätt svar: Assasins Creed-serien 9) Vinst: Soft Kitty T-shirtVinnare: sherlockedRätt svar: Battlefield 10) Vinst: Diablo III special edition t-shirtVinnare: keeaRätt svar: Fantastic 4 Bilder:http://www.freedigitalphotos.net/images/Christmas_g54-White_Box_Bow_And_Ribbon_p67250.htmlhttp://www.freedigitalphotos.net/images/Christmas_g54-Lady_Opening_Christmas_Gift_Box_p42716.html

Nermina ~ Shooting star

Goodgame vill gratulera Nermina Lukac till att ha utsetts till en av Europas Shooting Stars.Hon spelar huvudrollen i den prisbelönta filmen ”Äta sova dö” och är en av tio europeiska skådespelare som får presenteras under olika sammanhang under filmfestivalen i Berlin.Nermina arbetar även som fritidsledare på Kvidinge fritidsgård, vilken är en av de fem deltagande gårdarna i projekt Sverigekampen Nordväst Norra.Återigen, stort grattis!På bilden ses hon tillsammans med Ingela och båda kommer från Vejbystrands fritidsgård

Speltoppen vecka 47

SPELTOPPEN VECKA 47-2012 01 Call of Duty: Black Ops II (PS3)02 Call of Duty: Black Ops II (360)03 Assassin's Creed III (PC)04 Hitman: Absolution (PS3)05 Hitman: Absolution (360)06 Call of Duty: Black Ops II (PC)07 Halo 4 (360)08 The Sims 3: Årstider (PC)09 Skylanders: Giants (Wii)10 Hitman: Absolution (PC)11 Lego The Lord of the Rings (PS3)12 FIFA 13 (PS3)13 Lego The Lord of the Rings (360)14 Assassin's Creed III (PS3)15 Need for Speed: Most Wanted (PS3)16 FIFA 13 (360)17 Assassin's Creed III (360)18 Just Dance 4 (Wii)19 NHL 13 (PS3)20 World of WarCraft: Mists of Pandaria (PC)

Tysk lag blockerar Wii U i Europa

Meningar som "You cannot view this content" och "The times during which this content can be viewed have been restricted" dyker upp när man försöker ladda ner innehåll till Wii U vissa tidpunkter. Anledningen? En tysk lag är hindret. En tysk lag syns nu hos Nintendo Wii U i hela Europa. Anledningen till detta är för att Nintendo Europa är baserad i Tyskland vilket gör att lagen även tillämpas hos Nintendo i övriga Europa. Lagen är till för att skydda minderåriga mot spel med 18+ gräns. Du kan därför bara ladda ner spel via Nintendos eShop som te.x Assasins Creed eller ZombiU mellan 23:00-03:00. Du kan inte ens se trailers för sådana spel utanför den tidsramen. Nintendos svar på det lyder: "Kära kund, vi vill att du ska veta att Nintendo alltid har siktat mot att erbjuda spelupplevelser anpassade till alla grupper. Vi observerar noggrant alla relevanta bestämmelser angående tillgång till innehåll som finns i olika Europeiska länder. Vi har dock beslutat att strama åt tillgången till innehåll som är olämpligt för minderåriga." Åsikterna angående detta är många, men majoriteten ilsknar till. Många beskyller Nintendo och säger att det bara är skitsnack angående lagen. En del hoppar på Tyskland och påstår att de lider av dubbelmoral då ungdomar tar lika mycket skada av deras erotiska filmer som visas under dagtid. Vi får se hur detta slutar!

Veckans förening - Cinerea

Veckans förening - Cinerea gaming Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?- Vi har mycket musikspelskvällar där vi spelar Guitar Hero eller Band Hero. Vi är ett skönt umgänge som gillar att chilla.Hur ofta träffas ni och vad gör ni då?- Vi träffas två gånger i veckan på bestämda tider. Vi umgås, har kul och spelar Xbox. Vi har även ett band tillsammans så vi repar också ibland. Vi är bara 6 stycken och vi bor nära varandra så det är väldigt lätt att träffas. Vi funderar på att gå ut och äta middag snart tillsammans följt av en natt där vi bara sitter och köttar spel. Hur bildades föreningen?- Jag gjorde praktik här på Goodgame och då skapade vi föreningen eftersom att man kan göra roliga saker med en förening. Man har större inflytande om man vill söka bidrag från kommunen och sådant så det kändes lika bra att göra det. Vi har funnits som band i två år, men endast ett år som förening. Vad har ni för målgrupp?- Målgruppen är väl främst människor i 14-20 årsåldern. Folk i våran ålder liksom, vi är ju inte så många medlemmar och då hade det nog känts konstigt med någon som var mycket äldre eller mycket yngre än oss. Vad spelar ni för spel?- Vi har spelat lite Gears of War och jag försökte få de andra att börja spela Wow också, men de flesta i föreningen tyckte att det var tråkigt. Det är Guitar Hero som är grejen hos oss. Favorit GH-spelen är GH3 och GH4. Vilken spelvärld skulle ni helst vilja leva i på riktigt?- Starcraft vore grymt, rymden verkar vara väldigt cool. Antingen eller: Mobilen-DatornLeva på endast grönsaker- Aldrig mer dricka annat än vattenTwilight– Justin Bieber

Missa inte våran julkalender!

Foto: Luca Rossato (http://www.flickr.com/photos/funky64/) Julkalender 2012 Nu är det snart jul igen och vad passar bättre än julkalender? Julkalendern börjar den 1/12 som vanligt. Vad går tävlingen ut på?Varje dag fram tills julafton är det en ny tävling. Det kan te.x vara så att du ska svara på en spelrelaterad fråga, identifiera en skärmdump eller rita ett julkort i paint.  Vad kan man vinna?TV-spel, T-shirtar, presentkort och andra roliga saker, bl.a från roligaprylar.se. Detta kan vara det perfekta tillfället att vinna julklappar. Lycka till!

Veckans förening - Ludio

Veckans förening – Ludio Vi sätter oss ner för att ta ett snack med veckans förening. Vi träffar Mattias Escudero Liljeqvist, Emily Krumlinde och Mattias Lundman från föreningen Ludio. Om jag går med i er förening, vad har ni då att erbjuda mig?- Vi vill erbjuda en stark grupp där man känner att man får stöd och känner att man kan använda den för att påverka sin egna kulturgrupp och i det här fallet gamingkulturen. Målet är vi ska kunna ha en lokal och att vi ska kunna erbjuda saker som billigare transport ner till olika event. Eventuellt om vi får något samarbete i framtiden med DreamHack eller liknande så att vi kan erbjuda rabatterade biljetter för att man åker med oss som grupp. Hur ofta träffas ni och vad gör ni då?- Det är lite olika, det beror på om du är engagerad i ett projekt, om du är en del av något av våra lag eller om du sitter med i styrelsen. Är du med i styrelsen träffar du de andra minst en gång i månaden. Vi försöker att ha minst 5 event/år för alla medlemar. Det är ofta olika nätverksträffar så som barbeques eller lan. Hur bildades föreningen?- Det bildades ur ett handelsbolag. Handelsbolaget i sig försökte bygga ett socialt media knutet till gamingcommunityt. Det handelsbolaget lades ner, men det hade fortfarande bildats ett litet community. Fyra individer försökte att göra någonting av den här gruppen som hade bildats och skapade Ludeå E-sports, den ideella E-sports föreningen. Vad har ni för målgrupp?- Majoriteten av våra medlemmar är mellan 16-30 år, men vi har även några utanför de ramarna. Ibland kan det göras undantag om vi ser möjligheter till det. Hur många medlemmar har ni?- Vi har 285 medlemmar, men ungefär 120 stycken som är aktiva medlemmar. Ungefär 50 stycken av dessa är mer aktiva IRL och dyker upp på nätverksträffarna. Vad spelar ni för spel?- Verkligen allt, det finns inga begränsningar. Det beror lite på vad som är trendigt för tillfället. Det kommer alltid någonting nytt som det börjar snackas om mycket. Det är inte alltid de stora spelen som blir populära bland oss. Vilken spelvärld skulle ni helst vilja leva i på riktigt? Mattias L: GTA, vad som än händer så kommer man ju bara vakna upp på sjukhuset efter ett par timmar så det är ju lugnt. Det är väldigt lätt att få pengar också och har man problem med polisen är det ju bara att preja ner dom. Emily K: Jag vet inte, jag skulle nog säga Skyrim elle Guild Wars, att slåss mot stora drakar verkar roligt. Mattias EL : Nu tog ni ju de roligaste världarna! Emily K: Han skulle nog leva i The Sims där allt var som vanligt.. Vi kände att vi var tvugna att göra slut på allvaret så vi passade på att fråga vilket av alternativen de skulle välja. Det är dags för "antingen eller". Att aldrig mer få spela - Ha två näsorLara Croft - Wonder WomanBlodpudding – Kroppkakor

Speltoppen vecka 46

SPELTOPPEN VECKA 46-2012 01 Call of Duty: Black Ops II (PS3) 02 Call of Duty: Black Ops II (360) 03 Call of Duty: Black Ops II (PC) 04 The Sims 3: Årstider (PC) 05 Halo 4 (360) 06 Assassin's Creed 3 (PS3) 07 Skylanders: Giants (Wii) 08 Assassin's Creed 3 (360) 09 FIFA 13 (PS3) 10 Need for Speed: Most Wanted (PS3) 11 FIFA 13 (360) 12 Football Manager 2013 (PC) 13 Just Dance 4 (Wii) 14 Skylanders: Spyro's Adventure (Wii) 15 Skylanders: Giants (PS3) 16 World of WarCraft: Mists of Pandaria (PC) 17 NHL 13 (PS3) 18 New Super Mario Bros. 2 (3DS) 19 Rabbids Rumble (3DS) 20 Skylanders: Giants (360)  

Spela och vinn pengar

Har du spelet "Hitman: Absolution" och känner att plånboken är väldigt tom? Don't worry, i denna tävling kan du vinna uppemot 1000 $. Tävlingen går ut på att du ska skriva ditt namn med skotthål samt ha en död kropp med i videon. Det är kreativiteten som räknas här. Spela in din video med mobilen eller en kamera och ladda upp den på YouTube. Priser: 1:a plats - 1000$ 2:a plats - 500$ 3:e plats - 250$ Mer information samt anmälan till tävlingen hittas här: http://gamrrank.com/challenges/video/view?id=68

Gangnam style

Ingen har förmodligen missat låten "Gangnam Style". Sedan debuten i juli har den visats över 770 miljoner gånger på Youtube och hamnar därför på deras lista över top tio mest visade videos. Kändisar, politiker och idrottare har dansat loss till låten och nu kan även du göra det. Från och med idag kan du nämligen ladda ner den till Just Dance 4.  Att ladda ner låten kommer att kosta: · 300 Microsoft Points™ (XBOX)· 300 Wii Points™ (WII)· £2.39 on the PlayStation® Network (PS3)

Spelredaktionen behöver era mailadresser på nytt

Efter allt strul med vår mail som vi haft har vi nu bytt mailsystem och sakta men säkert börjar allt rulla på som det skall. Tyvärr så har det i processen blivit lite tokigt med en del backuper då det inte var i samma format och det innebär att vår spelredaktör, Andreas Rittwage, inte har några mailadresser kvar. Vill alla testgrupper vara snälla att sända ett mail till Andreas Rittwage, [email protected], där ni lämnar era uppgifter på nytt och så får han era mailadresser i samma veva :) Jätteledesen för besväret, men tyvärr så händer sånt här då och då.Tack på förhand! MvhKansliet och Spelredaktionen.

DH i nytt samarbete

Sverige, Europa och Nordamerika satsar på ett gemensamt samarbete. DreamHack, Electronic Sports Leauge och Major League Gaming meddelade idag i ett pressmeddelande att ett partnerskap omger alla turneringsaktiviteter för det resterande 2012 och den kommande 2013 säsongen. Samarbetet siktar mot att förena DH, ESL och MLG’s eSports aktivitet globalt för mer konkurrens mellan spelare, eliminera förvirring om globala ställningar och hjälpa utvecklingen av Nordamerikanska och Europeiska spelare. Grupperna hoppas att partnerskapet blir grunden till ett globalt samarbete mellan alla eSport organisationer. Samarbetet kommer bland annat innebära ett universellt rankningssystem för de större speltitlarna samt en evangemangskalender som underlättar spelarnas scheman och gör det enklare för åskådarna världen runt. “DreamHack’s filosofi har alltid handlat om inkludering och aldrig utanförskap”, sa Robert Ohlén, VD på DreamHack AB. ”Detta intiativ med MLG, ESL och DH är någonting som kommer försäkra en fortsatt tillväxt av eSports som vi har sett under de senaste 24 månaderna, för spelare, publiken och branschen som helhet.” ”Tillväxten av tävlingsinriktad gaming de senaste åren har varit häpnadsväckande och vi har nu kommit till en punkt då vi måste anstränga oss för att ta eSports till en global nivå”, sa Sundance DiGiovanni, VD och en av grundarna till MLG.”Samarbetet mellan våra organisationer är det första steget i en gemensam ansträngning till att ta sporten till nästa nivå förmånligt för alla inblandade.”

Nintendo lanserar nytt - Wii U

Sedan 1983 när Nintendo Entertainment System™ lanserades har Nintendo sålt över 3.9 miljarder spel och fler än 630 miljoner hårdvaror världen över. Nu är det dags för ännu ett konsollsläpp. I ett pressmeddelande tillkännager Nintendo att att deras nya hemmakonsoll ”Wii U” kommer lanseras över Europa från och med den 30:e november. Wii U kommer i två delar. En basenhet och en handkontroll. Konsollen kommer i två varianter. En vit med 8 GB flashminne och en svart med 32 GB flashminne. Den vita kostar runt 3000 kronor och den svarta runt 4000 kronor. Wii U använder en sexkanalig PCM linear utsignal via HDMI®-anslutningen, eller analog utsignal via AV Multi Out-anslutningen. Med HD kvalitet stöder den 1080p, 1080i, 720p, 480p och 480i. Kompatibla kablar inkluderar HDMI®, Wii komponentkabel, Wii RGB-kabel och Wii kompositkabel. Basenheten Wii U är ungefär 4,6 cm hög, 26,9 cm djup och 17,1 cm bred.Vikten ligger på ca 1,6 kg. På basenheten finns 4 stycken usb-uttag så att du kan koppla en extern hårddisk. På handkontrollen, Gamepaden, finns det en 6,2" stor pekskärm, kamera, mikrofon, högtalare, två analoga styrspakar, styrkors, åtta actionknappar, rumble-funktion samt gyroskop och rörelsesensor. Gamepaden kan jämföras med en surfplatta, den är dock tjockare så att den ska ligga bättre i handen. Med den kan flera spelare spela samtidigt i olika lag utan att kunna tjuvkika på varandras skärmar då den ena spelaren använder tv:n som skärm och den andra spelaren Gamepaden. Den kan även användas som en fjärrkontroll till tv:n så att du snabbt kan ändra ljudet eller byta till ditt favoritprogram. Det tråkiga är att du inte kan ta med dig handkontrollen på tåget för att fortsätta med ditt spel, du måste fortfarande vara i närheten av basenheten. Du kan inte använda Gamepaden till ditt gamla Wii. Du måste ha basenheten Wii U för att kunna använda handkontrollen. Basenheten kommer däremot stödja Wii och Wii U- skivor samt andra tillbehör till Wii. Spel lagrade på Gamecube kommer dessvärre inte kunnas spelas. Det går dock att köpa spel online som kan laddas ner. Det finns även en webbläsare som du kan surfa på när du tröttnar på att spela. Tanken med Wii U är att du ska kunna fortsätta ditt spel även om du inte har tillgång till tv:n med hjälp av handkontrollen. En hel del spel lanseras i samband med Wii U trots att Wii-spelen går att spela på enheten. “Vi vill försäkra oss om att Wii U ägare ska ha bra spel att spela från och med att de öppnar kartongen och att det ständigt kommer nya, roliga spel. Vi har någonting för alla, både nya spel och bekanta favoriter”, sa Reggie Fils-Aime, VD på Nintendo Amerika i pressmeddelandet. Spel som lanseras I samband med Wii U: Call of Duty®: Black Ops IISkylanders Giants™TRANSFORMERS PRIME™Wipeout 3Chasing AuroraCloudberry KingdomDisney Epic Mickey 2: The Power of TwoEA SPORTS™ FIFA Soccer 13Madden NFL 13Trine 2™: Director's CutMighty Switch Force HDTEKKEN TAG TOURNAMENT™ 2 Wii U EditionTANK! TANK! TANK!™New Super Mario Bros. UNINJA GAIDEN 3: Razor's EdgeNintendo LandSiNG PARTYSonic & All-Stars Racing Transformed™Nano Assault Neo - NovemberWARRIORS OROCHI® 3 HyperDarksiders® IILittle InfernoToki Tori 2Assassin's Creed® IIIESPN Sports Connection™Just Dance® 4Rabbids® LandYour Shape®: Fitness Evolved 2013ZombiU™Scribblenauts™ UnlimitedGame Party ChampionsBatman: Arkham City™ Armored Edition Kommande spel under perioden 18/11, 2012 - 31/3, 2013 till Wii U: Funky BarnNBA 2K13007™ LegendsCabela's® Dangerous Hunts 2013Rapala® Pro Bass FishingRise of the GuardiansBen 10 Omniverse™Family Party: 30 Great Games Obstacle ArcadeMass Effect™ 3Runner2: Future Legend of Rhythm AlienGame & Wario™LEGO® City: UndercoverPikmin™ 3Wii Fit™ UThe Wonderful 101™Aliens: Colonial Marines™JEOPARDY! ®Wheel of Fortune®Marvel Avengers™: Battle for EarthRayman Legends® Wii U i svart.

Speltoppen vecka 45

SPELTOPPEN: VECKA 45-2012 01 Halo 4 (360) 02 Assassin's Creed 3 (PS3) 03 Assassin's Creed 3 (360) 04 Football Manager 2013 (PC) 05 Skylanders: Giants (Wii) 06 FIFA 13 (PS3) 07 Need for Speed: Most Wanted (PS3) 08 Just Dance 4 (Wii) 09 World of WarCraft: Mists of Pandaria (PC) 10 FIFA 13 (360) 11 Skylanders: Giants (PS3) 12 Farming Simulator 2013 (PC) 13 New Super Mario Bros. 2 (3DS) 14 Need for Speed: Most Wanted (360) 15 Skylanders: Giants (360)                

Black Ops 2 är nu här!

Alla vi som vill springa runt med ett vapen i handen men är för godhjärtade för att göra det på riktigt har förmodligen längtat till att ett nytt Cod släpps. Det var knappt ett år sedan Mw3 släpptes, men denna gång är det Black ops 2 som är här. Spelet släpptes tisdagen den 13/11. En del butiker så som Gamestop hade nattöppet kvällen innan. De som hade förhandsbokat spelet blev bjudna på en goodiebag, snacks och kunde hämta ut sitt efterlängtade spel efter klockan tolv. Historien utspelar sig till stor del framåt i tiden, men även under våran tid. Det populära "zombiemode" finns även med där du kan kämpa mot de redan döda. Istället för att endast vara fyra personer i laget kan du nu på en del banor vara upp till åtta personer. Många saker känner du igen från Black Ops, men även en del saker ur Modern Warfare-serien dyker upp här som inte syntes till i Black Ops. Priset för spelet ligger på från 350 kronor till PC och från 450 kronor till konsollerna. Här kämpar spelarna med att försvara sina bombsidor i multiplayer. Black Ops 2 är en uppföljare till Black Ops 1 som släpptes den 9:e november 2010. Spelet blev en succé direkt likt de andra spelen ur Cod-serien och inom 24 timmar efter släppet hade det sålts i ca 5,6 miljoner kopior. Vi får hålla tummarna för att den här uppföljaren ger en lika grym spelupplevelse!    

Sverigekampen fortsätter

Den 5 oktober hölls en utbildning för fritidsledarna i projekt Sverigekampen Nordväst Norra. Utbildningen handlade om spel och spelande och hölls på Kvidinge fritidsgård. De deltagande ledarna kom från Kvidinge, Vejbystrand och Strövelstorp.Dagen startades med fika och föreläsning av Annelie Persson och Thea Arvidsson. Ämnen som behandlades var bland annat etik och moral kring spelande, åldersgränser, olika spel, samt positiva och negativa aspekter. Under föreläsningens gång bjöds det ofta in till diskussioner bland ledarna, angående vad de ansåg var bra och dåligt. De kom även med berättelser om hur spel används på deras gårdar och vad ungdomarna gillar.Efter föreläsningens slut var ordet fritt och fritidsledarna fick dela sina tankar och åsikter med varandra. De pratade om vilka spel de ansåg var bra för gårdarna, hur man ska fånga upp och få tjejerna på gårdarna att bli mer intresserade av spel och vad de själva ansåg var positivit och negativt med spel och spelande.På eftermiddagen var det dags för den praktiska delen av utbildningen. Fritidsledarna fick själva koppla ihop ett Xbox till gårdens TV och sedan var det Kinect och spelet Adventures som gällde. Den praktiska övningen gav upphov till mycket skratt och gemenskap och just Kinectet verkade bli en favorit bland fritidsledarna!Thea ArvidssonProjektledare Sverigekampen

Politiska spelnördar sökes

Ska man som spelintresserad behöva bli ifrågasatt för sitt intresse? Massor med människor läser e-böcker. Jag hör aldrig någon diskussion om detta. Nej, det är kultur och det är positivt för själen - att läsa deckare eller? Diskussionen blir snarare immaterialrättslig – vem ska betala för produktionen och ska det allmänna betala för läsarnas nöje? Naturligtvis finns det en rad prominenta förståsigpåare som direkt slår ner att; javisst ska biblioteken betala för detta – dvs vi alla. Även vi som i huvudsak inte lägger många kronor på de böcker vi inte läser utan köper spel eller abonnemang på olika sätt.Är böckernas tid förbi? Nej, självklart inte. Det är inte det det här handlar om. Det handlar om vem som äger rätten att taxera någon annan för sitt egenintresse. Med andra ord, vem bestämmer vilka saker som ska köpas för allmänna resurser? Det finns ett antal liberala idéströmningar som hänvisar till ett slags checksystem där alla invånare har rätt att välja var man vill att pengarna ska användas. Vi diskuterar sällan inom inrikes ELLER utrikes/ internationella frågor vad människor faktiskt vill att pengar ska användas för. Visst man kan säga ”Det är ingen som har frågat mig?” Alla har också har ett ansvar att tala om vad man vill ha - samt hur det ska gå till?Det finns tyvärr ett betydande inslag av politiskt ointresse hos unga ITnördar – som ofta av någon anledning också brukar vara spelare… Det här är helt galet; inte att de spelar utan därför att just de här personerna har så mycket att tillföra världen och samhället. Istället så överrepresenteras riksdagsmän av folk som är okunniga och ointresserade. I kommunerna blir det heller ingen ordning.    Ni behövs – nu!   Annelie PerssonGeneralsekreterareRiksförbundet Goodgame

Höstens mediadebatter

Jaha, nu kommer det naturligtvis lagom till jul en debatt om huruvida man ska sitta framför Tvn eller datorn och att inget av det är bra. Lagom till jul för att få föräldrarna att köpa fotbollar till sina barn istället för spel. Det är intressant att se ett av Sveriges mest kända par på en bild där mannen i familjen Martin Melin är polis och fd dokusåpadeltagare uttalar sig att ”Familjen måste själv får bestämma!” Ja, tro det. När det allmänna börjar rota i mannens egendom då har det gått långt! Kvinnan som är en av Sveriges mest kända deckarförfattare Camilla Läckberg– daglig itanvändare får man förmoda – instämmer uppenbarligen – hur skulle hon annars kunna tjäna in sin dagliga lön? Hur många barn sitter mer än 3 timmar framför dator eller TV:n OCH är under 3 år? En vanlig familj hinner ju knappt hem från hämtningen förrän det är mat och läggning. Ja, faktum är att för de flesta finns det inte ens tre timmar mellan hämtningen och läggningen. Men det är säkert längesedan artikelförfattaren lämnade på dagis. Vet artikelförfattaren inte att en stor del av Sveriges befolkning tittar på Tv:n på datorn hela tiden? Vad är vad? Spelar det någon roll? Ska vi spika kistor för att försörja oss eller vad är det vi tror här? Får våra barn en bättre start i livet för att vi håller dem borta från sina skärmar? Och framförallt börjar man undra – hur gjorde man för att få studien ”Ungdomar särskilt pojkar som tittat på tv mer än tre timmar per dag uppvisar oftare kriminellt beteende, enligt en studie som publicerats i Science. Styrkan med denna studie var att man korrigerat för andra sociala faktorer.” Hela det här citatet får en att tänka till. Intressant. Är studien amerikansk så kan det ju stämma med tanke på antalet intagna man har i USA och deras TV är verkligen inget att hurra för. Helt obegripligt att någon överhuvudtaget kan sitta framför en amerikansk TV i tre timmar VARJE DAG. Hur står de ut? Rent spontant så måste det vara något fel på personer som kan sitta framför amerikanska tv-kanaler så många timmar varje dag. Alla som har vistats i det landet vet vad jag pratar om. Det är snarare den SOCIALA FAKTORN man borde undersöka. Vi har sedan lång tid känt till att många intagna i svenska fängelser har stora problem med att skriva och läsa. Om de som barn hade fått hjälp med en Ipad/dator hade detta, vilket visats vetenskapligt, underlättat för dem att lära sig språket. Datorn är ett utmärkt redskap för detta och det är bl a därför Sollentuna Kommun så framsynt satsat på detta för sina skolbarn. Sveriges barn tänker helt rätt. De prioriterar datorn framför Tv:n. Det är det som är naturligt och det måste vara där framtiden finns. Ska det ske en prioritering så är det kunskap om datorer och hur de fungerar som är viktigt. Se digital kommunikation som ett verktyg för demokrati. Vi har redan sett det hända i land efter land det senaste året. Hur kan man då motivera eller ens överväga att ta ifrån barnen deras käraste ägodel. Digital kommunikation är ett måste och en gåva till mänskligheten. Alltmer sker dock via mobilen och många sitter över mobila bredbandslösningar. En mycket oroande tanke är den som en svensk forskare fört fram när det gäller strålningen. Hans svenska metastudie publicerades för några år sedan. (Det är en studie som handlar om studierna som gjorts om mobilstrålningen.) Han konstaterar att de studier som finansierats av oberoende offentliga/ stiftelser visar på oroande resultat. De övriga som finansierats från branschen är precis det omvända. Någon artikel utgör undantaget – från båda sidor. Mönstret är ändå mycket tydligt – och bara det är kusligt. Hur kan man egentligen överhuvudtaget tillåta forskning som undersöker det som man själva producerar och som man själv betalar för – borde det inte vara olagligt? Läser också i en artikel om cancerläkares oro över att det är så många fler unga som kommer in med hjärntumörer idag och att någon måste på allvar undersöka problemet. Han manade till upprop! Inte ofta man hör ett sådant från en läkare – och jag kan komma på minst 50 upprop som borde göras inom den offentliga vården! Gardasil, vaccin, cellgifter… Annelie Persson Generalsekreterare Riksförbundet Goodgame Länk till artikeln det hela inleddes med: http://www.expressen.se/debatt/kunskap-till-pris-av-fragmenterad-barndom/

StarCraft II WCS: Europe Finals i Globen

Redan vid halv tio på lördagsmorgonen den 15 september infann sig gamers från hela Sverige - ja, till och med världen, utanför entrén till Globen. En del hade med sig kuddar och sovsäckar. Andra hade plakat med hejarramsor på. Denna helg skulle komma att bli historisk för svensk e-sport då den Europeiska finalen i StarCraft II kom till Stockholm. I kön diskuterades StarCraft febrilt. Det var nya patcher på gång och hade vi provat Heart of the Swarm betan? Man vände och vred på sig i kön, det fanns ju så många att diskutera med och alla var lika pratglada. Klockan tolv slog dörrarna upp och vi strömmade in. T-shirts till de 50 första och gratis affischer till alla. Generöst, tyckte vi och tog tacksamt emot. Då var det dags att hitta våra sittplatser. Innanför dörrarna på arenan var det sannerligen en mäktig syn. En stor skärm i mitten med två andra på varje sida, en banner som gick längs hela läktarens kant med texten "StarCraft II World Championship Series Europe Finals". Hela den sfäriska salen lyste i någon form av lila och episk musik ljöd i bakgrunden. Nedräkningen hade börjat och det var en halvtimme tills hela alltet skulla starta "på riktigt". Globen fylldes mer och mer och stämnigen var på topp. Det var verkligen nervkittlande när de sista sekunderna rasade förbi på skärmen och hela globen fylldes av rop och skrik medan programledaren kickade igång eventet. Helgens kommentatorer var de ack så välkända paret Tasteosis och Apollo med Kaelaris. Till slut var det äntligen dags för den första matchen och man blev alldeles varm inombords att Sverige verkar ha tagit e-sporten på allvar, äntligen. I pauserna spelades musik och det hände, kanske lite för ofta, att PSY's ansikte lyste upp Globen. Det hände också att hela Globen samlades i mitten och nästintill brottades Gangnam Style med varandra. För att fördriva tiden under mindre intressanta matcher eller under en lång paus fanns övervåningen där man kunde prova den nya expansionen men också spela mot Cytoplasm i Kompletts monter. Meet the Stars bordet stod sällan utan kö och där fick jag också min tröja signerad av många, mer eller mindre, kända spelare. Inte helt oväntat slutade söndagens final med Stephano som vinnare. Jag och mitt sällskap var nästan i extas efter den här underbara helgen. E-sports event är fantastiska, man får möta så mycket roliga människor man delar intresse med samtidigt som man åtnjuter intensiva matcher och får träffa sina förebilder. Jag hoppas Sverige fortsätter att låta arrangera sådana här event i framtiden.

Fifa 13 turnering på Knivsta fritidsgård

Spelet som många väntade på anlände till slut i världens butiker - Fifa 13. Många firade säkert hemma framför TVn med sina egna små turneringar men på Knivsta fritidsgård var det releaseparty. Sverigekampen åkte ut till fritidsgården i Knivsta med det rykande färska spelet och snacks i bagaget för en helkväll med fotboll. Väl framme var det inget tvivel om att det var Fifa13 som var aktuellt! Vi fick till slut ihop fyra lag om två personer. Halvlekarna varade i sex minuter och endast landslag var ute på planen. Det blev ett hederligt Robin Round turnerinhgsschema och till slut stod de två sista lagen framför finalmatchen, och vilken match det blev! I de sista minuterna gjordes tre mål som jämnade ut matchen. Även under förlängningen stod det oavgjort och matchen fick avgöras med straffar. Som också blev lika. Straffarna fick förlängas men äntligen så stod San Karim och Brandon West som segrare efter den tuffa matchen!

Förbundsråd 2013 i Stockholm

Som ni förstår betyder er närvaro på förbundsrådet 2013 mycket när det gäller besluten som fattas där. Vi i styrelsen har nyligen fattat beslut om att mötet i år kommer att hållas i Stockholm den 23:e mars. Detta för att styrelsen och kansliet ska hinna få klart de handlingar som behövs för att kunna lägga ett genomtänkt förslag på budget och verksamhetsbidrag. Vi får nämligen inget beslut från Ungdomsstyrelsen förrän i början av februari. Det är också då vi får vår första utbetalning från dem. Här följer inbjudan som gått ut till era föreningar:Förbundsråd 2013Lörd. 23 mars kl. 10.00 i StockholmÄntligen dags igen!Den här gången ska vi åter besöka Stockholm. Det är länge sedan sist. Mötet kommer att hållas på Södemalmkyskans Café och Konferens, en trevlig konferensanläggning som ligger på söder, T-bana Skanstull. Vi kommer att vara där under dagen för lunch och kvällsmiddag. Övernattning kommer att på Vanadis Hotell och Vandrarhem vandrarhem. På kvällen kommer vi att ta oss till Laserdome som vi har abonnerat för Goodgame. Ca 4 veckor innan mötet kommer handlingarna och där kan ni se hur ni bokar resor, vilka dokument som ska upp på mötet, hur ni bokar övernattning mm. Det är viktigt att tänka på att avsätta tillräckligt med tid. Ni som bor en bit bort får nog räkna med att avsätta hela helgen. Vi bjuder på resa/mat/boende för ett ombud samt en tjej i föreningen. Om ni har en större förening och behöver fler platser ombeds ni kontakta kansliet snarast. De föreningar som är fler än 200 medlemmar får skicka 5 ombud. Kom ihåg lista: Senast den 17 februari 2013 ska ni lämna in följande till [email protected] (Ordförande kommer att få mallar för verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll via mejl) Mallarna finns att ladda ner från filarkivet på siten, under rubriken förbundsråd. • Verksamhetsberättelse för året 2012 • Årsmötesprotokoll från föreningens årsmöte 2013 – inkl datum! • Lämna in dina medlemssiffror enligt beskrivningen i mejlet. • Anmäla ombud, dvs ange namn på den/dem i föreningen som ska representera föreningen och ha rösträtt under själva mötet. Om detta ej sker kommer verksamhetsbidraget om 2000 kr per förening samt 40-75 kr/medlem inte att betalas ut. Numera är det ett krav att ha ett ombud på plats för att få ut sitt bidrag. • Du behövs! Vi har en valberedning som vill ha förslag på personer som kan vara lämpliga till förbundsstyrelsen, som verksamhetsrevisor och valberedare till nästa år. Man kan föreslå sig själv eller någon annan. Numera önskar styrelsen/valberedningen att få in era förslag på styrelseledamöter i förväg, så det är viktigt att du anmäler ditt intresse i god tid. Om du föreslår någon annan är det bra om du kollar intresset först! Skicka dina förslag till [email protected] Kontakta gärna André Andersson förbundsordförande på 072-321 73 61 Motioner • Styrelsen vill gärna ta del av era motioner i god tid. Senast den 1 mars 2013 behöver styrelsen ha fått in era motioner (Motion - förslag på saker som ni tycker att förbundet ska jobba med, utveckla, avveckla mm). Passa på och diskutera i föreningen, det är här ni har störst chans att vara med och påverka. Motioner skickas in till [email protected] Vi ser verkligen fram emot att träffa er! Andre, Marcus, Petra, Anton och Gabriel (styrelsen) Annelie, Alexandra O, Anna, Alexandra A, Petra, Robin och Thea (kansliet) Trevligt spelår önskar Styrelsen, Spelredaktionen & Kansliet på Riksförbundet Goodgame

Redovisning av medlemmar

Redovisning av medlemmar Styrelsen har länge haft önskemål om en slags bidragssida; som nu kommer att kallas ”föreningssidan”. Den fokuserar på att redovisa medlemmar via Excel, andra bidrag man kan söka, bilda förening, testgrupp, information kring allt som rör förbundet och dess interna kommunikation. När det gäller redovisningen av medlemmar kommer vi att försöka förenkla processen för kansliet och för er som ska registrera. Vi inser att det kanske blir lite inkörningsproblem men det får ta den tid det tar. Vi uppskattar alla försök att använda systemet när det väl ligger uppe. Huvudregeln är att föreningarna redovisar sina medlemmar i excelformat i januari 2013. Man använder följande ordning på de uppgifter som ska redovisas kommer att skickas ut på mail till er i föreningarna och vi kommer att lägga upp den som en nyhet på vår sajt goodgame.se. Excelfilen kommer ni att kunna ladda upp i ett system på föreningssidan när det är dags i januari. Alternativt skicka den på mail. Observera också följande: Ni lägger informationen i excelfilen i den ordning som ni ser i filen. Ni som inte kan registrera de sista fyra siffrorna i peronnumret får låta bli, men ni ska till i januari 2014 tillämpa detta fullt ut. Den redovisning som ni gör i januari 2014 ska alltså innehålla den 4 sista siffrorna i personnumret. Registreringsdatum är det datum då medlemmen blev medlem hos er för första gången. Har man gjort en ny registrering av något slag räknas detta datum om det gamla inte finns kvar. Tänk naturligtvis på hur medlemsreglerna ser ut. De personer som ligger i registret ska vara medlemmar den siste december 2012. Detta betyder att har man reggat sig för första gången ex den 1 februari 2011 och återregistrerat sig den 1 mars 2012 så är man medlem tom den siste februari 2013. Alltså ska denna medlem tas med. Är man bara medlem till den siste november 2012 så skall denna medlem inte tas med. Man måste ha ett medlemskap som löper över den siste december 2012. Alla medlemmar ska redovisas men ni kan bara få bidrag för de som är mellan 6 - 25 år . Om ni inte har medlemsavgift i föreningen måste ni använda er av ett elektroniskt medlemsregister. Detta får tolkas som en slags databas där medlemmen själv skrivit in sig och sina uppgifter. Mindre föreningar kommer att kunna använda vårt register igen när det läggs upp. Har ni medlemsavgift om så än bara 5 kronor, behöver ni inget elektroniskt register utan kan då lämna en lista enligt ovan i excelformat. (Då revisorn var väldigt tydligt emot andra format än excel) Petra Schulze kan kontaktas när det gäller dessa frågor ovan, om systemet och hur det kommer att fungera. Hon arbetar sedan den 25 september på halvtid med detta (och annat) tillsammans med Robin Ekström på Datorbasen som sköter produktionen av föreningssidan. petra(at)goodgame.se 073-644 08 87 Vi har haft kraftiga förseningar när det gäller designen av Goodgame.se. Systemet i en första version är klart och designen ligger på men vi fyller på med texter från kansliet under tiden. Anledningarna till förseningen är flera. När Sverigekampen.se skulle få ett förändrat och utvecklat innehåll bestämdes det att Goodgame.ses design skulle ligga i linje med denna. För att detta skulle bli bra valde vi att fortsätta med samma designer även om det innebar förseningar. Sverigekampen.se kommer att bli supporterad så fort vi får klar Goodgame.ses första version. Därefter kommer den att byggas ut ytterligare med funktioner. Tanken är att den kommer att kunna samköras med föreningssidans medlemsregister så att de medlemmar som väljer att delta i en turnering på Sverigekampen.se också kommer att kunna samla medlemmar från dessa turneringar ner i sitt föreningsregister. Detta har tidigare inte varit möjligt. Naturligtvis måste dessa föreningar vara medlemmar i Riksförbundet Goodgame. Kostnaden för den webbutveckling som sker nu ligger på projekten och gynnar också förstås dessa, men även andra nuvarande och framtida föreningar hos oss i förbundet. Nu under hösten har vi drabbats av likviditetsproblem beroende av att Leader och länsstyrelserna tar ganska lång tid på sig att betala ut pengar. Vi måste alltså använda de pengar vi har för att först betala utgifter och löner för projekt och sedan först i efterhand får vi pengarna för utläggen. Vi försöker nu lösa situationen månad för månad. Detta har lett till att en förening kommer att få vänta på delar av sitt verksamhetsbidrag till dess att externa medel börjar trilla in. Förseningen för föreningen ligger nu alltså sedan den 3 september 2012 då dessa medlemmar blev godkända för utbetalning.

Hösten 2012 – viktig information.

Hösten 2012 – viktig information. OK. Det här året har varit extremt besvärligt på många sätt. Kansliet har aldrig haft så mycket att göra som nu och vi har aldrig varit så lite personal som nu. Som ni vet har vår webb attackerats förra året och detta har orsakat mycket extra arbete med register och föreningar. Vi bytte revisor sent i ansökningsprocessen till ungdomsstyrelsen av flera anledningar. Vi har tre leaderprojekt med ett antal Goodgameföreningar som drivs framåt. Sen har vi webben med tre separata projekt; Sverigekampen.se, Goodgame.se samt en ny föreningssida som vi så smått börjat på.

Kulturnatten i Uppsala

Lördagen den 8 september öppnade Grand i Uppsala sina portar för Sverigekampenprojektet. I den stora lokalen rymdes två jDomes med Forza 4 igång och på projektorduken på scenen lyste FIFA12 upp. När turneringsupplägget och reglerna för FIFA-turneringen var slutdiskuterade var det äntligen dags att släppa in horden av tävlingssugna ungomdar. Alexandra och Anna blev översprungna av en hel hop av ivriga deltagare och fick ihop totalt 24 lag om två personer. Matcherna spelades 2 mot 2 (1 lag mot 1 lag) med fyraminutershalvlekar. Det tog ett tag innan första knockoutrundan var klar och bara 12 lag återstod i turneringen. Nu var det dags för nya tag och hårdare konkurrens om en plats vidare i turneringen. Tiden gick och sex lag stod starka i semifinalen; - Team Filip - Zlatanistas - FC UEF - FGU - Uppsala Turk - Team Oscar Första matchen i semifinalen inleddes av Team Filip mot Zlatanistas. Spänningen var hög och deltagarnas fokus var på topp. Att vara så nära finalen och få åka ut nu skulle ju kännas surt men till slut tog Team Filip hem sin tredje raka seger och därmed var det slutdribblat för Zlatanistas. Lagen med de smått kryptiska namnen FC UEF och FGU fick mötas i andra semifinalsmatchen där det låg samma nivå på fokuset. Det var en jämn match men segern låg hos FGU i slutändan. Uppsala Turk stod ivrigt och väntade på sin tur i spelet mot Team Oscar.Vem skulle ta den sista finalplatsen? Det var en spänd stämning i lokalen innan domaren blåste i 90:e minuten och Team Oscar stod som segrare. I finalen var det gruppspel som gällde. Alltså, alla mot alla. Det laget som fick flest poäng efter avslutad match vann. Första matchen mellan FGU och Team Filip avslutades oavgjord och båda lagen fick varsitt poäng. Nästa match spelade FGU och Team Oscar där Oscar vann och utdelades tre poäng. Final battle stod mellan Team Oscar med 3 poäng och Team Filip med 1 poäng. Det var nervöst och matchen var otroligt jämn men när domaren blåste var det avgjort. Det var slutet på turneringen och Team Filip stod som glada segare och ägare av varsitt presentkort på Webhallen sponsrat av Uppsala Kommun.

Recensioner och testverksamhet!

Hej alla glada (och sura, er ska vi inte glömma bort) På grund av att vi inte har kunnat lägga upp recensioner här på hemsidan har vi fått in en del klagomål vilket är otroligt tråkigt. Vi vill också se era recensioner publicerade som de ska vara men tyvärr har inte den funktionen fungerat för hemsidan därför har vi nu, tillfälligt, publicerat recensionerna på Goodgames facebooksida. Ni får gärna sprida ordet vidare om facebooksidan, gå in och gilla, läsa recensionerna. Det är möjligt att vi även i framtiden publicerar recensioner på facebook med en vidarelänk till Goodgame. Självklart kommer recensionerna att komma upp på hemsidan i första hand! Testverksamheten är nu igång igen. Tre spel har hittills skickats ut sedan Anna började som testledare, Ytterligare tre är på ingång.

Starcraft 2 - Nordic Nationals på Globen

Lördagen den 28:e juli var en stor dag för E-sporten i Sverige då hela nordens Starcraft-spelare samlades i Globen för att göra upp om VM-platserna. Norges 16-åring Nocticimus tog hem den första finalen mot Seriously med 4-0. Seriously kämpade hårt men efter att Nocticimus krossat honom första gången så var vinsten nästan given. Efter Norges avslut var det dags för våra andra grannar: Danskarna. I deras finalmatcher spelade Babyknight mot Blackcidy där Babyknight vann med 2-0. Helt otroligt snyggt spelat av Babyknight må jag säga. Finländarna var inte dåliga de heller. Naama mot Elfi. Tyvärr gick jag därifrån innan de var slut så jag vet inte mer än att Elfi vann. Något resultat har jag inte. Sveriges final. Thorzain mot Sortof. Sortof hade dessförinnan totalt krossat varenda motståndare och uppvisade en väldigt stor potential men tyvärr, Thorzain spelade bäst i finalen och vann därför. Förutom att kolla på diverse Starcraft-matcher kunde man dessutom prova den nya expansionen Heart of the Swarm som släpps snart. Jag hann prova den lite grand och jag kan inte säga mer än att den verkar väldigt intressant men jag som precis har vant mig vid Wings of Liberty kommer än en gång få sätta mig mot bots och försöka förstå de nya unitsen. Evenemanget var välorganiserat och jättetrevligt. Om du inte var där så får du se till att vara där nästa gång för det var helt otroligt roligt att E-sporten har fått ett sådant lyftt.

Trevlig sommar

Vi på Goodgame vill passa på att önska alla våra medlemmar en trevlig sommar trots det trista vädret. Vissa av oss hade nog önskat mer sol och värme medan andra tycker att vädret är en perfekt ursäkt för att sitta inne och gamea ännu mer. Våra projekt fortskrider som vanligt och i höst planeras fler aktiviteter. Ha det bäst tills dess :) PS. Glöm inte bort att den nordiska Starcraft 2-turneringen infinner sig på Annexet i Stockholm nu på lördag (28/7). Inte att missa! Syns där.

Fett med kärlek 2012

Skolavslutningar i all ära och sommarlov åt folket. Uppsala firar detta med ännu en upplaga av Fett med kärlek för de som slutat skolan för sommaren. Sverigekampen Uppland och Goodgame var på plats för att bidra med sitt. Det stampades vilt på dansmattorna medan kön för att slå Marcus Mod, vice ordförande i förbundet, i CS Go var full av tävlingssugna ungdomar. Bakom de svarta skynkena i Sverigekampentältet stod en jDome som lockade många nyfikna, även poliser och brandmän lockades av dess fantastiska spelupplevelse. Niklas som är hobbyproffs på dansmatta hjälpte till på dansstationen i tältet. Niklas är 24 år och har dansat sedan 7 år tillbaka, och det märktes att han hade övat länge må jag säga. - Tyvärr är sporten inte särskilt stor i Sverige. Den hade ett uppsving för ett par år sen men nu är den nästinitll obefintlig igen. Vi är en liten inbiten skara som är ”proffs” som jag ser det. Problemet är att det är många som inte vågar testa för att de tycker att det är pinsamt, vilket är synd. Niklas berättar att han olyckligtvis inte har någon egen dansmatta hemma men att han och några kompisar brukar gå till en arkad och spela på helgerna och att hans nuvrande favortilåt att dansa till är Flutterwonder av PinkiePieSwear. Tävlat har han aldrig gjort heller just för att sporten är så liten i Sverige och det har inte blivit något tävlande utomlands heller. - Det finns många som är bättre än mig. Jag ligger fortfarande på en mänsklig elitnivå sen finns det de som ligger på en omänsklig elitnivå vilket nästan är läskigt tycker jag. De är helt sjukt duktiga! Som nybörjare säger Niklas att man ska känna sig in i takten i låten och våga fråga andra om råd och tips. Man ska också våga misslyckas och inte sätta för höga krav på sig själv i början. Han råder att det viktigaste är att ha kul. Niklas ser detta event som en möjlighet att få ut spelet till andra och få fler att börja spela seriöst. I övrigt har det varit en trevlig tillställning, tillägger Niklas. Någon som också var på plats för att hjälpa till under dagen var Samuel, hans ansvarsområde var jDome-skärmen. Samuel är en stor spelfantast och spelar så mycket han kan. - För att hinna med allt spelande så blir det långa nätter och väldigt mycket fritid som går åt. Jag spelade mycket WoW förut men nu blir det mest Diablo och BF3. Samuel har precis bildat en förening i Goodgame – Game Dismount. Tillsammans med några kompisar från Vänge och fritidsledaren Mattias så har de som mål att få ett samarbete med bland annat jDome. - Vi har ju då tänkt att hålla några slags turneringar med jDomes ute på olika fritidsgårdar och sedan hålla finalen på Birdie-LANet. Under dagen berättar Samuel att han haft det väldigt kul och att det var jobbigast innan insläppet. - Precis innan folk skulle bli insläppta så var det jättestressigt med att få ihop alla kablar och sladdar men i absolut sista stund så klickade det och allt fungerade jättebra! Sverigekampen Upplands projektledare och ansvarig för dagens event Alexandra Orellana tyckte att tillställningen var ett bra sätt att värva nya ungdomar och visa upp projektet. Precis som Samuel så kände Alexandra också av pressen i sista stund innan insläppet men tack vare den duktiga personalen på plats så löste sig problemen vid precis rätt tidpunkt och resten av dagen flöt på utan vidare svårigheter. - Besökarna var glada och hade roligt och tältet var överlag väldigt populärt. Även personalen från kommunens sida har varit väldigt positiv och visat sin uppskattning och det känns som att projektet har fått en stabil grund att stå på i Uppsala kommun. Under sommaren kommer vi att gå in i en planeringsfas och till hösten kickar vi igång nya turneringar, aktiviteter och kurser. Jag kan med gott samvete summera denna dag som väldigt lyckad, uppskattad och framförallt rolig. Med ett så välbesökt tält och glada sommarlovsfirande ungdomar kan det inte bli bättre. Sverigekampen Uppland ser ut att få en ljus framtid! För att se bilder från eventet kan ni besöka Sverigekampen Upplands facebook-sida här: https://www.facebook.com/pages/Sverigekampen-Uppland/398385323524071 Anna Karlsson / majr0z [email protected]

Skandinaviens största konsolevent!

Skandinaviens E-sport elit gör upp på inte mindre är 3 spel (fler spel kan tillkomma). Live stream och kommentering av proffesionella tv-casters tillsammans med lokala idrottsprofiler. Skandinaviens största e- Sportturnering på konsol arrangeras av SpelArena och Jönköpings kommun med Druidz e-Sport Sweden som turneringsansvariga. Detta är en hörnsten inom den skandinaviska konsol- scenen då det idag inte finns någon etablerad verksamhet för att stödja och främja konsolspelare i Skandinavien. Det etablerade företaget Plantronics har gått in för att stötta och uppmuntra konsolscenen och Consolidate, detta som huvudsponsor. - Det är underbart att se att Skandinavien blir en plats på kartan för organiserat konsolspelande, då det idag inte finns någon gemensam plats för mängden konsolspelare att samlas på, säger Dennis 'SorbiuS' Söderberg, Team Manager för Druidz e-sport Sweden. Bakgrunden till detta initiativ är att intresset för e-sport inom konsol är stort men det är få som jobbar med att driva detta på samma sätt som med PC-gaming . Konsolspelarna blir åsidosatta då det i jämförelse med PC-scenen inte finns många ordentligt organsierade turneringar. -- Andreas Westman ProjektLedare / General Manager SpelArena / Druidz E-Sport Phone: +46 36 33 36 002 Direct: +46 76 03 45 059 Epost: [email protected] Webb: www.Druidz.se Skype: andreas_westman

GamersGate slår upp portarna till VOID

Världspremiär för gratis speltjänst – GamersGate slår upp portarna till VOID GamersGate, en av världens största nedladdningsportaler för PC- och Mac-spel, öppnar idag upp portarna till en helt ny typ av speltjänst på nätet. VOID, som tjänsten kallas, är helt gratis för användarna. GamersGate öppnar initialt upp onlinetjänsten för användare i Nordamerika och Skandinavien. Inom kort planeras lansering i Storbritannien och Tyskland. Idag är det endast PC-spel i katalogen men GamersGate räknar med att även MAC-spel ska gå att spela inom kort. ”Som svenskt bolag känns det kul att kunna lansera en sådan här tjänst som den första i världen. Det finns inget likande för datorspel. Det här är spel du vanligtvis går till butiken och köper, inga vanliga gratisspel”, säger Theodore Bergquist VD och ägare till GamersGate. ”Nu hoppas vi att alla svenska spelare ska börja använda tjänsten direkt”, avslutar han. Den annonsfinansierade tjänsten är helt gratis för användarna. När VOID lanseras finns fler än hundra datorspel från såväl stora förlag som mindre. Bland annat kan man ladda ner och spela storspel som Risen men här finns också strategispel från svenska spelförlaget Paradox Interactive med titlar som Hearts of Iron och Europa Universalis, liksom en rad indiespel och gamla klassiker som Abe’s Odyssee. ”Paradox Interactive har alltid haft som mål att ligga långt fram i utvecklingen att distribuera spel. VOID är en unik tjänst med ett spännande koncept som vi bara sett inom musikbranschen tidigare”, säger Fredrik Wester, Vd för Paradox Interactive. ”VOID har alla möjligheter att bli en stor världssuccé. Det var länge sedan jag såg något så spännande i vår bransch”, tillägger han. För att börja använda tjänsten krävs att man registrerar sig. GamersGate kommer kontinuerligt att informera om nya spel och uppdateringar i tjänsten. Om GamersGate och VOID GamersGate är en av världens ledande nedladdningstjänster för PC- och MAC-spel. GamersGate har världens största katalog av PC- och MAC-spel till fösäljning. I katalogen finns mer än 4000 spel i alla kategorier för alla smaker. Bolaget arbetar med världens största förlag såsom EA, Ubisoft, THQ, Sega, men även med mindre utvecklare och förlag över hela världen. En viktig del i tjänsten är det bonusprogram som är fullt integrerat med GamersGate och dess community. Genom att aktivt delta i tjänstens utveckling och hjälpa andra kan medlemmar tjäna poäng (s.k. Blue Coins) som sedan kan användas till att köpa spel. Även när man köper spel tjänar medlemmarna Blue Coins. Allt sedan starten 2005 har GamersGate legat i framkant, både tekniskt och kommersiellt och erbjudit sina medlemmar de bästa spelen till konkurrenskraftiga priser och aktiviteter. VOID är världens första reklamfinansierade tjänst för datorspel. Medlemmar kan spela spel gratis. Innan spelet börjar visas korta reklamfilmer men ingen reklam finns i själva spelen. Kontakt för Pressfrågor – GamersGate AB: Theodore Bergquist Mail: [email protected] Mobil: 0703474927 www.gamersgate.com

Hail to you champion :)

Efter en mycket efterlängtad måndag kväll/natt den 14-15 maj 2012 var vi äntligen på plats i kön till Gamestop i Trollhättan för att vara med på releasefesten för Diablo III. Vi befann oss i mycket god tid på plats och hamnade som nummer 27, 28 & 29 i kön som efter hand fylldes på och ringlade sig en bra bit ut i periferin. Vi var ganska uppspelta och bara längtade tills de skulle öppna dörrarna och släppa in oss. Eftersom vi var blad de första 50 så var vi också säkra på att få det där utlovade lilla extra i våra påsar när vi hämtade spelen. Så kom de äntligen ner och öppnade dörrarna och vi tog oss fram till butiken med bibehållna platser (27, 28 & 29) i kön. Döm om vår förvåning när de delar upp oss i två olika grupper… en grupp för något de kallade express (..?) och en grupp där vi som förhandsbokat spel skulle stå. Sagt och gjort, vi ställde oss snällt enligt anvisningarna vi fick. Klockan var nu cirka 5 min i tolv (nattetid) och de börjar mata ut spelen till folk… i expresskön! Vi andra fick vackert stå och vänta på att något skulle ske. Jag ledsnade och ställde frågan varför vår kö stod still och expresskön löpte på som en oljad maskin. Svaret var att det var expresskön, åter igen ingen närmre förklaring till vad det rörde sig om, och att de inte fick börja förrän tolv (nattetid igen). Till råga på allt så gick ALLA utlovade extraprylar till dessa i just expresskön trots att de flesta av dessa hade plats 80 och uppåt i den ursprungliga kön. Väl klara i alla fall så ville jag ta en liten bild när vi lämnade bygget och det missade min familj tillika sällskap så jag fick hjälp av en av poliserna som befann sig på plats för att bevaka eventet. Han var så hygglig att han höll i våra spel medan jag kunde ta lite efteråt-bilder. Han föreslog att han kunde gå hem och spela våra spel men var snabb att tillägga att han bara skojade. Jag fattade ju det direkt så jag bara skrattade åt honom. Vad jag förstått i efterhand är att de flesta butiker denna natt hade tagit sig ut till de köande och givit de första 50 någon form av bevis på att de var i topp 50 och därför alltså skulle få något extra i påsen, men så gjorde alltså inte Gamestop i Trollhättan. Vi hade alltså tagit oss ut i god tid, köat i kyla i ett par timmar för att sedan bli blåsta på det utlovade extra!! Jag har försökt få kontakt med Gamestop Sverige för att få en förklaring till det inträffade men utan resultat. Har, två gånger, skrivit meddelande till dem och till sist kom det ett mycket kort svar men utan någon förklaring. Däremot har de erbjudit att sända något i efterhand till vår adress så jag hoppas på ett plåster på såren. Hade varit bra med en mer ingående förklaring till vad som skett också men det verkar vi inte få. Hur har era upplevelser varit kring releasen? Sänd gärna ett mail till [email protected] med bilder och berätta hur ni hade det samt var ni var. Märk mailet med ”Diablo III releasefest” så kan jag fånga in det och sammanställa allas berättelser på siten. // Petra Schulze Edit// Nu när det gått några dagar efter kontakt etc. kan jag informera att plåster på såren har anlänt och jag är nöjd även om det var till 1 person och inte 3 som vi faktiskt var.

Politikerdebatt på Birdie 17/5

Den 17 maj drabbar politiker och Birdiedeltagare samman i en debatt och det blir en av de första aktiviteterna på lanet. De deltagande politikerna från Uppsala är i skrivande stund; Michael Niklasson, fp, Mattias Kristensson, s, Kristin Liljekvist, mp, Sofia Andersson, m. Hittills har vi fått in följande frågor men har du fler så skicka in dem på info(at)goodgame.se. För eller emot datalagringsdirektivet? Det var en undersökning där kommunen hamnade långt ner, jämfört med andra kommuner, när det gällde möjligheter att vara ute, fritidsgårdar mm (utelivsundersökningen från UNT menar man nog) – varför hamnade kommunen så långt ner och vad ska ni göra åt det? Kommer kommunen att satsa på att föra in digital kultur – dvs datorer på fritidsgårdarna. Det har folk velat ha länge nu men det händer inte så mycket? Är det så att e-sport räknas som en sport så att den lever under samma skatteregler som idrottsföreningar – t ex att man får betala ut priser skattefritt? (vi har kanske en jurist med i gänget som kan ta denna?) Vad tycker ni ska vara minst bredbandskravet i alla svenska hushåll naturligtvis inklusive villor? DSL, mobilt bredband eller fiber?

Världslansering av Diablo III

För 15 år sedan kom Diablo, ett spel som fängslat många. Först kom Diablo och exp. Hellfire, sedan kom Diablo II och exp. L o D och nu, äntligen, kommer så Diablo III. Inledningen i denna text är orden som Deckard Cain säger när du träffar honom i närheten av din kista och har kommit att väcka minnen kring ett härligt spel. 2011-05-15 har butiker landet runt nattöppet med mingel och release av detta så efterlängtade spel. Vi vet att många av er kommer att gå på detta och önskar att ni som går tar lite bilder och skriver lite kring era upplevelser på dessa releasetillfällen och mailar in det till [email protected] Vi kommer sammanställa era texter till en eller några texter som kommer sammanfatta era upplevelser kring denna händelse.

Politikerdebatt på Birdie!

Den 17 maj är det dags för Birdie igen! Det händer mycket på årets upplaga men evenemanget har lite nya inslag från Sverigekampenprojektet som föreningen är med och driver. Kl 18 på tordagen är det dags för politiker att möta deltagarna i en debatt. Vilka frågor som kommer att avhandlas kan du vara med och bestämma över genom att skicka in dina frågor till info(at)goodgame.se. Är du från Uppsala och sugen på att vara med på scenen lämnar du ditt intresse på mejlen asap. www.birdie.org

Nytt projekt beviljat!

Nu har Local Gamings och Goodgames leaderprojekt i Nordvästra Skåne Norra beviljats och arbetet börjar omgående. 5 fritidsgårdar i Bjuvs, Ängelholms och Åstorps kommun kommer att delta. Föreningen Local Gaming ska bedriva fadderverksamhet och hjälpa unga att sätta upp och driva egna LAN. Under maj och juni inleds kontakterna med de deltagande gårdarna, utrustning införskaffas i slutet av sommaren och då börjar även fadderverksamheten. Projektet beräknas pågå i 18 månader. -Jättekul, vi känner oss taggade och det ska bli kul att äntligen få komma ut och berätta den goda nyheten för alla besökarna, säger Thea Arvidsson projektledare I Sverigekampen i Skåne Nordväst Norra. - Det var svårt att nå ut med budskapet först men nu när vi nått hela vägen så känns det värt besväret. Detta bevisar att man ska inte ge upp även om man måste vara beredd på lite hårt jobb och dessutom till förändringar i ansökan, avslutar Annelie Persson generalsekreterare på Goodgame. Projektet är det tredje som drivs inom ramen för Sverigekampen.se konceptet. Konceptet hjälper och stödjer både fritidsgårdar och besökare på olika sätt med utbildningar, utrustning och turneringsverktyg. Sverigekampen.se är ett turneringsverktyg som alla får använda för att sätta upp egna turneringar. -Det är många som vill driva den här typen av projekt men nu börjar pengarna för lite större projekt ta slut. Fortfarande finns det många leaderområden som delar ut sk ungdomscheckar. Dessa mindre projekt är lätta att söka oftast för pengar upp till 20 000 kr, berättar Annelie. För de föreningar som är intresserade kontakta kansliet på info(at)goodgame.se och berätta var man kan nå er så ringer någon upp er. Projektledare för projektet i Nordvästra Skåne Norra nås bäst på thea(at)goodgame.se eller 073-6440886.

Sverigekampen Upplandsbygd - Storvreta

Deltävlingen som hölls i Storvreta vanns sensationellt nog av samma personer! Henrik Skyllander och Linus Pettersson. De gav dock sina platser i Forza-turneringen till två värdiga representanter, Jesper Viklund och Pontus Norrström. Nästa deltävling hålls den 11:e maj i Vänge, mer information hittar du inom kort på Facebooksidan för Sverigekampen Upplandsbygd.

Sverigekampen Upplandsbygd - Alunda

Den 27:e april var det dags för en ny deltävling i Forza 4 och Fifa 12 turneringarna som drivs av Sverigekampen Upplandsbygd. Vinnarna som gick vidare i tävlingen blev Hampus Billing (Fifa 12), Andreas Gunnarsson (Forza 4) och Morgan Askenbeck (Fifa 12+Forza 4).

Nyhetsbrevet :)

Då har ni äntligen börjat få nyhetsbrevet i era inboxar. Ni som ännu inte fått väntar ett par dagar, om det fortfarande inte kommit då kontaktar oss så vi blir medvetna om att det då föreligger ett problem. En ändring i informationen i nyhetsbrevet rör dragningen som skulle gå av stapeln den 23/3. Då ingen information lyckades komma ut kring det har vi valt att flytta på dragningen tills vi vet att allt fungerar som det skall så ni inte missar något. Viktigt är också att ni klickar på länken i nyhetsbrevet för att slutföra er återaktivering och bekräfta att ni fortfarande är med i er förening. Info kring den tänkta dragningen kommer så snart den är redo att dras igång. Tills dess... Ha en skön vår :)

Sverigekampen i Skåne

I Leader Nordvästra Skånes projekt Sverigekampen är man nu på g med att köra turneringar med fritidsgårdarna över nätet. Det finns också inköpt utrustning för rockparty, med rockband och ytterligare Guitarhero som man kan låna begränsade perioder. Projektet håller också på att utveckla konceptet sommarjobbschansen där Landskrona kommun i första läget lovat att vika sex ferielovsplatser för projekt som beviljats ungdomscheckar från Leader. Hurra!

Sverigekampen I Uppland

I Leader Upplandsbygd har nu projekt Sverigekampen gett alla deltagande fritidsgårdar fått sina utrustningar. Projektet har också rekryterat en del av de assistenter som ska ut och jobba på gårdarna. Under våren går en FIFA turnering av stapeln och finalen blir på Birdie som hålls i slutet av maj. Projektet har också rekryterat en konceptutvecklare som ska föra ut birdiekonceptet till landsbygden sk babybirdies.