• Uttalande styrelsen 14 november 2018

    Förbundsstyrelsen uttalar sig nu om den pågående situationen inom riksförbundet.

  • UTTALANDE FRÅN STYRELSE 10 NOVEMBER 2018

    Uttalande från Styrelsen

  • Pressmeddelande 9 november 2018

    Förbundsstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 6 november 2018 om ett antal viktiga förändringar

FacebookGilla oss på facebook
FörbundsnyttSenaste information från förbundet
MUCF betalar ut medel 21 februari 2018 20.39 av Annelie
Kuppmakarnas krav mot MUCF 08 februari 2018 11.20 av Annelie
Fairgame på Birdie 08 april 2016 10.51 av Lady Yuna
Stundande förbundsråd 19 februari 2016 11.29 av
Uppdaterade dokument i arkivet! 01 oktober 2015 15.08 av Lady Yuna
Handlingar & Ombud 13 februari 2015 14.38 av Ricky
Förbundsråd 2015 22 december 2014 23.43 av Ricky
Senaste nyheternaVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

Viktig information - Mötet inställt!

Kallelse Förbundsråd Med anledning av att de stadgeenliga principerna inte har följts till förbundsrådet den 10 november, har styrelsen tisdagen den 6/11 beslutat att ställa in detta. Den främsta anledningen är att MUCF har uttalat sig och meddelat att de inte skulle godkänna förbundsrådet, då stadgarna inte har följts. Styrelsen har därför beslutat sig för att utlysa och kalla till ett nytt ordinarie förbundsråd till den 29 december. Den rättrådige finner säkert att förbundsrådet ska hållas senast i slutet av november, men då kallelsen är vad som säkerställer att alla har fått ta del av att förbundsrådet kommer hållas, att motionstid samt nomineringstid finns med, så finner styrelsen att detta är det bästa tillvägagångssättet i nuvarande läge. Mer information om det kommande förbundsrådet kommer. 

Ny höst nya mål...

Under hösten kommer Goodgame att ha årsmöte i Älmhult den 10 november. Ni som har motioner bör lämna dem snarast så att sittande styrelse kan gå igenom dem och lämna svar inför förbundsrådet (Goodgames årsmöte). Redan nu kan vi avslöja att det kommer att bli flera förslag från styrelsen när det gäller stadgarna. Vi kommer också att ha en diskussion om den befintliga visionen och hur den ev ska korrigeras eller genomföras på bästa sätt. Detta året kommer ni själva att sköta era bokningar direkt mot IKEA Älmhults värdshus och för er förening som har familymedlemskap kan ni boka till ett bra pris via värdshusets hemsidas bokningssystem http://online.techotel.dk/domino.aspx?hotelid=87806&lang=sv Ni som ansöker om att få ersättning för boendet kommer att få det under förutsättning att ni är ombud på mötet. Ni kan direkt efter att ni betalat få ersättningen om ni mailar in till [email protected] Eventuellt resor kommer ni att få information om hur de bokas ca 3 v innan mötet då handlingarna som vanligt skickas per mail till den adress ni har angivit hos oss - dvs kontaktpersonen för er förening.  Vi kommer också att diskutera nya projektsatsningar och hur Goodgame ska ställa sig till de olika idéer som framkommit under året. 

Wanted: Styrelsesuppleant!

Valberedningen söker folk! Valberedningen har nu sammanträtt två gånger inför mötet i november och de söker efter suppleant till styrelsen samt en valberedare. Det finns möjligheter att utöka styrelsen något och det finns också rum för fler suppleanter men de önskar åtminstone en av varje. Nomineringsstoppet är nu satt till den 5 oktober 2018 så några dagar finns ännu att fundera  över att ta chansen till styrelsearbete.  Petra och Anton hälsar även en ny valberedare välkommen. Att vara valberedare är både lärorikt och intressant. Vissa år kan det vara mycket arbete och andra flyter nomineringsarbetet på av sig självt. Ibland måste man sålla agnarna från vetet. Eftersom både Petra och Anton är väl insatta i situationen kan vi öppna upp för en yngre förmåga med intresse att lära sig mer om sitta på positionen. Kontakta gärna Petra som är ordförande på valberedningens mail [email protected]  EDIT: Tryckfelsnisse har varit framme och tyvärr så blev det fel månad angiven. Det skall vara Oktober och inget annatStår tydligt i protokollet från valberedningen. Ändrat detta så det blir rätt. Även mailen blev fel här och den är korrigerad nu.

Stickprovskommentarer

Stickprovskontrollerna för 2018 års ansökan till MUCF är klara.  Under hösten har Goodgame skickat in sin ansökan om förnyat bidrag från MUCF. I år gjordes stickprover i stor omfattning pga den debatt som florerat i svensk media.  Goodgame använder sig av telefon, mail samt ett sms system för att försäkra oss om att medlemmarna har valt sitt medlemskap och att personen ifråga finns med rätt namn och övrig information. Goodgame som organisation har sedan flera år tillbaka lämnat in en skrivelse om olika synpunkter kring regelverk och arbetsprocesser kring hanteringen av ansökningar från sökanden till MUCF.  Inför 2019 års kontroller kan vi säga redan nu att de kommer att utföras betydligt tidigare än detta året sannolikt redan så fort varje förening lämnat in sina medlemmar i vårt centrala register.  Det är ett uttalat mål att ansökan till MUCF varje år ska lämna in så fort som det är möjligt dvs redan i början av juni. Detta eftersom det är lättare att genomföra stickprovskontrollerna redan under våren och semestrar för personal inte blir lidande.

Samlad information efter det extra förbundsrådet 25/3-18

Här följer kort information om det extra förbundsrådet i Älmhult 25/3. Med anledning av hur mötet förlöpte och karaktären i sabotaget så visar vi här den samlade skrivelsen vi sände till revisorerna och som vi alla stod bakom. Protokollet med av sekretesskäl dold omröstning följer sedan och till sist revisorns utlåtande om mötet!   SKRIVELSEN: Vi, ombud, på det extrainsatta förbundsrådet i Älmhult den 2018-03-25 vill framhålla följande: Då vi kände en stor olust kring den, vid mötets inledning, sittande styrelsen och deras uppenbara försök att sabotera mötet med alla medel de kunde uppbringa, vill vi förtydliga att vi hänvisar till §6 och §29 i förbundets stadgar.      6§ Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundsråd eller extra förbundsråd, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.   29§ Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ.   Vi fick inte en chans att uttrycka dessa på mötet då alla försök till kommunikation från vårt håll kördes totalt över av den dåvarande styrelsen, likt en ren diktatur. Vi hade ordningsregler som de totalt förkastade genom att konsekvent prata över folk, använda ett rent ovårdat språk och gå till rena personangrepp. Detta trots att vi meddelat/önskat ett vårdat förhållningssätt då det befann sig flera barn i lokalen, dessa barn var också ombud! Flera av dem mår nu psykiskt dåligt av de ständigt fientliga och solklart rena angrepp från den dåvarande styrelsen. Istället för att bemöta förbundsrådets åsikter och frågor valde de att smutskasta den ena personen efter den andra med påhopp och idéer tagna ur luften och förstärka dessa med svordomar, höjda röster och allmänt störande av formalia. De agerade diktatoriskt och visade ingen som helst hänsyn till den demokratiska processen. Vi, ombuden, ÄR förbundets högst beslutande organ och vi framhäver §6 och §29 á det bestämdaste. Vi är dessutom i klar majoritet om man ser till protokollet och vi accepterar inte att man på det sätt gamla styrelsen försöker skrämma folk till tystnad! Kommentar från några av barnen: Vi, som var med för första gången, blev avskräckta av de vuxnas aggressiva dagisnivå och vi vet inte om vi någonsin kommer att åka någon mer gång! Palmbogklanen och Minionerna   Älmhult 2018-03-25   PROTOKOLLET med sekrestess:   Riksförbundet Goodgame Förbundsråd 180325 i Älmhult Folkets Hus. Deltagare på mötet ombud och föreningar;   Dolt av sekretessskäl!   1.     Mötets öppnande   Beslöts att öppna mötet.   g - grönt betyder ja r - betyder nej   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet öppnas.     2. Fastställande av röstlängd   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att fastställa röstlängden ovan.   Bilaga 1 reservation mot beslut om fastställande.   Härmed reserverar vi oss mot beslutet att godkänna en röstlängd innehållande avstängda personer som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet. Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna ombud för föreningar som ej uppfyller kraven för medlemsskap i förbundet att delta i det extra förbundsrådet genom ombud. Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda Beslöts att fastställa röstlängden. 4. Val av mötesordförande (Kom innan pkt 3 eftersom man valde mötesordförande först).   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att välja Ingmar Almqvist. 3. Kan ombuden besluta att extra förbundsrådet är behörigt utlyst och beslutsmässigt?   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet är behörigen utlyst och beslutsmässigt.       Bilaga 2. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att anse att det extra förbundsrådet 25 mars 2018 som beslutsmässigt. Kallelsen till det extra förbundsrådet har ej skickats till alla som paragraf 49 i stadgarna ska ha den. Förbundsstyrelsens ledamöter har inte kallats. Likaså har inte heller de ombud som anmälts innan kallelsen sändes ut fått kallelsen. Mötet kan därmed ej anses beslutsmässigt.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   5. Val av mötessekreterare Beslöts att välja Annelie Persson till mötessekreterare.   Dolt av sekretessskäl!   14-7 för gröna   Bilaga 3. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till sekreterare utse en av förbundsstyrelsens avstängd person som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community. 6. Val av rösträknare Beslöts att välja Samir Eklund och Ove Schulze som rösträknare.     7. Val av justerare Beslöts att godkänna Karolina Palmborg och Johan Svensson till justeringspersoner.   8. Punkter att behandla   1.     Ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 där styrelsen beslutade om projektpengar till deras nya  förening Sverigekampen.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 2017.   2. Återbetalning av pengar som är utbetalda till projektet Sverigekampen som förbundsstyrelsen beslutat ge nybildad förening, där flertalet av förbundsstyrelsen själva sitter i nybildade föreningens styrelse.   Yrkade Ove Schulze att återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Dolt av sekretessskäl!   14 mot 7   Beslöts att kräva återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Bilaga 4. Utdrag ut styrelseprotokoll från den 22 februari 2018. Annelie Persson deltog inte på styrelsemötet. Deltagare var Roger Petrini, Josefine Lidberg, Manuel Mellan, samt Aron Larsson. "Förbundsstyrelsen beslutar att häva styrelsebeslutet 2017-10 23 att tilldela Föreningen Sverigekampen projektmedel då projektmedel som i september delgavs styrelsen var felaktiga då förutsättningarna för projektets Generalsekreteraren Annelie Person förespeglade styrelsen var felaktiga. Den ekonomiska situationen som i september delgavs styrelsen stämde inte överens med verkligheten. Det påstådda budgetöverskottet fanns inte.   Förbundsstyrelsen beslutar att de projektmedel 9999 kr som tidigare betalts ut till Föreningen Sverigekampen ska återbetala till förbundet. ”   Protokollet som visades upp är justerat av Roger Petrinin men saknar underskrifter av Josefine Lidberg och Aron Larsson.     3. Misstroende mot sittande styrelse pga jäv samt förskingring av förbundets medel då de beslutat om arvodering samt projektpengar till en nybildad förening.   Är det mötets mening att inte bevilja dem ansvarsfrihet?   Dolt av sekretessskäl!   14 ja, inte bevilja ansvarsfrihet - 7 nej, vill bevilja ansvarsfrihet   Beslöts att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet och fälla dem med misstroendeförklaring. Vald styrelse 2017 är Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson.   4. Permanenta avstängningar för medlemmar som skadat förbundet med förskingring av förbundets pengar. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen.   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att avstänga Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson, permanent.   Bilaga 5 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot att permanent stänga av i förväg ej namngivna eller meddelande föreningsmedlemmar.   Ett extra förbundsråd har ej rätt att stänga av eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundetyrelsen stänga av föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Reservation. Aron Larsson. Ett extra förbundsråd har ej rätt se 23 paragrafen att stänga ev eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundsstyrelsen stänga av en föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Likaså har personer som ska uteslutas ut förbundet rätt att på förbundsrådet försvara sig mot ev. anklagelser. Då kallelsen ej namnger de personer de som ska permanent avstängas har de ej haft möjlighet att försvara sig mot anklagelserna.       5. Permanenta avstängningar för medlemsföreningar som skadat förbundet. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen. De stängs av till oktober då frågan tas upp igen.   Dolt av sekretessskäl!   13-8 Beslutet gjordes för alla a, b samt c i en omröstning.   a.     Lidköpings dataförening Beslöts att godkänna avstängningen. b.     Game Nation Beslöts att godkänna avstängningen. c.     Aesir Online Gaming Community Beslöts att godkänna avstängningen.   Bilaga 6. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att utan i förväg angivna skäl permanent stänga av medlemsföreningar. Ett extra förbundsråd har ej rätt se paragraf 21 i stadgarna att stänga av eller eller utesluta medlemsförening, Enligt paragraf 21så får endast förbundsstyrelsen stänga av en medlemsförening och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en medlemsförening.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.     8. Val av ny förbundsordförande   Dolt av sekretessskäl!   14 - 7   Beslöts att välja Michael Levin till ny förbundsordförande.   9.  Val av ny styrelse   Dolt av sekretessskäl!   14 - 6 Beslöts att välja Martin Schulze Crossroad Gamers, Rickard Hollén Local gaming, Jimmy Andersson Minionerna. Suppleanter Dan Svensson Sverigekampen samt Karolina Palmborg, Palmborgs klanen.     10. Val av ny valberedning   Dolt av sekretessskäl!   14-5 Beslöts att välja Petra Schulze till sammankallande. Beslöts att välja Anton Nilsson. Beslöts att välja Rickard Hollén.   Bilaga 7 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till ledamot i valberedningen utse en eller flera av förbundsstyrelsens avstängd/a person/er som ej har rätt till att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Bilaga 8 Johan Svensson reserverar mig härmed mot det förslag valberedningen presenterar angående förslag till ny styrelse då jag själv inte har fått medverka till beslut.   11. Mötet avslutas. Beslöts att avsluta mötet.   Älmhult 25 mars 2018.             —————————————-                                                            ————————————- Karolina Palmborg Justeringsperson                                       Johan Svensson Justeringsperson                                                                                                                       —————————————- Annelie Persson Mötessekreterare       REVISORNS UTLÅTANDE:     Angående Förbundsråd i Älmhult 2018-03-25 I enlighet med föreningens stadgar kallade undertecknad till ett extra förbundsråd till den 25 mars 2018. Anledningen, enligt min uppfattning, var den anarki som med all tydlighet råder inom förbundet. Det var således dags att sätta ner foten och låta föreningens medlemmar ta ställning till hur verksamheten skall styras i framtiden.  Som ordförande vid mötet utsågs Ingemar Almqvist, vilken jag bedömer som helt neutral i sakfrågorna och därmed bidrog till saklighet vid mötet. Enligt protokoll, fört vid mötet, har 14 närvarande (inklusive ombud) röstat igenom fattade beslut medan 7 närvarande röstat nej.   Således är det min uppfattning att de av förbundsrådet tagna besluten vid förbundsrådet i Älmhult 2018-03-25 är giltiga.  Därefter är det upp till MUCF att ta det slutliga beslutet.   Håkan   ____________________________________________________ Håkan Rylander Auktoriserad Revisor Östra Mårtensgatan 15 223 61 Lund Tel +46 46 12 74 00 Mobil +46 72 56 22 935 www.rr-revision.se

Intervju med ny ordförande Michael Levin

Hur känns det att bli invald i en styrelse nu när läget är ganska turbulent? Jag älskar utmaningar. och detta är verkligen rätt läge att bli invald då jag är en utpräglad tävlingsmänniska  Bla klarat en svensk klassiker 5 år i rad. Tävlat i allt utom e-sport.   Har ditt förtroende för politiker mattats av efter att ha sett maktkorruption från förra styrelsen? Förtroendet har verkligen dalat, jag förstår inte hur man vågar agera på detta viset, riskerar sin framtida möjlighet till att kunna göra politisk karriär. Historien visar ju att det kan räcka med en toblerone för att kullkasta en karriär. Här pratar vi om helt andra summor. Hur tror du att Goodgame kommer att utvecklas efter ditt  och styrelsens inträde? Kommer bli samarbete mellan föreningarna som är intresserade av e-sports arrangemang. Games4u har genomfört Nordic Masters evenemang med deltagare från 4 nordiska länder, där vi genomförde eventet med sverok föreningar.   Du har ju tidigare varit för samarbete mellan föreningarna hur känner du inför de föreningar som uteslöts under mötet? Jag kontaktade båda föreningarna. Lidköpings dataförening tog upp det på ett styrelsemöte, ansåg att dom hade förtroende för förbundsstyrelsen. Trots att förra förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig mot beslutet. Det är inte märkligt i mina ögon då 3 personer i deras styrelse även sitter i förbundsstyrelsen. Har inte fått svar från Aesir eller Gamenation hur dom ställer sig till anklagelserna mot styrelsen.   Kan man tänka sig att du kommer att fortsätta driva den proaktiva rollen när det gäller kvinnor inom e-sport som Alexander Engman fd ordförande drev? Redan 2015 bjöd Games4u in BMG som var ett av världens bästa damlag. Fick tävla mot 7 herrlag. Vi signade delar av damlaget lite senare. År två på NM bjöd vi in två damlag till att få spela mot herrlag, allt för att lyfta fram damspelare   Vad tror du om barnens roll i organisationen? Goodgame har haft flera barnprojekt i pipeline som nu har fått gå i stå under konflikten med jäv och förskingring. Vi är ju ett ungdomsförbund där vi får bidrag för alla mellan 6-25 år. Är viktigt att lyfta fram barnen o ge dom redskap och plattformar tidigt för att kunna spela. Vi har ju full utrustning, finns det bara ledare kan vi säkert anordna minilan i Älmhult.   Vad tror du om de frågor på lite högre politisk nivå när det gäller e-sport och datorspelande?   E-sporten växer, tyvärr har inte politikerna hängt med i utvecklingen. Nu börjar tom proffesionella fotbollsklubbar att plocka in e-sport lag. Man behöver bjuda in politiker o visa upp våra verksamheter. Vi ser till att många ungdomar hittar en meningsfull tillvaro.    Slutligen; vad är ditt råd till föreningarna? Se till att uppdatera sina stadgar för alla möjliga scenarier som kan ske när styrelsen inte agerar för föreningens bästa utan väljer egot. Detta grundar jag på att man vill utesluta Games4u som genererat mest pengar till förbundet senaste 5 åren.  Bara som exempel 2013-2016 har Games4u haft i snitt 13690 medlemmar varje år. Lidköpings dataförening har under samma period haft 182 medlemmar i genomsnitt per år. Aesir gaming har haft 284 medlemmar i snitt per år 2013-2016 Nu vill gamla styrelsen utesluta Goodgames motor och hjärta. Det är tom tveksamt om Goodgames status som riksförbund kommer kvarstå då det krävs minst 1000 personer under 25 år samt föreningar i 5 olika län. Vi vill verka för en motsatt trend. 

Förbundsrådsresultatet

Under helgen genomfördes den poströstning som tidigare aviserats av föreningarnas påkallade önskemål om nytt extra förbundsråd. Valresultatet blev klart under söndagskvällen och styrelsen har nu haft sitt första konstituerande möte. De kommer nu att kräva att styrelsen från 2017 erkänner sin förlust och avgår samt överlämnar ev resurser som influtit till organisationen.   De kuppmakare som tidigare genomfört jäv och förskingring har förlorat förtroendet hos i princip alla de föreningar som deltog i omröstningen. Det betyder att det nu står tre föreningar mot minst 12 föreningar i organisationen. Det extra förbundsråd som är utlyst till den 25 mars i Älmhult kommer att hållas som en helgardering. Det är förbundets revisorer som utlyst mötet Thea Arvidsson jurist och verksamhetsrevisor samt Håkan Rylander, Auktoriserad revisor.   Styrelsen från 2017 svarade med att utesluta många av dem som deltagit i kampen för rätten till ett nytt extra årsmöte - dvs förbundsråd. Denna styrelse utgörs i huvudsak av 5 ledamöter där tre sitter i Lidköpings dataförenings styrelse och två från Aesir Community. Då styrelsen från 2017 saknar av förbundsrådet vald ordförande och dessutom nu blivit avstängda fram till ordinarie förbundsråd i oktober 2018 saknar deras beslut formell kompetens. De har också inkommit med önskemål om att de vill ha kontroll över informationskanalerna. Detta beslut kunde inte genomföras innan poströstningen därför att de inte betalat räkningar till kopplade leverantörer. Nu efter poströstningen kommer det inte att genomföras eftersom deras styrelse har lägre stöd och legitimitet än den sittande.   Det är inte styrelsen som bestämmer det är föreningarna och nu har föreningarna talat för sig. Antalet ombud som deltog var högt jämfört med antalet föreningar anslutna till förbundet.   Att som styrelsen från 2017 under flera månader vägrat utlysa nytt förundrad och istället fokusera på att ta kontroll över bankkonton, har skadat organisationen allvarligt hos både MUCF och leverantörer. Att vilja ta kontroll är inte ett godtagbart skäl för att vägra betala ut löner och skulder. Dessutom inte när det fanns extern bokföring och revision som avtalats att sköta detta under året.   Vad den nya styrelsen nu måste titta på är vilka åtgärder som måste vidtas. Den kuppande styrelsen kommer att få krav resta för de utbetalningar som de beviljade under oktober 2017. De kommer att skickas till kronofogden.   Övriga extra kostnader i samband med fördröjning av betalning, inkasso, kronofogde kostnader mm kan också påföras kuppmakarna. Då det finns uppsåt för kuppen kan man inte dra fördel av ansvarsförsäkringar. Dessa gäller endast om man kan visa att man inte visste att man gjorde fel och här är förhållandet det omvända.   Vidare måste man titta på de anmälningar som inkommit till kansliet om Roger Petrinis brott mot PUL och mot efterforskning och publicering av oriktiga uppgifter om medlem. Annelie Persson är ansvarig för att PUL efterlevs inom organisationen.   Den från styrelsen självutnämnda titeln tillförordnad förbundsordförande som Roger Petrini använder sig av existerar inte. Han kan inte heller väljas av sin styrelse fram till ordinarie förbundsråd 2018. Handlingen vittnar om att man inte haft för avsikt att utlysa nytt förbundsråd. I de sekretessbelagda handlingar vi nu har fått ut från MUCF kan man se detta tydligt och klart.   Utöver detta har det inkommit klagomål sedan tidigare om hur Lidköpings dataförening har hanterat anställningar med olovlig uppsägning samt ev. svart arbete på deras e-sport anläggning i Lidköping. Enligt den delegationsordning som ligger sedan 2002 samt reviderad 2004 så har Förbundsordförande och Generalsekreterare rätt att göra revision på samtliga medlemsföreningar.   Detta betyder att man har rätt att granska alla typer av transaktioner, anställningskontrakt mm för att avgöra om brott har begåtts med statliga medel. Styrelsen ska nu göra en bedömning av om och när denna ska ske. Föreningen och de avstängda ledamöterna kommer att få möjlighet att bemöta kritik inför det ordinarie förbundsrådet i oktober 2018. Det är nu möjligt för styrelsen att fatta beslut i frågan eftersom Lidköpings dataförening har skickat in de dokument som krävs för medlemskap och också begärt ut ersättning för verksamhetsbidrag. Man måste därför anta att de har för avsikt att stanna kvar i organisationen Goodgame.   När det gäller den ogiltiga uppsägning som Lidköpings dataförening genomförde hos personal som var på föräldraledighet kan vi inte hjälpa till. Det svar som vi har erhållit från Lidköpings dataförening menade att det var NBV som låg bakom uppsägningen. Detta är ännu inte bekräftat från NBV i Lidköping. Vad vi däremot kan göra är att hjälpa föreningar med juridik kring dessa frågor samt och hjälpa till med utbetalningar av löner så att detta sköts korrekt i fortsättningen.   Vi kommer också att sätta upp en skola om arbetsgivaransvar och enklare råd inför anställningar. Den kommer också att innefatta råd kring juridiska frågor vid kupper och övertagande då vi märkt att föreningar och förbund inte har förberett sig på denna typ av problematik.   Om ytterligare förskingring kommer att ske i detta fall återstår att se då den nya styrelsen får tillgång för att se vad som ytterligare har försvunnit från konton den dag de överlämnas från banken. Kuppmakarna hade glömt informera banken om varför bankens korträkningar inte var betalda - dvs de hade själva orsakat problemet vilket också var enkelt att bevisa genom diarieförda dokument.   För att undersöka MUCFs roll i situationen kommer vi att ställa ett antal frågor kring den uppkomna situationen. Dels behöver styrelsen veta vilken undersökning som ska göras samt hur MUCF ställer sig till de uppenbara lögner som gjorde att utbetalningen drogs in. Det kan nu bevisas genom att titta på den rapport och utfall som redovisades av Alexander Engman på mötet den 16 december i Göteborg. Det framgick tydligt att det inte saknades pengar i kassan och det framgick också tydligt att de poster som fanns registrerade av bokföringsfirman låg i linje med budget och inte avvek med 3- 400 000 kr.   Arbetet med bokslut måste sättas igång när inbetalningar är klara. I samband med detta måste omgående samtliga fackliga förhandlingar hanteras av ordförande och generalsekreterare enligt delegationsordningen.   Organisationens lokaler kommer nu att bevakas de närmaste veckorna för att inte mer utrustning ska försvinna. Det finns oro för detta eftersom styrelsen från 2017 gett fullmakt till en styrelsemedlem från Lidköpings dataförening. De har redan försökt få ut organisationens bokföring under pågående uppdrag hos PWC i Lidköping. Men då uppdraget inte var betalt och reglerat i ordning skedde detta inte. Lidköpings dataförening kommer också att ombes lämna tillbaka den utrustning som lånats ut inför förbundsrådet 2017.   Aesir Gaming Community kommer att kontaktas av styrelsen för att undersöka vilket stöd Roger Petrini har från dem. Då Roger Petrini har varit aktiv inom förbundsarbetet i mindre än ett år vill man veta hur allvarligt föreningen ser på situationen och vilket stöd han har internt. Hittills har inte föreningen svarat på de mejl som skickats och det är av denna anledning som föreningarna valt att avstänga hela Aesir. Lidköpings dataförening har visat starkt stöd för sina tre medlemmar vilka också sitter i deras styrelse och därför fanns det inga förmildrande omständigheter.   MUCF har i uttalade till vår nyvalde ordförande Michael Levin meddelat att om jävet och förskingringen hade meddelats tidigare hade detta lett till att pengar inte beviljats alls. Situationen har krävt medlemmarnas tydliga och uttalade vilja mot agerandet av kuppmakarna.   MUCF har också varit tydliga med att om förbundsrådet fattar beslut om att man väljer att genomföra poströstning trots att stadgan inte förskriver det, ska man överväga att se till resultatet. Nu fick Goodgame redan besked om utbetalning förra veckan så denna granskning kommer att ske av MUCF i efterhand då det sittande förbundsrådet är utlyst och genomfört.  

Rapporten

Nedan finner ni rapporten i sin helhet, klicka bara på länken så kommer den i PDF format :) Klicka här för rapporten

 Du hittar fler nyheter i vårt nyhetsarkiv