• Livesändning från Almedalen

    Kommande livesändning

  • Anita Sarkeesian - Feminist frequency

    Anita Sarkeesian - Feminist frequency

  • Banbrytande arbete

    Tekn.dr. Peo Hedvall

FacebookGilla oss på facebook
FörbundsnyttSenaste information från förbundet
MUCF betalar ut medel 21 februari 2018 20.39 av Annelie
Kuppmakarnas krav mot MUCF 08 februari 2018 11.20 av Annelie
Fairgame på Birdie 08 april 2016 10.51 av Lady Yuna
Stundande förbundsråd 19 februari 2016 11.29 av
Uppdaterade dokument i arkivet! 01 oktober 2015 15.08 av Lady Yuna
Handlingar & Ombud 13 februari 2015 14.38 av Ricky
Förbundsråd 2015 22 december 2014 23.43 av Ricky
Senaste nyheternaVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

Överklagan mot MUCFs beslut om att hålla inne medel

Överklagande av beslutVi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för2018 års organisationsbidrag.Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleligakonsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vidutbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt.Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapamöjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerarvem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i. Det är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund avvad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt attlägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans.Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF gerföreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen ochbrist på medel som skulle varit utbetalda.Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna draslutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. MedMUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betalalöpande skulder och därför tvingas till konkurs.Att stoppa utbetalningen pga av att styrelsen från 2017 menar att detpågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innanett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns ingautbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ettbeslut som de valde att mörklägga.Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikitifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttalasig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar.MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göradvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen.Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kanförsätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar.Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom detförelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut.Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta besluttogs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs föratt samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och somOrdföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställasig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen. Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extraförbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att denkuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medelinga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs påförbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppandestyrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna frånMUCF skulle ske.De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännuett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av detbeslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 krtill en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag.Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ettjävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgiftatt hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden förorganisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision ILund som aktivt deltar i organisationens arbete.Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål förungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen somPalme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer skakunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de intelåter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högstabestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjortdet som stått till buds.Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremotenkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunnabetala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter somfanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs.Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål medverksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokratioch som aktivt tillämpar den.Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera detbeteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nufråntagits dem helt.Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar,inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vidårsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av någraveckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske.Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är godföreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation avstyrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning somär vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt.  De flesta organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisationhar man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen medordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond troannat än de sätt som prövats av föreningarna. Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hadeMUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Änmindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav dennakollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka itiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigareställningstagande i allvarliga frågor och beslut.När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extraförbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga tillförbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnari ett laglöst land.Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppståttvarför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att tatill det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska ägarum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den.Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundetsmedlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det somförbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF.Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelsekuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationenom föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är heltorimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare nären styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrördessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått.MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslutmed sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vidtidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig dedemokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut avMUCF till förvaltningsrätten.Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlösoch endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen medRoger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningenAesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpingsdataförening. Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt attsjälvständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar tillmyndigheter och andra.Jag yrkar;att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hållaett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Dettainnebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt förden framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en nystyrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tidförelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål.att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till enadvokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar.att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen skainnehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skiparättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan. Annelie PerssonGeneralsekreterareGoodgame RF

Kommentar till kuppmakare

Det är en allvarlig situation som förbundet står inför inte av den anledningen att ekonomin är ett problem inför 2018 utan för att det agerande som styrelsen som nu leds av Roger Petrini vill utöva. Roger Petrinis styrelse har nu satt sig i personlig skuld till Aron Larsson och de vill betala trots att det inte finns något redovisat från projektet. Det finns tvärtom bevis enl samtal att Aron Larsson inte arbetat den tiden de vill betala för. De har nu genom att ändra firmatecknare gjort så att jag inte kan betala ut löpande räkningar eller löner. Jag kommer därför att kontakta vår revisor imorgon för att se om organisationen ska försättas i konkurs redan nu eftersom vi inte betalat skatter för lönerna den 12 januari. Petrini vill göra gällande att detta är en kupp från föreningar och kansli. Om ingen agerat hade vi redan gått i konkurs två ggr trots att inkommande pengar väntar. Att det brutits mot vår stadga har vi redan konstaterat därför måste man agera för organisationens fortlevnad och bästa. Det är föreningarna som bestämmer inte styrelsen och därför också rätt till korrekt information och möjlighet at diskutera var pengarna ska användas till. De 200 000 kr skulle uteslutande avvändas till Aron Larssons lön. Därutöver menade man att det behövdes vinster, resor, lokaler etc. Prislappen tar därför inte slut där. I slutet av året fick vi betala tillbaka ca 104 000 kr till MUCF den myndighet vi får bidrag ifrån. Vi fick dem att sänka kravet från 465 000 kr genom att jag och ordföranden Alexander Engman valde att göra om bokslutet efter gällande regler för att återkravet skulle sänkas. Det var detta som gjorde att vi fick en sänkning. Styrelsen ville inte göra om bokslutet överhuvudtaget - deras agerande hade lett till konkurs redan i december. Utöver detta ville de att jag skulle betala ut 50 000 kr veckan innan till sin nya förening trots att vi misstänkte att vi skulle gå i konkurs. Utskicket som gick ut från kansliet den 4 december var godkänt även av ordföranden. Vi betalar alltid ut efter först till kvarn dvs de som redovisar först får sina pengar först. Styrelsen har nu misslyckats kapitalt med de arbetsrättsliga förhandlingarna. de har avbrott dem och satt dem på noll igen och det betyder att de pengarna de tror att de ska spara på att säga upp personal kommer nu att bli dubbelt så dyrt för de misstag och brott man redan nu i utskicket konstaterar att de gjort. Man måste följa gällande kollektivavtal vilket Goodgame har. Det har också förekommit läckor i ett annat allvarligt ärende vid tre tillfällen samtliga tre tillfällen endast möjligt att det gjorts av sittande styrelsemedlemmar. Som Alexander Engman påpekat för styrelsen flera gånger så fanns det en miljon på kontot under sommaren och inte i september och det är helt logiskt då vi fick dem i juli. Både jag och ordföranden har påpekat vid flera tillfällen att projektet på 200 000 kr aldrig varit finansierat. Styrelsen under Petrini har fortfarande inte satt tid och datum trots att jag fick in den första uppmaningen om extra förbudsråd redan den 14 december. detta skulle utlysts redan två dagar senare. En av föreningar har utsatts för påtryckningar från en ledamot i Petrinis styrelse. De hade haft möte med protokoll om att de stod bakom kravet. Deras ordförande hade långvarig sjukdom och hade anmält detta och var inte insatt. Om ekonomin ser bättre ut inför nästa år än vad vi räknade med: i den budget jag och Alexander Engman satt ihop räknar vi in höjningen till 35 kr per medlem. Det är vi glada för. Om styrelsen inte lagt sig i de arbetsrättsliga förhandlingar na hade det säkert funnits utrymme för extra insatser men när man bryter mot avtalet får men betala extra månader, inte tusenlappar. Telefonkostnaderna är avtalade och de löper ut när de löper ut. Detta är inget som styrelsen kan påverka.  -- Vänligen, Annelie Persson Generalsekreterare RF Goodgame

Interimistisk styrelse

Efter höstens förbundsråd har styrelsen valt att bifalla ett projekt på 200´000 SEK som ska bekostas av förbundet och de pengar förbundet får ifrån myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Dessa projektpengar är inte budgeterade och godkända av förbundsrådet 2017. Eftersom det rör sig om en så stor summa pengar bör det funnits med och rapporterats på föregående förbundsråd. Vidare hamnar pengarna hos styrelsen själva eftersom det är en förening de startat upp tillsammans som skickat in projektansökan. Inte nog med det så ska pengarna finansiera och avlöna en projektledartjänst på 50 %, som tilldelats en av styrelseledamöterna själva.  Att förbundets medlemsföreningar inte fått vara med och besluta om detta är i sin grund olyckligt. De faktum att det i största sannolikhet ligger jäv bakom är förfärligt.   Föreningen som ska ha pengarna uppfyller dessutom inte de krav förbundet och MUCF har för en förening. Så föreningen i fråga är inte godkänd trotts detta har utbetalningar skett på uppmaning av styrelsen.   Förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig emot beslutet att bifalla projektansökan, vilket innebär att han inte står bakom beslutet och vill undvika eventuella konsekvenser.  Att en förbundsordförande reserverar sig på det här viset tyder rätt starkt på att allt inte har gått rätt till. Engman valde i början på januari att avgå vilket inte gör situationen enklare.  Utöver reservationen är det inte säkert att mötet ens var besluts berättigat då datum för mötet ändrats tätt in på och därmed inte följer de stadgar som finns.  Men ändå har redan 30´000 SEK redan betalats ut.  Allt eftersom uppgifter kommit fram har ett misstroende ifrån medlemsföreningar växt fram vilket resulterat i att föreningar har begärt ett extrainsatt förbundsråd. Den sittande styrelsen har förhalat beslutet om att utlysa ett extra förbundsråd sedan i december.  Det finns inte riktlinjer i förbundets stadgar för att hantera en sådan har svår situation så man för handla efter en så kallad god föreningssed.  Då det har varit allvarliga problem och brister i styrelsens agerande i de arbetsrättsliga förhandlingar som pågår har Generalsekreterare har gett sitt stöd och uppmuntrar valberedning att tillsätta en tillfällig styrelse till dess att en ny kunnat väljas in av förbundsrådet. Denna tillfälliga styrelse kommer funka i princip som en interimsstyrelse och inte fatta några direkta beslut utan hålla ställningarna tillsvidare och utlysa ett extra förbundsråd. Den nya interimistiska styrelsen som är framtagen av valberedningen består av  Michael Levin – Ordförande för Games4U, Goodgames största förening till antal och även en av våra äldsta. Rickard Hollén – f.d. förbundsordförande i Goodgame. Ledamot i valberedningen. Local Gaming. Jimmy Andersson - Minionerna Anton Nilsson – Caosk   Rickard Hollén

MUCF, Återbetalning - Överklagan

Goodgame har fått ett återbetalningskrav från MUCF, i och med detta krav ”gisslanhålles” kommande utbetalning tills kravet är betalt. Problemet vi har är att det inte finns pengar som täcker kravet. Vi anser också att kravet är felaktigt och har därför lämnat in en överklagan till MUCF.  Informationen om återbetalningskravet finner ni här: Återbetalningskrav  Vår överklagan finner ni här: Överklagan Photo by Nathan Shively on Unsplash

Rapporten

Nedan finner ni rapporten i sin helhet, klicka bara på länken så kommer den i PDF format :) Klicka här för rapporten

Goodgame dyker upp i Almedalen - Programtider

Enligt nedan tider dyker vi upp under Almedalsveckan. Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena? Dag: Måndagen 3/7 12.15-13.30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten”Att skapa en jämställd E-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder motkvinnor inom spelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av.Vi lägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken. Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl.a. innehåller en idé om att skapa ett slagsARN för trakasserier och hot där ett gemensamt branschorgan kan arbeta effektivt. Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF, NärCon, Goodgame och Unga Örnar.   Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier? Dag: 3/7 2017 13:15 - 14:30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24 Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågor uppstått kring denna relativt nya gruppi samhället. Hur kan vi förstå dem, är de en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor?Vi presenterar två nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.    Hur kan vi stärka svensk E-sport? Dag: 5/7 2017 14:30 - 14:50 Seminarium, Cramérgatan, H303 Beskrivning av samhällsfrågan:E-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige men varför utvecklas den i en annan riktningän övrig idrott? Varför finns e-sport huvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svenske-sport på det ideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella? Medverkande:    *  Aron Larsson, Manager, Team Property   *   Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RF Kontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82 Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706175738

Program Almedalen

Programexempel Under Almedalsveckan finns det massor av aktiviteter på programmet.Några av dessa tipsar vi om nedan. Även Dataspelsbranschen har gått utmed lite olika aktivitetsförslag, dessa länkar vi till sist i texten. Måndag 3/7 07:30-09:00 Medier medborgare och demokratiArrangör: Good morning AlmedalenVar: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24Populistiska vindar blåser över hela världen. Medier angrips, existerandepolitiska strukturer föraktas och anklagas för att var elitiska och den friaåsiktsbildningen ska bekämpas. Alla arenor som främjar möte och samtalbehövs mer än någonsin. Möt några av alla aktörer som möts i Almedalen.Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Tisdag 4/7 09:00-10:30 Vägen till läsningArrangör: Svensk biblioteksföreningVar: D24, Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse. Vad kan vi själva omläsning och hur ser läsandet ut om några år? Finns det en lösning för attöka läsandet eller finns det många vägar?Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Onsdag 5/7 08:00-08:55 E-sporten växer – hur påverkar det barnen och hänger föräldrarna med?Arrangör: ComHem ABVar: Wallers terrass, Wallersplats 2Enligt en studie spelar nästan sju av tio barn i åldrarna 6-17 år datorspelregelbundet. Hur mår barnen av detta och hur ska man som förälderförhålla sig till barnens spelande?Med bland andra Tomas Lyckedal från Dreamhack Torsdag 6/7 11:00-12:00 Är e-sport vägen att få unga engagerade i demokratin?Arrangör: SverokVar: Tunnbindaregatan 3Rasism och sexism är inget nytt fenomen, däremot med tillgång till nätetkan alla uttrycka sina åsikter. Det har aldrig varit så enkelt att kommenteraen händelse i olika spel och flöden. Många utsätts för kränkningar online,unga är särskilt utsatta. Men hur arbetar vi för att förebygga näthat?Med bland andra Alexander Hallberg på Sverok Fredag 7/7 15:00-15:45 Kreativiteten – den nya svenska basindustrinArrangör: Almedalen WeekendVar: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2Svensk musik skördar sedan många år tillbaka stora framgångar internationellt,den svenska spelbranschen är en mångmiljardindustri och det svenska modeundretär ett välkänt fenomen. Vi har sett svenskar bli världskända inom tech, spel, mode, mat,musik och film. Detta bygger Sverige såväl ekonomiskt som varumärkesmässigt.Hur lyckades vi så bra och hur kan vi skapa förutsättningar för att framgångarna ska bli fler? Länk till Dataspelbranschens programförslag

Goodgame i Almedalen

Då Almedalsveckan står för dörren så vill vi informera omatt vi kommer även i år att närvara där.Ni hittar oss enligt nedan information :)Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena?Dag:Måndagen 3/7 12.15-13.30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten ”Att skapa en jämställdE-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder mot kvinnor inomspelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av. Vilägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken.Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl a innehåller enidé om att skapa ett slags ARN för trakasserier och hot där ett gemensamtbranschorgan kan arbeta effektivt.Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF,NärCon, Goodgame och Unga Örnar.Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier?Dag:3/7 2017 13:15 - 14:30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Sal B24Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågoruppstått kring denna relativt nya grupp i samhället. Hur kan vi förstå dem, ärde en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor? Vi presenterartvå nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.Hur kan vi stärka svensk E-sport?Dag:5/7 2017 14:30 - 14:50SeminariumCramérgatan, H303Beskrivning av samhällsfråganE-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige menVarför utvecklas den i en annan riktning än övrig idrott? Varför finns e-sporthuvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svensk e-sport på detideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella?Medverkande:* Aron Larsson, Manager, Team Property* Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RFKontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706 17 57 38

 Du hittar fler nyheter i vårt nyhetsarkiv