• Livesändning från Almedalen

    Kommande livesändning

  • Anita Sarkeesian - Feminist frequency

    Anita Sarkeesian - Feminist frequency

  • Banbrytande arbete

    Tekn.dr. Peo Hedvall

FacebookGilla oss på facebook
FörbundsnyttSenaste information från förbundet
MUCF betalar ut medel 21 februari 2018 20.39 av Annelie
Kuppmakarnas krav mot MUCF 08 februari 2018 11.20 av Annelie
Fairgame på Birdie 08 april 2016 10.51 av Lady Yuna
Stundande förbundsråd 19 februari 2016 11.29 av
Uppdaterade dokument i arkivet! 01 oktober 2015 15.08 av Lady Yuna
Handlingar & Ombud 13 februari 2015 14.38 av Ricky
Förbundsråd 2015 22 december 2014 23.43 av Ricky
Senaste nyheternaVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

Samlad information efter det extra förbundsrådet 25/3-18

Här följer kort information om det extra förbundsrådet i Älmhult 25/3. Med anledning av hur mötet förlöpte och karaktären i sabotaget så visar vi här den samlade skrivelsen vi sände till revisorerna och som vi alla stod bakom. Protokollet med av sekretesskäl dold omröstning följer sedan och till sist revisorns utlåtande om mötet!   SKRIVELSEN: Vi, ombud, på det extrainsatta förbundsrådet i Älmhult den 2018-03-25 vill framhålla följande: Då vi kände en stor olust kring den, vid mötets inledning, sittande styrelsen och deras uppenbara försök att sabotera mötet med alla medel de kunde uppbringa, vill vi förtydliga att vi hänvisar till §6 och §29 i förbundets stadgar.      6§ Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundsråd eller extra förbundsråd, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.   29§ Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ.   Vi fick inte en chans att uttrycka dessa på mötet då alla försök till kommunikation från vårt håll kördes totalt över av den dåvarande styrelsen, likt en ren diktatur. Vi hade ordningsregler som de totalt förkastade genom att konsekvent prata över folk, använda ett rent ovårdat språk och gå till rena personangrepp. Detta trots att vi meddelat/önskat ett vårdat förhållningssätt då det befann sig flera barn i lokalen, dessa barn var också ombud! Flera av dem mår nu psykiskt dåligt av de ständigt fientliga och solklart rena angrepp från den dåvarande styrelsen. Istället för att bemöta förbundsrådets åsikter och frågor valde de att smutskasta den ena personen efter den andra med påhopp och idéer tagna ur luften och förstärka dessa med svordomar, höjda röster och allmänt störande av formalia. De agerade diktatoriskt och visade ingen som helst hänsyn till den demokratiska processen. Vi, ombuden, ÄR förbundets högst beslutande organ och vi framhäver §6 och §29 á det bestämdaste. Vi är dessutom i klar majoritet om man ser till protokollet och vi accepterar inte att man på det sätt gamla styrelsen försöker skrämma folk till tystnad! Kommentar från några av barnen: Vi, som var med för första gången, blev avskräckta av de vuxnas aggressiva dagisnivå och vi vet inte om vi någonsin kommer att åka någon mer gång! Palmbogklanen och Minionerna   Älmhult 2018-03-25   PROTOKOLLET med sekrestess:   Riksförbundet Goodgame Förbundsråd 180325 i Älmhult Folkets Hus. Deltagare på mötet ombud och föreningar;   Dolt av sekretessskäl!   1.     Mötets öppnande   Beslöts att öppna mötet.   g - grönt betyder ja r - betyder nej   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet öppnas.     2. Fastställande av röstlängd   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att fastställa röstlängden ovan.   Bilaga 1 reservation mot beslut om fastställande.   Härmed reserverar vi oss mot beslutet att godkänna en röstlängd innehållande avstängda personer som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet. Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna ombud för föreningar som ej uppfyller kraven för medlemsskap i förbundet att delta i det extra förbundsrådet genom ombud. Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda Beslöts att fastställa röstlängden. 4. Val av mötesordförande (Kom innan pkt 3 eftersom man valde mötesordförande först).   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att välja Ingmar Almqvist. 3. Kan ombuden besluta att extra förbundsrådet är behörigt utlyst och beslutsmässigt?   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet är behörigen utlyst och beslutsmässigt.       Bilaga 2. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att anse att det extra förbundsrådet 25 mars 2018 som beslutsmässigt. Kallelsen till det extra förbundsrådet har ej skickats till alla som paragraf 49 i stadgarna ska ha den. Förbundsstyrelsens ledamöter har inte kallats. Likaså har inte heller de ombud som anmälts innan kallelsen sändes ut fått kallelsen. Mötet kan därmed ej anses beslutsmässigt.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   5. Val av mötessekreterare Beslöts att välja Annelie Persson till mötessekreterare.   Dolt av sekretessskäl!   14-7 för gröna   Bilaga 3. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till sekreterare utse en av förbundsstyrelsens avstängd person som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community. 6. Val av rösträknare Beslöts att välja Samir Eklund och Ove Schulze som rösträknare.     7. Val av justerare Beslöts att godkänna Karolina Palmborg och Johan Svensson till justeringspersoner.   8. Punkter att behandla   1.     Ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 där styrelsen beslutade om projektpengar till deras nya  förening Sverigekampen.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 2017.   2. Återbetalning av pengar som är utbetalda till projektet Sverigekampen som förbundsstyrelsen beslutat ge nybildad förening, där flertalet av förbundsstyrelsen själva sitter i nybildade föreningens styrelse.   Yrkade Ove Schulze att återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Dolt av sekretessskäl!   14 mot 7   Beslöts att kräva återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Bilaga 4. Utdrag ut styrelseprotokoll från den 22 februari 2018. Annelie Persson deltog inte på styrelsemötet. Deltagare var Roger Petrini, Josefine Lidberg, Manuel Mellan, samt Aron Larsson. "Förbundsstyrelsen beslutar att häva styrelsebeslutet 2017-10 23 att tilldela Föreningen Sverigekampen projektmedel då projektmedel som i september delgavs styrelsen var felaktiga då förutsättningarna för projektets Generalsekreteraren Annelie Person förespeglade styrelsen var felaktiga. Den ekonomiska situationen som i september delgavs styrelsen stämde inte överens med verkligheten. Det påstådda budgetöverskottet fanns inte.   Förbundsstyrelsen beslutar att de projektmedel 9999 kr som tidigare betalts ut till Föreningen Sverigekampen ska återbetala till förbundet. ”   Protokollet som visades upp är justerat av Roger Petrinin men saknar underskrifter av Josefine Lidberg och Aron Larsson.     3. Misstroende mot sittande styrelse pga jäv samt förskingring av förbundets medel då de beslutat om arvodering samt projektpengar till en nybildad förening.   Är det mötets mening att inte bevilja dem ansvarsfrihet?   Dolt av sekretessskäl!   14 ja, inte bevilja ansvarsfrihet - 7 nej, vill bevilja ansvarsfrihet   Beslöts att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet och fälla dem med misstroendeförklaring. Vald styrelse 2017 är Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson.   4. Permanenta avstängningar för medlemmar som skadat förbundet med förskingring av förbundets pengar. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen.   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att avstänga Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson, permanent.   Bilaga 5 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot att permanent stänga av i förväg ej namngivna eller meddelande föreningsmedlemmar.   Ett extra förbundsråd har ej rätt att stänga av eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundetyrelsen stänga av föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Reservation. Aron Larsson. Ett extra förbundsråd har ej rätt se 23 paragrafen att stänga ev eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundsstyrelsen stänga av en föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Likaså har personer som ska uteslutas ut förbundet rätt att på förbundsrådet försvara sig mot ev. anklagelser. Då kallelsen ej namnger de personer de som ska permanent avstängas har de ej haft möjlighet att försvara sig mot anklagelserna.       5. Permanenta avstängningar för medlemsföreningar som skadat förbundet. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen. De stängs av till oktober då frågan tas upp igen.   Dolt av sekretessskäl!   13-8 Beslutet gjordes för alla a, b samt c i en omröstning.   a.     Lidköpings dataförening Beslöts att godkänna avstängningen. b.     Game Nation Beslöts att godkänna avstängningen. c.     Aesir Online Gaming Community Beslöts att godkänna avstängningen.   Bilaga 6. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att utan i förväg angivna skäl permanent stänga av medlemsföreningar. Ett extra förbundsråd har ej rätt se paragraf 21 i stadgarna att stänga av eller eller utesluta medlemsförening, Enligt paragraf 21så får endast förbundsstyrelsen stänga av en medlemsförening och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en medlemsförening.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.     8. Val av ny förbundsordförande   Dolt av sekretessskäl!   14 - 7   Beslöts att välja Michael Levin till ny förbundsordförande.   9.  Val av ny styrelse   Dolt av sekretessskäl!   14 - 6 Beslöts att välja Martin Schulze Crossroad Gamers, Rickard Hollén Local gaming, Jimmy Andersson Minionerna. Suppleanter Dan Svensson Sverigekampen samt Karolina Palmborg, Palmborgs klanen.     10. Val av ny valberedning   Dolt av sekretessskäl!   14-5 Beslöts att välja Petra Schulze till sammankallande. Beslöts att välja Anton Nilsson. Beslöts att välja Rickard Hollén.   Bilaga 7 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till ledamot i valberedningen utse en eller flera av förbundsstyrelsens avstängd/a person/er som ej har rätt till att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Bilaga 8 Johan Svensson reserverar mig härmed mot det förslag valberedningen presenterar angående förslag till ny styrelse då jag själv inte har fått medverka till beslut.   11. Mötet avslutas. Beslöts att avsluta mötet.   Älmhult 25 mars 2018.             —————————————-                                                            ————————————- Karolina Palmborg Justeringsperson                                       Johan Svensson Justeringsperson                                                                                                                       —————————————- Annelie Persson Mötessekreterare       REVISORNS UTLÅTANDE:     Angående Förbundsråd i Älmhult 2018-03-25 I enlighet med föreningens stadgar kallade undertecknad till ett extra förbundsråd till den 25 mars 2018. Anledningen, enligt min uppfattning, var den anarki som med all tydlighet råder inom förbundet. Det var således dags att sätta ner foten och låta föreningens medlemmar ta ställning till hur verksamheten skall styras i framtiden.  Som ordförande vid mötet utsågs Ingemar Almqvist, vilken jag bedömer som helt neutral i sakfrågorna och därmed bidrog till saklighet vid mötet. Enligt protokoll, fört vid mötet, har 14 närvarande (inklusive ombud) röstat igenom fattade beslut medan 7 närvarande röstat nej.   Således är det min uppfattning att de av förbundsrådet tagna besluten vid förbundsrådet i Älmhult 2018-03-25 är giltiga.  Därefter är det upp till MUCF att ta det slutliga beslutet.   Håkan   ____________________________________________________ Håkan Rylander Auktoriserad Revisor Östra Mårtensgatan 15 223 61 Lund Tel +46 46 12 74 00 Mobil +46 72 56 22 935 www.rr-revision.se

Intervju med ny ordförande Michael Levin

Hur känns det att bli invald i en styrelse nu när läget är ganska turbulent? Jag älskar utmaningar. och detta är verkligen rätt läge att bli invald då jag är en utpräglad tävlingsmänniska  Bla klarat en svensk klassiker 5 år i rad. Tävlat i allt utom e-sport.   Har ditt förtroende för politiker mattats av efter att ha sett maktkorruption från förra styrelsen? Förtroendet har verkligen dalat, jag förstår inte hur man vågar agera på detta viset, riskerar sin framtida möjlighet till att kunna göra politisk karriär. Historien visar ju att det kan räcka med en toblerone för att kullkasta en karriär. Här pratar vi om helt andra summor. Hur tror du att Goodgame kommer att utvecklas efter ditt  och styrelsens inträde? Kommer bli samarbete mellan föreningarna som är intresserade av e-sports arrangemang. Games4u har genomfört Nordic Masters evenemang med deltagare från 4 nordiska länder, där vi genomförde eventet med sverok föreningar.   Du har ju tidigare varit för samarbete mellan föreningarna hur känner du inför de föreningar som uteslöts under mötet? Jag kontaktade båda föreningarna. Lidköpings dataförening tog upp det på ett styrelsemöte, ansåg att dom hade förtroende för förbundsstyrelsen. Trots att förra förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig mot beslutet. Det är inte märkligt i mina ögon då 3 personer i deras styrelse även sitter i förbundsstyrelsen. Har inte fått svar från Aesir eller Gamenation hur dom ställer sig till anklagelserna mot styrelsen.   Kan man tänka sig att du kommer att fortsätta driva den proaktiva rollen när det gäller kvinnor inom e-sport som Alexander Engman fd ordförande drev? Redan 2015 bjöd Games4u in BMG som var ett av världens bästa damlag. Fick tävla mot 7 herrlag. Vi signade delar av damlaget lite senare. År två på NM bjöd vi in två damlag till att få spela mot herrlag, allt för att lyfta fram damspelare   Vad tror du om barnens roll i organisationen? Goodgame har haft flera barnprojekt i pipeline som nu har fått gå i stå under konflikten med jäv och förskingring. Vi är ju ett ungdomsförbund där vi får bidrag för alla mellan 6-25 år. Är viktigt att lyfta fram barnen o ge dom redskap och plattformar tidigt för att kunna spela. Vi har ju full utrustning, finns det bara ledare kan vi säkert anordna minilan i Älmhult.   Vad tror du om de frågor på lite högre politisk nivå när det gäller e-sport och datorspelande?   E-sporten växer, tyvärr har inte politikerna hängt med i utvecklingen. Nu börjar tom proffesionella fotbollsklubbar att plocka in e-sport lag. Man behöver bjuda in politiker o visa upp våra verksamheter. Vi ser till att många ungdomar hittar en meningsfull tillvaro.    Slutligen; vad är ditt råd till föreningarna? Se till att uppdatera sina stadgar för alla möjliga scenarier som kan ske när styrelsen inte agerar för föreningens bästa utan väljer egot. Detta grundar jag på att man vill utesluta Games4u som genererat mest pengar till förbundet senaste 5 åren.  Bara som exempel 2013-2016 har Games4u haft i snitt 13690 medlemmar varje år. Lidköpings dataförening har under samma period haft 182 medlemmar i genomsnitt per år. Aesir gaming har haft 284 medlemmar i snitt per år 2013-2016 Nu vill gamla styrelsen utesluta Goodgames motor och hjärta. Det är tom tveksamt om Goodgames status som riksförbund kommer kvarstå då det krävs minst 1000 personer under 25 år samt föreningar i 5 olika län. Vi vill verka för en motsatt trend. 

Förbundsrådsresultatet

Under helgen genomfördes den poströstning som tidigare aviserats av föreningarnas påkallade önskemål om nytt extra förbundsråd. Valresultatet blev klart under söndagskvällen och styrelsen har nu haft sitt första konstituerande möte. De kommer nu att kräva att styrelsen från 2017 erkänner sin förlust och avgår samt överlämnar ev resurser som influtit till organisationen.   De kuppmakare som tidigare genomfört jäv och förskingring har förlorat förtroendet hos i princip alla de föreningar som deltog i omröstningen. Det betyder att det nu står tre föreningar mot minst 12 föreningar i organisationen. Det extra förbundsråd som är utlyst till den 25 mars i Älmhult kommer att hållas som en helgardering. Det är förbundets revisorer som utlyst mötet Thea Arvidsson jurist och verksamhetsrevisor samt Håkan Rylander, Auktoriserad revisor.   Styrelsen från 2017 svarade med att utesluta många av dem som deltagit i kampen för rätten till ett nytt extra årsmöte - dvs förbundsråd. Denna styrelse utgörs i huvudsak av 5 ledamöter där tre sitter i Lidköpings dataförenings styrelse och två från Aesir Community. Då styrelsen från 2017 saknar av förbundsrådet vald ordförande och dessutom nu blivit avstängda fram till ordinarie förbundsråd i oktober 2018 saknar deras beslut formell kompetens. De har också inkommit med önskemål om att de vill ha kontroll över informationskanalerna. Detta beslut kunde inte genomföras innan poströstningen därför att de inte betalat räkningar till kopplade leverantörer. Nu efter poströstningen kommer det inte att genomföras eftersom deras styrelse har lägre stöd och legitimitet än den sittande.   Det är inte styrelsen som bestämmer det är föreningarna och nu har föreningarna talat för sig. Antalet ombud som deltog var högt jämfört med antalet föreningar anslutna till förbundet.   Att som styrelsen från 2017 under flera månader vägrat utlysa nytt förundrad och istället fokusera på att ta kontroll över bankkonton, har skadat organisationen allvarligt hos både MUCF och leverantörer. Att vilja ta kontroll är inte ett godtagbart skäl för att vägra betala ut löner och skulder. Dessutom inte när det fanns extern bokföring och revision som avtalats att sköta detta under året.   Vad den nya styrelsen nu måste titta på är vilka åtgärder som måste vidtas. Den kuppande styrelsen kommer att få krav resta för de utbetalningar som de beviljade under oktober 2017. De kommer att skickas till kronofogden.   Övriga extra kostnader i samband med fördröjning av betalning, inkasso, kronofogde kostnader mm kan också påföras kuppmakarna. Då det finns uppsåt för kuppen kan man inte dra fördel av ansvarsförsäkringar. Dessa gäller endast om man kan visa att man inte visste att man gjorde fel och här är förhållandet det omvända.   Vidare måste man titta på de anmälningar som inkommit till kansliet om Roger Petrinis brott mot PUL och mot efterforskning och publicering av oriktiga uppgifter om medlem. Annelie Persson är ansvarig för att PUL efterlevs inom organisationen.   Den från styrelsen självutnämnda titeln tillförordnad förbundsordförande som Roger Petrini använder sig av existerar inte. Han kan inte heller väljas av sin styrelse fram till ordinarie förbundsråd 2018. Handlingen vittnar om att man inte haft för avsikt att utlysa nytt förbundsråd. I de sekretessbelagda handlingar vi nu har fått ut från MUCF kan man se detta tydligt och klart.   Utöver detta har det inkommit klagomål sedan tidigare om hur Lidköpings dataförening har hanterat anställningar med olovlig uppsägning samt ev. svart arbete på deras e-sport anläggning i Lidköping. Enligt den delegationsordning som ligger sedan 2002 samt reviderad 2004 så har Förbundsordförande och Generalsekreterare rätt att göra revision på samtliga medlemsföreningar.   Detta betyder att man har rätt att granska alla typer av transaktioner, anställningskontrakt mm för att avgöra om brott har begåtts med statliga medel. Styrelsen ska nu göra en bedömning av om och när denna ska ske. Föreningen och de avstängda ledamöterna kommer att få möjlighet att bemöta kritik inför det ordinarie förbundsrådet i oktober 2018. Det är nu möjligt för styrelsen att fatta beslut i frågan eftersom Lidköpings dataförening har skickat in de dokument som krävs för medlemskap och också begärt ut ersättning för verksamhetsbidrag. Man måste därför anta att de har för avsikt att stanna kvar i organisationen Goodgame.   När det gäller den ogiltiga uppsägning som Lidköpings dataförening genomförde hos personal som var på föräldraledighet kan vi inte hjälpa till. Det svar som vi har erhållit från Lidköpings dataförening menade att det var NBV som låg bakom uppsägningen. Detta är ännu inte bekräftat från NBV i Lidköping. Vad vi däremot kan göra är att hjälpa föreningar med juridik kring dessa frågor samt och hjälpa till med utbetalningar av löner så att detta sköts korrekt i fortsättningen.   Vi kommer också att sätta upp en skola om arbetsgivaransvar och enklare råd inför anställningar. Den kommer också att innefatta råd kring juridiska frågor vid kupper och övertagande då vi märkt att föreningar och förbund inte har förberett sig på denna typ av problematik.   Om ytterligare förskingring kommer att ske i detta fall återstår att se då den nya styrelsen får tillgång för att se vad som ytterligare har försvunnit från konton den dag de överlämnas från banken. Kuppmakarna hade glömt informera banken om varför bankens korträkningar inte var betalda - dvs de hade själva orsakat problemet vilket också var enkelt att bevisa genom diarieförda dokument.   För att undersöka MUCFs roll i situationen kommer vi att ställa ett antal frågor kring den uppkomna situationen. Dels behöver styrelsen veta vilken undersökning som ska göras samt hur MUCF ställer sig till de uppenbara lögner som gjorde att utbetalningen drogs in. Det kan nu bevisas genom att titta på den rapport och utfall som redovisades av Alexander Engman på mötet den 16 december i Göteborg. Det framgick tydligt att det inte saknades pengar i kassan och det framgick också tydligt att de poster som fanns registrerade av bokföringsfirman låg i linje med budget och inte avvek med 3- 400 000 kr.   Arbetet med bokslut måste sättas igång när inbetalningar är klara. I samband med detta måste omgående samtliga fackliga förhandlingar hanteras av ordförande och generalsekreterare enligt delegationsordningen.   Organisationens lokaler kommer nu att bevakas de närmaste veckorna för att inte mer utrustning ska försvinna. Det finns oro för detta eftersom styrelsen från 2017 gett fullmakt till en styrelsemedlem från Lidköpings dataförening. De har redan försökt få ut organisationens bokföring under pågående uppdrag hos PWC i Lidköping. Men då uppdraget inte var betalt och reglerat i ordning skedde detta inte. Lidköpings dataförening kommer också att ombes lämna tillbaka den utrustning som lånats ut inför förbundsrådet 2017.   Aesir Gaming Community kommer att kontaktas av styrelsen för att undersöka vilket stöd Roger Petrini har från dem. Då Roger Petrini har varit aktiv inom förbundsarbetet i mindre än ett år vill man veta hur allvarligt föreningen ser på situationen och vilket stöd han har internt. Hittills har inte föreningen svarat på de mejl som skickats och det är av denna anledning som föreningarna valt att avstänga hela Aesir. Lidköpings dataförening har visat starkt stöd för sina tre medlemmar vilka också sitter i deras styrelse och därför fanns det inga förmildrande omständigheter.   MUCF har i uttalade till vår nyvalde ordförande Michael Levin meddelat att om jävet och förskingringen hade meddelats tidigare hade detta lett till att pengar inte beviljats alls. Situationen har krävt medlemmarnas tydliga och uttalade vilja mot agerandet av kuppmakarna.   MUCF har också varit tydliga med att om förbundsrådet fattar beslut om att man väljer att genomföra poströstning trots att stadgan inte förskriver det, ska man överväga att se till resultatet. Nu fick Goodgame redan besked om utbetalning förra veckan så denna granskning kommer att ske av MUCF i efterhand då det sittande förbundsrådet är utlyst och genomfört.  

Rapporten

Nedan finner ni rapporten i sin helhet, klicka bara på länken så kommer den i PDF format :) Klicka här för rapporten

Smålandspostens bevakning

Smålandsposten har bevakat föreningarnas arbete för ökad demokatri. Roger Petrini gör en del uttalande där han på påstår att det endast är vissa i hans styrelse som också var medlemmar i deras nybildade förening. 6 av 7 i styrelsen är medlemmar i föreningen Sverigekampen när de ansöker om att bli medlemmar hos Goodgame. Till Smålandsposten säger Roger Petrini att det handlar om vissa - kan man räkna 6 av 7 som vissa. Nej. Alla beslut man fattar är mer eller mindre jäv i vår styrelse, menar Roger Petrini i artikeln ur Smålandsposten. Detta är ett märkligt utlåtande vilket mer eller mindre skulle betyda att allt är jäv inom en förbundsstyrelse. Varför är då jäv brottsligt enligt lagen om det är normalt? – När de på ett olagligt sätt försöker ta över förbundet måste vi agera som styrelse. Vi måste säga till. Det är ju statliga pengar vi pratar om. Det är skattemedel. Vi kan inte låta någon på ett olagligt sätt ta över förbundet och hantera statens pengar, säger Roger Petrini. Det här uttalandet är speciellt intressant eftersom de själv enligt deras egen ordförande agerat i jäv och därefter när föreningarna vill utlysa extra förbundsråd för att avsätta dem, vägra utlysat och kalla.. Hur är det med den demokratiska processkunskapen hos den moderata falangen som Petrini representerar? Utöver detta har de under dessa månader uppvisat alla tänkbara diktatoriska angreppssätt som är möjliga. Försökt tvinga generalsekreteraren till tystnad, betala ut pengar i förskingring, påstått att kansliet för dem bakom ljuset att det fanns mer pengar än det faktiskt gjorde.  I min senaste kommentar kan man se att jag beskriver två ställen som tydligt vittnar om att jag och fd ordf Alexander Engman beskriver att projektet inte är finansierat. Under flera möten jag och Alexander har deltagit i har vi båda envist hävdat detta trots att vi har haft hela styrelsen mot oss som påstått det motsatta. I Alexander Engmans jävsreservation som är upptaget i styrelseprotokollet skriver han uttryckligen; ”Man vill också försöka fördela pengarna på två år, dels innevarande år (2017), dels nästkommande år {2018}, om inte det finns utrymme i budgeten att dela ut pengarna direkt från innevarande år. Den problematik jag ser i detta är att det handlar om en ganska kraftig utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande år’ avslutar han den 23/10 2018. Att det inte fanns pengar framgår också tydligt genom själva beslutet där man fattar beslut om 200 000 kr i projektansökan Sverigekampen. Man ser också att projektet ska ha börjat gälla en månad innan beslutet fattades. ”Aron Larsson presenterade ansökan. Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja föreningen Sverigekampen ett projektanslag på totalt 200 000kr för 7 månaders projekttid (2017-10-01—2018-04-30). Projektanslaget ska, om möjlighet finns betalas ut till föreningen under 2017, men om ekonomiska skäl finns kan betalningen delas upp i 50% före årsskiftet och 50% efter.” 23/10 19.30-19.35. Man kan nu med rätta kalla Roger Petrinin för lögnare. Han har deltagit i samtliga möten, han var dessutom sekretare i ovan nämnda möte.  Min fråga blir nu hur många av de sittande styrelseledamöterna som stödjer de lögner Roger Petrini (m) skriver om både till myndigheter och utskick samt i uttalande till media? De är medskyldiga när man inte dementerar Rogers Petrinis fortsatta nu, avslöjade lögner. Att kansliet skapade interimsstyrelsen kan man verkligen ha åsikter om. Valberedningens ordförande har varit medlem i förbundet sedan 2004 och bildade sin egna första förening något år senare. Roger Petrini dök upp i vår organisation för mindre än ett år sedan. Att vår valberedningsordförande valdes får han skylla på medlemsföreningarna som valt henne. De litade på hennes kontaktnät och kunnande samt långa erfarenhet i organisationen. De två övriga i valberedningen är inte anställda av kansliet eller förbundet. Att föreningarna och jag skulle ha förtalat styrelsen innan de själva gjorde det, till vår myndighet MUCF är också ren lögn. Se på datumen för publicering här på hemsidan och det inlämnade datumet hos registratorn. Att föreningarna inte får använda sin demokratiska rätt är något som Roger Petrinis styrelse borde åka rakt ut genom fönstret för. Läs om vad Alexander Engman skriver om jävsituationen i sin anmälan till protokollet den 23/10 2017; ”Först och främst ser jag en uppenbar jävsproblematik i förhållandet Riksförbundet Goodgames förbundsstyrelse och föreningen Sverigekampen, Den uppkomna jävsituationen utmynnar framförallt i att tre av förbundsstyrelsens ledamöter också sitter i styrelsen för Sverigekampen. Därutöver har ytterligare en förbundsstyrelseledamot undertecknat själva ansökan till projektet.” …”Det finns heller ingen enligt protokollet som anmält jäv i beslutet"  ..”Då det också enligt våra stadgar krävs att minst hälften av styrelsen, däribland förbundsordförande eller vice förbundsordförande, för att kunna fatta ett beslut, hade detta varit omöjligt och därmed ett direkt stadgebrott.” … ”Det finns en osäkerhet i många aspekter, däribland budgetfrågan och syfte samt mål med projektet, Man redovisar inte hur projektet ska fortlöpa efter att projekttiden har gått ut eller hur pengarna man ansöker om ska fördelas i projektet. ” …”inte heller något krav på återredovisning” …”det handlar om en ganska kraftig; utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande är' …”Jag hade för egen del gärna sett att denna process också hade förankrats has våra medlemsföreningar. ” …”Dessutom så tror jag också att det hade varit bra att få en bild hos våra medlemsföreningar vad man tycker och anser om detta. Det man nu istället kommer att göra är att man informerar medlemsföreningarna om beslutet, utan att de egentligen har någon chans att påverka beslutsförfarandet samt att man heller inte kan ha något tyckande över projektet.” Artikeln ur Smålandsposten ligger under deras PLUS prenumeration och publicerades den 2/ 3 2018

Rapporten presenteras på Birdie

Goodgame presenterar rapportRiksförbundet Goodgame har tillsammans med Webhallen genomfört en undersökning där ca 4000 spelare svarat på frågor om kränkningar i datorspelsvärlden. Nu på fredag förmiddag presenterar Goodgame rapporten på Birdie stora scen.I undersökningen framgår att grova sexistiska uttryck är vardag för kvinnor. Över 2000 öppna svar beskriver situationen mer eller mindre utförligt. Beteendet har normaliserats både bland kvinnor och män och anonymiteten är en grund för trakasserierna. Och detta är något som aldrig får accepteras. Vi får inte böja oss för dataspelsvärlden bristande struktur. Både kvinnor och män har lika stor rätt att vara del av e-sporten och för att detta ska fungera måste någon starta en ny grund.Goodgame kommer att presenterar delar av rapporten och förslag på åtgärder. De vill involvera spelare, ideella organisationer och dataspelsbranschen för att tillsammans skapa goda förutsättningar för e-sportens bästa. I åtgärdsprogrammet finns förslag på vad politiker, aktörer i branschen och spelare själva skulle kunna bidra med.

Kejsarens nya kläder

Styrelsen från 2017 försöker i ett lönlöst utskick till medlemmarna få det till att jag har påstått att det finns pengar över och att jag har villfarit dem att tror detta. Det har gått bra långt när man ignorerar mitt utskick till medlemmarna via mail, ignorerar jävsanmälan Alexander Engman Goodgames fd ordförande 2017, skrev. Det är tvärtom så att styrelsen har försökt övertyga/ tvinga mig att påstå detta. Jag har helt enkelt inte ord för vad dessa 5 personer är kapabla till Varje medlemsförening vet detta och pinsamheten som sträcker sig ända bort till Lidköping är brutal. Jävsanmälan är inlämnad till polisen så den kan man inte betvivla inte heller det utskick som gjorts till medlemmarna per mail. Det finns ett bra uttryck för detta ”Kejsarens nya kläder”. Det ör bara det att föreningarna inte är fullt så korkade som Lidköpings dataförening, med Manuel Mellan, Joakim Wahlström och ordföranden för dem nu Josefine Lidberg måste tro att de är. Vad Roger Petrini och Aron Larsson tror är att ingen bryr sig. Men det fanns minst fjorton föreningar som brydde sig och det finns en slags rättvisa i den här världen när folk faller på sitt eget grepp. Jag ska inte vrida om kniven också det är helt onödigt. Styrelsen från 2017 är inte snälla när de lovar att återbetala de 30 000 kr som förskingrats hittills.  Jag tvingades i min tjänst att tillföra Aron Larssons bolag och privata konto men vägrade när summan åkte upp med ytterligare 50 000 kr och jag dessutom har på band att Aron Larsson inte har utfört så mycket arbete under oktober månad 2017.  I kejsarens nya kläder diskuterar man  utgifter från kontot. Somliga utgifter som vidrörs är verksamhetsbidrag, utbetalning av priser för föreningstävlingar, ersättning för hyra av kontorsrum eller lokaler (vilket det finns kontrakt på sedan länge) och som också förbundsrådet fattar beslut om varje år. Tyvärr har styrelsen ett tämligen kort engagemang i organisationen och i annat fall försöker de helt enkelt dra valser för att framställa sig i bättre dager. Sorgligt att bedrägeriet har sträckt sig så långt. Att ens påstå att Håkan Rylander har blivit hotad av fyra personer eller föreningar är ren lögn. Jag har däremot informerat honom om att jag och Thea Arvidsson, verksamhetsrevisor och jurist, menar att stadgan har inte följts eftersom han och Thea inte utlyst extra förbundsråd. Enligt stadgan SKA det göras oavsett vad när rekvisiten är uppfyllda. Jag informerade Håkan Rylander om att jag hade avstyrt en anmälan mot honom från Michael Levin pga detta. Ingen annan har skickat mail eller pratat med honom så jag utgår ifrån att det som Roger Petrini skriver är taget ur luften. Anledningarna till att av stänga flera personer som engagerat sig i kampen mot styrelsens maktkorruption är därför helt ogiltiga. Att däremot stänga av både föreningar och personer pga jäv samt förskingring som bevisligen ägt rum, misskötsel av personalfrågor, lögner för att skydda sina egna brott, grovt förtal av kansliet och mig som ekonomiskt ansvarig, tillsätta en ny ordförande fram till det ordinarie förbundsrådet, vägrar utlysa extra förbundsråd på flera månader utan anledning, försöker hindra föreningar från att delta på mötet, försöker hindra medlemmar att kandidera till positioner i styrelsen är rent maktmissbruk från två s och en m -politiker.  Om någon har skadat förbundet så är det Roger Petrini (M), Aron Larsson General Manager Team Property, Manuel Mellani(s), Joakim Wahlström(s) och Josefine Lidberg när de av ren inkompetens och illvilja har gjort oss konkursmässiga vid minst två tillfällen, samt orsakat oss kostnader för inkasso, kronofogde, advokater ovh juridisk hjälp, allt extra arbete för bokföringskonsult , arbetsrättsjurist, auktoriserad revisor samt verksamhetsrevisor. Det är generande att dessa runda män i sina bästa år mellan 30 -50 år tycker att de är så viktiga att de prompt ska ha kontroll över bankkontona vilket föranleder att de anmäler till myndigheten att avvakta med utbetalningen från MUCF till all dess ers högheter behagar  ta emot pengarna i egen ficka och i flera månader strunta i att betala löner, revisorer, Fortnox, hyror, lokaler, SJ, Telenor, Collectum mm. Jag skämdes för att berätta för banken vad de har gjort. Det är så svårt för oss som ideell organisation att ens köpa saker när vi inte har säkerhet. Vem tror de att de är?  Jag kommer att anmälan dem till deras respektive politiska organisationer. Att bedriva maktpolitik och utesluta de som kritiserar organisationen är bland grövsta jag har sett under mina är som ideellt aktiv i Lund och Stockholm. Efter detta kommer jag att anmälan deras agerande till MUCF. Inte för att de bryr sig eller kan göra något utan för att jag vill att det ska dokumenteras till deras respektive parti och offentlighetens ljus. Vi får pengar ör att utbilda unga mellan 6-25 år i demokrati och då måste man har en styrelse som kan föregå med gott exempel. Det har vi tyvärr inte haft under 2017. Jag har hittills haft en ganska låg profil trots att jag är en av dem som är mest förtalad och blev så inför vår myndighet. Jag kommer att kräva min rätt och har för avsikt att driva ärendet vidare mot Petrini och Co tills de får lämna organisationen. Vi arbetar för både de stora och små föreningarna på kansliet inte för att täcka upp för en inkompetent styrelse. Detta är inget bolag det är en ideell organisation. Det är också viktigt att poängtera att förbundsrådet med alla dess medlemmar dvs föreningarna står över styrelsen i alla beslut oavsett vad. Under helgen genomfördes den poströstning som utlystes tidigare. Den gav i princip 100% majoritet av de föreningar som skickade in sina ombud. 20 ombud har på olika sätt röstat ner förslaget från styrelsen och valt att utesluta föreningar och personer ur styrelsen. Endast någon person har lagt ner sin röst. Michael Levin valdes till ordförande med 17 röster. Vi har under veckan nåtts av hotmejl om att jag borde verka för demokrati och låta den gamla styrelsen sköta sitt jobb. Man kan konstatera att det finns mycket kvar att göra tills Lidköpings dataförening, Roger Petrini och Aron Larsson förstår vad demokrati innebär. Denna resa har varit avskräckande och i detta förstår man att demokratin måste värnas varje dag och minut. Även från de makthavare vi ska rösta om i höst.

Överklagan mot MUCFs beslut om att hålla inne medel

Överklagande av beslutVi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för2018 års organisationsbidrag.Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleligakonsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vidutbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt.Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapamöjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerarvem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i. Det är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund avvad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt attlägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans.Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF gerföreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen ochbrist på medel som skulle varit utbetalda.Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna draslutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. MedMUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betalalöpande skulder och därför tvingas till konkurs.Att stoppa utbetalningen pga av att styrelsen från 2017 menar att detpågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innanett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns ingautbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ettbeslut som de valde att mörklägga.Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikitifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttalasig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar.MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göradvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen.Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kanförsätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar.Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom detförelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut.Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta besluttogs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs föratt samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och somOrdföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställasig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen. Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extraförbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att denkuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medelinga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs påförbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppandestyrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna frånMUCF skulle ske.De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännuett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av detbeslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 krtill en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag.Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ettjävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgiftatt hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden förorganisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision ILund som aktivt deltar i organisationens arbete.Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål förungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen somPalme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer skakunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de intelåter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högstabestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjortdet som stått till buds.Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremotenkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunnabetala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter somfanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs.Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål medverksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokratioch som aktivt tillämpar den.Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera detbeteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nufråntagits dem helt.Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar,inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vidårsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av någraveckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske.Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är godföreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation avstyrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning somär vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt.  De flesta organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisationhar man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen medordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond troannat än de sätt som prövats av föreningarna. Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hadeMUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Änmindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav dennakollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka itiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigareställningstagande i allvarliga frågor och beslut.När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extraförbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga tillförbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnari ett laglöst land.Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppståttvarför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att tatill det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska ägarum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den.Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundetsmedlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det somförbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF.Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelsekuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationenom föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är heltorimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare nären styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrördessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått.MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslutmed sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vidtidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig dedemokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut avMUCF till förvaltningsrätten.Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlösoch endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen medRoger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningenAesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpingsdataförening. Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt attsjälvständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar tillmyndigheter och andra.Jag yrkar;att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hållaett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Dettainnebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt förden framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en nystyrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tidförelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål.att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till enadvokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar.att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen skainnehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skiparättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan. Annelie PerssonGeneralsekreterareGoodgame RF

 Du hittar fler nyheter i vårt nyhetsarkiv