• Sista veckan före jul…

    Stundande Jul och Förbundsråd

  • Uttalande styrelsen 14 november 2018

    Förbundsstyrelsen uttalar sig nu om den pågående situationen inom riksförbundet.

  • UTTALANDE FRÅN STYRELSE 10 NOVEMBER 2018

    Uttalande från Styrelsen

FacebookGilla oss på facebook
FörbundsnyttSenaste information från förbundet
Nyhetsbrev till medlemmarna 22 november 2018 23.06 av Lady Yuna
MUCF betalar ut medel 21 februari 2018 20.39 av Annelie
Kuppmakarnas krav mot MUCF 08 februari 2018 11.20 av Annelie
Fairgame på Birdie 08 april 2016 10.51 av Lady Yuna
Stundande förbundsråd 19 februari 2016 11.29 av
Uppdaterade dokument i arkivet! 01 oktober 2015 15.08 av Lady Yuna
Senaste nyheternaVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

Nyhetsbrev utskickat!

NYHETSBREV GOODGAME NOVEMBER-DECEMBER 2018 Vilket år det har varit. Förbundet har hanterat situationer inom förbundet som har tagit mycket tid och kraft från att driva organisationen. Detta har föranlett att Goodgame under nästan hela 2018 har legat i dvala, vad gäller främst strategiska planer och organisationens framtid, men också mycket av den dagliga verksamheten, då fokus framförallt har legat på att komma tillrätta med de problem och konflikter som finns. Vi avslutar snart november månad när detta skrivs. Här kommer information om vad som hänt och kommer hända den närmsta tiden. FÖRBUNDSRÅDSom bekant har förbundsrådet bytt datum från den 10 november till den 29 december. Nu är både motions- och nomineringstid slut och både styrelse och valberedning kommer att hantera motioner respektive nomineringar enligt stadgans ordning. Du som motionsskrivare kan förvänta dig att få ett svar senast fyra veckor innan förbundsrådet. Valberedningen kan som bekant upphäva det av stadgarna bestämda nomineringsstoppet, om de finner att det finns ett behov för detta. Detta meddelas i så fall av valberedningen och detta kommer ut som information från [email protected] Handlingarna kommer att skickas ut fyra veckor innan förbundsrådet, där vi behandlar nästkommande års budget, verksamhetsplan samt val av ny styrelse, valberedning och revisor. Vi kommer även att ta upp de propositioner och motioner som kommit in till förbundsstyrelsen. Om du inte har lämnat in en motion, går det bra att göra så. Det som är skillnaden är att din motion inte kommer som en egen punkt, utan under punkten ”övriga frågor”. Där kommer din motion att tas upp, om förbundsrådet godkänner det. KANSLIET OCH STYRELSENJust nu är det mycket som händer på förbundet. Styrelsen jobbar hårt för att återigen få kontrollen över förbundet, men också bankkonto så att löner och verksamhetsbidrag kan betalas ut. Än så länge har dessa försök varit fruktlösa. Detta beror framförallt på det ogiltiga möte som hölls den 10 november. Styrelsen har tagit steg för att stärka sitt mandat som styrelse och kommer fortsätta göra så ända fram till den 29 december, då förbundsrådet hålls. På grund av det ogiltiga mötet den 10 november som generalsekreteraren höll utan styrelsens, kansliets och flera medlemsföreningars vetskap tillsammans med ett fåtal medlemsföreningar, har detta gjort att förbundets verksamhet helt har stannat av. Styrelsen är väldigt bekymrade över detta och ser med stor frustration på att generalsekreteraren med medlemsföreningar tagit initiativ som allvarligt skadat förbundets verksamhet. Har du några frågor om vad som händer eller sker, så får du gärna höra av dig till förbundsordförande Michael Levin på telefon eller mail.072 510 50 [email protected] VERKSAMHETSBIDRAGStyrelsen har fattat beslut om att extra verksamhetsbidrag ska betalas ut till medlemsföreningarna. Dessa pengar kommer att komma ut, så fort vi har tillgång till bankkontot. Vi gör vårt bästa för att hjälpa er ekonomiskt och vi hoppas att situationen löser sig så snart som möjligt! Kommunikation från Riksförbundet GoodgameDen officiella kommunikationen som kommer från förbundet kommer från [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected] eller [email protected]  All annan mail som påstår sig komma från Riksförbundet Goodgame eller utger sig för att arbeta eller på annat sätt vara kopplade till förbundet kan ni bortse ifrån.

Styrelseuttalande 14 november 2018

Uttalande styrelsen 14 november 2018 Förbundsstyrelsen uttalar sig nu om den pågående situationen inom riksförbundet. I uttalandet kommer våra positioner samt ställningstaganden finnas att läsa. Den 10 november hölls ett ogiltigt förbundsråd genom att ett antal personer valde att, trots styrelsens besked om flytt av förbundsrådet, sammanträda och bland annat välja ny styrelse. Vi beklagar att detta ägde rum och det har orsakat en ohållbar situation i förbundet, vilket bland annat innebär att vi nu längre inte har möjlighet att kunna betala ut löner eller löpande räkningar. Vi kommer att redogöra varför 10 november-rådet är ogiltigt och vilka åtgärder vi planerar för detta. Förbundsrådet och stadgarna För att få en objektiv analys av läget, krävs det att man granskar förbundets stagar. Dessa reglerar hur förbundets verksamhet ska ske och inom vilka ramar man måste förhålla sig. Vi har valt att lägga upp denna redogörelse i punktform, indelat per paragraf samt varför denna paragraf överträddes. §5 (Förbundet är ideellt och verkar i enlighet med demokratiska principer) Demokratiska principer är viktigt och ska värnas. Denna princip frångicks dock när, som vi ser det, partiska föreningar allierade med generalsekreteraren valde att sammanträda och hålla mötet. Men fler än hälften av medlemsföreningarna och deras ombud fick ingen möjlighet att rösta eller ens närvara på mötet. Detta innebär enligt vår tolkning att man medvetet valde att lämna ett antal föreningar, styrelse samt valberedning utanför och dessutom enväldigt bestämma sig för vilka man ville ha med på mötet, som kunde gynna generalsekreterarens sak. §31 (Ordinarie förbundsråd är beslutsmässigt: [...] då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning...) Ett fåtal föreningar blev kallade till detta möte som blev inställt. Men man meddelade inte sitt beslut att genomföra mötet (kallade) till alla föreningar, utan enbart hälften av medlemsföreningarna. Den andra halvan av medlemsföreningarna, styrelsen och valberedningen fick information på omvägar att vissa föreningar avsåg att hålla mötet. Det visade sig dock att den skrivelse som inkommit innehöll felaktigheter. Ett flertal föreningar stod inte bakom den skrivelsen som skickades in till revisorn om vädjan att hålla mötet. Eftersom inte alla medlemsföreningar, förbundsstyrelsen eller valberedningen fick del av meddelandet att man avsåg att genomföra mötet 10 november, innebär det att man inte fick kännedom om vissa förbundsrådsombud och generalsekreterarens intention. Det är en överträdelse mot §31. §40 (Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundsråd från annan än valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsråd. Valberedningen har rätt att införa nomineringsstopp och upphäva densamma.) Valberedningen hade infört nomineringsstopp till det tidigare utlysta mötet 10 november till posterna för ordförande och ledamöter i styrelsen. Då man avsåg att ändå genomföra mötet torde valberedningens förslag stå fast. Så var dock inte fallet. Istället frångick man denna stadga och valde helt andra personer, förutom i ett fall. Om de förbundsrådsombud som fanns på plats avsåg att fullfölja mötets intention, skulle man då valt de kandidater som var valberedningens kandidater. Det finns inget stöd i stadgarna för ett förbundsråd att upphäva ett nomineringsstopp.  Eftersom förbundsrådet valde andra kandidater än de valberedningen nominerat och infört nomineringsstopp för valda förtroendeposter, bryter närvarande vid förbundsrådet den 10 november tydligt mot §40. Närvaron på förbundsrådet 10 november Av de medlemsföreningars ombud som närvarade på förbundsrådet 10 november, finns det enligt stadgarna ombud som inte fick rösta eller som ens kan räknas som ombud. En medlemsförening uppfyller inte villkoren för att räknas som medlemsförening, enligt §20. Denna paragraf säger att:En medlemsförening kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) föreningsmedlemmar under minst ett (1) års tid. Denna medlemsförening har enbart fyra (4) medlemmar och kan därför inte anses vara medlemsförening i förbundet. Ovanstående förening samt ytterligare en har inte till kansliet inkommit mer årsmötesprotokoll. Detta innebär att styrelsen inte säkert kan säga att det funnits verksamhet i medlemsföreningarna. Med anledning av detta kan inte dessa anses vara medlemsföreningar enligt §20.  Detta innebär att minst två ombud av de som närvarade inte hade rösträtt till mötet och därför bör förbundsrådet, enbart på denna fakta, ogiltigförklaras. Generalsekreteraren Generalsekreterare Annelie Persson har varit drivande i att hålla det möte som ägde rum 10 november. Generalsekreteraren valde, trots styrelsens beslut, att frångå detta och enbart kalla ett antal medlemsföreningar till detta möte. Hon gav därmed också upphov till att medvetet bryta mot flera stadgar. Generalsekreteraren är anställd av förbundsstyrelsen och ska bland annat verkställa styrelsens beslut. Annelie Persson har undgått verkställighet av beslut. Styrelsen ser allvarligt på att generalsekreteraren enväldigt väljer att frångå styrelsebeslut och stadgar för att driva sin egen agenda. De enda institutioner inom förbundet som ska sätta agendan är förbundsrådet som högst beslutande organ och däremellan förbundsstyrelsen.  Generalsekreterarens roll i förbundet är att sköta den dagliga verksamheten, verkställa styrelsebeslut och ta fram beslutsunderlag till styrelsen, bland mycket annat. Generalsekreteraren är däremot inte anställd för att köra över styrelsen, själv välja vilka föreningar hon finner passande att ta med till ett förbundsråd och framförallt visa illojalitet mot en sittande styrelse. Förbundsstyrelsen är vald av medlemmarna genom ombud på ett förbundsråd. Vi är därmed det högst beslutande organet mellan två förbundsråd. Detta innebär att vi företräder våra medlemmar och ska agera för förbundets bästa. När vi tog beslutet att flytta fram förbundsrådet beror det på att mötet 10 november inte uppfyllde kraven enligt stadgarna. Vi förväntar oss att våra medlemsföreningar också förstår att det var därför vi gjorde så. Men när generalsekreteraren går emot styrelsen så uppstår en förtroendekris mellan styrelse och generalsekreterare. På grund av att mötet hölls och ett ogiltigt protokoll lämnats in till bland annat bank, har det inneburit att bankkontot är spärrat och löner samt räkningar inte längre kan betalas. Förbundsstyrelsen gör vad den kan för att situationen ska lösa sig och löner samt övriga kostnader återigen kan betalas. Vägen framåt Förbundsstyrelsen beklagar djupt den uppkomna situationen. Vi är beredda att fullfölja förbundsrådet den 29 december och diskutera förbundets framtid samt bereda val och besluta om motioner och propositioner.  Vi som är valda till förbundsstyrelsen kommer att sitta kvar till den 29 december. Om vi skulle tillåta att mötet den 10 november var godkänt, skulle vi sätta ett helt nytt prejudikat inom föreningsvärlden och det vore mycket olyckligt. Vi ber om förståelse för den här tiden fram till den 29 december och hoppas att ni kommer och aktivt deltar i förbundets framtid genom motioner och nomineringar. Utan att hålla oss till demokratiska principer och de regelverk vi har satt upp, kommer förbundet gå en mycket olycklig tid till mötes. Förbundsstyrelsen För mer information, vänligen kontakta:Michael LevinFörbundsordförandeMobil:072 510 50 55Mail: [email protected]

Viktig information - Mötet inställt!

Kallelse Förbundsråd Med anledning av att de stadgeenliga principerna inte har följts till förbundsrådet den 10 november, har styrelsen tisdagen den 6/11 beslutat att ställa in detta. Den främsta anledningen är att MUCF har uttalat sig och meddelat att de inte skulle godkänna förbundsrådet, då stadgarna inte har följts. Styrelsen har därför beslutat sig för att utlysa och kalla till ett nytt ordinarie förbundsråd till den 29 december. Den rättrådige finner säkert att förbundsrådet ska hållas senast i slutet av november, men då kallelsen är vad som säkerställer att alla har fått ta del av att förbundsrådet kommer hållas, att motionstid samt nomineringstid finns med, så finner styrelsen att detta är det bästa tillvägagångssättet i nuvarande läge. Mer information om det kommande förbundsrådet kommer. 

Ny höst nya mål...

Under hösten kommer Goodgame att ha årsmöte i Älmhult den 10 november. Ni som har motioner bör lämna dem snarast så att sittande styrelse kan gå igenom dem och lämna svar inför förbundsrådet (Goodgames årsmöte). Redan nu kan vi avslöja att det kommer att bli flera förslag från styrelsen när det gäller stadgarna. Vi kommer också att ha en diskussion om den befintliga visionen och hur den ev ska korrigeras eller genomföras på bästa sätt. Detta året kommer ni själva att sköta era bokningar direkt mot IKEA Älmhults värdshus och för er förening som har familymedlemskap kan ni boka till ett bra pris via värdshusets hemsidas bokningssystem http://online.techotel.dk/domino.aspx?hotelid=87806&lang=sv Ni som ansöker om att få ersättning för boendet kommer att få det under förutsättning att ni är ombud på mötet. Ni kan direkt efter att ni betalat få ersättningen om ni mailar in till [email protected] Eventuellt resor kommer ni att få information om hur de bokas ca 3 v innan mötet då handlingarna som vanligt skickas per mail till den adress ni har angivit hos oss - dvs kontaktpersonen för er förening.  Vi kommer också att diskutera nya projektsatsningar och hur Goodgame ska ställa sig till de olika idéer som framkommit under året. 

Wanted: Styrelsesuppleant!

Valberedningen söker folk! Valberedningen har nu sammanträtt två gånger inför mötet i november och de söker efter suppleant till styrelsen samt en valberedare. Det finns möjligheter att utöka styrelsen något och det finns också rum för fler suppleanter men de önskar åtminstone en av varje. Nomineringsstoppet är nu satt till den 5 oktober 2018 så några dagar finns ännu att fundera  över att ta chansen till styrelsearbete.  Petra och Anton hälsar även en ny valberedare välkommen. Att vara valberedare är både lärorikt och intressant. Vissa år kan det vara mycket arbete och andra flyter nomineringsarbetet på av sig självt. Ibland måste man sålla agnarna från vetet. Eftersom både Petra och Anton är väl insatta i situationen kan vi öppna upp för en yngre förmåga med intresse att lära sig mer om sitta på positionen. Kontakta gärna Petra som är ordförande på valberedningens mail [email protected]  EDIT: Tryckfelsnisse har varit framme och tyvärr så blev det fel månad angiven. Det skall vara Oktober och inget annatStår tydligt i protokollet från valberedningen. Ändrat detta så det blir rätt. Även mailen blev fel här och den är korrigerad nu.

Stickprovskommentarer

Stickprovskontrollerna för 2018 års ansökan till MUCF är klara.  Under hösten har Goodgame skickat in sin ansökan om förnyat bidrag från MUCF. I år gjordes stickprover i stor omfattning pga den debatt som florerat i svensk media.  Goodgame använder sig av telefon, mail samt ett sms system för att försäkra oss om att medlemmarna har valt sitt medlemskap och att personen ifråga finns med rätt namn och övrig information. Goodgame som organisation har sedan flera år tillbaka lämnat in en skrivelse om olika synpunkter kring regelverk och arbetsprocesser kring hanteringen av ansökningar från sökanden till MUCF.  Inför 2019 års kontroller kan vi säga redan nu att de kommer att utföras betydligt tidigare än detta året sannolikt redan så fort varje förening lämnat in sina medlemmar i vårt centrala register.  Det är ett uttalat mål att ansökan till MUCF varje år ska lämna in så fort som det är möjligt dvs redan i början av juni. Detta eftersom det är lättare att genomföra stickprovskontrollerna redan under våren och semestrar för personal inte blir lidande.

Samlad information efter det extra förbundsrådet 25/3-18

Här följer kort information om det extra förbundsrådet i Älmhult 25/3. Med anledning av hur mötet förlöpte och karaktären i sabotaget så visar vi här den samlade skrivelsen vi sände till revisorerna och som vi alla stod bakom. Protokollet med av sekretesskäl dold omröstning följer sedan och till sist revisorns utlåtande om mötet!   SKRIVELSEN: Vi, ombud, på det extrainsatta förbundsrådet i Älmhult den 2018-03-25 vill framhålla följande: Då vi kände en stor olust kring den, vid mötets inledning, sittande styrelsen och deras uppenbara försök att sabotera mötet med alla medel de kunde uppbringa, vill vi förtydliga att vi hänvisar till §6 och §29 i förbundets stadgar.      6§ Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundsråd eller extra förbundsråd, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.   29§ Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ.   Vi fick inte en chans att uttrycka dessa på mötet då alla försök till kommunikation från vårt håll kördes totalt över av den dåvarande styrelsen, likt en ren diktatur. Vi hade ordningsregler som de totalt förkastade genom att konsekvent prata över folk, använda ett rent ovårdat språk och gå till rena personangrepp. Detta trots att vi meddelat/önskat ett vårdat förhållningssätt då det befann sig flera barn i lokalen, dessa barn var också ombud! Flera av dem mår nu psykiskt dåligt av de ständigt fientliga och solklart rena angrepp från den dåvarande styrelsen. Istället för att bemöta förbundsrådets åsikter och frågor valde de att smutskasta den ena personen efter den andra med påhopp och idéer tagna ur luften och förstärka dessa med svordomar, höjda röster och allmänt störande av formalia. De agerade diktatoriskt och visade ingen som helst hänsyn till den demokratiska processen. Vi, ombuden, ÄR förbundets högst beslutande organ och vi framhäver §6 och §29 á det bestämdaste. Vi är dessutom i klar majoritet om man ser till protokollet och vi accepterar inte att man på det sätt gamla styrelsen försöker skrämma folk till tystnad! Kommentar från några av barnen: Vi, som var med för första gången, blev avskräckta av de vuxnas aggressiva dagisnivå och vi vet inte om vi någonsin kommer att åka någon mer gång! Palmbogklanen och Minionerna   Älmhult 2018-03-25   PROTOKOLLET med sekrestess:   Riksförbundet Goodgame Förbundsråd 180325 i Älmhult Folkets Hus. Deltagare på mötet ombud och föreningar;   Dolt av sekretessskäl!   1.     Mötets öppnande   Beslöts att öppna mötet.   g - grönt betyder ja r - betyder nej   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet öppnas.     2. Fastställande av röstlängd   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att fastställa röstlängden ovan.   Bilaga 1 reservation mot beslut om fastställande.   Härmed reserverar vi oss mot beslutet att godkänna en röstlängd innehållande avstängda personer som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet. Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna ombud för föreningar som ej uppfyller kraven för medlemsskap i förbundet att delta i det extra förbundsrådet genom ombud. Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda Beslöts att fastställa röstlängden. 4. Val av mötesordförande (Kom innan pkt 3 eftersom man valde mötesordförande först).   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att välja Ingmar Almqvist. 3. Kan ombuden besluta att extra förbundsrådet är behörigt utlyst och beslutsmässigt?   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att godkänna att mötet är behörigen utlyst och beslutsmässigt.       Bilaga 2. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att anse att det extra förbundsrådet 25 mars 2018 som beslutsmässigt. Kallelsen till det extra förbundsrådet har ej skickats till alla som paragraf 49 i stadgarna ska ha den. Förbundsstyrelsens ledamöter har inte kallats. Likaså har inte heller de ombud som anmälts innan kallelsen sändes ut fått kallelsen. Mötet kan därmed ej anses beslutsmässigt.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   5. Val av mötessekreterare Beslöts att välja Annelie Persson till mötessekreterare.   Dolt av sekretessskäl!   14-7 för gröna   Bilaga 3. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till sekreterare utse en av förbundsstyrelsens avstängd person som ej har rätt att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community. 6. Val av rösträknare Beslöts att välja Samir Eklund och Ove Schulze som rösträknare.     7. Val av justerare Beslöts att godkänna Karolina Palmborg och Johan Svensson till justeringspersoner.   8. Punkter att behandla   1.     Ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 där styrelsen beslutade om projektpengar till deras nya  förening Sverigekampen.   Dolt av sekretessskäl!   14 gröna 7 röda   Beslöts att ogiltigförklara styrelsemötet den 23/10 2017.   2. Återbetalning av pengar som är utbetalda till projektet Sverigekampen som förbundsstyrelsen beslutat ge nybildad förening, där flertalet av förbundsstyrelsen själva sitter i nybildade föreningens styrelse.   Yrkade Ove Schulze att återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Dolt av sekretessskäl!   14 mot 7   Beslöts att kräva återbetalning av redan utbetalda medel smart extrakostnader i samband med kronofogde, inkasso, delgivning mm.   Bilaga 4. Utdrag ut styrelseprotokoll från den 22 februari 2018. Annelie Persson deltog inte på styrelsemötet. Deltagare var Roger Petrini, Josefine Lidberg, Manuel Mellan, samt Aron Larsson. "Förbundsstyrelsen beslutar att häva styrelsebeslutet 2017-10 23 att tilldela Föreningen Sverigekampen projektmedel då projektmedel som i september delgavs styrelsen var felaktiga då förutsättningarna för projektets Generalsekreteraren Annelie Person förespeglade styrelsen var felaktiga. Den ekonomiska situationen som i september delgavs styrelsen stämde inte överens med verkligheten. Det påstådda budgetöverskottet fanns inte.   Förbundsstyrelsen beslutar att de projektmedel 9999 kr som tidigare betalts ut till Föreningen Sverigekampen ska återbetala till förbundet. ”   Protokollet som visades upp är justerat av Roger Petrinin men saknar underskrifter av Josefine Lidberg och Aron Larsson.     3. Misstroende mot sittande styrelse pga jäv samt förskingring av förbundets medel då de beslutat om arvodering samt projektpengar till en nybildad förening.   Är det mötets mening att inte bevilja dem ansvarsfrihet?   Dolt av sekretessskäl!   14 ja, inte bevilja ansvarsfrihet - 7 nej, vill bevilja ansvarsfrihet   Beslöts att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet och fälla dem med misstroendeförklaring. Vald styrelse 2017 är Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson.   4. Permanenta avstängningar för medlemmar som skadat förbundet med förskingring av förbundets pengar. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen.   Dolt av sekretessskäl!   Beslöts att avstänga Roger Petrini, Manuel Melani, Josefine Lidberg, Joakim Wahlström, Aron Larsson, permanent.   Bilaga 5 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot att permanent stänga av i förväg ej namngivna eller meddelande föreningsmedlemmar.   Ett extra förbundsråd har ej rätt att stänga av eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundetyrelsen stänga av föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Reservation. Aron Larsson. Ett extra förbundsråd har ej rätt se 23 paragrafen att stänga ev eller utesluta medlemmar. Enligt paragraf 23 så får endast förbundsstyrelsen stänga av en föreningsmedlem och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en föreningsmedlem.   Likaså har personer som ska uteslutas ut förbundet rätt att på förbundsrådet försvara sig mot ev. anklagelser. Då kallelsen ej namnger de personer de som ska permanent avstängas har de ej haft möjlighet att försvara sig mot anklagelserna.       5. Permanenta avstängningar för medlemsföreningar som skadat förbundet. Undantagna är Hampus Schöndorff samt Alexander Engman som lämnat styrelsen. De stängs av till oktober då frågan tas upp igen.   Dolt av sekretessskäl!   13-8 Beslutet gjordes för alla a, b samt c i en omröstning.   a.     Lidköpings dataförening Beslöts att godkänna avstängningen. b.     Game Nation Beslöts att godkänna avstängningen. c.     Aesir Online Gaming Community Beslöts att godkänna avstängningen.   Bilaga 6. Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att utan i förväg angivna skäl permanent stänga av medlemsföreningar. Ett extra förbundsråd har ej rätt se paragraf 21 i stadgarna att stänga av eller eller utesluta medlemsförening, Enligt paragraf 21så får endast förbundsstyrelsen stänga av en medlemsförening och endast ett ordinarie förbundsråd får utesluta en medlemsförening.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.     8. Val av ny förbundsordförande   Dolt av sekretessskäl!   14 - 7   Beslöts att välja Michael Levin till ny förbundsordförande.   9.  Val av ny styrelse   Dolt av sekretessskäl!   14 - 6 Beslöts att välja Martin Schulze Crossroad Gamers, Rickard Hollén Local gaming, Jimmy Andersson Minionerna. Suppleanter Dan Svensson Sverigekampen samt Karolina Palmborg, Palmborgs klanen.     10. Val av ny valberedning   Dolt av sekretessskäl!   14-5 Beslöts att välja Petra Schulze till sammankallande. Beslöts att välja Anton Nilsson. Beslöts att välja Rickard Hollén.   Bilaga 7 Reservation. Härmed reserverar vi oss mot beslutet att till ledamot i valberedningen utse en eller flera av förbundsstyrelsens avstängd/a person/er som ej har rätt till att delta i det extra förbundsrådet.   Undertecknad av Loa Wagner, Johan Svensson, Alexander Nordh Lidköpings dataförening. Linus Nyberg, Game Nation. Mattias Jacobsson, Cospix. Mats Lagnewall, Samir Ekelund, Aesir Online Gaming community.   Bilaga 8 Johan Svensson reserverar mig härmed mot det förslag valberedningen presenterar angående förslag till ny styrelse då jag själv inte har fått medverka till beslut.   11. Mötet avslutas. Beslöts att avsluta mötet.   Älmhult 25 mars 2018.             —————————————-                                                            ————————————- Karolina Palmborg Justeringsperson                                       Johan Svensson Justeringsperson                                                                                                                       —————————————- Annelie Persson Mötessekreterare       REVISORNS UTLÅTANDE:     Angående Förbundsråd i Älmhult 2018-03-25 I enlighet med föreningens stadgar kallade undertecknad till ett extra förbundsråd till den 25 mars 2018. Anledningen, enligt min uppfattning, var den anarki som med all tydlighet råder inom förbundet. Det var således dags att sätta ner foten och låta föreningens medlemmar ta ställning till hur verksamheten skall styras i framtiden.  Som ordförande vid mötet utsågs Ingemar Almqvist, vilken jag bedömer som helt neutral i sakfrågorna och därmed bidrog till saklighet vid mötet. Enligt protokoll, fört vid mötet, har 14 närvarande (inklusive ombud) röstat igenom fattade beslut medan 7 närvarande röstat nej.   Således är det min uppfattning att de av förbundsrådet tagna besluten vid förbundsrådet i Älmhult 2018-03-25 är giltiga.  Därefter är det upp till MUCF att ta det slutliga beslutet.   Håkan   ____________________________________________________ Håkan Rylander Auktoriserad Revisor Östra Mårtensgatan 15 223 61 Lund Tel +46 46 12 74 00 Mobil +46 72 56 22 935 www.rr-revision.se

Intervju med ny ordförande Michael Levin

Hur känns det att bli invald i en styrelse nu när läget är ganska turbulent? Jag älskar utmaningar. och detta är verkligen rätt läge att bli invald då jag är en utpräglad tävlingsmänniska  Bla klarat en svensk klassiker 5 år i rad. Tävlat i allt utom e-sport.   Har ditt förtroende för politiker mattats av efter att ha sett maktkorruption från förra styrelsen? Förtroendet har verkligen dalat, jag förstår inte hur man vågar agera på detta viset, riskerar sin framtida möjlighet till att kunna göra politisk karriär. Historien visar ju att det kan räcka med en toblerone för att kullkasta en karriär. Här pratar vi om helt andra summor. Hur tror du att Goodgame kommer att utvecklas efter ditt  och styrelsens inträde? Kommer bli samarbete mellan föreningarna som är intresserade av e-sports arrangemang. Games4u har genomfört Nordic Masters evenemang med deltagare från 4 nordiska länder, där vi genomförde eventet med sverok föreningar.   Du har ju tidigare varit för samarbete mellan föreningarna hur känner du inför de föreningar som uteslöts under mötet? Jag kontaktade båda föreningarna. Lidköpings dataförening tog upp det på ett styrelsemöte, ansåg att dom hade förtroende för förbundsstyrelsen. Trots att förra förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig mot beslutet. Det är inte märkligt i mina ögon då 3 personer i deras styrelse även sitter i förbundsstyrelsen. Har inte fått svar från Aesir eller Gamenation hur dom ställer sig till anklagelserna mot styrelsen.   Kan man tänka sig att du kommer att fortsätta driva den proaktiva rollen när det gäller kvinnor inom e-sport som Alexander Engman fd ordförande drev? Redan 2015 bjöd Games4u in BMG som var ett av världens bästa damlag. Fick tävla mot 7 herrlag. Vi signade delar av damlaget lite senare. År två på NM bjöd vi in två damlag till att få spela mot herrlag, allt för att lyfta fram damspelare   Vad tror du om barnens roll i organisationen? Goodgame har haft flera barnprojekt i pipeline som nu har fått gå i stå under konflikten med jäv och förskingring. Vi är ju ett ungdomsförbund där vi får bidrag för alla mellan 6-25 år. Är viktigt att lyfta fram barnen o ge dom redskap och plattformar tidigt för att kunna spela. Vi har ju full utrustning, finns det bara ledare kan vi säkert anordna minilan i Älmhult.   Vad tror du om de frågor på lite högre politisk nivå när det gäller e-sport och datorspelande?   E-sporten växer, tyvärr har inte politikerna hängt med i utvecklingen. Nu börjar tom proffesionella fotbollsklubbar att plocka in e-sport lag. Man behöver bjuda in politiker o visa upp våra verksamheter. Vi ser till att många ungdomar hittar en meningsfull tillvaro.    Slutligen; vad är ditt råd till föreningarna? Se till att uppdatera sina stadgar för alla möjliga scenarier som kan ske när styrelsen inte agerar för föreningens bästa utan väljer egot. Detta grundar jag på att man vill utesluta Games4u som genererat mest pengar till förbundet senaste 5 åren.  Bara som exempel 2013-2016 har Games4u haft i snitt 13690 medlemmar varje år. Lidköpings dataförening har under samma period haft 182 medlemmar i genomsnitt per år. Aesir gaming har haft 284 medlemmar i snitt per år 2013-2016 Nu vill gamla styrelsen utesluta Goodgames motor och hjärta. Det är tom tveksamt om Goodgames status som riksförbund kommer kvarstå då det krävs minst 1000 personer under 25 år samt föreningar i 5 olika län. Vi vill verka för en motsatt trend. 

 Du hittar fler nyheter i vårt nyhetsarkiv